Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Perušić

  Kontakt podaci
  Općina Perušić
  Trg popa Marka Mesića 2, Perušić
  OIB: 29305600567
  053/679-188
   opcina@perusic.hr

Proračun za građane za 2019. Godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Perušić prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.perusic.hr. 

Kroz ovaj projekt želimo Vam pokazati gdje i kako se troši proračunski novac.

Značaj dio sredstava iz proračuna  izdvojili smo za održavanje komunalne infrastrukture, izgradnju i održavanje nerazvrstanih cesta (izgradnja ceste Studenci – Sklope), izgradnju i održavanje javne rasvjete, održavanje javnih površina, parkova i igrališta kao i izgradnju kanalizacije Perušić.

Dio novca planiramo izdvojiti za sufinanciranje izrade nogostupa i prometnu signalizaciju.

U 2019. godini planiramo uložiti novac u nekoliko većih projekata  kao što je izgradnja vatrogasnog doma, sanacija odlagališta Razbojište te izgradnja reciklažnog dvorišta.

Našim učenicima sufinanciramo nabavu školskih udžbenika, prijevoz  i prehranu u školi te dajemo subvencije za pripreme za državnu maturu. 

Dio novca namijenit ćemo za obnovu škole u Perušiću u sklopu energetske obnove.

Želimo poticati rođenje što više djece, s toga roditeljima novorođene djece dodjeljujemo novčane naknade i sufinanciramo trošak dječjeg vrtića. 

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja pomažemo kroz jednokratne novčane pomoći.

Poljoprivrednicima i obrtnicima osigurali smo subvencije kao i novac za naknade štete prouzročene elementarnom nepogodom. 

Kako bi posjetiteljima ponudili što više turističkog sadržaja, u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Perušić ulažemo u turizam i s ponosom predstavljamo prirodne ljepote, kulturu i običaje naše Općine. Želimo postati Općina u koju se posjetitelji rado vraćaju. 

Poštovani građani izdvojili smo samo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini, ukoliko imate prijedloge što nam je još potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 29.11.2018. do 20.12.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje.


Načelnik Općine

Ivica Turić

Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Perušić za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Perušić za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Perušić koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Perušić kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Prijedlog Proračuna možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača.  Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Proračunski korisnici Općine Perušić su: Javna ustanova Pećinski park Grabovača i Narodna knjižnica Općine Perušić


Zakoni i sankcije


Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračunaProračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 63.255.775,91 kn 97,49 %
> Prihodi od poreza 4.100.000,00 kn 6,32 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 50.674.250,00 kn 78,10 %
> Prihodi od imovine 3.298.000,00 kn 5,08 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.642.575,91 kn 7,15 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 540.950,00 kn 0,83 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.630.000,00 kn 2,51 %
> Prihodi od prodaje neproizvedne dugotrajne imovine 1.100.000,00 kn 1,70 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 530.000,00 kn 0,82 %
UKUPNO 64.885.775,91 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje neproizvedne dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Općine Perušić za 2019. godinu planirani su u iznosu od 64.885.775,91 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Općine Perušić za 2019. godinu u iznosu od 63.255.775,91 kuna, a čine ih: 


1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.100.000,00 kuna, a od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.900.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 150.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 50.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 50.674.250,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 37.375.000,00 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna 256.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 3.506.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 254.100,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 9.283.150,00 kuna

3. Prihodi od imovine koji planirani u iznosu od 3.298.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planiranih u iznosu od 5.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.293.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 4.642.575,91 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 80.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 500.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 4.062.575,91 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 540.950,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Perušić za 2019. godinu planiranih u iznosu od 1.630.000,00 kuna, a čine ih:


1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.100.000,00 kuna - prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 530.000,00 kuna -  prihodi od prodaje građevinskih objekataProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 12.034.475,91 kn 18,55 %
> Rashodi za zaposlene 2.271.775,91 kn 3,50 %
> Materijalni rashodi 7.239.700,00 kn 11,16 %
> Financijski rashodi 130.000,00 kn 0,20 %
> Subvencije 120.000,00 kn 0,18 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 479.000,00 kn 0,74 %
> Ostali rashodi 1.794.000,00 kn 2,76 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 52.511.300,00 kn 80,93 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 672.800,00 kn 1,04 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 51.818.500,00 kn 79,86 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00 kn 0,03 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 340.000,00 kn 0,52 %
UKUPNO 64.885.775,91 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Općine Perušić za 2019. godinu planirani su u iznosu od 64.885.775,91 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Općine Perušić za 2019. godinu planirani u iznosu od 12.034.475,91 kuna, a čine ih:


1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.271.775,91 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 1.498.600,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 92.700,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 680.475,91 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 7.239.700,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 118.700,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.367.150,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 5.176.500,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 140.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 437.350,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 130.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 80.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 120.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirani u iznosu od 100.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 20.000,00 kuna

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 479.000,00 kuna, od toga naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja planirane u iznosu od 224.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 255.000,00 kuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.794.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 1.659.000,00 kuna i kapitalne donacije planirane u iznosu od 135.000,00 kuna


 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Perušić za 2019. godinu planirani u iznosu od 52.511.300,00 kuna, a čine ih:


1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 672.800,00 kuna za materijalnu imovinu - prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 51.818.500,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 47.805.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 226.500,00 kuna, prijevozna sredstva planirana u iznosu od 90.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirane u iznosu od 43.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 3.654.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Općine Perušić za 2019. godinu planirani u iznosu od 340.000,00 kuna za otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucijaOPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


URED NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 110.000,00 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost planirana u iznosu od 110.000,00 kuna


Za naknadu članovima Vijeća planirano je 110.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 64.775.875,91 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost planirana u iznosu od 3.457.125,91 kuna


1. Za rashode za zaposlene planirano je 1.476.125,91 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.461.125,91 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga za plaće (bruto) 980.000,00 kuna, ostale rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 461.125,91 kuna,

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 15.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći od HZZ-a, HZMO-a i HZZO-a za Plaće (bruto)

2. Za materijalne i financijske rashode planirano je 410.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 60.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za materijal i energiju

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za usluge

• Za otplatu glavnice kredita planirano je 340.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

3. Za troškove proslave dana Općine planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za energiju planirano je 110.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za materijal i energiju

5. Za električnu energiju - javna rasvjeta planirano je 180.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za materijal i energiju

6. Za vodu planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

7. Za troškove goriva- benzin, diesel, lož ulje planirano je 125.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za materijal i energiju

8. Za literaturu planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za materijal i energiju

9. Za materijal i sredstva za čišćenje i održavanje planirano je 12.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za materijal i energiju

10. Za usluge telefona, telefaxa i poštarine planirano je 120.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za usluge

11. Za usluge promidžbe i informiranja planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza proračuna za rashode za usluge

12. Za ugovore o djelu planirano je 21.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

13. Za intelektualne usluge planirano je 110.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

14. Za računalne usluge planirano je 130.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

15. Za premije osiguranja planirano je 49.000,00 kuna financirano prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja

16. Za reprezentaciju planirano je 97.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 67.000,00 kuna financirani od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna financirani od prihoda od imovine za ostale nespomenute rashode poslovanja

17. Za usluge banaka i otplata kamata po kreditima planirano je 130.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 80.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 50.000,00 kuna

18. Za troškove cvijeća i vijenaca, blagdanska dekoracija planirani je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja

19. Za tuzemne članarine planirano je 16.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja

20. Za sitni inventar i auto gume planirano je 30.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine za rashode za materijal i energiju

21. Za natječaje i oglase planirano je 45.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

22. Za troškove registracije prijevoznih sredstava planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za usluge

23. Za troškove službenih putovanja planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga naknade troškova zaposlenima 45.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna

24. Za nagrade, darove, naknade za zaposlene planirano je 34.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale rashode za zaposlene

25. Za seminare, savjetovanja, simpozij planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za naknade troškova zaposlenima

26. Za naknade za prijevoz na posao i s posla planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za naknade troškova zaposlenima

27. Za plaće – javni radovi planirano je 32.000,00 kuna financirano iz tekuće pomoći iz HZZ-a, HZMO-a i HZZO-, od toga plaće (bruto) 20.000,00 kuna, doprinosi na plaće 11.000,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 1.000,00 kunaRAZVOJ KOMUNALNOG SUSTAVA


Program 1002 Izgradnja i održavanje nerazvrstanih cesta Općine Perušić planirano u iznosu 37.375.000,00 kuna


1. Za izgradnju ceste Studenci – Sklope planirano je 37.375.000,00 kuna financirano od ostalih kapitalnih potpora od izvanproračunskih korisnika, od toga rashodi za usluge 2.000.000,00 kuna, materijalna imovina – prirodna bogatstva 500.000,00 kuna, građevinski objekti 33.875.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 1.000.000,00 kuna


Program 1003 Izgradnja javne rasvjete planirano u iznosu od 50.000,00 kuna


Za izgradnju javne rasvjete planirano je 50.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte


Program 1004 Obnova i izgradnja općinskih groblja planirano u iznosu od 3.000.000,00 kuna


Za izgradnju objekata na grobljima planirano je 3.000.000,00 kuna, od toga 600.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za građevinske objekte, 1.300.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte,  400.000,00 kuna financirano od komunalnih naknada za građevinske objekte i 700.000,00 kuna financirano do prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za građevinske objekteODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 


Program 1001 Održavanje cesta planirano u iznosu od 3.460.000,00 kuna


Za saniranje nerazvrstanih cesta planirano je 3.460.000,00 kuna financirano od Ministarstva poljoprivrede za građevinske objekte


Program 1002 Održavanje javnih površina i parkova planirano u iznosu od 2.275.500,00 kuna


1. Za održavanje javnih površina planirano je 290.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 100.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 1.800.000,00 kuna, od toga 1.000.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći od  ostalih izvanproračunskih subjekata za rashode za usluge i 800.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge

4. Za veterinarsko higijeničarske poslove planirano je 17.500,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge

5. Za deratizaciju, dezinsekciju, dezinfekciju i dezodoraciju planirano je 15.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge

6. Za održavanje službenog odlagališta otpada planirano je 18.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge

7. Za blagdansku dekoraciju planirano je 35.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za uslugeREKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA KAPITALNE INFRASTRUKTURE


Program 1001 Izgradnja kanalizacije Perušić planirano u iznosu od 75.000,00 kuna


1. Za izgradnju kanalizacije planirano je 50.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za rashode za usluge

2. Za izgradnju UPOV-a planirano je 25.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekteNABAVA I ODRŽAVANE IMOVINE OPĆINE


Program 1001 Nabava imovine planirano u iznosu od 285.000,00 kuna


1. Za uredski namještaj planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda  od poreza za postrojenja i opremu

2. Za računala i računalnu opremu planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za postrojenja i opremu

3. Za komunikacijsku opremu planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za postrojenja i opremu

4. Za ostalu uredsku opremu planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za postrojenja i opremu

5. Za nabavu komunalne opreme za razdvajanje smeća planirano je 100.000,0 kuna financirano od komunalnih doprinosa za postrojenja i opremu

6. Za prometnu signalizaciju planirano je 80.000,00 kuna, od toga 60.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za građevinske objekte i 20.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 1002 Održavanje imovine planirano u iznosu od 5.919.000,00


1. Za investicijsko održavanje planirano je 139.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga rashodi za materijal i energiju 40.000,00 kuna i rashodi za usluge 99.000,00 kuna

2. Za održavanje građevina u vlasništvu i suvlasništvu Općine planirano je 530.000,00 kuna, od toga 380.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za materijal i energiju i 150.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za materijal i energiju

3. Za rekonstrukciju turske skele planirano je 200.000,00 kuna financirano od Ministarstva kulture za građevinske objekte

4. Za izgradnju vatrogasnog doma planirano je 4.400.000,00 kuna financirano od Ministarstva poljoprivrede za građevinske objekte

5. Za poučnu stazu Klisa planirano je 650.000,00 kuna financirano od Ministarstva poljoprivrede za nematerijalnu proizvedenu imovinu


SANACIJA DEPONIJA I IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 


Program 1001 Sanacija deponije Razbojište i izgradnja reciklažnog dvorišta planirano u iznosu od 2.981.000,00 kuna


1. Za sanaciju odlagališta Razbojište planirano je 50.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 2.931.000,00, od toga rashodi za usluge 40.000,00 kuna, građevinski objekti 2.650.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 75.250,00 kuna financirano od Ministarstva zaštite okoliša, rashodi za usluge 10.000,00 kuna, građevinski objekti 150.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 5.750,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa


IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE I DRUGIH STRRATEŠKIH PLANOVA


Program 1001 Izrada planske dokumentacija planirano u iznosu od 1.723.000,00 kuna


Za ostale projekte i dokumentaciju planirano je 1.723.000,00 kuna, od toga 190.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza  za nematerijalnu proizvedenu imovinu, 150.000,00 kuna financirano od ostale kapitalne potpore od izvanproračunskih fondova za nematerijalnu proizvedenu imovinu, 185.000,00 kuna financirano od Ministarstva graditeljstva za nematerijalnu proizvedenu imovinu, 38.000,00 kuna financirano od Ministarstva poljoprivrede za nematerijalnu proizvedenu imovinu, 210.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za nematerijalnu proizvedenu imovinu, 200.000,00 kuna financirano od ostalih naknada po posebnim propisima za nematerijalnu proizvedenu imovinu i  750.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za nematerijalnu proizvedenu imovinuRJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA


Program 1001 Otkup zemljišta i projektna dokumentacija planirano u iznosu od 172.800,00 kuna


Za otkup zemljišta i projektnu dokumentaciju nerazvrstanih cesta planirano je 172.800.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za materijalnu imovinu – prirodna bogatstvaDRUŠTVENE DJELATNOSTI I SPORT


Program 1002 Osnovno školstvo planirano u iznosu o 30.000,00 kuna 


Za osnovno školstvo planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1003 Potrebe Općine u kulturi planirano u iznosu od 80.000,00 kuna


Za potrebe u kulturi planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1005 Turistička zajednica planirano u iznosu od 300.000,00 kuna 


Za turističku zajednicu planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije 


DONACIJE IZ PRORAČUNA


Program 1001 Gorska služba spašavanja planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

 

Za Gorsku službu spašavanja planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1002 Civilna zaštita planirano u iznosu od 30.000,00 kuna


Za civilnu zaštitu planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1006 Tekuće donacije vjerskim zajednicama planirano u iznosu od 30.000,00 kuna


Za tekuće donacije vjerskim zajednicama planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacija


Program 1008 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama planirano u iznosu od 120.000,00 kuna


Za tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama planirano je 120.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1010 Crveni križ planirano u iznosu od 25.000,00 kuna


Za Crveni križ planirano je 25.000,00 kuna financirano od imovine za tekuće donacije


Program 1014 Pomoć obiteljima i kućanstvima planirano u iznosu od 190.000,00 kuna


Za tekuće donacije građanima i kućanstvima planirano je 190.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine, od toga 140.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 50.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1015 Ostale tekuće donacije planirano u iznosu od 60.000,00 kuna


Za donacije ostalim sportskim udrugama planirano je  60.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1016 Društvo slijepih i slabovidnih planirano u iznosu od 15.000,00 kuna


Za Društvo slijepih i slabovidnih planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1017 Jednokratna pomoć za rođenje djeteta planirana u iznosu od 25.000,00 kuna 


Za jednokratnu pomoć za rođenje djeteta planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


Program 1018 Dječji centar Gospić vrtić Perušić planirano u iznosu od 670.000,00 kuna


Za Vrtić Perušić planirano je 670.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1019 DVD Perušić planirano u iznosu od 254.000,00 kuna


Za DVD Perušić planirano je 254.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1021 Kapitalne donacije planirane u iznosu od 135.000,00 kuna


1. Za kapitalne donacije za izgradnju spomenika planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza

2. Za kapitalne donacije za obnovu škole u Perušiću planirano je 105.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta


Program 1023 Širenje mreže socijalnih udruga u zajednici planirano u iznosu od 187.200,00 kuna


Za širenje mreže socijalnih udruga u zajednici planirano je 187.200,00 kuna financirano od tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika, od toga plaće (bruto) 60.000,00 kuna, doprinosi na plaće 37.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 200,00 kuna i prijevozna sredstva 90.000,00 kunaSUBVENCIJE


Program 1001 Subvencija komunalnom poduzeću planirana u iznosu od 100.000,00 kuna


Za nabavu materijalne i nematerijalne imovine planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru


Program 1002 Subvencija stanovanja planirana u iznosu od 15.000,00 kuna


Za subvenciju stanovanja planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1003 Subvencija nerentabilnih linija planirana u iznosu od 84.000,00 kuna


Za subvencije autobusne linije Gospić – Kosinj planirano je 84.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja


Program 1004 Ostale subvencije planirane u iznosu od 190.000,00 kuna


1. Za subvencije školskih udžbenika planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za subvencije prijevoza učenika planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za subvencije poljoprivrednicima – veterinarske usluge planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za subvenciju prehrane u Osnovnoj školi Perušić planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za subvenciju studentima planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za naknadu štete zbog elementarne nepogode planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1006 Subvencija kamata na kredite obrtnicima planirano u iznosu od 20.000,00 kuna


Za subvencije kamata obrtnicima planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektoraDRUŠTVENE DJELATNOSTI 

PRORAČUNSKI KORISNIK JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.252.700,00 KUNA

DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SPORT

Program 1004 Javna ustanova Pećinski park Grabovača planirano u iznosu od 1.252.700,00 kuna

1. Za Pećinski park Grabovača – rashodi za zaposlene planirano u iznosu od 532.100,00 kuna, od toga 

• 335.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga plaće  (bruto) 240.000,00 kuna, doprinosi na plaće 92.500,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 2.500,00 kuna, 

• 9.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći od HZZ-a, HZMO-a, HZZO-a za plaće

• 188.100,00 kuna financirano od vlastitih prihoda od toga plaće (bruto) 112.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 3.600,00 kuna, doprinosi na plaće 53.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 4.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna

2. Za Pećinski park – regres, dar za djecu planirano je 19.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda – JU PP GRABOVAČA za ostale rashode za zaposlene

3. Za Pećinski park Grabovača   - službena putovanja planirano u iznosu od 18.000,00 kuna,od toga 3.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja i 15.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda – JU PP GRABOVAČA za naknade troškova zaposlenima

4. Za Pećinski park Grabovača – edukacija, str. Usavršavanje planirano u iznosu od 4.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda  - JU PP GRABOVAČA, od toga naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna

5. Za Pećinski park Grabovača . uredski materijal i ostali materijalni rashodi planirano u iznosu od 16.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za materijal i energiju

6. Za Pećinski park Grabovača – energija planirano u iznosu od 4.500,00 kuna financirano od vlastitih prihoda – JU PP GRABOVAČA za rashode za materijal i energiju

7. Za Pećinski park – materijal i sredstva za tekuće i investicijsko održavanje planirano u iznosu od 136.000,00 kuna, od toga

• 14.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za materijal i energiju

• 82.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći unutar općeg proračuna za rashode za materijal i energiju

• 40.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za rashode za materijal i energiju

8. Za Pećinski park – usluge telefona, prijevoza i pošte planirano u iznosu od  25.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

9. Za Pećinski park – promocija planirano u iznosu od 42.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge i 22.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za rashode za usluge

10. Za Pećinski park – gorivo za automobil planirano u iznosu od 15.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za materijal i energiju

11. Za Pećinski park  - registracija automobila planirano u iznosu od 2.500,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

12. Za Pećinski park – zakup zemljišta planirano u iznosu od 13.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda JU PP GRABOVAČA za rashode za usluge

13. Za JU PP GRABOVAČA – intelektualne usluge planirano u iznosu od 24.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za rashode za usluge

14. Za JU OO GRABOVAČA – računalne usluge planirano u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge i 10.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za rashode za usluge

15. Za JU PP GRABOVAČA – premije osiguranja planirano u iznosu od 9.500,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja 

16. Za JU PP GRABOVAČA – reprezentacija planirano u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za ostale nespomenute rashode poslovanja

17. Za JU PP GRABOVAČA – gotovi proizvodi planirano u iznosu od 75.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za rashode za materijal i energiju

18. Za JU PP GRABOVAČA – usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirano u iznosu od 45.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za rashode za usluge

19. Za JU PP GRABOVAČA- članarina planirano u iznosu od 4.500,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za ostale nespomenute rashode poslovanja

20. Za JU PP GRABOVAČA – sitni inventar planirano u iznosu od 7.500,00 kuna financirano do vlastitih prihoda za rashode za materijal i energiju

21. Za JU PP GRABOVAČA – projekti volonteri planirano u iznosu od 172.100,00 kuna financirano od tekuće pomoći unutar općeg proračuna – JU PP GRABOVAČA, od toga, 

• Ostali rashodi za zaposlene 16.100,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 8.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 140.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 kuna

22. Za JU PP GRABOVAČA – kapitalne investicije planirano u iznosu od 43.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, od toga građevinski objekti 35.000,00 kuna i  postrojenja i oprema 8.000,00 kuna 

23. Za JU PP GRABOVAČA – računalna oprema planirano u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za postrojenja i opremu


PRORAČUNSKI KORISNIK – NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PERUŠIĆ

DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SPORT

Program 1006 Narodna knjižnica planirano u iznosu od 169.450,00 kuna


1. Narodna knjižnica – rashodi za zaposlene planirano u iznosu 89.950,00 kuna financirano od prihoda od imovine, od toga plaće (bruto) 62.600,00 kuna, doprinosi na plaće 25.850,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 1.500,00 kuna

2. Narodna knjižnica – uredski materijal planirano u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za usluge

3. Narodna knjižnica – rashodi za usluge planirano u iznosu od 6.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za usluge

4. Narodna knjižnica – reprezentacija planirano u iznosu od 2.350,00 kuna, od toga 1.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za ostale nespomenute rashode poslovanja i 1.350,00 kuna financirano do vlastitih prihoda za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Narodna knjižnica – promidžba i informiranje planirano u iznosu od 2.000,00 kuna financirano do prihoda od imovine za rashode za usluge

6. Narodna knjižnica – usluge telefona i telefaksa planirano u iznosu od 4.500,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za usluge 

7. Narodna knjižnica – Tisak planirano u iznosu od 4.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za usluge

8. Narodna knjižnica – ostali materijal za tekuće i investicijsko održavanje planirano u iznosu od 4.150,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za materijal i energiju

9. Narodna knjižnica – knjige planirano u iznosu od 43.000,00 kuna, od toga 25.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti i 18.000,00 kuna financirano od kapitalnih pomoći od ministarstva za knjige, umjetnička djela  i ostale izložbene vrijednosti

10. Za Uredski namještaj i računalna oprema planirano je 8.500,00 kuna financirano od prihoda od imovine za postrojenja i opremu


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Perušić za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Perušić za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. BILJEŠKE UZ PR RAS 2018
  PREUZMI:

 4. Financijski izvještaj konsolidirani - Općina Perušić za 2018. godinu
  PREUZMI:

 5. Financijsko izvješće - Narodna knjižnica Općine Perušić za 2018. godinu
  PREUZMI:

 6. Financijsko izvješće Općine Perušić za 2018. godinu
  PREUZMI:

 7. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Perušić za 2018. godinu
  PREUZMI:

 8. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Perušić za 2019. godinu
  PREUZMI:

 9. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Perušić za 2019. godinu
  PREUZMI:

Više