Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Trilj

  Kontakt podaci
  Grad Trilj
  Poljičke republike 15, 21240 Trilj
  OIB: 91648398574
  021/ 831 135
  gradonacelnik@trilj.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2020. godinu. Zbog što veće transparentnosti i bolje komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji  omogućuje bolji uvid u ono što radimo i za što se zalažemo, a koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.trilj.hr.


Kako bismo Vam pokazali za čega planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

U predstojećoj godini planiramo brojne infrastrukturne projekte, kao što su izgradnja cesta, nogostupa, groblja i mrtvačnica, vodoopskrbe i kanalizacijske mreže, održavanje javne rasvjete, javnih površina, nerazvrstanih cesta, poljskih puteva i uređenje gradskog parka, plaža i šetnica uz Cetinu.

Veliki dio novca iz proračuna izdvojiti ćemo za obnovu bivše tvornice Cetinka koju  planiramo prenamijeniti u novi gradski centar. S tim projektom promijenit će se cjelokupna vizija Grada Trilja, te će se otvoriti i nova radna mjesta. Nastavljamo s projektom izgradnje i opremanja Poslovno – uslužnog centra Trilj koji će doprinijeti razvoju poduzetničke inicijative i dostupnosti poduzetničke infrastrukture.

Naši vatrogasci zaslužuju bolje uvjete za rad, stoga smo povukli značajna sredstva iz Europskih fondova za izgradnju novog Vatrogasnog doma u Vedrinama.

Obrazovanje djece i mladih je najsigurnije i najisplativije ulaganje u našu budućnosti, stoga sufinanciramo prijevoz studenata i učenika srednjih škola, i dodjeljujemo stipendije svim redovitim studentima u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna. Time im olakšavamo financijski teret školovanja i nagrađujemo njihov trud i zalaganje.

Jedna od značajnih projekata za Grad Trilj je nastavak izgradnje i opremanja novog dječjeg vrtića s jaslicama. Želimo našim najmlađim građanima osigurati bolje mjesto i uvjete za igru, zabavu i učenje.

Želimo da naš Grad bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem privući nove stanovnike i spriječiti iseljavanje. Zato smo ove godine izdvojili sredstva za pomoć mladim obiteljima za gradnju ili obnovu stambenog objekta u iznosu od 25.000,00 kn za svakog mlađeg od 45 godina, a s istom mjerom nastavit ćemo i u 2020. godini.

Roditeljima novorođene djece dajemo jednokratne novčane pomoći i sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima. 

Dio sredstava iz proračuna namijenjen je za pomoć socijalno ugroženim obiteljima, kojima dajemo jednokratne novčane pomoći i pomoć za stanovanje.

S ciljem očuvanja tradicije i kulture, sufinanciramo rad kulturnih, sportskih i drugih udruga koje djeluju na području našeg Grada i održavanje manifestacija koje su nam od velikog značaja.


Poštovani građani izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Pozivamo vas da nam uputite vaše prijedloge i komentare što još smatrate potrebnim kako bismo naš Grad učinili ugodnijim za življenje.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Grada Trilja za 2020. godinu bilo je provedeno od 06.12.2019. do 12.12.2019. godine. Više o tome možete pogledati OVDJE.Vaš gradonačelnik!

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Trilja za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Trilja za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Trilja koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Trilja kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Prijedlog Proračuna možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Trilja su: Dječji vrtić Trilj, Gradska knjižnica Trilj i Muzej triljskog kraja.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračunaProračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 65.940.452,00 kn 98,48 %
> Prihodi od poreza 21.000.000,00 kn 31,36 %
> Pomoći 34.120.452,00 kn 50,96 %
> Prihodi od imovine 6.201.000,00 kn 9,26 %
> Prihodi od prodaje roba i usluga 4.208.000,00 kn 6,28 %
> Prihodi od prodaje roba i usluga i donacija 411.000,00 kn 0,61 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.020.000,00 kn 1,52 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 1.000.000,00 kn 1,49 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 kn 0,03 %
UKUPNO 66.960.452,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći
Prihodi od imovine
Prihodi od prodaje roba i usluga
Prihodi od prodaje roba i usluga i donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna


Ukupni prihodi i primici Grada Trilja za 2020. godinu planirani su u iznosu od 66.960.452,00 kuna.


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Trilja za 2020. godinu su 65.940.452,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 21.000.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 20.600.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu 200.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 200.000,00 kuna.

2. Pomoći planirane u iznosu od 34.120.452,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna planirane u iznosu od u 6.430.000,00 kuna, pomoći od subjekata unutar države planirane u iznosu od 700.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz drugih proračuna koji im nije nadležan 1.970.452,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 25.020.000,00 kuna.

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 6.201.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 6.200.000,00 kuna.

4. Prihodi od prodaje roba i usluga planirani u iznosu od 4.208.000,00 kuna, od toga administrativne (upravne) pristojbe planirane u iznosu od 18.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 2.390.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirano u iznosu od 1.800.000,00 kuna.

5. Prihodi od prodaje roba i usluga i donacija planirani u iznosu od 411.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Trilja za 2020. godinu planirani u iznosu od 1.020.000,00 kuna, od toga:

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje proizvedene imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 20.000,00 kuna.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 33.637.053,00 kn 50,23 %
> Rashodi za zaposlene 5.998.875,00 kn 8,96 %
> Materijalni rashodi 8.882.928,00 kn 13,27 %
> Financijski rashodi 253.000,00 kn 0,38 %
> Subvencije 200.000,00 kn 0,30 %
> Pomoći dane unutar općeg proračuna 8.661.250,00 kn 12,93 %
> Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.182.000,00 kn 3,26 %
> Ostali rashodi 7.459.000,00 kn 11,14 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 32.743.399,00 kn 48,90 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 62.000,00 kn 0,09 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 27.863.524,00 kn 41,61 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.817.875,00 kn 7,20 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 580.000,00 kn 0,87 %
UKUPNO 66.960.452,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi i izdaci Grada Trilja za 2020. godinu planirani su u iznosu od  66.960.452,00 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Grada Trilja za 2020. godinu planirani su u iznosu od 33.637.053,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 5.998.875,00 kuna, od toga plaće planirane u iznosu 44.893.970,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 301.400,00 kuna i doprinosi za zaposlene planirani u iznosu od 803.505,00 kuna.

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 8.882.928,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 350.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.934.800,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 5.479.128,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 40.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 1.079.000,00 kuna.

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 253.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite 240.000,00 kuna i ostali financijski  rashodi 13.000,00 kuna.

4. Subvencije - subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima planirane u iznosu od 200.000,00 kuna.

5. Pomoći dane unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 8.661.250,00 kuna, od toga tekuće pomoći dane unutar općeg proračuna 180.000,00 kuna, od toga tekuće pomoći drugim proračunima 8.481.250,00 kuna.

6. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 2.182.000,00 kuna.

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 7.459.000,00 kuna, od toga tekuće donacije neprofitnim organizacijama planirane u iznosu od 3.539.000,00 kuna, kapitalne donacije neprofitnim organizacijama planirane u iznosu od 770.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 3.150.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Trilja za 2020. godinu planirani u iznosu od 32.743.399,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani u iznosu od 62.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu.

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 27.863.524,00 kuna, od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.450.000,00 kuna, postrojenje i oprema 95.000,00 kuna, knjige u knjižnici o ostala umjetnička djela 70.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 1.695.000,00 kuna.

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 4.817.875,00 kuna, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.786.925,00 kuna i dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini 30.950,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu primljenih kredita planirani u  iznosu od 580.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita od financijskih institucija.


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


JAVNA UPRAVA I KOMUNALNO – GOSPODARSKI POSLOVI PLANIRANO U IZNOSU OD 34.799.000,00 KUNA

GRADSKA UPRAVA


Program 1001 Poslovanje gradske uprave planirano u iznosu od 6.569.000,00 kuna od toga:

1. Za administrativne i stručne poslove planirano je 2.765.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.985.000,00 kuna, od toga plaće 1.600.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 120.000,00 kuna i doprinosi na plaće 265.000,00 kuna.

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 740.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 100.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 130.000,00 kuna, rashodi za usluge 450.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 kuna.

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za ostale financijske rashode.

2. Za poslovanje gradskog vijeća planirano je 280.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 260.000,00 kuna

3. Za poslovanje ureda gradonačelnika planirano je 300.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 280.000,00 kuna.

4. Za gradske i mjesne manifestacije planirano je 420.000,00 kuna, od toga uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 360.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna.

5. Za lokalnu samoupravu planirano je 60.000,00 kuna, od toga za uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 18.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna.

6. Za javne radove planirano je 540.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 520.000,00 kuna, od toga plaće 420.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 kuna i doprinosi na plaće 70.000,00 kuna.

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima.

7. Za program „Zaželi“ planirano je 2.054.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene 1.670.000,00 kuna, od toga plaće 1.380.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 68.000,00 kuna i doprinosi na plaće 222.000,00 kuna. 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 234.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 132.000,00 kuna i  materijal i energija 102.000,00 kuna 

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 150.00,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama

8. Za lokalne izbore planirano je 120.000,00 kuna, od toga materijal i energija 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 kuna

9. Za nabavu uredske opreme i programa planirano je 30.000,00 kuna, od toga izdaci za postrojenja i opremu 10.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna


Program 1002 Obnova zgrade – kompleks Cetinka planirano u iznosu od 2.400.000,00 kuna

1. Za izradu idejnog (arhitektonskog) rješenja planirano je 500.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 280.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 kuna

2. Za obnovu zgrade – kompleks Cetinka planirano je 1.800.000,00 kuna, od toga 

• Materijalni rashod 100.000,00 kuna, od toga materijal i energija 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.500.000,00 kuna za dodatna ulaganja

3. Za izradu urbanističkog plana – kompleks Cetinka planirano je 100.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu.


Program 1003 Izrada prostornih planova i UPU-a planirano u iznosu od 80.000,00 kuna

Za izradu prostornih planova i UPU-a planirano je 80.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu.


KOMUNALNI I GOSPODARSKI POSLOVI PLANIRANO U IZNOSU OD 25.750.000,00 KUNA


Program 1004 Program održavanja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 5.100.000,00 kuna

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 1.300.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 900.000,00 kuna i rashodi za usluge 400.000,00 kuna.

2. Za program održavanja atmosferskih voda planirano je 200.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 150.000,00 kuna.

3. Za program održavanja čistoće javnih i prometnih površina planirano je 700.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna, rashodi za usluge 630.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna.

4. Za program održavanja javnih površina planirano je 400.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 350.000,00 kuna.

5. Za program održavanja groblja i mrtvačnica planirano je 300.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 280.000,00 kuna.

6. Za program održavanja nerazvrstanih cesta planirano je 300.000,00 kuna za rashode za usluge.

7. Za program održavanja poljskih puteva planirano je 150.000,00 kuna za rashode za usluge.

8. Za program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima planirano je 400.000,00 kuna za rashode za usluge.

9. Za nabavu komunalne opreme i programa planirano je 400.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00 kuna za kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 kuna za postrojenja i opremu 

10. Za uređenje gradskog parka planirano je 1.000.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu.


Program 1005 Program izgradnje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 20.650.000,00 kuna

1. Za otplatu glavnice i kamata po kreditu planirano je 780.000,00 kuna, od toga kamate na primljene kredite od banaka 200.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih kredita od banaka 580.000,00 kuna.

2. Za izgradnju cestovne infrastrukture planirano je 1.500.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte 1.300.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 kuna.

3. Za izgradnju nogostupa planirano je 550.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte 500.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 kuna

4. Za izgradnju vodoopskrbe planirano je 800.000,00 kuna za kapitalne pomoći trgovačkim društvima.

5. Za obnovu energetske mreže planirano je 300.000,00 kuna, za kapitalne pomoći trgovačkim društvima.

6. Za izgradnju kanalizacijske mreže planirano je 2.300.000,00 kuna, od toga: 

• Ostali rashodi 2.250,00 kuna za kapitalne pomoći trgovačkim društvima.

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu.

7. Za izgradnju groblja i mrtvačnica planirano je 620.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za rashode za usluge.

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 600.000,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 30.000,00 kuna, izdaci za građevinske objekte 550.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna

8. Za izgradnju PUC-a planirano je 13.550.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 450.000,00 kuna za rashode za usluge.

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za kapitalne pomoći trgovačkim društvima.

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 13.000.000,00 kuna za građevinske objekte.

9. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 200.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

10. Za izgradnju široko pojasne mreže planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za rashode za usluge.


Program 1006 Protupožarna i civilna zaštita planirano u iznosu od 7.940.000,00 kuna

1. Za protupožarnu zaštitu planirano je 750.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 40.000,00 kuna i tekuće donacije neprofitnim organizacijama 700.000,00 kuna

2. Za izgradnju vatrogasnog doma planirano je 7.100.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna i građevinski objekti 7.000.000,00 kuna

3. Za civilnu zaštitu planirano je 90.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna, rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 10.000,00 kuna.

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu.


Program 1007 Razvoj turizma planirano u iznosu od 1.270.000,00 kuna

1. Za rad turističke zajednice planirano je 500.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama.

2. Za sufinanciranje gradnje bazena planirano je 120.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima.

3. Za uređenje plaža na Cetini planirano je 600.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za uređenje šetnice uz Cetinu planirano je 600.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 1008 Razvoj poljoprivrede i poduzetništva planirano u iznosu od 750.000,00 kuna

1. Za poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva planirano je 250.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima

2. Za redovno poslovanje CEKOM-a planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge planirani u iznosu od 60.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 40.000,00 kuna.

3. Za poticanje demografskih mjera planirano je 400.000,00 kuna za kapitalne donacije za gradnju i obnovu građ. objekata


DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 22.569.302,00 KUNA


PROGRAM JAVNIH POTREBA


Program 1009 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 10.893.420,00 kuna

1. Za redovan rad dječjih vrtića planirano je 2.399.170,00 kuna, od toga:

• Rashodi za plaće zaposlenih planirani u iznosu od 1.596.350,00 kuna, od toga plaće 1.308.970,00 kuna, rashodi za zaposlene 71.400,00 kuna i doprinosi za plaće 215.980,00 kuna.

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 452.820,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenima 67.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 228.000,00 kuna, rashodi za usluge 139.520,00 kuna i ostali rashodi poslovanja 17.500,00 kuna.

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za naknadu vođenja računa.

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 7.000,00 kuna za postrojenja i opremu

2. Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 8.131.250,00 kuna za kapitalne pomoći drugim proračunima 

3. Za sufinanciranje dječjih vrtića planirano je 356.000,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima 152.000,00 kuna i tekuće donacije neprofitnim organizacijama 204.000,00 kuna.


Program 1002 Rad udruga u kulturi planirano u iznosu od 570.000,00 kuna

Za redovan rad udruga u kulturi planirano je 570.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna.

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 520.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama.


Program 1003 Muzej triljskog kraja planirano u iznosu od 2.582.957,00 kuna

1. Za redovan rad Muzeja triljskog kraja planirano je 264.150,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 130.650,00 kuna, od toga plaće 110.000,00 kuna, rashodi za zaposlene 2.500,00 kuna i doprinosi za plaće 18.150,00 kuna.

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 89.000,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenima 11.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 22.000,00 kuna, rashodi za usluge 50.000,00 kuna i ostali rashodi poslovanja 6.500,00 kuna.

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.500,00 kuna za ostale financijske rashode.

2. Za opremanje muzeja planirano je 23.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 23.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 3.000,00 kuna i knjige, muzejski izlošci i dr. 20.000,00 kuna.

• Za dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini planirano je 20.000,00 kuna.

3. Za program javnih potreba muzeja 2.318.807,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 370.408,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 6.000,00 kuna i rashodi za usluge 364.408,00 kuna.

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 330.524,00 kuna za postrojenja i opremu.

• Za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 1.617.875,00 kuna, od toga za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.586.925,00 kuna i dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini 30.950,00 kuna.


Program 1004 Gradska knjižnica planirano u iznosu od 180.075,00 kuna

1. Za redovan rad Gradske knjižnice planirano je 127.075,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 96.875,00 kuna, od toga plaće 75.000,00 kuna, rashodi za zaposlene 9.500,00 kuna i doprinosi za plaće 12.375,00 kuna.

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 28.700,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 4.000,00 kuna, rashodi za usluge 22.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 kuna.

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.500,00 kuna za ostale financijske rashode.

2. Za opremanje knjižnice planirano je 53.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 3.000,00 kuna i knjige u knjižnici 50.000,00 kuna.


Program 1005 Arheološka iskapanja na Gardunu planirano u iznosu od 1.080.000,00 kuna

1. Za Arheološka iskapanja na Gardunu planirano je 80.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja.

2. Za izgradnju interpretativnog centra i spavaonice 1.000.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu.


Program 1006 Obnova objekata kulture i kulturne baštine planirano u iznosu od 1.900.000,00 kuna

1. Za obnovu mlinica planirano je 60.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu.

2. Za obnovu Gradske kino dvorane 1.600.000,00 kuna, od toga nematerijalna imovina 100.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.500.000,00 kuna

3. Za izradu projekta poučne staze Grab planirano je 240.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu


Program 1007 Izgradnja spomen obilježja planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

Za izgradnju spomen obilježja domovinskog rata planirao je 200.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna, izdaci za građevinske objekte 140.000,00 kuna i nematerijalna imovina 10.000,00 kuna.


Program 1008 Religija planirano u iznosu od 300.000,00 kuna

Za pomoć vjerskim zajednicama planirano je 300.000,00 kuna, od toga tekuće donacije neprofitnim organizacijama 50.000,00 kuna i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 250.000,00 kuna.


Program 1009 Politika planirano u iznosu od 45.000,00 kuna

Za pomoć političkim strankama planirano je 45.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama.


Program 1010 Šport i rekreacija planirano u iznosu od 900.000,00 kuna

Za redovnu djelatnost sportskih klubova i udruga planirano je 900.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna.

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 850.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama.


Program 1011 Održavanje sportskih objekata planirano u iznosu od 372.000,00 kuna

1. Za redovno održavanje sportskih objekata planirano je 350.000,00 kuna za rashode za usluge, od toga 150.000,00 kuna za materijal i energiju, rashode za usluge 180.000,00 kuna i ostale nespomenute rashode poslovanja 20.000,00 kuna. 

2. Za opremanje sportskih objekata planirano je 22.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu.

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 15.000,00 kuna i nematerijalna imovina 5.000,00 kuna.


Program 1012 Izgradnja sportskih objekata planirano u iznosu od 500.000,00 kuna

Za izgradnju sportskih terena planirano je 500.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte 460.000,00 kuna, postrojenja i oprema 20.000,00 kuna i nematerijalna imovina 20.000,00 kuna.


Program 1013 Osnovno školstvo planirano u iznosu od 1.690.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje programa osnovnih škola planirano je 350.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga materijal i energija 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 5.000,00 kuna i za ostale nespomenute rashode poslovanja 5.000,00 kuna.

• Pomoć unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 330.000,00 kuna za tekuće pomoći drugim proračunima

2. Za sufinanciranje programa srednjih škola planirano je 680.000,00 kuna, od toga 

• Materijalni rashod planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja.

• Ostale naknade građanima i kućanstvima planirani u iznosu od 670.000,00 kuna. 

3. Za sufinanciranje programa akademskog obrazovanja planirano je 660.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima

4. Za adaptaciju područnih škola planirano je 400.000,00 kuna, od toga adaptacija područne škole Strmendolac planirana u iznosu od 200.000,00 kuna i projekt izgradnje škole u Košutama 200.000,00 kuna


Program 1014 Socijalna skrb planirano u iznosu od 1.300.000,00 kuna

1. Za program javnih potreba u socijalnoj skrbi planirano je 1.300.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, od toga materijal i energija 20.000,00 kuna, rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna

• Ostale naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 700.000,00 kuna.

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama.

2. Za program javnih potreba u zdravstvu planirano je 20.000,00 kuna za tekuće pomoći drugim proračunimaSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Grada Trilja za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. PRORAČUN GRADA TRILJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU
  PREUZMI:

 3. Godišnji izvještaj Grada Trilja za 2019. godinu
  PREUZMI:

 4. Konsolidirani godišnji izvještaj Grada Trilja za 2019.g.
  PREUZMI:

 5. Bilješke uz Godišnji izvještaj - Grad Trilj
  PREUZMI:

 6. Godišnji izvještaj za 2019. godinu - GRADSKA KNJIŽNICA TRILJ
  PREUZMI:

 7. Bilješke uz Godišnji izvještaj - Gradska knjižnica
  PREUZMI:

 8. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Trilja za 2020. godinu
  PREUZMI:

 9. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2019
  PREUZMI:

Više