Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Pašman

  Kontakt podaci
  Općina Pašman
  Pašman b.b., 23262 Pašman
  OIB: 91458878864
  023 260 260
  opcina.pasman@zd.t-com.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Pašman prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcinapasman.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Dio novca planiramo za izgradnju cesta, javne rasvjete, dječjih igrališta, izgradnju i uređenje mrtvačnice i groblja, uređenje i održavanje javnih površina, projektnu dokumentaciju za most Pašman, opremanje vrtića i geodetsko – katastarsku izmjeru.

I ove godine mislimo na naše učenike i studente, s toga učenicima osnovne i srednje škole sufinanciramo nabavu školskih udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica, dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći učenicima, studentima dodjeljujemo stipendije u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna, jer smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti.

Želimo poticati rođenje što više djece i spriječiti iseljavanje mladih ljudi, zato i ove godine roditeljima novorođene djece dajemo porodiljne naknade i opremu za novorođenčad u iznosima od 12.000,00 kuna za prvo dijete, za drugo 24.000 kuna, treće 36.000,00 kuna, četvrto 60.000,00 kuna, za peto 100.000,00 kuna, a za svako sljedeće dijete potpora se povećava za 12.000,00 kuna.

Sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima i financiramo program predškole. 

Dio novca iz proračuna izdvojili smo za subvencije našim poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima kako bi im na neki način pomogli u daljnjem razvoju njihove djelatnosti.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo jednokratne novčane pomoći, pomoći za troškove stanovanja i njegu u kući.

S ciljem očuvanja tradicije i kulture dio novca iz proračuna izdvojili smo za udruge koje nas predstavljaju i koje djeluju na području naše Općine, kao i za sportske udruge i manifestacije u sportu koje su od značaja za našu Općinu u svrhu unaprjeđenja, poticanja i promicanje sporta

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021 godini. Kako bismo još poboljšali našu Općinu, vaše prijedloge i sugestije možete dostaviti putem projekta „Proračun za građane“ – Sudjeluj u proračunu.

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2021. godinu.


Vaš Načelnik!


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Pašman za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu bilo je provedeno od 14.12.2020. do 17.12.2020. godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Pašman za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Pašman za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Pašman koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Pašman kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


 Proračun Općine Pašman možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Pašman je Dječji vrtić Otok Pašman.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 35.198.940,62 kn 4.671.702,25 € 99,72 %
> Prihodi od poreza 11.068.730,51 kn 1.469.073,00 € 31,36 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 11.564.910,80 kn 1.534.927,44 € 32,76 %
> Prihodi od imovine 5.741.276,83 kn 761.998,38 € 16,26 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 6.519.187,50 kn 865.244,87 € 18,47 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 150.259,98 kn 19.942,93 € 0,43 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 154.575,00 kn 20.515,63 € 0,44 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 100.000,00 kn 13.272,28 € 0,28 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kn 13.272,28 € 0,28 %
UKUPNO 35.298.940,62 kn 4.684.974,53 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Pašman za 2021. godinu planirani su u iznosu od  35.298.940,62 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Pašman za 2021. godinu planirani su u iznosu od 35.198.940,62 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 11.068.730,51 kuna, od toga porez i prirez na dohodak 3.646.834,49 kuna, porezi na imovinu 7.164.494,57 kuna i porezi na robu i usluge 257.401,45 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 11.564.910,80 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 3.700.000,00 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna 7.702.036,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirani u iznosu od 158.794,80 kuna  i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 4.080,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 5.741.276,83 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 32.742,03 kuna  i prihodi od nefinancijske imovine 5.708.534,80 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 6.519.187,50 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 306.950,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 2.752.148,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade 3.460.089,50 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 150.259,98 kuna za donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna;

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 154.575,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 30.000,00 kuna i ostali prihodi 124.575,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna – materijalna imovina – prirodna bogatstva


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 13.164.330,50 kn 1.747.206,91 € 37,29 %
> Rashodi za zaposlene 1.935.208,65 kn 256.846,33 € 5,48 %
> Materijalni rashodi 7.513.356,36 kn 997.193,76 € 21,28 %
> Financijski rashodi 89.000,00 kn 11.812,33 € 0,25 %
> Subvencije 300.000,00 kn 39.816,84 € 0,85 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 134.604,20 kn 17.865,05 € 0,38 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 841.400,00 kn 111.672,97 € 2,38 %
> Ostali rashodi 2.350.761,29 kn 311.999,64 € 6,66 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 22.134.610,12 kn 2.937.767,62 € 62,71 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 4.973.187,13 kn 660.055,36 € 14,09 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.661.422,99 kn 2.211.350,85 € 47,20 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 500.000,00 kn 66.361,40 € 1,42 %
UKUPNO 35.298.940,62 kn 4.684.974,53 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Pašman za 2021. godinu planirani su u iznosu od  35.298.940,62 kuna


Rashodi poslovanja Općine Pašman za 2021. godinu planirani u iznosu od 13.164.330,50 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.935.208,65 kuna, od toga plaće (Bruto) 1.609.200,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 82.600,00 kuna i doprinosi na plaće 243.408,65 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 7.513.356,36 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 217.159,36 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.059.074,59 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 5.441.400,70 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.147,61 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 787.574,10 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 89.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 50.000,00 kuna i za ostale financijske rashode 39.000,00 kuna;

4. Subvencije planirane u iznosu od 300.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i poljoprivrednicima izvan javnog sektora;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 134.604,20 kuna za pomoći unutar općeg proračuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 841.400,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.350.761,29 kuna, od toga tekuće donacije 1.240.761,29 kuna, kapitalne donacije 1.100.000,00 kuna i kapitalne pomoći 10.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 22.134.610,12 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.973.187,13 kuna, od toga, materijalna imovina – prirodna bogatstva 400.000,00 kuna i nematerijalna imovina 4.573.187,13 kuna;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 16.661.422,99 kuna, od toga, građevinski objekti 12.831.922,99 kuna, postrojenje i oprema 1.919.500,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 200.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 1.710.000,00 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.


RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 35.298.940,62 KUNA


GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I OSTALA RADNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 607.300,00 KUNA


Program 1000 Redovna djelatnost Općinskog vijeća planirano u iznosu od 337.300,00 kuna, od toga:

Za financiranje rada općinskog vijeća i ureda načelnika planirano je 337.300,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za ostale nespomenute rashode poslovanja 335.000,00 kuna i tekuće donacije 2.300,00 kuna.

Program 1001 Financiranje redovnih aktivnosti općinskih tijela planirano u iznosu od 270.000,00 kuna, od toga 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 250.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, 100.000,00 kuna za izbore vijeća MO i 150.000,00 kuna za lokalne izbore;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna financirani od tekuće pomoći iz županijskog proračuna za lokalne izbore


GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 33.771.492,62 KUNA


Program 1000 redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 12.031.558,74 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.527.265,01 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu 1.268.208,65 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (Bruto) 1.110.000,00 kuna i doprinosi na plaće 158.208,65 kuna;

• Materijalni rashodi planiran u iznosu od 205.456,36 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 190.456,36 kuna i rashodi za usluge 15.000,00 kuna;

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 53.600,00 kuna financirani od vlastitih prihoda za ostale rashode za zaposlene;

2. Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 315.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za materijal i energiju;

3. Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.700.373,51 kuna, od toga rashodi za usluge 1.692.225,90 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna;

4. Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 2.840,00 kuna financirane od općih prihoda i primitaka;

5. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa financirane od sredstva za doprinose za osobe primljene na stručno osposobljavanje 5.307,61 kuna;

6. Financijski rashodi planirani u iznosu od 232.574,10 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 146.574,10 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 86.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 50.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 36.000,00 kuna;

7. Tekuća pomoć udrugama planirana u iznosu od 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

8. Kapitalna pomoć JKU planirana u iznosu od 1.100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije;

9. Za tekuću pomoć županijskim proračunima planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna;

10. Za donacije vjerskim zajednicama planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka tekuće donacije;

11. Rashodi za Božićno uređenje i Advent planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja;

12. Tekuće donacije planirane u iznosu od 70.000,00 kuna;

13. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 564.000,00 kuna, od toga, nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 kuna i  postrojenja i oprema 364.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, građevinski objekti 100.000,00 kuna i postrojenja i oprema 90.000,00 kuna financirani iz vlastitih prihoda;

14. Rashodi za uređenje poslovnih zgrada planirani u iznosu od 6.377.346,12 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 165.423,13 kuna za nematerijalnu imovinu,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka u iznosu od 4.261.922,99 kuna za građevinske objekte, 

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine financirani od kapitalne pomoći iz državnog proračuna planirani u iznosu od 1.950.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu adaptaciju zgrade u Banju – Jaslice i adaptaciju zgrade u Dobropoljani-mlin;


Program 1000 Izgradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 12.032.764,00 kuna

1. Za gospodarenje otpadnim vodama planirano je 600.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu Aglomeracija- projektna dokumentacija;

2. Za izgradnju cesta planirano je 2.550.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa, od toga građevinski objekti 2.500.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 kuna;

3. Za šetnicu Dobropoljana planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od pomoći iz EU za građevinske objekte;

4. Za izgradnju mrtvačnica planirano je 620.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od vodnog doprinosa planirano u iznosu od 20.000,00 kuna,

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći od EU planirani u iznosu od 600.000,00 kuna za građevinske objekte;

5. Za groblja planirano je 2.200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa, od toga građevinski objekti 2.000.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 kuna;

6. Za zemljište za groblje Mrljane planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalnu imovnu – prirodna bogatstva;

7. Za rekonstrukciju šumske ceste Mrljane-Kobiljak planirano je 3.012.764,00 kuna financirano od pomoći iz EU za nematerijalnu imovinu;

8. Za dodatna ulaganja u javnu rasvjetu planirano je 500.000,00 kuna financirano  prihodima od komunalnog doprinosa;

9. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 450.000,00 kuna financirano prihodima od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada i prihodima od komunalnog doprinosa;

10. Za projektnu dokumentaciju most Pašman – kopno planirano je 700.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa.


Program 1000 Program održavanja javnih površina planirano u iznosu od 2.548.767,50 kuna

1. Za održavanje javnih površina planirano je 704.450,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za materijal i energiju,

• Materijalni rashodi financirano od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani u iznosu od 95.000,00 kuna za rashode za usluge,

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od komunalne naknade planirani u iznosu od 559.450,00 kuna za rashode za usluge ;

2. Za MO Kraj planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

3. Za MO Pašman planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

4. Za MO Barotul planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

5. MO Mrljane planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

6. MO Neviđane planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

7. MO Dobropoljana planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

8. MO Banj planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

9. MO Ždrelac planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

10. Za sanaciju obalnog područja – projektna dokumentacija planirano je 192.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge;

11. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za sanaciju nerazvrstanih cesta;

12. Za održavanje groblja planirano je 352.317,50 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge.


Program 1001 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 797.962,50 kuna

1. Za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete planirano je 297.962,50 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge;

2. Za opskrbu električnom energijom planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za materijal i energiju.

Program 1002 Opskrba pitkom vodom planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za opskrbu vodom planirano je 50.000,00 kuna financirano prihodima od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.


Program 1000 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

1. Za tekuće donacije u novcu udrugama planirano je 135.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za tekuće donacije u novcu za kulturna događanja planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od boravišne pristojbe;

3. Za pokretanje knjižnice – bibliobusa stanovnicima Općine Pašman planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 1001 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 123.000,00 kuna

1. Za tekuće donacije sportskim društvima planirano je 82.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za tekuće donacije za ostale sportske aktivnosti planirano je 41.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 1002 Školstvo i socijalna skrb planirano u iznosu od 1.232.861,29 kuna

1. Za socijalnu skrb planirano je 634.800,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga pomoć invalidnoj i hendikepiranoj osobi 9.0000,00 kuna, pomoć i njega u kući 10.800,00 kuna, porodiljine naknade i oprema za novorođenčad 400.000,00 kuna, sufinanciranje školskog udžbenika, radne bilježnice i bilježnice 40.000,00 kuna, ostale naknade za socijalnu skrb 15.000,00 kuna, sufinanciranje cijene parkinga 10.000,00 kuna i božićnice umirovljenicima na području Općine Pašman 150.000,00 kuna;

2. Za zaštitu, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano je 112.504,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama 12.504,00 kuna, pomoć bolnicama – Zadarska i Ortopedska 10.000,00 kuna i deratizacija i dezinsekcija 90.000,00 kuna;

3. Za sufinanciranje rada dječjeg vrtića „Latica“ Zadar planirano je 21.600,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

4. Za visoko obrazovanje planirano je 160.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za stipendije studentima;

5. Za osnovno i školsko obrazovanje planirano je 27.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 20.000,00 kuna za stipendije srednjoškolcima, 2.000,00 kuna za tekuću pomoć OŠ Biograd na Moru i 5.000,00 kuna tekuću pomoć OŠ Vladimir Nazor Neviđane;

6. Za sufinanciranje tečajeva stranih jezika planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Za ostale naknade za socijalnu skrb planirano je 45.957,29 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 5.000,00 kuna za tekuće donacije - Udruga slijepih Zadarske županije i 40.957,29 kuna za ostale tekuće donacije “Crveni križ“ Biograd;

8.Za opremanje kuhinje dječjeg vrtića planirano je 226.000,00 kuna, 50.000,00 kuna financirano od općih Prihoda I primitaka i 176.000,00 kuna financirano iz pomoći EU.


Program 1003 Multimedijalni centar planirano u iznosu od 80.000,00 kuna

Za Multimedijalni centar planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za projektnu dokumentaciju za Multimedijalni centar.


Program 1004 Dom za stare i nemoćne u Banju planirano u iznosu od 5.000,00 kuna

Za Dom za stare i nemoćne u Banju planirano je 5.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu.


Program 1008 Izgradnja dječjih igrališta planirano u iznosu od 800.000,00 kuna

Za izgradnju dječjih igrališta planirano je 800.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka.


SUBVENCIJE I NAKNADE ŠTETE PLANIRANE U IZNOSU OD 607.000,00 KUNA


Program 0100 Subvencije poljoprivrednicima planirane u iznosu od 500.000,00 kuna 

Za uređenje poljskih puteva planirano je 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge.


Program 1000 Subvencije poljoprivrednicima planirane u iznosu od 107.000,00 kuna

1. Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za sufinanciranje sadnica;

2. Za pomoć udrugama poljoprivrednicima planirano je 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za Udrugu maslinara “Drobnica“.


Program 1001 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 284.000,00 kuna

1. Za Civilnu zaštitu planirano je 4.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

2. Za Gorsku službu spašavanja planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

3. Za protupožarnu zaštitu planirano je 255.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije DVD-u Pašman;

4. Za Lovačko društvo planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije LD "Pašman" Pašman.


Program 1000 Projektna i prostorno planska dokumentacija planirano u iznosu od 605.000,00 kuna

1. Za prostorni Plan i drugu prostorno plansku dokumentaciju planirano je 600.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 50.000,00 kuna za izmjene i dopune PP i 550.000,00 kuna za izradu UPU-a;

2. Za projektnu dokumentaciju lučica Tratica – Neviđane planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu.


Program 1001 Geodetsko katastarska izmjera planirano u iznosu od 600.000,00 kuna

Za geodetsko katastarsku izmjeru planirano je 600.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu, od toga 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za geodetsku – katastarsku izmjeru i 100.000,00 kuna financirano od prihoda za katastarsku izmjeru za katastarsku izmjeru KO Pašman.


Program 1002 Hrvatski otočni proizvod planirano u iznosu od 10.000,00 kuna 

Za tekuću pomoć poduzetnicima za HOP planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.

Program 1000 Gospodarenje otpadom planirano u iznosu od 235.578,59 kuna

1. Za odlaganje i zbrinjavanje otpada planirano je 120.974,39 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

2. Za nabavu komunalne opreme planirano je 114.604,20 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna.


Program 1001 Projekti za razvoj turizma i otoka planirano u iznosu od 105.000,00 kuna

Za projekte za razvoj turizma i otoka planirano je 105.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju za zgradu stare škole u Kraju i 100.000,00 kuna za Marina Ždrelac. 


Program 1002 Tekuća pomoć udrugama planirano u iznosu od 418.000,00 kuna

1. Za tekuću pomoć udrugama građana planirano je 18.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za tekuću pomoć TZ Općine Pašman planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga tekuća donacije TZ Općine Pašman 250.000,00 kuna i Božićni čarobni otok 150.000,00 kuna.


Program 1003 Projekt biciklističkih staza na području Općine Pašman planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za Projekt biciklističkih staza planirano u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za nabavu nefinancijske imovine


Program 1005 Realizacija projekta Južni Pašman planirano u iznosu od 110.000,00 kuna

1. Naknade za rad ocjenjivačke komisija projekt „Južni Pašman“ planirano u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

2. Za kapitalnu pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od boravišne pristojbe za kapitalne pomoći.


Program 1007 Osvjetljenje mosta Ždrelac planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

Za osvjetljenje mosta Ždrelac planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna.


Program 1001 Program potpore za poticanje poduzetništva planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za program potpore za poticanje poduzetništva planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.


Program 1002 Program potpore poljoprivredi i ruralnim razvoju planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za program potpore poljoprivredi i ruralnim razvoju planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.


Program 1000 Kiparska djela planirana u iznosu od 200.000,00 kuna 

Za Kiparska djela planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za Kiparsko djelo spomenik “Skulptura našim majkama“.


Program 1111 nabavka softvera i opreme: pametni gradovi i općine-GIS planirano u iznosu od 435.000,00 kuna

Za nabavu softvera i opreme: pametni gradovi i općine GIS planirano je 435.000,00 kuna.


DJEČJI VRTIĆ OTOK PAŠMAN 


Program 1002 Školstvo, zdravstvo i socijalna skrb planirano u iznosu od 920.148,00 kuna

Za predškolsko obrazovanje planiran je 753.600,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 613.400,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 499.200,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 29.000,00 kuna i doprinosi na plaće 85.200,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 140.200,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 20.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 28.000,00 kuna i rashodi za usluge 92.200,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda DV – sufinanciranje roditelja planirano u iznosu od 158.048,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 6.703,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 105.074,59 kuna, rashodi za usluge 46.270,41 kuna i financijski rashodi 3.000,00 kuna;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda DV – sufinanciranje roditelja planirano u iznosu od 3.500,00 kuna za postrojenje i opremu;

• Materijalni rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za materijal i energiju;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od donacija planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za postrojenje i opremu.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Pašman 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Pašman 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršenju proračuna Općine Pašman za 2020. godinu
  PREUZMI:

 4. II . izmjene i dopune programa izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  PREUZMI:

 5. II . izmjene i dopune Proračuna Općine Pašman za 2021. godinu
  PREUZMI:

 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu
  PREUZMI:

 7. Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-31.12.2021. i Bilješke uz financijske izvještaje -FINA
  PREUZMI:

Više