Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Trilj

  Kontakt podaci
  Grad Trilj
  Poljičke republike 15, 21240 Trilj
  OIB: 91648398574
  021/ 831 135
  gradonacelnik@trilj.hr

Proračun za građane za 2019. godinuPoštovani građani,


predstavljamo Vam Proračun za građane za 2019. godinu. Zbog što veće transparentnosti i bolje komunikacije s građanima ušli smo u projekt koji  omogućuje bolji uvid u ono što radimo i za što se zalažemo, a koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.trilj.hr.


Veliki dio novca izdvojili smo izgradnju cestovne infrastrukture, nogostupa, vodoopskrbe, izgradnju kanalizacijske mreže, obnovu energetske mreže, mostova, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, održavanje i uređenje javnih površina i javne rasvjete te uređenje gradskog parka, šetnica i plaže na Cetini.

Poseban cilj nam je očuvanje okoliša kao prirodnog dobra stoga u 2019. planiramo krenuti u izgradnju reciklažnog dvorišta.

Kako bismo život u našem Gradu učinili boljim i lakšim i otvorili nova radna mjesta započeli smo sa velikim projektom, a to je izgradnja Poslovno uslužnog centra Trilj (PUC). Tako ćemo omogućiti poduzetnicima da dobiju poslovni prostor, pristup suvremenoj infrastrukturi i konkurentnije poduzetničke uvjete. 

Dio novca iz proračuna izdvojili smo za sufinanciranje prijevoza studentima i učenicima, kao i sufinanciranje raznih školskih programa, a sve kako bismo im olakšali školovanje i potaknuli ih na daljnji uspjeh. 

Roditeljima novorođene djece dajemo jednokratne novčane pomoći i sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima. 

Veliki dio novca iz proračuna planiran je za obnovu bivše tvornice Cetinka na čijem se prostoru  planira izgraditi gradski trg,  dječji vrtić i jaslice, parking, sportska dvorana te stambena zona.

Započeli smo s programom „Zaželi“ za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici s ciljem pružanja potpore zapošljavanja žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada kao i prevencija prerane institucionalizacije osoba s invaliditetom i starijih osoba.

Dio sredstava iz proračuna namijenjen je za pomoć socijalno ugroženim obiteljima, kojima dajemo jednokratne novčane pomoći i pomoć za stanovanje.

Kako bismo očuvali našu tradiciju i kulturu financiramo naše Udruge koje nas predstavljaju i njeguju naše običaje. Pomažemo i ostale udruge s područja Grada Trilja kao i spotske klubove i događanja.


Poštovani građani izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Pozivamo vas da nam uputite vaše prijedloge i komentare što još smatrate potrebnim kako bismo naš Grad učinili ugodnijim za življenje.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 20.11.2018. do 05.12.2018. godine. Više o tome možete pogledati OVDJE.


Vaš gradonačelnik!Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Trilja za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Trilja za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Trilja koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Trilja kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Proračun  možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Trilja su: Dječji vrtić Trilj, Gradska knjižnica Trilj i Muzej triljskog kraja.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


 Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 61.176.000,00 kn 97,11 %
> Prihodi od poreza 20.500.000,00 kn 32,54 %
> Pomoći 31.105.000,00 kn 49,38 %
> Prihodi od imovine 6.001.000,00 kn 9,53 %
> Prihodi od prodaje roba i usluga 3.360.000,00 kn 5,33 %
> Prihodi od prodaje roba i usluga i donacija 210.000,00 kn 0,33 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.820.000,00 kn 2,89 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 1.800.000,00 kn 2,86 %
> Prihodi od prodaje proizvedene imovine 20.000,00 kn 0,03 %
UKUPNO 62.996.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći
Prihodi od imovine
Prihodi od prodaje roba i usluga
Prihodi od prodaje roba i usluga i donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje proizvedene imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi i primici Grada Trilja za 2019. godinu planirani su u iznosu od 62.996.000,00 kuna.


Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Trilja za 2019. godinu su 61.176.000,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 20.500.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 20.000.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu 300.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 200.000,00 kuna.
2. Pomoći planirane u iznosu od 31.105.000,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna planirane u iznosu od u 5.870.000,00 kuna, pomoći od subjekata unutar države planirane u iznosu od 2.250.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz drugih proračuna koji im nije nadležan 785.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 22.200,00 kuna.
3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 6.001.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 6.000.000,00 kuna.
4. Prihodi od prodaje roba i usluga planirani u iznosu od 3.360.000,00 kuna, od toga administrativne (upravne) pristojbe planirane u iznosu od 15.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 1.145.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirano u iznosu od 2.200.000,00 kuna.
5. Prihodi od prodaje roba i usluga i donacija planirani u iznosu od 210.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Trilja za 2019. godinu planiranih u iznosu od 1.820.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta planirani u iznosu od 1.800.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje proizvedene imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 20.000,00 kuna.


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 25.116.200,00 kn 39,87 %
> Rashodi za zaposlene 5.224.900,00 kn 8,29 %
> Materijalni rashodi 9.412.200,00 kn 14,94 %
> Financijski rashodi 193.100,00 kn 0,31 %
> Subvencije 200.000,00 kn 0,32 %
> Pomoći dane unutar općeg proraćuna 460.000,00 kn 0,73 %
> Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.412.000,00 kn 3,83 %
> Ostali rashodi 7.214.000,00 kn 11,45 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 37.079.800,00 kn 58,86 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 128.000,00 kn 0,20 %
> Rashodi za nabavu proizvedene imovine 34.127.000,00 kn 54,17 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.824.800,00 kn 4,48 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 800.000,00 kn 1,27 %
> Izdaci za otplatu primljenih kredita 800.000,00 kn 1,27 %
UKUPNO 62.996.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane unutar općeg proraćuna
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu primljenih kredita
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi i izdaci Grada Trilja za 2019. godinu planirani su u iznosu od  62.996.000,00.


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Grada Trilja za 2019. godinu planirani su u iznosu od 25.116.200,00 kuna, a čine ih:


1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 5.224.900,00 kuna, od toga plaće planirane u iznosu 4.200.200,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 312.000,00 kuna i doprinosi za zaposlene planirani u iznosu od 712.700,00 kuna.

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 9.412.200,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 510.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.749.100,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 5.972.600,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 40.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 1.140.500,00 kuna.

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 193.100,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite 140.000,00 kuna i ostali financijski  rashodi 53.100,00 kuna.

4. Subvencije - subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima planirane u iznosu od 200.000,00 kuna.

5. Pomoći dane unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 460.000,00 kuna, od toga tekuće pomoći dane unutar općeg proračuna 450.000,00 kuna, od toga tekuće pomoći drugim proračunima 10.000,00 kuna.

6. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 2.412.000,00 kuna.

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 7.214.000,00 kuna, od toga tekuće donacije neprofitnim organizacijama planirane u iznosu od 2.969.000,00 kuna, kapitalne donacije neprofitnim organizacijama planirane u iznosu od 250.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 3.995.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Trilja za 2019. godinu planirani u iznosu od 37.079.800,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani u iznosu od 128.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu.

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 34.127.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 31.592.000,00 kuna, postrojenje i oprema 95.000,00 kuna, prijevozna sredstva 500.000,00 kuna, knjige u knjižnici o ostala umjetnička djela 380.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 1.560.000,00 kuna.

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 2.824.800,00 kuna, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.781.800,00 kuna i dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini 43.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova


Izdaci za otplatu primljenih kredita planirani u  iznosu od 800.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita od financijskih institucija.


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


JAVNA UPRAVA I KOMUNALNO – GOSPODARSKI POSLOVI PLANIRANO U IZNOSU OD 49.768.000,00 KUNA


GRADSKA UPRAVA


Program 1001 Poslovanje gradske uprave planirano u iznosu od 6.154.000,00 kuna od toga:

1. Za administrativne i stručne poslove planirano je 2.567.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.907.000,00 kuna, od toga plaće 1.550.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 kuna i doprinosi na plaće 257.000,00 kuna.

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 620.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 100.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 80.000,00 kuna, rashodi za usluge 380.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 kuna.

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za ostale financijske rashode.

2. Za poslovanje gradskog vijeća planirano je 300.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 280.000,00 kuna

3. Za poslovanje ureda gradonačelnika planirano je 280.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000,00 kuna.

4. Za gradske i mjesne manifestacije planirano je 400.000,00 kuna, od toga uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.000,00 kuna, rashodi za usluge 220.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 160.000,00 kuna.

5. Za lokalnu samoupravu planirano je 55.000,00 kuna, od toga za uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.000,00 kuna, rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna.

6. Za javne radove planirano je 260.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 250.000,00 kuna, od toga plaće 213.500,00 kuna i doprinosi na plaće 36.500,00 kuna.

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima.

7. Za program „Zaželi“ planirano je 2.086.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene 1.336.000,00 kuna, od toga plaće 1.025.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 135.000,00 kuna i doprinosi na plaće 176.000,00 kuna. 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 750.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 322.000,00 kuna, materijal i energija 240.000,00 kuna i rashodi za usluge 188.000,00 kuna.

8. Za lokalne izbore planirano je 106.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi su 106.000,00 kuna, od toga materijal i energija 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 86.000,00 kuna.

9. Za nabavu uredske opreme i programa planirano je 100.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine od toga:

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za nematerijalnu imovinu 50.000,00 kuna.

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kuna za izdatke za postrojenja i opremu.


Program 1002 Obnova zgrade – kompleks Cetinka planirano u iznosu od 2.420.000,00 kuna


1. Za izradu idejnog (arhitektonskog) rješenja planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 kuna

2. Za obnovu zgrade – kompleks Cetinka planirano je 2.170.000,00 kuna, od toga 

• Materijalni rashodi 420.000,00 kuna, od toga materijal i energija 60.000,00 kuna i rashodi za usluge 360.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.700.000,00 kuna za dodatna ulaganja

3. Za izradu urbanističkog plana – kompleks Cetinka planirano je 150.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu.


Program 1003 Izrada prostornih planova i UPU-a planirano u iznosu od 220.000,00 kuna


Za izradu prostornih planova i UPU-a planirano je 220.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu.


KOMUNALNI I GOSPODARSKI POSLOVI PLANIRANO U IZNOSU OD 40.574.000,00 KUNA


Program 1004 Program održavanja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.340.000,00 kuna


1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 1.200.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 800.000,00 kuna i rashodi za usluge 400.000,00 kuna.

2. Za program održavanja atmosferskih voda planirano je 120.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna.

3. Za program održavanja čistoće javnih i prometnih površina planirano je 700.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 650.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna.

4. Za program održavanja javnih površina planirano je 220.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 170.000,00 kuna.

5. Za program održavanja groblja i mrtvačnica planirano je 300.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 280.000,00 kuna.

6. Za program održavanja nerazvrstanih cesta planirano je 320.000,00 kuna za rashode za usluge.

7. Za program održavanja poljskih puteva planirano je 200.000,00 kuna za rashode za usluge.

8. Za program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima planirano je 300.000,00 kuna za rashode za usluge.

9. Za nabavu komunalne opreme i programa planirano je 900.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 400.000,00 kuna za kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 kuna za prijevozna sredstva - traktor. 

10. Za uređenje gradskog parka planirano je 80.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu.


Program 1005 Program izgradnje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 36.234.000,00 kuna


1. Za otplatu glavnice i kamata po kreditu planirano je 940.000,00 kuna, od toga kamate na primljene kredite od banaka 140.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih kredita od banaka 800.000,00 kuna.

2. Za izgradnju cestovne infrastrukture planirano je 1.150.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte 1.100.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 kuna.

3. Za izgradnju nogostupa planirano je 570.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za rashode za usluge.

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 550.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte 500.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 kuna.

4. Za izgradnju vodoopskrbe planirano je 360.000,00 kuna za kapitalne pomoći trgovačkim društvima.

5. Za obnovu energetske mreže planirano je 100.000,00 kuna, za kapitalne pomoći trgovačkim društvima.

6. Za izgradnju kanalizacijske mreže planirano je 3.375.000,00 kuna, od toga: 

• Ostali rashodi 3.225,00 kuna za kapitalne pomoći trgovačkim društvima.

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu.

7. Za izgradnju groblja i mrtvačnica planirano je 870.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za rashode za usluge.

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 850.000,00 kuna, za izdatke za građevinske objekte 800.000,00 kuna i za nematerijalnu proizvedenu imovinu 50.000,00 kuna.

8. Za obnovu mosta planirano je 300.000,00 kuna za građevinske objekte.

9. Za izgradnju PUC-a planirano je 26.519.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.347.000,00 kuna za rashode za usluge.

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 310.000,00 kuna za kapitalne pomoći trgovačkim društvima.

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 24.862.000,00 kuna za građevinske objekte.

10. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 1.900.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte 1.800.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna.

11. Za izgradnju široko pojasne mreže planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za rashode za usluge.


Program 1006 Protupožarna i civilna zaštita planirano u iznosu od 750.000,00 kuna


1. Za protupožarnu zaštitu planirano je 670.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 24.000,00 kuna i tekuće donacije neprofitnim organizacijama 646.000,00 kuna

2. Za civilnu zaštitu planirano je 80.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 60.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 10.000,00 kuna.

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu.


Program 1007 Razvoj turizma planirano u iznosu od 1.880.000,00 kuna


1. Za rad turističke zajednice planirano je 380.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama.

2. Za sufinanciranje gradnje bazena planirano je 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima.

3. Za uređenje plaža na Cetini planirano je 600.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za uređenje šetnice uz Cetinu planirano je 800.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 1008 Razvoj poljoprivrede i poduzetništva planirano u iznosu od 270.000,00 kuna


1. Za poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva planirano je 270.000,00 kuna, od toga subvencije poljoprivrednicima 270.000,00 kuna, tekuće pomoći županijskom proračunu 50.000,00 kuna i tekuće donacije neprofitnim organizacijama 20.000,00 kuna.

2. Za redovno poslovanje CEKOM-a planirano je 60.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge planirani u iznosu od 20.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 40.000,00 kuna.


DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 11.008.000,00 KUNA


PROGRAM JAVNIH POTREBA


Program 1009 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 2.263.500,00 kuna


1. Za redovan rad dječjih vrtića planirano je 1.933.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za plaće zaposlenih planirani u iznosu od 1.517.600,00 kuna, od toga plaće 1.238.800,00 kuna, rashodi za zaposlene 65.500,00 kuna i doprinosi za plaće 213.300,00 kuna.

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 405.900,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenima 65.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 186.900,00 kuna, rashodi za usluge 129.000,00 kuna i ostali rashodi poslovanja 15.000,00 kuna.

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za naknadu vođenja računa.

2. Za sufinanciranje dječjih vrtića planirano je 330.000,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima 162.000,00 kuna i tekuće donacije neprofitnim organizacijama 168.000,00 kuna.


Program 1002 Rad udruga u kulturi planirano u iznosu od 500.000,00 kuna


Za redovan rad udruga u kulturi planirano je 500.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 40.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna.

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 460.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama.


Program 1003 Muzej triljskog kraja planirano u iznosu od 1.173.800,00 kuna


1. Za redovan rad Muzeja triljskog kraja planirano je 254.160,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 125.600,00 kuna, od toga plaće 105.000,00 kuna, rashodi za zaposlene 2.500,00 kuna i doprinosi za plaće 18.100,00 kuna.

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 84.500,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenima 11.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna, rashodi za usluge 45.000,00 kuna i ostali rashodi poslovanja 8.500,00 kuna.

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.100,00 kuna za ostale financijske rashode.

2. Za opremanje muzeja planirano je 43.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 23.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 3.000,00 kuna i knjige, muzejski izlošci i dr. 20.000,00 kuna.

• Za dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini planirano je 20.000,00 kuna.

3. Za program javnih potreba muzeja 919.600,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 194.800,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.200,00 kuna i rashodi za usluge 184.600,00 kuna.

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za postrojenja i opremu.

• Za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 704.800,00 kuna, od toga za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 681.800,00 kuna i dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini 23.000,00 kuna.


Program 1004 Gradska knjižnica planirano u iznosu od 182.700,00 kuna


1. Za redovan rad Gradske knjižnice planirano je 110.700,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 88.700,00 kuna, od toga plaće 67.900,00 kuna, rashodi za zaposlene 9.000,00 kuna i doprinosi za plaće 11.800,00 kuna.

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna.

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za ostale financijske rashode.

2. Za opremanje knjižnice planirano je 72.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema  12.000,00 kuna i knjige u knjižnici 60.000,00 kuna.


Program 1005 Arheološka iskapanja na Gardunu planirano u iznosu od 370.000,00 kuna


1. Za Arheološka iskapanja na Gardunu planirano je 70.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja.

2. Za izgradnju interpretativnog centra i spavaonice 300.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu.


Program 1006 Obnova objekata kulture i kulturne baštine planirano u iznosu od 526.000,00 kuna


1. Za obnovu mlinica planirano je 76.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu.

2. Za obnovu Gradske kino dvorane 450.000,00 kuna, od toga nematerijalna imovina 50.000,00 kuna i 400.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.


Program 1007 Izgradnja spomen obilježja planirano u iznosu od 190.000,00 kuna


Za izgradnju spomen obilježja domovinskog rata planirao je 190.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna, izdaci za građevinske objekte 130.000,00 kuna i nematerijalna imovina 10.000,00 kuna.


Program 1008 Religija planirano u iznosu od 300.000,00 kuna


Za pomoć vjerskim zajednicama planirano je 300.000,00 kuna, od toga tekuće donacije neprofitnim organizacijama 50.000,00 kuna i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 250.000,00 kuna.


Program 1009 Politika planirano u iznosu od 45.000,00 kuna


Za pomoć političkim strankama planirano je 45.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama.


Program 1010 Šport i rekreacija planirano u iznosu od 840.000,00 kuna


Za redovnu djelatnost sportskih klubova i udruga planirano je 840.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 40.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna.

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 800.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama.


Program 1011 Održavanje sportskih objekata planirano u iznosu od 352.000,00 kuna


1. Za redovno održavanje sportskih objekata planirano je 330.000,00 kuna za rashode za usluge, od toga 120.000,00 kuna za materijal i energiju, rashode za usluge 200.000,00 kuna i ostale nespomenute rashode poslovanja 10.000,00 kuna. 

2. Za opremanje sportskih objekata planirano je 22.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu.

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 10.000,00 kuna i nematerijalna imovina 10.000,00 kuna.


Program 1012 Izgradnja sportskih objekata planirano u iznosu od 970.000,00 kuna


Za izgradnju sportskih terena planirano je 970.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte 700.000,00 kuna i nematerijalna imovina 270.000,00 kuna.


Program 1013 Osnovno školstvo planirano u iznosu od 1.625.000,00 kuna


1. Za sufinanciranje programa osnovnih škola planirano je 320.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i za ostale nespomenute rashode poslovanja 5.000,00 kuna.

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za tekuće pomoći drugim proračunima.

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za knjige, muzejske izloške i dr.

2. Za sufinanciranje programa srednjih škola planirano je 655.000,00 kuna, od toga 

• Materijalni rashod planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja.

• Ostale naknade građanima i kućanstvima planirani u iznosu od 650.000,00 kuna. 


Program 1014 Socijalna skrb planirano u iznosu od 1.340.000,00 kuna


Za program javnih potreba u socijalnoj skrbi planirano je 1.340.000,00 kuna, od toga:


• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 90.000,00 kuna, od toga materijal i energija 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 60.000,00 kuna.

• Ostale naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 850.000,00 kuna.

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 400.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Grada Trilja za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Trilja za 2019. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Grada Trilja za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 4. Godisnji financijski izvjestaj za 2018. godinu
  PREUZMI:

 5. Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2018.
  PREUZMI: