Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Trilj

  Kontakt podaci
  Grad Trilj
  Poljičke republike 15, 21240 Trilj
  OIB: 91648398574
  021/ 831 135
   grad@trilj.hr

Poštovani građani


Predstavljamo Vam Vodič za građane za 2022. godinu. Zbog što veće transparentnosti i bolje komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji omogućuje bolji uvid u ono što radimo i za što se zalažemo, a koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.trilj.hr.

Kroz ovaj projekt želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima. Vi, dragi građani i građanke, možete svojim prijedlozima i komentarima pridonijeti zajedničkom nam cilju da dostupne resurse raspodijelimo na što učinkovitiji način za boljitak i napredak naše zajednice

U 2022.godini Grad Trilj planira velika ulaganja u komunalnu infrastrukturu, izgradnju i rekonstrukciju cesta, javnih površina, poljskih puteva, nerazvrstanih cesta, gradske sportske dvorane, gradskog bazena, u obnovu zgrada, stare Gradske jezgre, škole, kao i održavanje i modernizaciju javne rasvjete, atmosferskih voda, prometnih površina.

Dio novca planiramo i dalje izdvajati za izgradnju cestovne infrastrukture, izgradnju nogostupa, vodoopskrbe, kanalizacijske mreže, mrtvačnica, na proširenje i uređenje groblja. Također ulažemo u izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta na području Gospodarske zone Čaporice. Za bolji razvoj turizma naše zajednice ulažemo i uređenje šetnice uz Cetinu, uređenje mosta, bunara, plaža te u izgradnju pristaništa na rijeci Cetini. Da bi naš okoliš bio što ljepši i ugodniji za stanovnike ulažemo u izgradnju glavnog trga, javne površine i javne rasvjete. Radi što bolje zaštite i sigurnosti naših stanovnika planiramo stavljanje vatrogasnog doma u funkciju jer je izgradnja u završnoj fazi.

Planiramo nastavak realizacije projekta- CEKOM 3LJ u Poslovno uslužnom centru Trilj - koji će osigurati potporu malim i srednjim poduzećima i OPG-ima u razvoju novih agroindustrijskih proizvoda. 

Smatram da je obrazovanje djece i mladih najisplativije ulaganje u našu budućnost, s toga smo dio sredstava izdvojili za sufinanciranje programa osnovnih i srednjih škola te akademskog obrazovanja. Mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva i zbog toga im želimo pomoći u njihovom daljnjem školovanju, potaknuti ih na još veće zalaganje i nagraditi njihov trud i uspjeh. 

Sport i rekreacija imaju veliku ulogu u životu građana te time poticaj za značajnim ulaganjima u razvoj sporta i rekreacije te jedan od većih kapitalnih projekata izgradnja i opremanje sportskih objekata. 

Želim da naš Grad bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike. Stoga demografskim mjerama nastojimo pomoći roditeljima novorođenčadi i najmlađim građanima osiguranjem preduvjeta za potrebiti demografski rast i razvoj. Nudi se roditeljski dopust – „Prve Tri“ naknade u iznosu pune plaće tri godine za majke/očeve na roditeljskom dopustu u obiteljima s troje i više djece ili blizancima.

Kroz socijalni program našim najugroženijim građanima omogućujemo isplatu jednokratnih novčanih pomoći, pomoći za ogrjev te  pomoć starijim osobama s invaliditetom. Također je uvedena pomoć umirovljenicima u vidu isplate božićnice i sufinanciranja dopunskog zdravstvenog osiguranja

Projektom „Zaželi“ nastojimo pružiti potporu zapošljavanju žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Gradski novac. Pozivam sve stanovnike Grada Trilja da zajedno s nama rade na boljitku našeg Grada kako bi postao što transparentniji, uspješniji i otvoreniji.


Dragi naši građani, u ovom smo govoru izdvojili dio projekata koji su nam u planu za 2022. godinu. Ukoliko imate prijedlog kako bismo i na koji način naš Grad mogli učiniti još ugodnijim mjestom za život i rad, pozivamo Vas na iznošenje prijedloga.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 15.12.2021. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Gradskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan Proračun za 2022. godinu.Vaš gradonačelnik!Savjetovanje Prijedloga Proračuna Grada Trilja za 2022. godinu možete pronaći ovdje.


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


 Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Trilja za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Trilja za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Trilja koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Trilja kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.

Proračun sadržava:

1.Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


 2.Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Trilja su: Dječji vrtić Trilj, Gradska knjižnica Trilj , Muzej triljskog kraja i Ustanova CEKOM 3LJ.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 98.691.920,00 kn 13.098.668,79 € 86,75 %
> Prihodi od poreza 7.510.000,00 kn 996.748,29 € 6,60 %
> Pomoći 74.075.000,00 kn 9.831.442,03 € 65,11 %
> Prihodi od imovine 8.614.520,00 kn 1.143.343,29 € 7,57 %
> Prihodi od prodaje roba i usluga 6.092.400,00 kn 808.600,44 € 5,36 %
> Ostali prihodi 2.400.000,00 kn 318.534,74 € 2,11 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 575.000,00 kn 76.315,61 € 0,51 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 575.000,00 kn 76.315,61 € 0,51 %
Prihodi od prodaje proizvedene imovine 2.500.000,00 kn 331.807,02 € 2,20 %
Primici od financijske imovine 12.000.000,00 kn 1.592.673,70 € 10,55 %
> Primljeni krediti od kreditnih institucija 12.000.000,00 kn 1.592.673,70 € 10,55 %
UKUPNO 113.766.920,00 kn 15.099.465,13 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći
Prihodi od imovine
Prihodi od prodaje roba i usluga
Ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene imovine
Primljeni krediti od kreditnih institucija
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi i primici Grada Trilja za 2022. godinu planirani su u iznosu od 113.766.920,00 kuna.

Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Trilja za 2022. godinu su 98.691.920,00 kuna, a čine ih: 

1.Prihodi od poreza planirani u iznosu od 7.510.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 7.000.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu 400.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 110.000,00 kuna.

2.Pomoći planirane u iznosu od 74.075.000,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane u iznosu od 450.000,00 kuna, pomoći iz proračuna planirane u iznosu od u 26.360.000,00 kuna, pomoći od subjekata unutar države planirane u iznosu od 1.290.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz drugih proračuna koji im nije nadležan 440.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 45.535.000,00 kuna.

3.Prihodi od imovine planirani u iznosu od 8.614.520,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.020,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 8.613.500,00 kuna.

4.Prihodi od prodaje roba i usluga planirani u iznosu od 6.092400,00 kuna, od toga administrativne (upravne) pristojbe planirane u iznosu od 10.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 1.282.400,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirano u iznosu od 4.800.000,00 kuna.

5.Ostali prihodi planirani u iznosu od 2.400.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Trilja za 2022. godinu planirani u iznosu od 3.075.000,00 kuna, od toga:

1.Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta planirani u iznosu od 575.000,00 kuna.

2.Prihodi od prodaje proizvedene imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 2.500.000,00 kuna.


Primici od financijske imovine

Primljeni krediti od kreditnih institucija – kratkoročni planirani su u iznosu od 12.000.000,00 kuna


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 68.944.020,00 kn 9.150.443,96 € 60,60 %
> Rashodi za zaposlene 11.997.900,00 kn 1.592.394,98 € 10,55 %
> Financijski rashodi 186.250,00 kn 24.719,62 € 0,16 %
> Subvencije 1.500.000,00 kn 199.084,21 € 1,32 %
> Pomoći dane unutar općeg proračuna 33.905.000,00 kn 4.499.966,82 € 29,80 %
> Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.170.000,00 kn 420.731,30 € 2,79 %
> Ostali rashodi 8.778.200,00 kn 1.165.067,36 € 7,72 %
> Materijalni rashodi 9.406.670,00 kn 1.248.479,66 € 8,27 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.698.900,00 kn 4.738.058,27 € 31,38 %
> Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 902.000,00 kn 119.715,97 € 0,79 %
> Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 29.696.900,00 kn 3.941.455,97 € 26,10 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.100.000,00 kn 676.886,32 € 4,48 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.620.000,00 kn 215.010,95 € 1,42 %
> Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova 1.620.000,00 kn 215.010,95 € 1,42 %
Donos manjka 7.504.000,00 kn 995.951,95 € 6,60 %
UKUPNO 113.766.920,00 kn 15.099.465,13 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova
Donos manjka
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi i izdaci Grada Trilja za 2022. godinu planirani su u iznosu od   113.766,920,00 kuna

Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Grada Trilja za 2022. godinu planirani su u iznosu od 68.944,020,00 kuna, a čine ih:

1.Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 11.997.900,00 kuna, od toga plaće planirane u iznosu 9.978.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 368.500,00 kuna i doprinosi za zaposlene planirani u iznosu od 1.651.400,00 kuna.

2.Materijalni rashodi planirani u iznosu od 9.406.6710,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 464.900,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 2.655.500,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 5.426.750,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 859.520,00 kuna.

3.Financijski rashodi planirani u iznosu od 186.250,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite 52.450,00 kuna i ostali financijski  rashodi 133.800,00 kuna.

4.Subvencije - subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima planirane u iznosu od 1.500.000,00 kuna.

5.Pomoći dane unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 33.905.000,00 kuna, od toga tekuće pomoći dane unutar općeg proračuna 3.170.000,00 kuna, od toga tekuće pomoći drugim proračunima 735.000,00 kuna, od toga pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 30.000.000,00 kuna

6.Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 3.170.000,00 kuna.

7.Ostali rashodi planirani u iznosu od 8.778.200,00 kuna, od toga tekuće donacije neprofitnim organizacijama planirane u iznosu od 4.648.200,00 kuna, kapitalne donacije neprofitnim organizacijama planirane u iznosu od 1.380.000,00 kuna, kapitalne pomoći planirane u iznosu od 2.600.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 150.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Trilja za 2022. godinu planirani u iznosu od 35.698.900,00 kuna, a čine ih:

1.Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani u iznosu od 902.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva u iznosu od 800.000,00 kuna, i nematerijalna imovina u iznosu od 102.000,00 kuna

2.Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 29.696.900,00 kuna, od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.650.000,00 kuna, postrojenje i oprema 6.835.900,00 kuna, prijevozna sredstva 400.000,00 kuna, knjige u knjižnici i ostala umjetnička djela 71.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 5.740.000,00 kuna.

3.Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 5.100.000,00 kuna, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.079.000,00 kuna i dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini 21.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 1.620.000,00 kuna, od toga: otplata glavnice primljenih kredita od financijskih institucija u iznosu od 720.000,00 kuna, i otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti u iznosu od 900.000,00 kuna


Donos manjka koji će se pokriti u 2022. godini

7.504.000,00 kuna

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


JAVNA UPRAVA I KOMUNALNO – GOSPODARSKI POSLOVI PLANIRANO U IZNOSU OD 84.873.950,00  KUNA


GRADSKA UPRAVA


Program 1001 Poslovanje gradske uprave planirano u iznosu od 4.965.000,00 kuna od toga:

1.Za administrativne i stručne poslove planirano je 3.740.000,00 kuna, od toga:

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.850.000,00 kuna, od toga plaće 2.350.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 115.000,00 kuna i doprinosi na plaće 385.000,00 kuna.

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 810.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 150.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 150.000,00 kuna, rashodi za usluge 450.000,0 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 kuna.

•Financijski rashodi planirani u iznosu od 80.000,00 kuna za ostale financijske rashode.

2.Za poslovanje gradskog vijeća planirano je 250.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 230.000,00 kuna

3.Za proračunske zalihe  planirano je 150.000,00 kuna, od toga  izvanredni rashodi 150.000,00 kuna.

5.Za lokalnu samoupravu planirano je 30.000,00 kuna, od toga za uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 3.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna.

6.Za lokalne izbore planirano je 110.000,00 kuna, od toga materijal i energija 15.000,00 kuna, rashodi za usluge 15.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 kuna 

7.Za nabavu uredske opreme i programa planirano je 230.000,00 kuna, od toga izdaci za postrojenja i opremu 180.000,00 kuna, nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 kuna, te nematerijalna imovina 40.000,00 kuna.


Program 1002 Obnova zgrade – kompleks Cetinka planirano u iznosu od 2.000.000,00 kuna

1.Za obnovu i rušenje objekata – kompleks Cetinka planirano je 1.600.000,00 kuna, od toga 

•Materijalni rashodi 100.000,00 kuna, od toga materijal i energija 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna

•Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

•Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  1.000.000,00 kuna za dodatna ulaganja

2.Za obnovu stare Gradske jezgre planirano je 200.000,00 kuna, od toga rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 

3.Za obnovu objekata „Stare škole“ planirano je 200.000,00 kuna, od toga rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 


Program 1003 Izrada prostorno-planske dokumentacije  u iznosu od 1.780.000,00 kuna

1.Za izmjene i dopune prostornog plana planirano je  300.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 

2.Za izrada Plana razvoja grada Trilja planirano je 180.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 

3.Za izradu Urbanističkog plana uređenja (UPU-a) planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 

4.Za izradu Urbanističkog plana uređenja stambenih zona planirano je 200.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 

5.Za usklađenje zemljišnih knjiga i katastarskih izmjera grada Trilja planirano je 1.000.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 

6.Za otplatu glavnice i kamata po kreditu i zajmu  planirano je 1.672.450,00 kuna, od toga za financijske rashode 52.450,00 kuna , za otplatu glavnice primljenih kredita od banaka 720.000,00 kuna, te otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 900.000,000 kuna

7.Za održavanje PUC 3LJ-a planirano je 192.000,00 kuna, od toga rashodi za materija i energiju 63.500,00 kuna, rashodi za usluge 77.500,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.000,00 kuna, te postrojenja i oprema 30.000,00 kuna

8.Za izgradnju gradske sportske dvorane je planirano 200.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu dugotrajne imovine 

9.Za izgradnju gradskog bazena je planirano 200.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 


KOMUNALNI I GOSPODARSKI POSLOVI PLANIRANO U IZNOSU OD 29.420.000,00 KUNA


Program 1004 Program održavanja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 6.870.000,00 kuna

1.Za održavanje javne rasvjete planirano je 1.270.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.100.000,00 kuna i rashodi za usluge 170.000,00 kuna.

2.Za program održavanja božićno-novogodišnjih dekoracija planirano je 50.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna

3.Za energetsku učinkovitost u sustavu javne rasvjete planirano je 500.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 500.000,00 kuna

4.Za program održavanja atmosferskih voda planirano je 150.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge  90.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 500.000,00 kuna

5.Za program održavanja čistoće javnih i prometnih površina planirano je 650.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna, rashodi za usluge 620.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna.

6.Za program održavanja javnih površina planirano je 250.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 200.000,00 kuna.

7.Za program održavanja groblja i mrtvačnica planirano je 300.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 280.000,00 kuna.

8.Za program održavanja nerazvrstanih cesta planirano je 200.000,00 kuna za rashode za usluge.

9.Za program održavanja poljskih puteva planirano je 200.000,00 kuna za rashode za usluge.

10.Za program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge.

11.Za Program sanacija divljih deponija planirano je 200.000,00 kuna za rashode za usluge

12.Za nabavu komunalne opreme i programa planirano je 100.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 kuna za kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima

13.Za nabavu komunalne opreme planirano je 500.000,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 100.000,00 kuna te prijevozna sredstva 400.000,00 kuna 

14.Za uređenje gradskog parka planirano je 200.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte 50.000,00 kuna i postrojenja i oprema 150.000,00 kuna

15.Za sanacije i uređenje poslovne zgrade Centar planirano je 1.000.000,000 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

16.Za izgradnju glavnog trga grada Trilja planirano je 1.200.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte 1.000.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 kuna


Program 1005 Program izgradnje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 21.1000.000,00  kuna

1.Za izgradnju cestovne infrastrukture planirano je 2.500.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte 2.400.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna.

2.Za proširenje puta u Vedrinama s potpornim zidovima planirano je 500.000,00 kuna za izdatke za građevinskih objekata.

3.Za uređenje ulaza s državne ceste u naselju Budimir planirano je 100.000,00 kuna za izdatke  za građevinske objekata 

4.Za izgradnju nogostupa Grab- Vratnice planirano je 1.800.000,00 kuna za izdatke za građevinske objekata 

5.Za izgradnju nogostupa Gaz- Gubavica planirano je 400.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu 

6.Za proširenje ceste s nogostupom – Vedrine planirano je 500.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte 400.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna

7.Za izgradnju vodoopskrbe Voštane, sekundarne linije, crpna stanica Tijarica  planirano je 500.000,00 kuna za kapitalne pomoći trgovačkim društvima.

8.Za obnovu energetske mreže planirano je 200.000,00 kuna, za izdatke za građevinske objekte

9.Za izgradnju kanalizacijske mreže Aglomeracija  planirano je 3.170.000,00 kuna, od toga: 

-Ostali rashodi 100.000,00 kuna za kapitalne pomoći trgovačkim društvima.

-Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.070.000,00 kuna 

10.Za izgradnju sekundarne linije kanalizacijskog sustava Grab, Vedrine, Košute       planirano je 2.000.000,00 kuna, od toga kapitalne pomoći trgovačkim društvima – projekti 1.000.000,00 kuna i kapitalne pomoći trgovačkim društvima – izgradnja 1.000.000,00 kuna

11.Za proširenje groblja Košute, Grab, Tijarica, Trilj planirano je 3.920.000,00 kuna, od toga:

Materijalni rashodi 20.000,00 kuna za rashode za ostale usluge

-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 800.000,00 kuna za građevinsko zemljište

-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.100.000,00 kuna, od toga za izdatke za građevinske objekte 2.100.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 1.000.000,00 kuna


12.Za dodatna ulaganja na grobljima – ogradni zidovi i okoliš planirano je 650.000,00 kuna, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Rože 150.000,00 kuna, dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Strmendolac 150.000,000 kuna, dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Čačvina 150.000,00 kuna, dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Jabuka 200.000,00 kuna

13.Za izgradnju mrtvačnice planirano je 1.000.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte – Vrpolje 250.000,00 kuna, izdaci za građevinske objekte – Rože 250.000,00 kuna, izdaci za građevinske objekte – Vedrine 250.000,00 kuna, izdaci za građevinske objekte – Budimir  200.000,00 kuna, i postrojenja i oprema 50.000,00 kuna.

14.Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 3.360.000,00 kuna, od toga:

-Materijalni rashodi 210.000,00 kuna za rashode za usluge 

-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.150.000,00 kuna  za izdatke za građevinske objekte Program 1006 Protupožarna i civilna zaštita planirano u iznosu od 1.410.000,00 kuna


1.Za protupožarnu zaštitu planirano je 1.050.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 40.000,00 kuna i tekuće donacije neprofitnim organizacijama 1.000.000,00 kuna

2.Za izgradnju vatrogasnog doma planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

3.Za civilnu zaštitu planirano je 200.000,00 kuna, od toga:

-Materijalni rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna, rashodi za usluge 40.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 10.000,00 kuna.

-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za postrojenja i opremu

4.Za sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja planirano je 110.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama


Program 1007 Razvoj turizma planirano u iznosu od 2.350.000,00 kuna

1.Za rad turističke zajednice planirano je 1.200.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama.

2.Za uređenje šetnice uz Cetinu i Rudu planirano je 400.000,00 kuna za izdatke za građevinske objekte.

3.Za uređenje šetnice uz Cetinu u centru Trilja i uređenje mosta planirano je 500.000,00 kuna za izdatke za građevinske objekte

4.Za  uređenje bunara i lokvi – Velić planirano je 200.00,00 kuna, od toga:

-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

-Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 150.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 

5.Za izgradnju pristaništa na rijeci Cetini planirano je 50.000,00 kuna za izdatke za građevinske objekte


Program 1008 Razvoj poljoprivrede i poduzetništva planirano u iznosu od 40.684.500,00 kuna

1.Za poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva planirano je 1.520.000,00 kuna, od toga:

-Subvencije 1.500.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima 

-Ostali rashodi 20.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama 

2.Za redovno poslovanje CEKOM-a planirano je 38.364.500,00 kuna, od toga: 

-Plaće planirane u iznosu od 1.656.000,00 kuna, rashodi za zaposlene 25.000,00 kuna, doprinosi na plaće 231.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 70.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 76.500,00 kuna, rashodi za usluge 361.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi 146.000,00 kuna, ostali financijski rashodi 35.000,00 kuna, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 30.000.000,00 kuna  te postrojenja i oprema 6.020.000,00 kuna 

3.Za poticanje demografskih mjera planirano je 800.000,00 kuna za kapitalne donacije za gradnju i obnovu građevinskih objekata


DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 21.388.970,00 KUNA


PROGRAM JAVNIH POTREBA


Program 1009 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 5.692.020,00 kuna

1.Za redovan rad dječjih vrtića planirano je 5.512.020,00 kuna, od toga:

-Plaće planirane u iznosu od 4550.000,00 kuna, od toga plaće 3.755.000,00 kuna, rashodi za zaposlene 165.000,00 kuna, doprinosi za plaće 630.000,00 kuna

- Materijalni rashodi planirani u iznosu od 922.020,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenima 175.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 573.000,00 kuna, rashodi za usluge 167.000,00 kuna i ostali rashodi poslovanja 7.020,00 kuna.

-Financijski rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za naknadu vođenja računa.

2.Za sufinanciranje dječjih vrtića planirano je 180.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 150.000,00 kuna


Program 1002 Rad udruga u kulturi planirano u iznosu od 450.000,00 kuna

1. Za redovan rad udruga u kulturi planirano je 450.000,00 kuna, od toga:

-Materijalni rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna.

-Ostali rashodi planirani u iznosu od 400.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama.


Program 1003 Muzej triljskog kraja planirano u iznosu od 871.750,00 kuna

1.Za redovan rad Muzeja triljskog kraja planirano je 285.100,00 kuna, od toga:

-Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 151.800 kuna, od toga plaće 120.000,00 kuna, rashodi za zaposlene 12.000,00 kuna i doprinosi za plaće 19.800,00 kuna.

-Materijalni rashodi planirani u iznosu od 131.500,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenima 12.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 30.000,00  kuna, rashodi za usluge 80.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.500,00 kuna.

-Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.800,00 kuna za ostale financijske rashode.

2.Za opremanje muzeja planirano je 46.000,00 kuna, od toga:

-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 25.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 4.000,00 kuna i knjige, muzejski izlošci i dr. 21.000,00 kuna.

-Za dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini planirano je 21.000,00 kuna.

3.Za program javnih potreba muzeja 540.650,00 kuna, od toga:

-Materijalni rashodi planirani u iznosu od 204.750,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 11.500,00 kuna i rashodi za usluge 193.250,00 kuna.

-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.900,00 kuna za postrojenja i opremu

-Za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 329.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 1004 Gradska knjižnica planirano u iznosu od 183.400,00 kuna

1.Za redovan rad Gradske knjižnice planirano je 183.400,00 kuna, od toga:

-Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 106.400,00 kuna, od toga plaće 87.000,00 kuna, rashodi za zaposlene 5.000,00 kuna i doprinosi za plaće 14.400,00 kuna.

-Materijalni rashodi planirani u iznosu od 25.000,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna.

-Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za ostale financijske rashode.

2.Za opremanje knjižnice planirano je 50.000,00 kuna za knjige u knjižnici


Program 1005 Arheološka iskapanja na Gardunu planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

1.Za Arheološka iskapanja na Gardunu planirano je 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja.


Program 1006 Obnova objekata kulture i kulturne baštine planirano u iznosu od 1.060.000,00 kuna

1.Za obnovu mlinica planirano je 60.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu.

2.Za obnovu Gradske kino dvorane 1.000.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 1007 Izgradnja centralnog spomen obilježja Domovinskog rata u iznosu od 600.000,000 kuna

1.Za izgradnju centralnog  spomen obilježja Domovinskog rata planirano je 600.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte 500.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina  100.000,00 kuna


Program 1008 Religija planirano u iznosu od 500.000,00 kuna

1.Za pomoć vjerskim zajednicama planirano je 300.000,00 kuna, od toga tekuće donacije neprofitnim organizacijama 100.000,00 kuna i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 200.000,00 kuna.

2.Za izgradnju kapele Vedrine planirano je 200.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu 


Program 1009 Politika planirano u iznosu od 45.000,00 kuna

Za pomoć političkim strankama planirano je 45.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama.


Program 1010 Šport i rekreacija planirano u iznosu od 1.150.000,00 kuna

Za redovnu djelatnost Zajednice sportova grada planirano je 1.150.000,00  kuna, od toga:

-Materijalni rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna.

-Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.100.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama.


Program 1011 Održavanje sportskih objekata planirano u iznosu od 222.000,00 kuna

1.Za redovno održavanje sportskih objekata planirano je 200.000,00 kuna, od toga materijal i energija 90.000,00 kuna, rashodi za usluge 100.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna

2.Za opremanje sportskih objekata planirano je 22.000,00 kuna, od toga:

-Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu.

-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za postrojenje i opremu


Program 1012 Izgradnja sportskih objekata planirano u iznosu od 2.000.000,00 kuna

1.Za izgradnju tribina na igralištu Luke planirano je 1.000.000,00 kuna za izdatke za građevinske objekte

2.Za uređenje zgrade uz sportsko igralište Čaporice planirano je 250.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 50.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu, i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 200.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

3.Za izgradnju svlačionica – igralište Velić planirano je 50.000,00 kuna za materijal i energiju.

4.Za izgradnju dječjeg igrališta s opremom Vojnić planirano je 150.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte 100.000,00 kuna i postrojenja i oprema 50.000,00 kuna

5.Izgradnja dječjeg igrališta s opremom Čaporice planirano je 150.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte u iznosu od 100.000,00 kuna, i postrojenja i oprema  50.000.00 kuna

6.Za izgradnju dječjeg igrališta s opremom Trilj planirano je 150.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte u iznosu od 100.000,00 kuna i postrojenja i oprema 50.000,00 kuna

7.Za obnovu školskog igrališta u Trilju s tartan podlogom planirano je 250.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektimaProgram 1013 Osnovno školstvo planirano u iznosu od 2.755.000,00 kuna

1.Za sufinanciranje programa osnovnih škola planirano je 695.000,00 kuna, od 

toga:

-Materijalni rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga materijal i energija 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna i za ostale nespomenute rashode poslovanja 10.000,00 kuna.

-Pomoć unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 665.000,00 kuna od toga  za tekuće pomoći drugim proračunima – radni materijal u iznosu od 350.000,00 kuna i tekuće pomoći drugima proračunima – pametne ploče 315.000,00 kuna

2.Za sufinanciranje programa srednjih škola planirano je 760.000,00 kuna, od toga:

-Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 10.000,00 kuna za tekuće pomoći drugim proračunima

-Ostale naknade građanima i kućanstvima planirani u iznosu od 750.000,00 kuna. 

3.Za sufinanciranje programa akademskog obrazovanja planirano je 1.300.000,00 kuna, od toga: ostale naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 800.00,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima – prijevoz 500.000,00 kuna


Program 1013 Obnova i izgradnja područnih škola planirano u iznosu od 800.000,00 kuna

2.Za obnovu područne škole Strmendolac planirano je 50.000,00 kuna za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

3.Za projekt izgradnje škole u Košutama planirano je 700.00,00 kuna za nematerijalnu imovinu

4.Za obnovu područne škole Bisko planirano je 50.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektimaProgram 1014 Socijalna skrb planirano u iznosu od 4.969.800,00 kuna

2.Za pomoć socijalno ugroženim obiteljima planirano je 620.000,00 kuna od toga:

-Materijalni rashodi planirani u iznosu od 150.000,00 kuna, od toga materijal i energija 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 70.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna

-Ostale naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 470.000,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima – j.n.pomoći u iznosu od 250.000,00 kuna,  ostale naknade građanima i kućanstvima – božićnice u iznosu od 120.000,00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima – dopunsko ZO u iznosu od 100.000,00 kuna

3.Za naknade za novorođenu djecu planirano je 400.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima

4.Za izgradnju obiteljske kuće Kelava planirano je 380.000,00 kuna za kapitalne donacije građanima i kućanstvima

5.Za sufinanciranje rada Crvenog križa planirano je 190.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama

6.Za potpore za rad udruga iz Domovinskog rata i udruge socijalne skrbi planirano je 250.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama

7.Za javne radove planirano je 695.300,00 kuna, od toga:

-Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 655.300,00 kuna, od toga plaće 562.500,00 kuna i  doprinosi na plaće 92.800,00 kuna

-Materijalni rashodi  planirani u iznosu 40.000,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenim 30.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 10.000,000 kuna

8.Za Program „ Zaželi“ planirano je 2.184.500,00 kuna, od toga:

-Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.783.400,00 kuna, od toga plaće 1.493.500,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 46.500,00 kuna, doprinosi na plaće 243.400,00 kuna

-Materijalni rashodi planirani u iznosu 167.900,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenim 10.900,00 kuna i materijal i energija 157.000,00 kuna

-Ostali rashodi planirani u iznosu od 233.200,00 kuna

9.Za novčanu pomoć za roditeljski dopust – „Prve Tri“ planirano je 250.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1015 Zdravstvo  planirano u iznosu od 60.000,00 kuna

1.Za program javnih potreba u zdravstvu planirano je 60.000,00 kuna za tekuće pomoći drugim proračunima

Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Nacrt Prijedloga PRORAČUNA GRADA TRILJA ZA 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. (1)
  PREUZMI:

 2. ODLUKA O FINANCIRANJU REDOVITIH I NUŽNIH RASHODA I IZDATAKA I - III 2022
  PREUZMI:

 3. ODLUKA O FINANCIRANJU REDOVITIH I NUŽNIH RASHODA I IZDATAKA I - VI 2022
  PREUZMI:

 4. ODLUKA O FINANCIRANJU REDOVITIH I NUŽNIH RASHODA I IZDATAKA I - IX 2022
  PREUZMI:

 5. Proračun Grada Trilja za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 6. Odluka o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu
  PREUZMI:

 7. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Trilja za 2022. godinu - nije usvojeno
  PREUZMI:

 8. Bilješke uz godišnji izvještaj za 2022.godinu
  PREUZMI:

 9. GRAD TRILJ - Bilješke uz konsolidirani godišnji izvještaj za 2022.godinu
  PREUZMI:

 10. GRAD TRILJ - Financijski izvještaj 2022. god.
  PREUZMI:

 11. GRAD TRILJ - Konsolidirani godišnji 2022
  PREUZMI:

 12. GRAD TRILJ - REFERENTNA GODIŠNJI 2022
  PREUZMI:

 13. GRAD TRILJ - Referentna konsolidirani godišnji 2022
  PREUZMI:

 14. GRADSKA KNJIŽNICA TRILJ - Bilješke 2022
  PREUZMI:

 15. GRADSKA KNJIŽNICA TRILJ - Financijski izvještaj 2022. god.
  PREUZMI:

Više