Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Perušić

  Kontakt podaci
  Općina Perušić
  Trg popa Marka Mesića 2, Perušić
  OIB: 29305600567
  053/679-188
   opcina@perusic.hr

Proračun za građane za 2020. Godinu


Poštovani građani,


predstavljamo Vam Proračun za građane za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Perušić prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.perusic.hr. 


Kroz ovaj projekt želimo Vam pokazati gdje i kako se troši proračunski novac.

Najvažnija zadaća nam je maksimalno povećati kvalitetu života naših građana. Zato smo i ove godine dio proračunskih sredstava izdvojili za brojne infrastrukturne projekte. Nastavljamo s izgradnjom i održavanjem nerazvrstanih cesta, izgradnjom ceste Studenci – Sklope, izgradnju javne rasvjete, obnovu i izgradnju objekata na grobljima,održavanje cesta, javnih površina i javne rasvjete.

Smatramo da naši vatrogasci zaslužuju bolje uvjete za rad, stoga u predstojećoj godini planiramo veliki dio novca izdvojiti za izgradnju Vatrogasnog doma. 

Najvažniji demografski projekt za Općinu Perušić je rekonstrukcija zgrade Ekonomske škole koju planiramo prenamijeniti u stambenu zgradu s 28 stanova. 

Obrazovanje djece i mladih od velikog nam je značaja. Učenicima Osnovne škole sufinanciramo trošak prehrane u školi, trošak prijevoza i trošak kupnje opreme za školu. a redovitim studentima sveučilišta i veleučilišta dodjeljujemo novčanu pomoć. 

Želimo poticati rođenje što više djece, s toga roditeljima novorođene djece dodjeljujemo novčane naknade za novorođenčad u iznosu od 1.000,00 kuna jednokratno i sufinanciramo trošak dječjeg vrtića. 

Socijalno ugroženim stanovnicima pomažemo kroz jednokratne novčane pomoći i pomoći za stanovanje kako bi im na neki način osigurali dostojanstven život.

Našim poljoprivrednicima i obrtnicima osigurali smo subvencije kao i novac za naknade štete prouzročene elementarnom nepogodom. 

Kako bi posjetiteljima ponudili što više turističkog sadržaja, u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Perušić ulažemo u turizam i s ponosom predstavljamo prirodne ljepote, kulturu i običaje naše Općine. Želimo postati Općina u koju se posjetitelji rado vraćaju. 

Poštovani građani izdvojili smo samo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini, ukoliko imate prijedloge što nam je još potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Perušić za 2020. godinu bilo je provedeno od 05.12.2019. do 16.12.2019.godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.Načelnik Općine

Ivica Turić


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Perušić za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Perušić za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Perušić koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Perušić kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Prijedlog Proračuna možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača.  Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Proračunski korisnici Općine Perušić su: Javna ustanova Pećinski park Grabovača i Narodna knjižnica Općine Perušić


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna. Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 76.660.937,00 kn 10.174.654,85 € 97,77 %
> Prihodi od poreza 4.388.000,00 kn 582.387,68 € 5,60 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 62.777.000,00 kn 8.331.939,74 € 80,07 %
> Prihodi od imovine 3.128.000,00 kn 415.156,94 € 3,99 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 5.680.087,00 kn 753.877,10 € 7,24 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 687.850,00 kn 91.293,38 € 0,88 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.145.000,00 kn 151.967,62 € 1,46 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 615.000,00 kn 81.624,53 € 0,78 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 530.000,00 kn 70.343,09 € 0,68 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 600.000,00 kn 79.633,69 € 0,77 %
UKUPNO 78.405.937,00 kn 10.406.256,16 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Općine Perušić za 2020. godinu planirani su u iznosu od 78.405.937,03 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Općine Perušić za 2020. godinu u iznosu od 76.660.937,03 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.388.000,00 kuna, a od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 4.088.000,00kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 250.000,00kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 50.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 62.777.000,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 53.715.000,00 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna 918.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 559.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 251.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 7.334.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine koji planirani u iznosu od 3.128.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planiranih u iznosu od 5.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.123.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 5.680.087,03 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 100.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 570.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 5.010.087,03 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 687.850,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 672.850,00 kuna i prihodi od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 15.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Perušić za 2020. godinu planiranih u iznosu od 1.145.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 615.000,00 kuna - prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 530.000,00 kuna -  prihodi od prodaje građevinskih objekataPrimici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani uz iznosu od 600.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoruProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 12.175.437,03 kn 1.615.958,20 € 15,53 %
> Rashodi za zaposlene 2.223.287,03 kn 295.080,90 € 2,84 %
> Materijalni rashodi 7.123.150,00 kn 945.404,47 € 9,08 %
> Financijski rashodi 196.000,00 kn 26.013,67 € 0,25 %
> Subvencije 245.000,00 kn 32.517,09 € 0,31 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 kn 6.636,14 € 0,06 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 477.000,00 kn 63.308,78 € 0,61 %
> Ostali rashodi 1.861.000,00 kn 246.997,15 € 2,37 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 64.690.500,00 kn 8.585.904,84 € 82,51 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 253.000,00 kn 33.578,87 € 0,32 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 64.437.500,00 kn 8.552.325,97 € 82,18 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.540.000,00 kn 204.393,12 € 1,96 %
UKUPNO 78.405.937,03 kn 10.406.256,16 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna


Ukupni rashodi Općine Perušić za 2020. godinu planirani su u iznosu od 78.405.937,03 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Općine Perušić za 2020. godinu planirani u iznosu od 12.175.437,03 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.223.287,03 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 1.474.800,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 108.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 640.487,03 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 7.123.150,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 125.800,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 2.541.450,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 3.760.050,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 164.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 531.850,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 196.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 100.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 96.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 245.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirani u iznosu od 225.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 20.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 50.000,00 kuna za pomoć unutar općeg proračuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 477.000,00 kuna, od toga naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja planirane u iznosu od 224.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 253.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.861.000,00 kuna za tekuće donacije


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Perušić za 2020. godinu planirani u iznosu od 64.690.500,00  kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 253.000,00 kuna za materijalnu imovinu - prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 64.437.500,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 60.648.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 181.500,00 kuna,  knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirane u iznosu od 43.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 3.565.000,00 kunaIzdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Općine Perušić za 2020. godinu planirani u iznosu od 1.540.000,00 kuna za otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


URED NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 132.000,00 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost planirana u iznosu od 132.000,00 kuna

Za naknadu članovima Vijeća planirano je 132.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 78.273.937,03 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost planirana u iznosu od 5.239.187,03 kuna

1. Za rashode za zaposlene planirano je 1.454.987,03 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.439.987,03 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga za plaće (bruto) 980.000,00 kuna, ostale rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 439.987,03 kuna,

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 15.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći od HZZ-a, HZMO-a i HZZO-a za Plaće (bruto)

2. Za materijalne i financijske rashode planirano je 80.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 70.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za materijal i energiju

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za usluge

3. Za otplatu glavnice kredita planirano je 1.540.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

4. Za troškove proslave dana Općine planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Za energiju planirano je 110.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za materijal i energiju

6. Za električnu energiju - javna rasvjeta planirano je 260.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za materijal i energiju

7. Za vodu planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

8. Za troškove goriva- benzin, diesel, lož ulje planirano je 140.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za materijal i energiju

9. Za literaturu planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za materijal i energiju

10. Za materijal i sredstva za čišćenje i održavanje planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za materijal i energiju

11. Za usluge telefona, telefaxa i poštarine planirano je 135.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za usluge

12. Za usluge promidžbe i informiranja planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza proračuna za rashode za usluge

13. Za ugovore o djelu planirano je 21.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

14. Za intelektualne usluge planirano je 365.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

15. Za računalne usluge planirano je 180.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

16. Za premije osiguranja planirano je 49.000,00 kuna financirano prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja

17. Za reprezentaciju planirano je 97.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 67.000,00 kuna financirani od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna financirani od prihoda od imovine za ostale nespomenute rashode poslovanja

18.  Za usluge banaka i otplata kamata po kreditima planirano je 170.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 100.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 70.000,00 kuna

19. Za troškove cvijeća i vijenaca, blagdanska dekoracija planirani je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja

20. Za tuzemne članarine planirano je 86.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja

21. Za sitni inventar i auto gume planirano je 30.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine za rashode za materijal i energiju

22. Za natječaje i oglase planirano je 65.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

23. Za troškove registracije prijevoznih sredstava planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za usluge

24. Za troškove službenih putovanja planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga naknade troškova zaposlenima 45.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna

25. Za nagrade, darove, naknade za zaposlene planirano je 75.200,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale rashode za zaposlene

26. Za seminare, savjetovanja, simpozij planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za naknade troškova zaposlenima

27. Za naknade za prijevoz na posao i s posla planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za naknade troškova zaposlenima

28. Za plaće – javni radovi planirano je 31.000,00 kuna financirano iz tekuće pomoći iz HZZ-a, HZMO-a i HZZO-, od toga plaće (bruto) 15.000,00 kuna, doprinosi na plaće 15.000,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 1.000,00 kunaRAZVOJ KOMUNALNOG SUSTAVA


Program 1002 Izgradnja i održavanje nerazvrstanih cesta Općine Perušić planirano u iznosu 31.507.000,00 kuna

1. Za izgradnju nerazvrstanih cesta na području Općine Perušić planirano je 400.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za građevinske objekte

2. Za izgradnju ceste Studenci – Sklope planirano je 31.107.000,00 kuna financirano od ostalih kapitalnih potpora od izvanproračunskih korisnika, od toga rashodi za materijal i energiju 40.000,00 kuna, rashodi za usluge 455.000.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna, ostali financijski rashodi 25.000,00 kuna, materijalna imovina – prirodna bogatstva 80.000,00 kuna, građevinski objekti 29.993.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 504.000,00 kuna


Program 1003 Izgradnja javne rasvjete planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za izgradnju javne rasvjete planirano je 50.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte


Program 1004 Obnova i izgradnja općinskih groblja planirano u iznosu od 750.000,00 kuna

Za izgradnju objekata na grobljima planirano je 750.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za nematerijalnu proizvedenu imovinu i 700.000,00 kuna financirano od primljenih zajmova za građevinske objekte


Program 1005 Obnova i izgradnja parkova i parkirališta

Za uređenje parkirališta planirano je 320.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte


ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 


Program 1001 Održavanje cesta planirano u iznosu od 1.950.000,00 kuna

Za saniranje nerazvrstanih cesta planirano je 1.950.000,00 kuna financirano od Ministarstva poljoprivrede za građevinske objekte


Program 1002 Održavanje javnih površina i parkova planirano u iznosu od 1.905.500,00 kuna

1. Za održavanje javnih površina planirano je 790.000,00 kuna, od toga 500.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih subjekata za rashode za usluge i 290.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 100.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 905.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge

4. Za veterinarsko higijeničarske poslove planirano je 27.500,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge

5. Za deratizaciju, dezinsekciju, dezinfekciju i dezodoraciju planirano je 15.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge

6. Za održavanje službenog odlagališta otpada planirano je 18.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge

7. Za blagdansku dekoraciju planirano je 50.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge


REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA KAPITALNE INFRASTRUKTURE


Program 1001 Izgradnja kanalizacije Perušić planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

1. Za izgradnju kanalizacije planirano je 50.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte


NABAVA I ODRŽAVANE IMOVINE OPĆINE


Program 1001 Nabava imovine planirano u iznosu od 160.000,00 kuna

1. Za uredski namještaj planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda  od poreza za postrojenja i opremu

2. Za računala i računalnu opremu planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za postrojenja i opremu

3. Za komunikacijsku opremu planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za postrojenja i opremu

4. Za nabavu komunalne opreme za razdvajanje smeća planirano je 100.000,0 kuna financirano od komunalnih doprinosa za postrojenja i opremu


Program 1002 Održavanje imovine planirano u iznosu od 30.007.000,00 kuna

1. Za investicijsko održavanje planirano je 169.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga rashodi za materijal i energiju 40.000,00 kuna i rashodi za usluge 129.000,00 kuna

2. Za održavanje građevina u vlasništvu i suvlasništvu Općine planirano je 1.450.000,00 kuna, od toga 300.000,00 kuna financirano od prihoda od kapitalne potpore iz državnog proračuna, 290.000,00 kuna financirano od Ministarstva poljoprivrede, 600.000,00 kuna financirano od Ministarstva kulture i 260.000,00 kuna financirano od komunalne naknade

3. Za investicijsko održavanje vrtića planirano je 150.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za rashode za materijal i energiju

4. Za ostale stambene objekte planirano je 35.000,00 kuna financirano do prihoda od prodaje građevinskog zemljišta

5. Za rekonstrukciju turske skele planirano je 655.000,00 kuna, od toga 500.000,00 kuna  financirano od Ministarstva kulture za građevinske objekte i 155.000,00 kuna financirano od doprinosa za šume za građevinske objekte

6. Za izgradnju vatrogasnog doma planirano je 4.210.000,00 kuna financirano od Ministarstva poljoprivrede, od toga 4.125.000,00 za građevinske objekte i 85.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

7. Za poučnu stazu Klisa planirano je 560.000,00 kuna financirano od Ministarstva poljoprivrede za nematerijalnu proizvedenu imovinu

8. Za rekonstrukciju zgrade ekonomske škole planirano je 22.778.000,00 kuna, od toga 22.608.000,00 kuna financirano od ostalih kapitalnih potpora i 170.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa


SANACIJA DEPONIJA I IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA


Program 1001 Sanacija deponije Razbojište i izgradnja reciklažnog dvorišta planirano u iznosu od 190.000,00 kuna

1. Za sanaciju odlagališta Razbojište planirano je 190.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za nematerijalnu proizvedenu imovinu


IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE I DRUGIH STRATEŠKIH PLANOVA


Program 1001 Izrada planske dokumentacija planirano u iznosu od 1.418.000,00 kuna

1. Za ostale projekte i dokumentaciju planirano je 1.183.000,00 kuna, od toga 1.058.000,00 financirano od komunalnih doprinosa i 125.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskih objekata za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za izradu projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste planirano je 55.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za izradu projektne dokumentacije vezano za odlaganje otpada planirano je 180.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za nematerijalnu proizvedenu imovinuRJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA


Program 1001 Otkup zemljišta i projektna dokumentacija planirano u iznosu od 473.000,00 kuna

1. Za otkup zemljišta i projektnu dokumentaciju nerazvrstanih cesta planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Za otkup zemljišta u poslovnoj zoni planirano je 143.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

3. Za otkup objekata planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za građevinske objekte


DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SPORT


Program 1002 Osnovno školstvo planirano u iznosu od 20.000,00 kuna 

Za osnovno školstvo planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacijeProgram 1003 Potrebe Općine u kulturi planirano u iznosu od 80.000,00 kuna

Za potrebe u kulturi planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1004 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA

Za Ju pp Grabovača- projekti volonteri planirano je 1.000,00 kuna za ostale financijske rashode


Program 1005 Turistička zajednica planirano u iznosu od 220.000,00 kuna 

Za turističku zajednicu planirano je 220.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije 


DONACIJE IZ PRORAČUNA


Program 1001 Gorska služba spašavanja planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Za Gorsku službu spašavanja planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1002 Civilna zaštita planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Za civilnu zaštitu planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1006 Tekuće donacije vjerskim zajednicama planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za tekuće donacije vjerskim zajednicama planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacija


Program 1008 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1010 Crveni križ planirano u iznosu od 25.000,00 kuna

Za Crveni križ planirano je 25.000,00 kuna financirano od imovine za tekuće donacije


Program 1014 Pomoć obiteljima i kućanstvima planirano u iznosu od 190.000,00 kuna

Za tekuće donacije građanima i kućanstvima planirano je 190.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine, od toga 140.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 50.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1015 Ostale tekuće donacije planirano u iznosu od 73.000,00 kuna

Za donacije ostalim sportskim udrugama planirano je 73.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1016 Društvo slijepih i slabovidnih planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Za Društvo slijepih i slabovidnih planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1017 Jednokratna pomoć za rođenje djeteta planirana u iznosu od 20.000,00 kuna 

Za jednokratnu pomoć za rođenje djeteta planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


Program 1018 Dječji centar Gospić vrtić Perušić planirano u iznosu od 900.000,00 kuna

Za Vrtić Perušić planirano je 900.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1019 DVD Perušić planirano u iznosu od 358.000,00 kuna

Za DVD Perušić planirano je 358.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije


SUBVENCIJE


Program 1001 Subvencija komunalnom poduzeću planirana u iznosu od 200.000,00 kuna

Za nabavu materijalne i nematerijalne imovine planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru


Program 1002 Subvencija stanovanja planirana u iznosu od 3.000,00 kuna

Za subvenciju stanovanja planirano je  3.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1003 Subvencija nerentabilnih linija planirana u iznosu od 84.000,00 kuna

Za subvencije autobusne linije Gospić – Kosinj planirano je 84.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja


Program 1004 Ostale subvencije planirane u iznosu od 225.000,00 kuna

1. Za subvencije školskih udžbenika planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za subvencije prijevoza učenika planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za subvencije poljoprivrednicima – veterinarske usluge planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za subvenciju prehrane u Osnovnoj školi Perušić planirano je 55.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za subvenciju studentima planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za naknadu štete zbog elementarne nepogode planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Za subvencije Domu zdravlja planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru


Program 1006 Subvencija kamata na kredite obrtnicima planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za subvencije kamata obrtnicima planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


Program 1001 Prometna sigurnost planiran u iznosu od 50.000,00 kuna

Za nabavu prometne opreme i signalizacije planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za pomoći unutar općeg proračuna


DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

PRORAČUNSKI KORISNIK JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.445.500,00 KUNA

DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SPORT

Program 1004 Javna ustanova Pećinski park Grabovača planirano u iznosu od 1.445.500,00 kuna

1. Za Pećinski park Grabovača – rashodi za zaposlene planirano u iznosu od 584.500,00 kuna, od toga 

• 438.500,00 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga plaće  (bruto) 295.200,00 kuna, doprinosi na plaće 125.500,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 17.800,00 kuna, 

• 9.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći od HZZ-a, HZMO-a, HZZO-a za plaće

• 137.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda od toga plaće (bruto) 85.000,00 kuna, doprinosi na plaće 36.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 6.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna

2. Za Pećinski park – regres, dar za djecu planirano je 14.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda – JU PP GRABOVAČA za ostale rashode za zaposlene

3. Za Pećinski park Grabovača   - službena putovanja planirano u iznosu od 8.000,00 kuna,od toga 1.500,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja i 6.500,00 kuna financirano od vlastitih prihoda – JU PP GRABOVAČA za naknade troškova zaposlenima

4. Za Pećinski park Grabovača – edukacija, str. Usavršavanje planirano u iznosu od 4.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda  - JU PP GRABOVAČA, od toga naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna

5. Za Pećinski park Grabovača . uredski materijal i ostali materijalni rashodi planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za materijal i energiju

6. Za Pećinski park Grabovača – energija planirano u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda – JU PP GRABOVAČA za rashode za materijal i energiju

7. Za Pećinski park – materijal i sredstva za tekuće i investicijsko održavanje planirano u iznosu od 83.300,00 kuna, od toga

• 8.300,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za materijal i energiju

• 25.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći unutar općeg proračuna za rashode za materijal i energiju

• 50.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za rashode za materijal i energiju

8. Za Pećinski park – usluge telefona, prijevoza i pošte planirano u iznosu od  19.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

9. Za Pećinski park – promocija planirano u iznosu od 115.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda – JU PP Grabovača za rashode za usluge

10. Za Pećinski park – gorivo za automobil planirano u iznosu od 12.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za materijal i energiju

11. Za Pećinski park  - registracija automobila planirano u iznosu od 1.200,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

12. Za Pećinski park – zakup zemljišta planirano u iznosu od 13.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda JU PP GRABOVAČA za rashode za usluge

13. Za JU PP GRABOVAČA – intelektualne usluge planirano u iznosu od 92.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za rashode za usluge

14. Za JU OO GRABOVAČA – računalne usluge planirano u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge i 25.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za rashode za usluge

15. Za JU PP GRABOVAČA – premije osiguranja planirano u iznosu od 4.500,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja 

16. Za JU PP GRABOVAČA – reprezentacija planirano u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za ostale nespomenute rashode poslovanja

17. Za JU PP GRABOVAČA – gotovi proizvodi planirano u iznosu od 75.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za rashode za materijal i energiju

18. Za JU PP GRABOVAČA – usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirano u iznosu od 55.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za rashode za usluge

19. Za JU PP GRABOVAČA- članarina planirano u iznosu od 4.500,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za ostale nespomenute rashode poslovanja

20. Za JU PP GRABOVAČA – sitni inventar planirano u iznosu od 7.500,00 kuna financirano do vlastitih prihoda za rashode za materijal i energiju

21. Za JU PP GRABOVAČA – projekti volonteri planirano u iznosu od 225.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći unutar općeg proračuna – JU PP GRABOVAČA, od toga, 

• Ostali rashodi za zaposlene  7.500,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 1.000,00 kuna, rashodi za usluge 12.500,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 80.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna

22. Za JU PP GRABOVAČA – kapitalne investicije planirano u iznosu od 58.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, od toga 15.000,00 kuna financirano od kapitalne potpore – JU PP Grabovača za građevinske objekte, 35.000,00  kuna financirano od vlastitih prihoda za građevinske objekte i 8.000,00 kuna financirano do vlastitih prihoda za postrojenja i opremu

23. Za JU PP GRABOVAČA – računalna oprema planirano u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za postrojenja i opremuPRORAČUNSKI KORISNIK – NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PERUŠIĆ

DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SPORT


Program 1006 Narodna knjižnica planirano u iznosu od 174.750,00 kuna

1. Narodna knjižnica – rashodi za zaposlene planirano u iznosu 92.400,00 kuna financirano od prihoda od imovine, od toga plaće (bruto) 62.600,00 kuna,  ostali rashodi za zaposlene 4.300,00 kuna, doprinosi na plaće 24.000,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 1.500,00 kuna

2. Narodna knjižnica – uredski materijal planirano u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za usluge

3. Narodna knjižnica – rashodi za usluge planirano u iznosu od 7.850,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za usluge

4. Narodna knjižnica – reprezentacija planirano u iznosu od 2.350,00 kuna, od toga 1.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za ostale nespomenute rashode poslovanja i 1.350,00 kuna financirano do vlastitih prihoda za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Narodna knjižnica – promidžba i informiranje planirano u iznosu od 3.000,00 kuna financirano do prihoda od imovine za rashode za usluge

6. Narodna knjižnica – usluge telefona i telefaksa planirano u iznosu od 4.500,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za usluge 

7. Narodna knjižnica – Tisak planirano u iznosu od 4.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za usluge

8. Narodna knjižnica – ostali materijal za tekuće i investicijsko održavanje planirano u iznosu od 4.150,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za materijal i energiju

9. Narodna knjižnica – knjige planirano u iznosu od 43.000,00 kuna, od toga 25.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti i 18.000,00 kuna financirano od kapitalnih pomoći od ministarstva za knjige, umjetnička djela  i ostale izložbene vrijednosti

10. Za Uredski namještaj i računalna oprema planirano je 8.500,00 kuna financirano od prihoda od imovine za postrojenja i opremu
Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Proračun Općine Perušić za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. PRORAČUN ZA 2020 I PROJEKCIJE ZA 2021, 2022. OPĆI DIO docx
  PREUZMI:

 3. PRORAČUN ZA 2020 I PROJEKCIJE ZA 2021, 2022. POSEBNI DIO docx
  PREUZMI:

 4. Prijedlog Proračuna Općine Perušić za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu - opći dio
  PREUZMI:

 5. Prijedlog Proračuna Općine Perušić za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu - posebni dio
  PREUZMI:

 6. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Perušić za 2019. godinu
  PREUZMI:

 7. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU
  PREUZMI:

 8. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Perušić za 2019. godinu
  PREUZMI:

 9. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Perušić za 2020. godinu
  PREUZMI:

 10. Izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.
  PREUZMI:

 11. Obrazloženje godišnjeg izvršenja Proračuna 2020
  PREUZMI:

Više