Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Perušić

  Kontakt podaci
  Općina Perušić
  Trg popa Marka Mesića 2, Perušić
  OIB: 29305600567
  053/679-188
   opcina@perusic.hr

Proračun za građane za 2016. godinu

Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2016 godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Perušić prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.perusic.hr. Kroz ovaj projekt želimo Vam dati mogućnost da svojim komentarima i prijedlozima sudjelujete u tome kako bi naša Općina bila mjesto kvalitetnijeg života i rada, te omogućili ostvarenje naših postavljenih ciljeva. 

Naši ciljevi jesu:
 • povećanje broja i strukture stanovništva kako bismo imali što više mladih i obrazovanih ljudi,
 • povećanje kvalitete života kroz proizvodnju komunalne i prometne infrastrukture i energetike,
 • ulaganje u razvoj gospodarstva kroz razvoj poduzetništva, turizma i poljoprivrede
 • vrednovanje i upravljanje kulturom i prirodnom baštinom kroz zaštitu prirodne i kulturne baštine te okoliša.
 Dragi građani nadamo se kako će Vam ovaj „Proračun za građane“ pomoći da bolje razumijete gdje i kako se troši općinski novac.
 
Želimo skupa s Vama ostvariti našu Viziju a to je da naša mala Općina postane Općina visokog standarda, održivog gospodarstva i svih popratnih sadržaja koji život čine ugodnim, naseljena mladim stanovništvom koje je obrazovano, poduzetnički raspoloženo i živi u gotovo netaknutom okolišu.
 
Načelnik Općine
Ivica Turić
 
 
Što je proračun?
 
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Perušić za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.
U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Perušić za 2016. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Perušić koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Perušić kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.
 
Proračun možete pronaći ovdje.

Izmjene i dopune proračuna Općine Perušić za 2016. godinu možete pronaći ovdje.

Proračun sadržava:
 
1.Opći dio proračuna sačinjavaju:
• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi).
• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.
 
Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:
Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda. 
 
2.Poseban dio proračuna sačinjava:
plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
 
3.Plan razvojnih programa
Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.
 
Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja
 
Proračunski korisnici:
Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača.  Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…
 
Proračunski korisnici Općine Perušić su: Javna ustanova Pećinski park Grabovača, Narodna knjižnica Općine Perušić
 
Zakoni i sankcije
 
Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Općinskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.

 


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi od poslovanja 28.713.190,26 kn 93,34 %
> Prihodi od poreza 2.219.738,50 kn 7,22 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 19.228.001,76 kn 62,51 %
> Prihodi od imovine 3.342.000,00 kn 10,86 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.590.000,00 kn 11,67 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 333.450,00 kn 1,08 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.048.000,00 kn 6,66 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.000.000,00 kn 6,50 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 48.000,00 kn 0,16 %
UKUPNO 30.761.190,26 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Općine Perušić za 2016. godinu planirani su u iznosu od 30.761.190,26 kuna

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Općine Perušić za 2016. godinu su 28.713.190,26 kuna, a čine ih:

 1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 2.219.738,50 kuna, a sačinjavaju ga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 2.054.738,50 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 100.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 65.000,00 kuna
 2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 19.228.001,76 kuna, a sačinjavaju ga pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.246.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirani u iznosu 3.564.751,76 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 223.000,00 kuna, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 14.194.250,00 kuna.
 3. Prihodi od imovine koji su planirani u iznosu od 3.342.000,00 kuna, a sačinjavaju ih prihodi od financijske imovine planiranih u iznosu od 5.000,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.337.000,00 kuna
 4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 3.590.000,00 kuna, a sačinjavaju ga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 40.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 250.000,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 3.300.000,00 kuna
 5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 333.450,00 kuna, a sačinjava ga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 333.450,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Perušić za 2016. godinu planiranih u iznosu od 2.048.000,00 kuna, a čine ih:

 1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a sačinjavaju ih prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna
 2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 48.000,00 kuna, a sačinjavaju ga prihodi od prodaje građevinskih objekata planiranih u iznosu od 48.000,00 kuna

 Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi od poslovanja 8.812.240,26 kn 28,65 %
> Rashodi za zaposlene 2.586.090,20 kn 8,41 %
> Materijalni rashodi 3.852.050,06 kn 12,52 %
> Financijski rashodi 196.200,00 kn 0,64 %
> Subvencije 265.000,00 kn 0,86 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 305.000,00 kn 0,99 %
> Ostali rashodi 1.607.900,00 kn 5,23 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 21.608.950,00 kn 70,25 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 720.900,00 kn 2,34 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.238.050,00 kn 65,79 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 650.000,00 kn 2,11 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 340.000,00 kn 1,11 %
> Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija 340.000,00 kn 1,11 %
UKUPNO 30.761.190,26 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Općine Perušić za 2016. godinu planirani su u iznosu od 30.761.190,26 kuna
 
Rashodi poslovanja
 
Ukupni rashodi poslovanja Općine Perušić za 2016. godinu planirani su u iznosu od 8.812.240,26 kuna, a čine ih:
 
 1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.586.090,20 kuna, a sačinjavaju ih plaće (Bruto) planirane u iznosu 1.769.852,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 38.500,00 kuna, doprinosi na plaće planirani u iznosu od 777.738,20 kuna
 2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.852.050,06 kuna, a sačinjavaju ih naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 162.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 999.600,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.072.450,06 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 618.000,00 kuna
 3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 196.200,00 kuna, a sačinjavaju ga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 150.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 46.200,00 kuna
 4. Subvencije planirane u iznosu od 265.000,00 kuna, a sačinjavaju ga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirani u iznosu od 84.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 181.000,00 kuna
 5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 305.000,00 kuna, a sačinjavaju ga naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja planirane u iznosu od 90.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 215.000,00 kuna
 6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.607.900,00 kuna, a sačinjavaju ga tekuće donacije u planiranom iznosu od 1.567.900,00 kuna i kapitalne donacije planirane u iznosu od 40.000,00 kuna
 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Perušić za 2016. godinu planirani u iznosu od 21.608.950,00 kuna, a čine ih:
 1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 720.900,00 kuna, a sačinjavaju ih materijalna imovina - prirodna bogatstva planirana u iznosu od 660.900,00 kuna i nematerijalna imovina planirana u iznosu od 60.000,00 kuna
 2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.238.050,00 kuna, a sačinjavaju ih građevinski objekti planirani u iznosu od 18.895.250,00 kuna i postrojenja i oprema planirani u iznosu od 175.500,00 kuna
 3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 650.000,00 kuna, a sačinjavaju ga dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana u iznosu od 650.000,00 kuna

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
 
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Općine Perušić za 2016. Godinu planirani u iznosu od 340.000,00 kuna, a čine ih:
 1. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 340.000,00 kuna, a sačinjavaju ih otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija planirane u iznosu od 340.000,00 kuna

Opis posebnog dijela proračuna prema programima

Program 1001 Redovna djelatnost

 1. Za naknadu članovima Vijeća iz prihoda od poreza planirano je izdvojiti 150.000,00 kuna.
 2. Za otplatu glavnice kredita iz prihoda od poreza planirano je izdvojiti 340.000,00 kuna.
 3. Za izvršna i zakonodavna tijela u planu je izdvojiti 28.026.890,26 kuna, od toga:
 • Rashodi za zaposlene 1.456.990,20 kuna: iz prihoda od poreza financirano je 1.421.990,20 kuna od toga za plaće (bruto) 965.252,00 kuna, ostale rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinose na plaće 436.738,20 kuna, a od tekuće pomoći od HZZ-a, HZMO-a i HZZO-a za plaće(bruto) 35.000,00 kuna
 • Materijalni i financijski rashodi 120.000,00 kuna financirani iz tekuće pomoći iz državnog proračuna za materijal i energiju
 • Troškovi proslave dana Općine 60.000,00 kuna financirani iz prihoda od poreza
 • Energija 120.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine
 • Električna energija i javna rasvjeta 300.000,00 kuna financirana iz komunalne naknade
 • Voda 50.000,00 kuna financirana iz tekuće pomoći iz državnog proračuna
 • Troškovi goriva- benzin, diesel, lož ulje 120.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 • Literatura 15.000,00 kuna financirano iz prihoda od poreza
 • Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 12.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 • Usluge telefona, telefaxa i poštarine 85.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 • Usluge promidžbe i informiranja 70.000,00 kuna financirane iz tekuće pomoći iz državnog proračuna
 • Ugovori o djelu 10.000,00 kuna financirani iz prihoda od poreza
 • Intelektualne usluge 95.000,00 kuna financirane iz prihoda od poreza
 • Računalne usluge 110.000,00 kuna financirane iz tekuće pomoći iz državnog proračuna
 • Premija osiguranja 64.000,00 kuna financirane iz tekuće pomoći iz državnog proračuna
 • Reprezentacija 107.000,00 kuna: iz prihod od poreza financirano 67.000,00 kuna i iz prihoda od imovine 40.000,00 kuna
 • Usluge banaka i otplata kamata po kreditima 179.500,00 kuna financirano iz prihoda od poreza za kamate za primljene kredite i zajmove 150.000,00 kuna i za ostale financijski rashodi 29.500,00 kuna
 • Troškovi cvijeća i vijenaca, blagdanska dekoracija 15.000,00 kuna financirano iz prihoda od poreza
 • Sitni inventar i auto gume 30.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 • Natječaji i oglasi 45.000,00 kuna financirano iz tekuće pomoći iz državnog proračuna
 • Troškovi registracije prijevoznih sredstava 10.000,00 kuna financirani iz prihoda od imovine
 • Troškovi službenih putovanja 65.000,00 kuna financirani iz prihoda od poreza za naknade troškova zaposlenima 45.000,00 kuna i za ostale nespomenute rashode poslovanja 20.000,00 kuna
 • Nagrade, darovi, naknade za zaposlene 7.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza
 • Seminari, savjetovanja, simpozij 12.000,00 kuna financirano iz prihoda od poreza
 • Naknade za prijevoz na posao i s posla 30.000,00 kuna financirano iz prihoda od poreza
 • Plaća – javni radovi 308.500,00 kuna financirano iz tekuće pomoći iz HZZ-a, HZMO-a i HZZO-a za plaće(bruto) 196.000,00 kuna, doprinose na plaće 94.500,00 kuna i za naknade troškova zaposlenima 18.000,00 kuna
 
Održavanje cesta
Za održavanje cesta na području Općine Perušić planirano je izdvojiti 102.789,04 kuna financirano iz doprinosa za šume
 
 
Izgradnja kanalizacije
Za izgradnju kanalizacije na području Općine Perušić planirano je izdvojiti 120.000,00 kuna, od toga:
 • Izgradnja kanalizacije 100.000,00 kuna financirano iz komunalnih doprinosa
 • Izgradnja UPOV 20.000,00 kuna financirano iz komunalnih doprinosa
 
Nabava imovine
Za nabavu imovine u Općini Perušić planirano je izdvojiti 255.000,00 kuna, od toga:
 • Uredski namještaja 10.000,00 kuna financirano iz tekuće pomoći iz državnog proračuna
 • Računala i računalna oprema 15.000,00 kuna financirano iz tekuće pomoći iz državnog proračuna
 • Komunikacijska oprema 10.000,00 kuna financirano iz tekuće pomoći iz državnog proračuna
 • Nabava komunalne oprema za razvrstavanje smeća 60.000,00 kuna financirano iz komunalnih doprinosa
 • ATLAS 14 60.000,00 kuna financirano iz komunalnih doprinosa
 • Sufinanciranje izrade nogostupa 100.000,00 kuna financirano iz komunalnih doprinosa
 
Sanacija deponije Razbojište i izgradnja reciklažnog dvorišta
Za sanaciju deponije Razbojište i izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 2.738.000,00 kuna, od toga:
 • Sanacija odlagališta Razbojište 650.000,00 kuna, od toga 567.198,00 kuna financirano iz kapitalne potpore iz državnog proračuna i 82.802,00 kuna financirane iz komunalnih doprinosa
 • Izgradnja reciklažnog dvorišta 2.088.000,00 kuna, od toga 1.640.400,00 kuna financirano iz fonda za zaštitu okoliša i 417.600,00 kuna financirano iz komunalnih doprinosa
 
Izrada planske dokumentacije
Za izradu planske dokumentacije planirano je 582.300,00 kuna, od toga:
 • Ostali projekti i dokumentacija 380.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano iz tekuće pomoći iz državnog proračuna, 80.000,00 kuna financirano iz kapitalne potpore iz državnog proračuna i 250.000,00 kuna financirano iz komunalnih doprinosa
 • Izrada VI izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Perušić  87.500,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 • Izrada dokumentacije za reciklažno dvorište 59.800,00 kuna financirano iz fonda za zaštitu okoliša
 • Izrada projektne dokumentacije za mrtvačnicu Studenci 5.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 • Izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste50.000,00 kuna financirano iz komunalnih doprinosa
 
Otkup zemljišta i projektna dokumentacije
Otkup zemljišta i projektna dokumentacija 660.900,00 kuna od toga:
 • Otkup zemljišta i projektna dokumentacija nerazvrstanih cesta 510.900,00 od toga 210.900,00 kuna financirano iz komunalnih doprinosa i 300.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta
 • Otkup zemljišta – prometnica groblje Perušić 120.000,00 kuna financirano iz doprinosa za šume
 • Otkup zemljišta, društveni dom Lipovo polje 10.000,00 kuna financirano iz prihoda od prodaje građevinskog zemljišta
 • Otkup zemljišta – deponija Razbojište 20.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta
 
Gorska služba spašavanja
Za gorsku službu spašavanja planirano je 15.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 
Prometna sigurnost
Za prometnu sigurnost planirano je 75.000,00 kuna od toga:
 • Mjere usporenja prometa 50.000,00 kuna financirano iz tekuće pomoći iz državnog proračuna
 • Prometni elaborat za uređenje prometa nerazvrstanih cesta 25.000,00 kuna financirano iz tekuće pomoći iz državnog proračuna
 
 
Program 1002 Izgradnja i održavanje nerazvrstanih cesta Općine Perušić
Za izgradnju nerazvrstanih cesta na području Općine Perušić planirano je izdvojiti 8.312.500,00 kuna financirano iz kapitalne potpore iz državnog proračuna
 
Održavanje javnih površina i parkova
Za održavanje javnih površina i parkova planirano je izdvojiti 1.150.761,02 kuna, od toga:
 • Održavanje javnih površina 430.960,97 kuna financirano iz komunalne naknade
 • Održavanje javne rasvjete 131.775,04 kuna financirano iz komunalne naknade
 • Održavanje nerazvrstanih cesta 522.994,11 kuna financirano iz komunalne naknade
 • Veterinarsko higijeničarski poslovi 7.500,00 kunafinancirani iz komunalne naknade
 • Deratizacija dezinsekcija, dezinfekcija, dezodoracija 10.000,00 kuna financirano iz komunalne naknade
 • Održavanje igrališta i urbane opreme 10.462,85 kuna financirano iz komunalne naknade
 • Održavanje službenog odlagališta otpada 10.000,00 kuna financirano iz komunalne naknade
 • Blagdanska dekoracija 27.068,05 kuna financirano iz komunalne naknade
 
Održavanje imovine
 Za održavanje imovine planirano je 8.288.750,00 kuna, od toga:
 • Investicijsko održavanje 110.000,00 kuna financirano iz tekuće pomoći iz državnog proračuna od toga Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 kuna i Rashodi za usluge 70.000,00 kuna
 • Održavanje građevina u vlasništvu i suvlasništvu Općine 100.000,00 kuna financirano iz komunalne naknade
 • Građevinski radovi na stambeno poslovnoj zgradi u Perušiću – Kukčevka 1.700.000,00 kuna, od toga 1.207.000,00 kuna financirano iz prihoda od prodaje građevinskog zemljišta i 493.000,00 kuna financirano iz primljenih zajmova
 • Rekonstrukcija turske kule 335.000,00 kuna financirano iz kapitalne potpore iz državnog proračuna
 • Izgradnja Vatrogasnog doma 1.400.000,00 kuna od toga 1.170.000,00 kuna financirano iz kapitalne potpore iz državnog proračuna i 230.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta
 • Rekonstrukcija objekta Mlin 4.643.750,00 kuna financirano iz kapitalne potpore iz državnog proračuna
 
Osnovno školstvo
Za osnovno školstvo planirano je 15.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 
Civilna zaštita
Za civilnu zaštitu planirano je 20.000,00 kuna od toga:
 • Civilna zaštita 10.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 • Zaštita za spašavanje 10.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine 

Program 1003 Izgradnja javne rasvjete
 • Za izgradnju javne rasvjete na području Općine Perušić planirano je izdvojiti 20.000,00 kuna financirano iz komunalnih doprinosa.
 •  Potrebe općine u kulturi 155.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 
Subvencije nerentabilnih linija
Za subvencije autobusne linije Gospić – Kosinj planirano je 84.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 
Program 1004 Obnova i izgradnja općinskih groblja
Za izgradnju objekata na općinskim grobljima planirano je izdvojiti 30.000,00 kuna financirano iz doprinosa za šume.
 
Ostale subvencije
 Za ostale subvencije planirano je 170.000,00 kuna od toga:
 • Subvencija školskih udžbenika 20.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 • Subvencija prijevoza učenika 60.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 • Subvencija poljoprivrednicima – veterinarske usluge 40.000,00 financirano iz prihoda od imovine
 • Školarina studentima 15.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 • Subvencija za pripremu za državnu maturu 5.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 • Naknada štete zbog elementarne nepogode 30.000,00 kuna financirano iz prihoda od poreza

Program 1005 Turistička zajednica
Za turističku zajednicu planirano je 150.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 
Subvencija P.Z. Perušićanka nova
Za subvenciju P.Z. Perušićanka nova planirano je 125.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 
Program 1006 Tekuće donacije vjerskim zajednicama
Za tekuće donacije vjerskim zajednicama planirano je 30.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 
Subvencija kamata na kredite obrtnicima
Za subvencije kamate obrtnicima planirano je 16.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 
Program 1008 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama
Za tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama planirano je 60.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 
Program 1010 Crveni križ
Za crveni križ planirano je 15.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 
Program 1014 Pomoć obiteljima i kućanstvima
Za tekuće donacije građanima i kućanstvima planirano je 175.000,00 kuna od toga:
 • Pomoć obiteljima i kućanstvima (37212 ekonomska klasifikacija ) 90.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine.
 • Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 85.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 
Program 1015 Ostale tekuće donacije
Za donacije ostalim sportskim udrugama planirano je 200.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 
Program 1016 Društvo slijepih i slabovidnih osoba
Za društvo slijepih i slabovidnih osoba planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine
 
Program 1017 Jednokratna pomoć za rođenje djeteta
Za jednokratnu pomoć za rođenje djeteta planirano je 25.000,00 kuna financirano iz prihoda od poreza
 
Program 1018 Dječji centar Gospić vrtić Perušić
Za dječji vrtić Perušić planirano je 743.900,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 
Program 1019 DVD Perušić
Za DVD Perušić planirano je 124.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 
Program 1021 Kapitalne donacije
Za kapitalne donacije vjerskim zajednicama planirano je 40.000,00 kuna financirane iz prihoda od imovine
 
 
DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Program 1004 Javna Ustanova pećinski park Grabovača
Za Javnu ustanovu pećinski Park Grabovača planirano je 2.072.950, 00 kuna od toga:
 • Rashodi za zaposlene 756.350,00kuna, od toga financirano iz tekuće pomoći od HZZ-a, HZMO-a, HZZO-a 281.850,00kuna:Plaće(bruto) 192.000,00kuna, doprinosi na plaće 79.850,00kuna i naknade troškova zaposlenima 10.000,00kuna, financirano od prihoda od imovine 474.500,00kuna: Plaće(Bruto) 329.000,00kuna, doprinosi na plaće 141.500,00kuna i naknade troškova zaposlenima 4.000,00kuna
 • Pećinski park Grabovača Regres, Dar za djecu 11.500,00kuna od toga 10.000,00kuna financirano iz tekuće pomoći unutar općeg proračuna i 1.500,00 kuna financirano iz vlastitih prihoda JU PP Grabovača
 • Pećinski park Grabovača – službena putovanja 33.000,00kuna od toga 5.000,00kuna financirano od tekuće pomoći unutar općeg proračuna JU PP Grabovača, 18.000,00kuna financirano iz prihoda od imovine i 10.000,00 kuna financirano iz vlastitih prihoda JU PP Grabovača
 • Pećinski park Grabovača – edukacija, stručno usavršavanje 11.500,00kuna financirano iz vlastitih prihoda JU PP Grabovača od toga za naknade troškova zaposlenima 10.000,00kuna i rashode za materijal 1.500,00kuna
 • Pećinski park Grabovača- uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.000,00kuna od toga 3.000,00kuna financirano iz tekuće pomoći unutar općeg proračuna Ju PP grabovača i 12.000,00kuna financirano iz prihoda od imovine
 • Pećinski park Grabovača – Materijal i sredstva za tekuće i investicijsko održavanje 45.000,00 kuna od toga 6.000,00kuna financirano iz tekuće pomoći unutar općeg proračuna JU PP Grabovača, 19.000,00kuna financirano iz prihoda od imovine i 20.000,00kuna financirano iz vlastitih prihoda JU PP Grabovača
 • Pećinski park Grabovača – Usluge telefona, prijevoza i pošte 26.000,00 kuna od toga 1.500,00kuna financirano iz tekuće pomoći unutar proračuna JU PP Grabovača i 24.500,00kuna financirano iz prihoda od imovine
 • Pećinski park – usluge platnog prometa 6.500,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 • Pećinski park Grabovača – Promocija 99.800,00kuna od toga 8.800,00 kuna financirano od tekuće pomoći unutar općeg proračuna JU PP Grabovača, 19.200,000kuna financirano od tekuće pomoći od ministarstva JU PP Grabovača, 25.000,00kuna financirano od prihoda od imovine i 46.800,00 kuna financirano iz vlastitih prihoda JU PP Grabovača
 • Pećinski park Grabovača – ostali nespomenuti financijski rashodi 8.200,00 kuna od toga 6.200,00kuna financirano iz tekuće pomoći unutar općeg proračuna JU PP Grabovača i 2.000,00 kuna financirano iz vlastitih prihoda JU PP Grabovača
 • Pećinski park Grabovača – Gorivo za automobil 22.500,00kuna od toga 4.500,00 kuna financirano iz tekuće pomoći unutar općeg proračuna JU PP Grabovača i 18.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 • Pećinski park Grabovača – registracija automobila 1.100,00kuna financirano iz prihoda od imovine
 • Pećinski park Grabovača – zakup zemljišta 41.000,00kuna od toga 11.900,00kuna financirano iz prihoda od imovine i 29.100.00 kuna financirano iz vlastitih prihoda JU PP Grabovača
 • Pećinski park Grabovača – Intelektualne usluge 47.000,00kuna od toga 19.000,00kuna financirano iz prihoda od imovine i 28.000,00kuna financirano iz vlastitih prihoda JU PP Grabovača
 • Pećinski park Grabovača – Računalne usluge 15.000,00kuna financirano iz prihoda od imovine
 • Pećinski park Grabovača – Premije osiguranja 9.500,00kuna financirano iz prihoda od imovine
 • Pećinski park Grabovača – Reprezentacija 10.000,00kuna od toga 5.000,00 kuna financirano iz tekuće pomoći unutar općeg proračuna JU PP Grabovača i 5.000,00kuna financirano iz vlastitih prihoda JU PP Grabovača
 • Pećinski park Grabovača – Gotovi proizvodi 40.000,00kuna od toga 20.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine i 20.000,00kuna financirano iz vlastitih prihoda JU PP Grabovača
 • Pećinski park Grabovača – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 26.000,00 kuna financirano iz prohoda od imovine
 • Pećinski park Grabovača – Discover Croatia 103.500,00kunafinancirano iz tekuće pomoći unutar općeg proračuna JU PP Grabovača
 • Pećinski park Grabovača – geobaština 50.000,00 kuna financirano iz tekuće pomoći unutar općeg proračuna JU PP Grabovač
 • Pećinski park Grabovača – Članarina 4.000,00kuna financirano iz vlastitih prihoda JU PP Grabovača
 • Pećinski park Grabovača – Manifestacija 4.000,00kuna financirano iz vlastitih prihoda JU PP Grabovača
 • Pećinski park Grabovača – Sitni inventar 10.000,00kuna financirano iz vlastitih prihoda JU PP Grabovača
 • Pećinski park Grabovača – Kapitalne investicije 146.000,00 kuna od toga 116.800,00kuna financirano od kapitalne pomoći ministarstva JU PP Grabovača i 29.200,00kuna financirano iz vlastitih prihoda JU PP Grabovača
 • Pećinski park Grabovača – Računalna oprema 15.000,00kuna od toga 4.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći unutar općeg proračuna JU PP Grabovača i 11.000,00kuna financirano iz vlastitih prihoda JU PP Grabovača
 • Pećinski park Grabovača – Ostala oprema 3.000,00 kuna financirano iz kapitalne pomoći unutar općeg proračuna JU PP Grabovača
 • Pećinski park Grabovača – Speleološka oprema 12.500,00kuna financirano iz kapitalne pomoći unutar općeg proračuna JU PP Grabovača
 • Pećinski park Grabovača – Projektna dokumentacija 500.000,00kunaod toga 400.000,00 financirano iz kapitalne pomoći unutar općeg proračuna JU PP Grabovača i 100.000,00kuna financirano iz vlastitih prihoda JU PP Grabovača
 
Program 1006 Narodna knjižnica Općine Perušić
Za narodnu knjižnicu Općine Perušić planirano je 171.350,00 kuna od toga:
 • Narodna knjižnica – rashodi za zaposlene 80.750,00kuna financirano iz prihoda od imovine od toga Plaće(bruto) 52.600,00kuna, doprinosi na plaće 25.150,00kuna i naknade troškova zaposlenima 3.000,00kuna
 • Narodna knjižnica – uredski materijal 5.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 • Narodna knjižnica – rashodi za usluge 7.100,00 kuna financirano iz prihoda od imovine od toga rashodi za materijal i energiju 1.600,00kuna i rashodi za usluge 5.500,00kuna
 • Narodna knjižnica – financijski rashodi 2.000,00kuna financirano iz prihoda od imovine
 • Narodna knjižnica – Reprezentacija 2.000,00 kuna od toga 650,00kunafinancirano iz prihoda od imovine i 1.350,00kuna financirano iz vlastitih prihoda Narodna knjižnica Općine Perušić
 • Narodna knjižnica – promidžba i informiranje 2.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 • Narodna knjižnica – usluge telefona i telefaksa 4.500,00kunafinancirano iz prihoda od imovine
 • Narodna knjižnica – Tisak 6.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine
 • Narodna knjižnica – Ostali materijal za tekuće i investicijsko održavanje 2.000,00kuna financirano iz prihoda od imovine
 • Narodna knjižnica – knjige 60.000,00kuna od toga 30.000,00kuna financirano iz prihoda od imovine i 30.000,00 kuna financirano iz kapitalne pomoći od Ministarstva Narodna knjižnica Općine Perušić

Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti