Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Perušić

  Kontakt podaci
  Općina Perušić
  Trg popa Marka Mesića 2, Perušić
  OIB: 29305600567
  053/679-188
   opcina@perusic.hr

Proračun za građane za 2017. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2017. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Perušić prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.perusic.hr. 


Kroz ovaj projekt želimo Vam pokazati gdje i kako se troši proračunski novac.

Veliki dio novca izdvojili smo za održavanje komunalne infrastrukture, uređenje i gradnju nerazvrstanih cesta, izgradnju javne rasvjete, održavanje javnih površina, parkova i igrališta kao i izgradnju kanalizacije.

Više kapitalnih projekata  su nam u planu za 2017. godinu. Izdvojiti ćemo samo najvažnije:

- izgradnja Vatrogasnog doma,

- izgradnja reciklažnog dvorišta,

- u suradnji sa HEP-om i Državnom geodetskom upravom utvrđen je  zajednički interes za provođenje katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišnih knjiga  za dijelove katastarskih općina Perušić I, Konjsko Brdo i Kvarte kao i realizacija i provedba katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga za područje dijelova katastarskih općina Gornji Kosinj, Donji Kosinj, Mlakva te rubnih područja katastarskih općina Studenci i Lipovo Polje.

Ulaganje u obrazovanje od iznimne nam je važnosti, s toga našim učenicima sufinancirano školske udžbenika, prijevoz i dodjeljujemo jednokratne naknade studentima. U planu je obnova Osnovne škole Perušić u cilju poboljšanja energetske učinkovitosti.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja pomažemo kroz jednokratne novčane pomoći i subvencioniramo nerentabilne autobusne linije.

Ulažemo u gospodarstvo i poljoprivredu kroz subvencije poljoprivrednicima i subvencije na kamate kredita obrtnicima.

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo novčane naknade, jer želimo poticati rođenje što više djece, jer ona su naša budućnost.

Iznimno smo ponosni na ljepotu našeg kraja, ulaganjem u turizam želimo postići još veći broj posjetitelja. Pećinski park Grabovača bitan je za razvoj našeg kraja i naše Općine. Velika ulaganja imamo u turističke ponude vezano za njega. Jedan projekt koji se treba realizirati jeste Man and Karst, kojim je zamišljeno da tijekom srpnja i kolovoza 2017. godine u Pećinskom parku Grabovača borave volonteri iz Italije i Estonije, koji bi svu zainteresiranu djecu iz lokalne zajednice i šire učili jedan od ta dva jezika, odnosno kako bi svakodnevno kroz radionice usavršavali engleski jezik, koji je ujedno i službeni jezik projekta.

Poštovani građani izdvojili smo samo dio projekata koje želimo realizirati u 2017. godini, ukoliko imate prijedloge što nam je još potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Načelnik Općine

Ivica Turić


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Perušić za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Perušić za 2017. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Perušić koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Perušić kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača.  Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Proračunski korisnici Općine Perušić su:Javna ustanova Pećinski park Grabovača i Narodna knjižnica Općine Perušić


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Općinskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 21.466.388,21 kn 89,76 %
> Prihodi od poreza 2.165.000,00 kn 9,05 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 11.704.774,24 kn 48,94 %
> Prihodi od imovine 3.367.000,00 kn 14,08 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.896.763,97 kn 16,29 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 332.850,00 kn 1,39 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.448.000,00 kn 10,24 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.400.000,00 kn 10,04 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 48.000,00 kn 0,20 %
UKUPNO 23.914.388,21 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Općine Perušić za 2017. godinu planirani su u iznosu od 23.914.388,21 kuna


Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Općine Perušić za 2017. godinu u iznosu od 21.466.388,21 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.165.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.000.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 100.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 65.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 11.704.774,24 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 925.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu 2.888.623,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane u iznosu od 310.651,24 kuna, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 7.580.500,00 kuna.

3. Prihodi od imovine koji planirani u iznosu od 3.367.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planiranih u iznosu od 5.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.362.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 3.896.763,97 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 40.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 250.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 3.606.763,97 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 332.850,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 332.850,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Perušić za 2017. godinu planiranih u iznosu od 2.448.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.400.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 2.400.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 48.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje građevinskih objekata planiranih u iznosu od 48.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 9.169.053,46 kn 38,34 %
> Rashodi za zaposlene 2.371.240,20 kn 9,92 %
> Materijalni rashodi 4.459.995,26 kn 18,65 %
> Financijski rashodi 182.600,00 kn 0,76 %
> Subvencije 250.000,00 kn 1,05 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 325.000,00 kn 1,36 %
> Ostali rashodi 1.580.218,00 kn 6,61 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.405.334,75 kn 60,24 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 kn 0,33 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.525.334,75 kn 56,56 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 800.000,00 kn 3,35 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 340.000,00 kn 1,42 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 340.000,00 kn 1,42 %
UKUPNO 23.914.388,21 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Općine Perušić za 2017. godinu planirani su u iznosu od 23.914.388,21 kuna


Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Općine Perušić za 2017. godinu planirani u iznosu od 9.169.053,46 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.371.240,20 kuna,od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 1.604.352,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 63.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 703.888,20 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.459.995,26 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 143.100,00kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.078.473,49 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.445.378,77 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 134.502,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 658.541,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 182.600,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 150.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 32.600,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 250.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirani u iznosu od 84.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 166.000,00 kuna

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 325.000,00 kuna, od toga naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja planirane u iznosu od 90.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 235.000,00 kuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.580.218,00kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 1.435.218,00 kuna i kapitalne donacije planirane u iznosu od 145.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Perušić za 2017. godinu planirani u iznosu od 14.405.334,75 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 80.000,00 kuna za materijalnu imovinu - prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 13.525.334,75 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 11.750.034,75 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 120.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirane u iznosu od 60.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od  1.595.300,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 800.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Općine Perušić za 2017. godinu planirani u iznosu od 340.000,00 kuna za otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


URED NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 300.000,00 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost planirana u iznosu od 300.000,00 kuna

Za troškove izbora planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Za naknadu članovima Vijeća planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 23.614.388,21 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost planirano u iznosu od 340.000,00 kuna

Za otplatu glavnice kredita planirano 340.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


Program 1001 Redovna djelatnost planirana u iznosu od 3.462.690,20 kuna

1. Za rashode za zaposlene planirano je 1.456.990,20 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.421.990,00 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga za plaće (bruto) 965.252,00 kuna, ostale rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinose na plaće 436.738,20 kuna,

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 35.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći od HZZ-a, HZMO-a i HZZO-a za Plaće (bruto)

2. Za materijalne i financijske rashode planirano je 120.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz državnog proračuna za rashode za materijal i energiju

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za usluge

3. Za troškove proslave dana Općine planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za energiju planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za materijal i energiju

5. Za električnu energiju - javna rasvjeta planirano je 340.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za materijal i energiju

6. Za vodu planirano je 50.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz državnog proračuna za rashode za usluge

7. Za troškove goriva- benzin, diesel, lož ulje planirano je 125.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za materijal i energiju

8. Za literaturu planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za materijal i energiju

9. Za materijal i sredstva za čišćenje i održavanje planirano je 12.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za materijal i energiju

10. Za usluge telefona, telefaxa i poštarine planirano je 85.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za usluge

11. Za usluge promidžbe i informiranja planirano je 70.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz državnog proračuna za rashode za usluge

12. Za ugovore o djelu planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

13. Za intelektualne usluge planirano je 95.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

14. Za računalne usluge planirano je 122.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna financirani od prihoda od preza za rashode za usluge

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 102.000,00 kuna financirani od tekuće pomoći iz državnog proračuna

15. Za premije osiguranja planirano je 64.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz državnog proračuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

16. Za reprezentaciju planirano je 107.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 67.000,00 kuna financirani od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 40.000,00 kuna financirani od prihoda od imovine za ostale nespomenute rashode poslovanja

17. Za usluge banaka i otplata kamata po kreditima planirano je 179.500,00 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 150.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 29.500,00 kuna

18. Za troškove cvijeća i vijenaca, blagdanska dekoracija planirani je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja

19. Za tuzemne članarine planirano je 16.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja

20. Za sitni inventar i auto gume planirano je30.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine za rashode za materijal i energiju

21. Za natječaje i oglase planirano je 45.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz državnog proračuna za rashode za usluge

22. Za troškove registracije prijevoznih sredstava planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za usluge

23. Za troškove službenih putovanja planirano je 65.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga naknade troškova zaposlenima 45.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna

24. Za nagrade, darove, naknade za zaposlene planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale rashode za zaposlene

25. Za seminare, savjetovanja, simpozij planirano je 12.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za naknade troškova zaposlenima

26. Za naknade za prijevoz na posao i s posla planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za naknade troškova zaposlenima

27. Za plaće – javni radovi planirano je 218.200,00 kuna financirano iz tekuće pomoći iz HZZ-a, HZMO-a i HZZO-, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 199.200,00 kuna, od toga plaće(bruto) 135.000,00 kuna i doprinose na plaće 64.200,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 19.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima


Program 1002 Izgradnja i održavanje nerazvrstanih cesta Općine Perušić planirano u iznosu od 4.487.000,00 kuna

Za izgradnju nerazvrstanih cesta na području Općine Perušić planirano je 4.487.000,00, kuna od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.875.000,00 kuna financirani od kapitalne potpore iz državnog proračuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 612.000,00 kuna financirani od komunalnog doprinosa za građevinske objekte


Program 1003 Izgradnja javne rasvjete planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za izgradnju javne rasvjete planirano je 50.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte


Program 1004 Obnova i izgradnja općinskih groblja planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za izgradnju objekata na grobljima planirano je 30.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte


Program 1001 Održavanje cesta planiran je 470.061,50 kuna

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 160.061,50 kuna financirano od doprinosa za šume za rashode za usluge

2. Za saniranje nerazvrstanih cesta planirano je 310.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte


Program 1002 Održavanje javnih površina i parkova planirano je 1.458.117,27 kuna

1. Za održavanje javnih površina planirano je 345.993,65 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 253.696,44 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 769.960,14 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge

4. Za veterinarsko higijeničarske poslove planirano je 7.500,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge

5. Za deratizaciju dezinsekcija, dezinfekcija i dezodoraciju planirano je 10.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge

6. Za održavanje igrališta i urbane opreme planirano je 10.957,15 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge

7. Za održavanje službenog odlagališta otpada planirano je 10.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge

8. Za blagdansku dekoraciju planirano je 50.009,89 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge


Program 1001 Izgradnja kanalizacije Perušić planirana u iznosu od 120.000,00 kuna

1. Za izgradnju kanalizacije planirano je 100.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za građevinske objekte

2. Izgradnja UPOV planirano je 20.000,00 kuna financirano iz komunalnih doprinosa za građevinske objekte


Program 1001 Nabava imovine planirano u iznosu od 285.000,00 kuna

1. Za uredski namještaj planirano je 25.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz državnog proračuna za postrojenje i opremu

2. Za računala i računalnu opremu planirano je 20.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz državnog proračuna za postrojenje i opremu

3. Za komunikacijsku opremu planirano je 10.000,00 kuna financirano iz tekuće pomoći iz državnog proračuna za postrojenje i opremu

4. Za nabava komunalne oprema za razdvajanje smeća planirano je 10.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za postrojenje i opremu

5. Za sufinanciranje izrade nogostupa planirano je 100.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

6. Za prometnu signalizaciju planirano je 120.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 1002 Održavanje imovine planirano u iznosu od 4.825.000,00 kuna

1. Za investicijsko održavanje planirano je 100.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz državnog proračuna od toga, rashodi za materijal i energiju 40.000,00 kuna i rashodi za usluge 60.000,00 kuna

2. Za održavanje građevina u vlasništvu i suvlasništvu Općine planirano je 180.000,00 kuna financirano iz komunalne naknade za rashode za materija i energiju

3. Za rekonstrukciju turske kule planirano je 335.000,00 kuna financirano od kapitalne potpore iz državnog proračuna za građevinske objekte

4. Za izgradnju Vatrogasnog doma planirano je 4.210.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.797.500,00 kuna financirano od kapitalne potpore iz državnog proračuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 412.500,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za građevinske objekte


Program 1001 Sanacija deponije Razbojište i izgradnja reciklažnog dvorišta planirano u iznosu od 2.768.000,00 kuna

1. Za sanaciju odlagališta Razbojište planirano je 650.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 567.198,00 kuna financirani od kapitalne potpore iz državnog proračuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 82.802,00 kuna financirani od komunalnog doprinosa za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 2.088.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.670.400,00 kuna financirani od fonda za zaštitu okoliša za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 417.600,00 kuna financirani od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

3. Za izgradnju CGO Bijane Donje planirano je 30.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 1001 Izrada planske dokumentacije planirano u iznosu od 1.595.300,00 kuna

1. Za ostale projekte i dokumentacije planirano je 1.114.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 190.000,00 kuna financirani od tekuće pomoći iz državnog proračuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 924.500,00 kuna financirani od komunalnog doprinosa za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za izradu UPU-a na području Općine Perušić planirano je 60.000,00 kuna financirano os prihoda od imovine za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za izradu dokumentacije za reciklažno dvorište planirano je 59.800,00 kuna financirano od fonda za zaštitu okoliša za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za izradu projektne dokumentacije za mrtvačnicu Studenci planirano je 21.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za nematerijalnu proizvedenu imovinu

5. Za izradu projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste planirano je 340.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1001 Otkup zemljišta i projektna dokumentacija planirano u iznosu od 80.000,00 kuna

1. Za otkup zemljišta i projektnu dokumentaciju nerazvrstanih cesta planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Za otkup zemljišta, društveni dom Lipovo polje planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva


Program 1002 Osnovno školstvo planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za osnovno školstvo planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1003 Potrebe Općine u kulturi planirano u iznosu od 120.000,00 kuna 

Za potrebe u kulturi planirano je 120.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1005 Turistička zajednica planirano u iznosu od 180.000,00 kuna

Za turističku zajednicu planirano je 180.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1001 Gorska služba spašavanja planirano u iznosu do 15.000,00 kuna 

Za gorsku službu spašavanja planirano je 15.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1002 Civilna zaštita planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za civilnu zaštitu planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1006 Tekuće donacije vjerskim zajednicama planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za tekuće donacije vjerskim zajednicama planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1008 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama planirano u iznosu od 80.000,00 kuna

Za tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1010 Crveni križ planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Za crveni križ planirano je 15.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1014 Pomoć obiteljima i kućanstvima planirano u iznosu od 175.000,00 kuna

Za tekuće donacije građanima i kućanstvima planirano je 175.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine, od toga naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 90.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 85.000,00 kuna 


Program 1015 Ostale tekuće donacije planirane u iznosu od 150.000,00 kuna

Za donacije ostalim sportskim udrugama planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1016 Društvo slijepih i slabovidnih osoba planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Za društvo slijepih i slabovidnih osoba planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1017 Jednokratna pomoć za rođenje djeteta planirano u iznosu od 25.000,00 kuna

Za jednokratnu pomoć za rođenje djeteta planirano je 25.000,00 kuna financirano iz prihoda od poreza za tekuće donacije


Program 1018 Dječji centar Gospić vrtić Perušić planirano u iznosu od 641.218,00 kuna

Za dječji vrtić Perušić planirano je 641.218,00 kuna financirano iz prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1019 DVD Perušić planirano u iznosu od 124.000,00 kuna

Za DVD Perušić planirano je 124.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1021 Kapitalne donacije planirane u iznosu od 145.000,00 kuna

1. Za kapitalne donacije za izgradnju spomenika planirano je 30.000,00 kuna financirane od prihoda od poreza za kapitalne donacije

2. Za kapitalne donacije za obnovu škole u Perušiću planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta

3. Za kapitalne donacije vjerskim zajednicama planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za kapitalne donacije


Program 1003 Subvencije nerentabilnih linija planirano u iznosu od 84.000,00 kuna

Za subvencije autobusne linije Gospić – Kosinj planirano je 84.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru


Program 1004 Ostale subvencije planirane u iznosu od 175.000,00 kuna

1. Za subvencije školskih udžbenika planirano je 20.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za subvencije prijevoza učenika 60.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za subvencije poljoprivrednicima – veterinarske usluge planirano je 25.000,00 financirano iz prihoda od imovine za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

6. Za školarine studentima planirano je 35.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Za subvencije za pripremu za državnu maturu planirano je 5.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8. Za naknade štete zbog elementarne nepogode planirano je 30.000,00 kuna financirano iz prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1005 Subvencija P.Z. Perušićanka nova planirano u iznosu od 125.000,00 kuna

Za subvenciju P.Z. Perušićanka nova planirano je 125.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


Program 1006 Subvencija kamata na kredite obrtnicima planirano u iznosu od 16.000,00 kuna

Za subvencije kamate obrtnicima planirano je 16.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


Program 1001 Prometna sigurnost planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za mjere usporenja prometa planirano je 50.000,00 kuna financirano os tekuće pomoći iz državnog proračuna za postrojenje i opremu


DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 1.438.001,24 KUNA


PRORAČUNSKI KORISNIK - JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.266.651,24 KUNA


Program 1004 Javna Ustanova pećinski park Grabovača planirano u iznosu od 1.266.651,24 kuna

1. Za pećinski park Grabovača - Rashodi za zaposlene planirano je 607.400,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 114.500,00 kuna financirano od tekuće pomoći od HZZ-a, HZMO-a, HZZO-a, od toga Plaće(bruto) 82.000,00 kuna i doprinosi na plaće 32.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći od HZZ-a, HZMO-a, HZZO-a za naknade troškova zaposlenima

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 397.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine od toga, Plaće(Bruto) 277.000,00 kuna i doprinosi na plaće 120.500,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.500,00 kuna financirano od prihoda od imovine za naknade troškova zaposlenima

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 82.300,00 kuna financirano od vlastitih prihoda od toga, Plaće(Bruto) 57.000,00 kuna i doprinosi na plaće 25.300,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 600,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za naknade troškova zaposlenima

2. Za Pećinski park Grabovača Regres, Dar za djecu planirano je 13.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za ostale rashode za zaposlene

3. Za Pećinski park Grabovača – službena putovanja planirano je 23.000,00 kuna od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći unutar općeg proračuna za naknade troškova zaposlenima

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 18.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za Pećinski park Grabovača – edukacija, stručno usavršavanje planirano je 3.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, od toga za naknade troškova zaposlenima 1.000,00 kuna i rashod za materijal i energiju 2.000,00 kuna

5. Za Pećinski park Grabovača- uredski materijal i ostali materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.300,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.300,00 kuna financirano od tekuće pomoći unutar općeg proračuna za rashode za materijal i energiju

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za materijal i energiju

6. Za Pećinski park Grabovača – Materijal i sredstva za tekuće i investicijsko održavanje planirano u iznosu od 60.038,99 kuna,od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 35.038,99 kuna tekuće pomoći unutar općeg proračuna za rashode za materijal i energiju

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 18.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za materijal i energiju

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 7.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za rashode za materijal i energiju

7. Za Pećinski park Grabovača – Usluge telefona, prijevoza i pošte planirano je 25.600,00 kuna,od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 25.400,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za usluge

8. Za Pećinski park – usluge platnog prometa planirano je 1.100,00 kuna financirano iz prihoda od imovine za ostale financijske rashode

9. Za Pećinski park Grabovača – Promocija planirano je 67.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći unutar općeg proračuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 37.000,00 kuna financirano od vlastitih izvora za rashode za usluge

10. Za Pećinski park Grabovača – Gorivo za automobil planirano je 534,50 kuna financirano od tekuće pomoći unutar općeg proračuna za rashode za materijal i energiju

11. Za Pećinski park Grabovača – registracija automobila planirano je 1.100,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za usluge

12. Za Pećinski park Grabovača – zakup zemljišta planirano je 13.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za rashode za usluge

13. Za Pećinski park Grabovača – Intelektualne usluge planirano je 50.500,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći unutar općeg proračuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 47.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za rashode za usluge

14.  Za Pećinski park Grabovača – Računalne usluge planirano je 28.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 13.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za usluge

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za rashode za usluge

15. Za Pećinski park Grabovača – Premije osiguranja planirano je 9.500,00 kuna financirano od prihoda od imovine za ostale nespomenute rashode poslovanja

16. Za Pećinski park Grabovača – Reprezentacija planirano je 58.041,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 43.041,00 kuna financirano od tekuće pomoći unutar općeg proračuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za ostale nespomenute rashode poslovanja

17. Za Pećinski park Grabovača – Gotovi proizvodi planirano je 40.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za rashode za materijal i energiju

18. Za Pećinski park Grabovača – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirano je 37.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 17.000,00 kuna financirani od tekuće pomoći unutar općeg proračuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna financirani od vlastitih prihoda za rashode za usluge

19. Pećinski park Grabovača – Članarina planirano je 4.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za ostale nespomenute rashode poslovanja

20. Za Pećinski park Grabovača – Manifestacije planirano je 20.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći unutar općeg proračuna za rashode za usluge

21. Za Pećinski park Grabovača – Sitni inventar planirano je 10.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za rashode za materijal i energiju

22. Za Pećinski park Grabovača – Man and Karst planirano je 134.502,00 kuna financirano od tekuće pomoći unutar općeg proračuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

23. Za Pećinski park Grabovača – Kapitalne investicije planirano je 20.034,75 kuna financirano od kapitalne pomoći unutar općeg proračuna za građevinske objekte

24. Za Pećinski park Grabovača – Računalna oprema planirano je 5.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za postrojenje i opremu


PRORAČUNSKI KORISNIK - NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PERUŠIĆ PLANIRANO U IZNOSU OD 171.350,00 KUNA


Program 1006 Narodna knjižnica Općine Perušić planirano u iznosu od 80.750,00 kuna

1. Za Narodnu knjižnicu – rashodi za zaposlene planirano je 80.750,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 77.750,00 kuna financirano od prihoda od imovine, od toga Plaće(bruto) 52.600,00 kuna i doprinosi na plaće 25.150,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za naknade troškova zaposlenima

2. Za Narodnu knjižnicu – uredski materijal planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za materijal i energiju

3. Za Narodnu knjižnicu – rashodi za usluge planirano je 7.100,00 kuna financirano od prihoda od imovine, od toga rashodi za materijal i energiju 1.600,00 kuna i rashodi za usluge 5.500,00 kuna

4. Za Narodnu knjižnicu – financijski rashodi planirano je 2.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za ostale financijske rashode

5. Za Narodnu knjižnicu – Reprezentacija planirano je 2.000,00 kuna,od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 650,00 kuna financirani od prihoda od imovine za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.350,00 kuna financirani od vlastitih izvora za ostale nespomenute rashode poslovanja

6. Za Narodnu knjižnicu – promidžba i informiranje planirano je 2.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za usluge

7. Za Narodnu knjižnicu – usluge telefona i telefaksa planirano je 4.500,00 kuna financirano od prihoda od imovine za ostale nespomenute rashode poslovanja

8. Za Narodnu knjižnicu – Tisak planirano je 6.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za usluge

9. Za Narodnu knjižnicu – Ostali materijal za tekuće i investicijsko održavanje planirano je 2.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za materijal i energiju

10. Za Narodnu knjižnicu – knjige planirano je 60.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za knjige, umjetnička djela i izložbene vrijednosti

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna financirano iz kapitalne pomoći od ministarstva za knjige, umjetnička djela i izložbene vrijednosti


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti