Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Perušić

  Kontakt podaci
  Općina Perušić
  Trg popa Marka Mesića 2, Perušić
  OIB: 29305600567
  053/679-188
   opcina@perusic.hr

Proračunski vodič za građane za 2022. godinu

Poštovani građani,


predstavljamo Vam Vodič za građane za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Perušić prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.perusic.hr. 


Kroz ovaj projekt želimo Vam pokazati gdje i kako se troši proračunski novac.

Želimo sačuvati bogatstvo i ljepotu prirode za naše buduće naraštaje jer zaštita i očuvanje okoliša od velike nam je važnosti. Stoga  dio novca ulažemo održavanje javnih i zelenih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje službenog odlagališta i javne rasvjete.

Veliki dio novca iz proračuna izdvojili smo za ulaganja u komunalnu infrastrukturu ; izgradnju nerazvrstanih cesta, proširenje groblja u Perušiću i Kosinju, izgradnju mrtvačnice Perušić (II. Faza), rekonstrukciju zgrade ekonomske škole. Sufinncirat će se i  izgradnja kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava Perušić i modernizacija sustava javne rasvjete. 

Temelj našeg rada su obitelj, mladi i djeca stoga smo u proračunu za 2022. godinu osigurali sredstva za isplatu pomoći roditeljima prilikom rođenja djeteta , ali i finaciranje cjelokupnog poslovanja Dječjeg vrtića- Pahuljica- područni vrtić Perušić te sufinaciranje  u 50%- nom iznosu mjesečne upisnine. Sufinanciramo i trošak prehrane u školi i troškove  prijevoza učenika srednjih škola, a onim učenicima koji su u učeničkim domovima  sufinanciramo u 50% -nom iznosu tršošak boravka, dok redovitim studentima sveučilišta i veleučilišta dodjeljujemo jednokratne  novčane pomoći.

Socijalno ugroženim stanovnicima pomažemo kroz jednokratne novčane pomoći i pomoći za stanovanje kako bi im na neki način osigurali dostojanstven život.

Našim poljoprivrednicima i obrtnicima osigurali smo subvencije kao i novac za naknade štete prouzročene elementarnom nepogodom. 

Ponosimo se našom Općinom, njenom poviješću, ljepotom i kulturom kao i manifestacijama koje organiziramo kako bismo očuvali našu tradiciju. Kroz suradnju s Turističkom zajednicom ulažemo u turizam i s ponosom predstavljamo prirodne ljepote, kulturu i običaje naše Općine. 

Poštovani građani izdvojili smo samo dio projekata koje želimo realizirati u 2022. godini, ukoliko imate prijedloge što nam je još potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 2.12.2021. godine kada ćemo sve zaprimljene komentare obraditi, na njih odgovoriti te prijedlog proračuna s prihvaćenim primjedbama predstaviti i predložiti na sjednici Općinskog vijeća.

Savjetovanje Prijedloga Proračuna Općine Perušić za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu možete pronaći OVDJE.

Savjetovanje za prijedlog proračuna je trajalo od 11.11.2021. do 2.12.2021. godine.


Načelnik Općine

Ivica Turić


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Perušić za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Perušić za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Perušić koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Perušić kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Prijedlog Proračuna možete pronaći ovdje.

Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača.  Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Proračunski korisnici Općine Perušić su: Javna ustanova Pećinski park Grabovača i Narodna knjižnica Općine Perušić


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 53.368.820,76 kn 7.083.259,77 € 95,94 %
> Prihodi od poreza 2.347.387,03 kn 311.551,80 € 4,22 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 41.489.971,25 kn 5.506.665,51 € 74,58 %
> Prihodi od imovine 3.279.300,00 kn 435.237,91 € 5,89 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 5.592.812,48 kn 742.293,78 € 10,05 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 659.350,00 kn 87.510,78 € 1,19 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.050.000,00 kn 139.358,95 € 1,89 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.210.000,00 kn 160.594,60 € 2,18 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 615.000,00 kn 81.624,53 € 1,11 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 595.000,00 kn 78.970,07 € 1,07 %
UKUPNO 55.628.820,76 kn 7.383.213,32 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Općine Perušić za 2022. godinu planirani su u iznosu od 55.628.820,76 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Općine Perušić za 2022. godinu u iznosu od 53.368.820,76 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.347.387,03 kuna, a od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.142.387,03 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 150.000,00kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 55.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 41.489.971,25 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 30.406.000,00 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.010.500,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 559.471,25 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 449.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 7.065.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine koji planirani u iznosu od 3.279.300,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planiranih u iznosu od 5.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.274.300,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 5.592.812,48 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 774.300,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.350.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 3.468.512,48 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 659.350,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 603.350,00 kuna i prihodi od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 56.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Perušić za 2022. godinu planiranih u iznosu od 1.210.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 615.000,00 kuna - prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 595.000,00 kuna -  prihodi od prodaje građevinskih objekata


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani uz iznosu od 1.050.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoruProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 12.962.320,76 kn 1.720.395,61 € 23,30 %
> Materijalni rashodi 7.622.733,73 kn 1.011.710,63 € 13,70 %
> Financijski rashodi 153.000,00 kn 20.306,59 € 0,28 %
> Subvencije 140.000,00 kn 18.581,19 € 0,25 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 652.000,00 kn 86.535,27 € 1,17 %
> Ostali rashodi 1.993.000,00 kn 264.516,56 € 3,58 %
> Rashodi za zaposlene 2.401.587,03 kn 318.745,38 € 4,32 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 39.576.500,00 kn 5.252.704,23 € 71,14 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.090.000,00 kn 410.113,48 € 5,55 %
UKUPNO 55.628.820,76 kn 7.383.213,32 €
Grafika
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za zaposlene
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Općine Perušić za 2022. godinu planirani su u iznosu od 55.628.820,76 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Općine Perušić za 2022. godinu planirani u iznosu od 12.962.320,76 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.401.587,03 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 1.571.600,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 157.400,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 672.587,03 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 7.622.733,73 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 121.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 2.072.150,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 4.744.733,73 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 250.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 434.850,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 153.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 70.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 83.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 140.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirani u iznosu od 100.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 40.000,00 kuna

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 652.000,00 kuna, od toga naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja planirane u iznosu od 297.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 355.000,00 kuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.993.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 1.943.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 50.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Perušić za 2022. godinu planirani u iznosu od 39.576.500,00  kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 630.000,00 kuna za materijalnu imovinu - prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 38.576.500,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 35.392.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 157.500,00 kuna,  knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirane u iznosu od 43.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 2.984.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 370.000,00 kuna za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Općine Perušić za 2022. godinu planirani u iznosu od 3.090.000,00 kuna za otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija


URED NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 110.000,00 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost planirana u iznosu od 110.000,00 kuna

Za redovnu djelatnost planirano je 110.00,00 kuna financirano od prihoda od imovine, za naknade članovima vijeća.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 55.518.820,76 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost planirana u iznosu od 7.032.387,03 kuna

1. Za rashode za zaposlene planirano je 1.439.987,03 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga za plaće (bruto) 980.000,00 kuna, bonus za rad 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 439.987,03 kuna,

2. Za materijalne i financijske rashode planirano je 60.000,00 kuna, od toga:

Materijalni rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna financirano od komunalne naknade  za uredski materijal i tonere

Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine 

3. Za otplatu glavnice kredita planirano je 3.090.000,00 kuna, od toga 340.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz državnog proračuna , 2.300.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine i 450.000,00 kuna financirano od komunalne naknade

4. Za troškove proslave dana Općine planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine 

5. Za energiju planirano je 250.000,00 kuna financirano od komunalne naknade  za rashode za materijal i energiju

6. Za električnu energiju - javna rasvjeta planirano je 450.000,00 kuna financirano od primljenih zajmova za trošak najma led svjetiljki

7. Za vodu planirano je 50.000,00 kuna financirano od komunalne naknade

8. Za troškove goriva- benzin, diesel, lož ulje planirano je 140.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine 

9. Za literaturu planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza 

10. Za materijal i sredstva za čišćenje i održavanje planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine 

11. Za usluge telefona, telefaxa i poštarine planirano je 165.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za usluge

12. Za usluge promidžbe i informiranja planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza proračuna za rashode za usluge

13. Za ugovore o djelu planirano je 21.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine 

14. Za intelektualne usluge planirano je 177.500,00 kuna, od toga 25.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza, 140.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz državnog proračuna i 12.500,00 kuna financirano od prihoda od imovine

15. Za računalne usluge planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine 

16. Za premije osiguranja planirano je 61.500,00 kuna , od toga 19.000,00 financirano prihoda od poreza i 42.500,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz državnog proračuna 

17. Za reprezentaciju planirano je 97.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine

18. Za usluge banaka i otplata kamata po kreditima planirano je 140.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz državnog proračuna, 

19. Za troškove cvijeća i vijenaca, blagdanska dekoracija planirani je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza 

20. Za tuzemne članarine planirano je 46.000,00 kuna financirano prihoda od imovine 

21. Za sitni inventar i auto gume planirano je 30.000,00 kuna financirano iz prihoda od imovine 

22. Za natječaje i oglase planirano je 70.000,00 kuna financirano od komunalne naknade

23. Za troškove registracije prijevoznih sredstava planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za usluge pri registraciji prijevoznih sredstava

24. Za troškove službenih putovanja planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga 25.000,00 kuna za dnevnice za službeni put u zemlji, 5.000,00 kuna za ostale rashode, 15.000,00 kuna za korištenje osobnog automobila i 15.000,00 kuna za troškove autoceste

25. Za nagrade, darove, naknade za zaposlene planirano je 131.800,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za zaposlene

26. Za seminare, savjetovanja, simpozij planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza 

27. Za naknade za prijevoz na posao i s posla planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza 

28. Za plaće – javni radovi planirano je 127.600,00 kuna financirano iz tekuće pomoći iz HZZ-a, HZMO-a i HZZO-, od toga plaće -javni radovi 87.000,00 kuna, doprinosi na plaće 40.600,00 kuna 


RAZVOJ KOMUNALNOG SUSTAVA


Program 1002 Izgradnja i održavanje nerazvrstanih cesta Općine Perušić planirano u iznosu 18.270.000,00 kuna

1. Za izgradnju nerazvrstanih cesta na području Općine Perušić planirano je 14.000.000,00 kuna financirano od ostale kapitalne potpore za cestu spasa

2. Za izgradnju ceste Studenci – Sklope planirano je 3.375.000,00 kuna financirano od ostalih kapitalnih potpora, od toga ; Motorni benzin i dizel gorivo-Studenci Sklope 40.000,00 kuna, ostale intelektualne usluge 10.000,00 kuna, usluge odvjetnika  150.000,00 kuna, Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava- Studenci Sklope 5.000,00 kuna, Radovi na pripremi za temeljenje upornjaka na U1 i U2 Studenci Sklope 600-000,00 kuna, Radovi na izgradnji ceste Studenci – Sklope 2.500.000,00 kuna, Geodezija na cesti Studenci Sklope  5.000,00 kuna, Geotehnički nadzor nad izgradnjom ceste Studenci – Sklope 30.000,00 kuna, Stručni nadzor nad izgradnjom ceste Studenci – Sklope 15.000,00 kuna, Projektantski nadzor nad izgradnjom ceste Studenci – Sklope 20.000,00 kuna

3. Za izgradnju ceste spasa planirano je 895.000,00 kuna financirano od ostale kapitalne potpore, od toga za Usluge odvjetnika-cesta spasa paušal 30.000,00 kuna, Usluge odvjetnika-cesta spasa(sat) 100.000,00 kuna, Cesta spasa-otkup zemljišta ,imovinsko pravni poslovi 50.000,00 kuna, Cesta spasa-nadzor( projektantski, stručni, geotehnički, koordinator II ) 650.000,00 kuna, Projektna dokumentacija za izgradnju ceste spasa 40.000,00 kuna i Geodezija na cesti spasa 25.000,00 kuna


Program 1003 Izgradnja javne rasvjete planirano u iznosu od 5.000,00 kuna

Za izgradnju javne rasvjete planirano je 5.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa 


Program 1004 Obnova i izgradnja općinskih groblja planirano u iznosu od 1.946.000,00 kuna

1. Za izgradnju objekata na grobljima planirano je 525.000,00 kuna, od toga 25.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za Stručni i projektantski nadzor nad izgradnjom mrtvačnice i 500.000,00 kuna financirano od primljenih zajmova za izgradnju mrtvačnice Perušić-II faza izgradnje sa opremanjem

2. Za proširenje groblja u Perušiću i Kosinju planirano je 1.421.000,00 kuna financirano od ostale kapitalne potpore, od toga materijalni rashodi 265.000,00 kuna, proširenje groblja Perušić 600.000,00 kuna, Nadzor nad proširenjem groblja u Perušiću( stručni, projektantski , koordinator 2) 60.000,00 kuna, Projektiranje groblja u Kosinjskom Bakovcu 248.000,00 kuna i Projektiranje groblja u Studencima 248.000,00 kuna


ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 


Program 1001 Održavanje cesta planirano u iznosu od 2.785.000,00 kuna

1. Za održavanje  nerazvrstanih cesta planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine

2. Za nerazvrstane ceste planirano je 2.775.000,00 kuna financirano od Ministarstva poljoprivrede, od toga 2.700.000,00 kuna za šumsku cestu Put rivine i 75.000,00 kuna za šumsku cestu Put rivine nadzor


Program 1002 Održavanje javnih površina i parkova planirano u iznosu od 2.098.383,73 kuna

1. Za održavanje javnih površina planirano je 753.921,50 kuna, od toga 431.871,25 kuna financirano od tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih subjekata za održavanje čistoće javnih površina i 322.050,25 kuna financirano od komunalne naknade za materijalne rashode 

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 100.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za investicijsko održavanje javne rasvjete

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 1.105.001,13 kuna, od toga 400.000,00 kuna financirano od doprinosa za šume, 705.001,13 kuna financirano od komunalne naknade za materijalne rashode

4. Za veterinarsko higijeničarske poslove planirano je 57.500,00 kuna financirano od komunalne naknade ; 50.000,00 kuna za troškove otpremanja životinja lutalica i 7.500,00 kuna za veterinarsko higijeničarske poslove

5. Za deratizaciju, dezinsekciju, dezinfekciju i dezodoraciju planirano je 15.000,00 kuna financirano od komunalne naknade 

6. Za održavanje službenog odlagališta otpada planirano je 15.000,00 kuna financirano od komunalne naknade 

7. Za blagdansku dekoraciju planirano je 51.961,10 kuna financirano od komunalne naknade 


Program 1004 Gospodarenje otpadom planirano u iznosu od 115.000,00 kuna

Za gospodarenje otpadom planirano je 115.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga 65.000,00 kuna za zbrinjavanje azbestnog otpada i 50.000,00 kuna za naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada


REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA KAPITALNE INFRASTRUKTURE


Program 1001 Izgradnja kanalizacije Perušić planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

Za izgradnju kanalizacije planirano je 200.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za sufinanciranje kanalizacijske i vodovodne mreže


NABAVA I ODRŽAVANE IMOVINE OPĆINE


Program 1001 Nabava imovine planirano u iznosu od 114.000,00 kuna

1. Za računala i računalnu opremu planirano je 70.000,00 kuna; 30.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za računalnu opremu  i 40.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za uredski namještaj

2. Za komunikacijsku opremu planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za telefone i ostalu komunikacijsku opremu

3. Za prometnu signalizaciju planirano je 10.000,00 kuna financirano od komunalne naknade 

4. Za opremu za mrtvačnicu planirano je 24.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za ugradnju videonadzora.


Program 1002 Održavanje imovine planirano u iznosu od 16.519.000,00 kuna

1. Za investicijsko održavanje planirano je 269.000,00 kuna , od toga 9.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za usluge zaštite na radu, 70.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz državnog proračuna za prijevozna sredstva-usluge i 190.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za materijalne rashode

2. Za održavanje građevina u vlasništvu i suvlasništvu Općine planirano je 1.325.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz državnog proračuna, 50.000,00 kuna financirano od ostale kapitalne potpore, 290.000,00 kuna financirano od Ministarstva poljoprivrede, 500.000,00 kuna financirano od Ministarstva kulture i 385.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za materijalne rashode

3. Za ostale stambene objekte planirano je 35.000,00 kuna financirano do prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za priključke električne energije

4. Za rekonstrukciju turske skele planirano je 370.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna  financirano od Ministarstva kulture za tursku kulu i 270.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskih objekata za tursku kulu,

5. Za izgradnju vatrogasnog doma planirano je 4.000.000,00 kuna, financirano od Ministarstva poljoprivrede , od toga 3.900.000,00 kuna za izgradnju tržnice u Perušiću i 100.000,00 kuna za nadzor nad izgradnjom

6. Za rekonstrukciju zgrade ekonomske škole planirano je 10.520.000,00 kuna financirano od ostale kapitalne potpore, od toga za : Usluge odvjetnika, zgrada ekonomske paušal 110.000,00 kuna, Usluge odvjetnika zgrada Ekonomske( sat) 80.000,00 kuna, Rekonstrukciju zgrade ekonomske škole 10.000,00 kuna, Tehničko rješenje za zgradu ekonomske škole 40.000,00 kuna, Nadzor ( koordinator 3) nad rekonstrukcijom ekonomske škole 35.000,00 kuna, Nadzor nad rekonstrukcijom ekonomske škole( projektantski, stručni, elektrostrojarski 200.000,00 kuna i Izrada etažnog elaborata za staru ekonomsku školu 55.000,00 kuna


SANACIJA DEPONIJA I IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 


Program 1001 Sanacija deponije Razbojište i izgradnja reciklažnog dvorišta planirano u iznosu od 65.000,00 kuna

Za sanaciju odlagališta Razbojište planirano je 65.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za Izradu projektne dokumentacije sanacije odlagališta Razbojište


IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE I DRUGIH STRATEŠKIH PLANOVA


Program 1001 Izrada planske dokumentacija planirano u iznosu od 1.048.000,00kuna

1. Za ostale projekte i dokumentaciju planirano je 463.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu, od toga 145.000,00 kuna financirano od ostale kapitalne potpore-125.000,00 kuna za izvedbeni projekt Doma kulture i 20.000,00 kuna za elaborate utjecaja na okoliš , 293.000,00 kuna financirano od komunalno doprinosa-18.000,00 kuna za projektnu dok. Za Perušić doo, 100.000,00 kuna za ostale projekte i dokumentaciju, 25.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju proširenja zone i 150.000,00 kuna za geodeziju, te 25.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskih objekata za ATLAS 14-ažuriranje podataka

2. Za izmjene i dopune urbanističkog plana planirano je 565.000,00 kuna na području Općine Perušić financirano od ostale naknade po posebnim propisima za 12 izmjene i dopune prostornog plana i 3 UPU

3. Za izradu projektne dokumentacije vezano za odlaganje otpada planirano je 20.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za Izradu projektne dokumentacije za kompostanu i građevinski otpad


RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA


Program 1001 Otkup zemljišta i projektna dokumentacija planirano u iznosu od 880.000,00 kuna

1. Za otkup zemljišta i projektnu dokumentaciju nerazvrstanih cesta planirano je 580.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za građevinsko zemljište

2. Za otkup objekata planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za kupnju objekata s pripadajućim zemljištem


DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SPORT


Program 1002 Osnovno školstvo planirano u iznosu od 15.000,00 kuna 

Za osnovno školstvo planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za ostale rashode


Program 1003 Potrebe Općine u kulturi planirano u iznosu od 60.000,00 kuna

Za potrebe u kulturi planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1005 Turistička zajednica planirano u iznosu od 310.000,00 kuna 

Za turističku zajednicu planirano je 310.000,00 kuna financirano iz tekuće pomoći iz državnog proračuna 


DONACIJE IZ PRORAČUNA


Program 1001 Gorska služba spašavanja planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za Gorsku službu spašavanja planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine 


Program 1002 Civilna zaštita planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Za civilnu zaštitu planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine 


Program 1006 Tekuće donacije vjerskim zajednicama planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za tekuće donacije vjerskim zajednicama planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine 


Program 1008 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama planirano u iznosu od 105.000,00 kuna

Za tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama planirano je 105.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1010 Crveni križ planirano u iznosu od 25.000,00 kuna

Za Crveni križ planirano je 25.000,00 kuna financirano od imovine za tekuće donacije


Program 1014 Pomoć obiteljima i kućanstvima planirano u iznosu od 330.000,00 kuna

Za tekuće donacije građanima i kućanstvima planirano je 330.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine.


Program 1015 Ostale tekuće donacije planirano u iznosu od 75.000,00 kuna

Za donacije ostalim sportskim udrugama planirano je 66.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije 


Program 1016 Društvo slijepih i slabovidnih planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Za Društvo slijepih i slabovidnih planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za tekuće donacije


Program 1017 Jednokratna pomoć za rođenje djeteta planirana u iznosu od 20.000,00 kuna 

Za jednokratnu pomoć za rođenje djeteta planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


Program 1018 Dječji centar Gospić vrtić Perušić planirano u iznosu od 900.000,00 kuna

Za Vrtić Perušić planirano je 900.000,00 kuna financirano tekuće pomoći iz državnog proračuna za tekuće donacije.


Program 1019 DVD Perušić planirano u iznosu od 363.000,00 kuna

Za DVD Perušić planirano je 363.000,00 kuna, od toga 300.000,00 kuna financirano iz tekuće pomoći iz državnog proračuna za DVD Perušić i 63.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za ostale rashode


SUBVENCIJE


Program 1001 Subvencija komunalnom poduzeću planirana u iznosu od 100.000,00 kuna

Za subvenciju komunalnom poduzeći planirano je 100.000,00 kuna financirano od primljenih zajmova 


Program 1003 Subvencija nerentabilnih linija planirana u iznosu od 84.000,00 kuna

Za subvencije autobusne linije Gospić – Kosinj planirano je 84.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine 


Program 1004 Ostale subvencije planirane u iznosu od 258.000,00 kuna

1. Za subvencije prijevoza učenika planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine 

2. Za subvencije poljoprivrednicima – veterinarske usluge planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine 

3. Za subvenciju prehrane u Osnovnoj školi Perušić planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine

4. Za subvenciju studentima planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine 

5. Za naknadu štete zbog elementarne nepogode planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza 

6. Za Subvenciju Domu zdravlja planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine

7. Za ostale subvencije planirano je 53.000,00 kuna, od toga; 50.000,00 financirano iz tekuće pomoći iz državnog proračuna za  Sufinanciranje priključka na vodovodnu mrežu i 3.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za program logopedskog tretmana


Program 1006 Subvencija kamata na kredite obrtnicima planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za subvencije kamata obrtnicima planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za subvencije kamate kreditima
DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

PRORAČUNSKI KORISNIK JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.522.000,00KUNA


Program 1004 Javna ustanova Pećinski park Grabovača planirano u iznosu od 1.522.000,00 kuna

1. Za Pećinski park Grabovača – rashodi za zaposlene planirano u iznosu od 590.000,00 kuna, od toga 

• 289.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga 192.000,00 kuna za plaće za zaposlene, 77.000,00 kuna za doprinose na plaće i 20.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

• 301.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda od toga plaće 200.000,00 kuna, doprinosi na plaće 91.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna.

2. Za Pećinski park – regres, dar za djecu planirano je 22.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda – JU PP GRABOVAČA za ostale rashode za zaposlene

3. Za Pećinski park Grabovača   - službena putovanja planirano u iznosu od 4.000,00 kuna za ostale rashode za zaposlene

4. Za Pećinski park Grabovača – edukacija, str. Usavršavanje planirano u iznosu od 4.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda  

5. Za Pećinski park Grabovača . uredski materijal i ostali materijalni rashodi planirano u iznosu od 4.000,00 kuna, od toga 2.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima i 2.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

6. Za Pećinski park Grabovača – energija planirano u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda – JU PP GRABOVAČA za rashode za lož ulje

7. Za Pećinski park – materijal i sredstva za tekuće i investicijsko održavanje planirano u iznosu od 47.000,00 kuna, od toga

• 8.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za materijal i energiju

• 26.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći unutar općeg proračuna - JU PP Grabovača za materijal i sredstva za održavanje

• 13.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda JU PP Grabovača za rashode za materijal i energiju

8. Za Pećinski park – usluge telefona, prijevoza i pošte planirano u iznosu od  21.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

9. Za Pećinski park usluge platnog prometa planirano u iznosu od 1.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda-JU PP Grabovača za usluge banaka

10. Za Pećinski park – promocija planirano u iznosu od 38.000,00 kuna, od toga 28.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda – JU PP Grabovača i 10.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći unutar općeg proračuna -JU PP Grabovača  za rashode za usluge

11. Za Pećinski park – gorivo za automobil planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza 

12. Za Pećinski park  - registracija automobila planirano u iznosu od 2.500,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

13. Za Pećinski park – zakup zemljišta planirano u iznosu od 27.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda JU PP GRABOVAČA za rashode za usluge

14. Za JU PP GRABOVAČA – intelektualne usluge planirano u iznosu od 97.000,00 kuna, od toga  60.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza, 37.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda 

15. Za JU OO GRABOVAČA – računalne usluge planirano u iznosu od 22.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza i 17.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za usluge ažuriranja računalnih baza

16. Za JU PP GRABOVAČA – premije osiguranja planirano u iznosu od 11.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza 

17. Za JU PP GRABOVAČA – reprezentacija planirano u iznosu od 30.000,00, od toga 10.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda  i 20.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći unutar općeg proračuna JU PP Grabovača

18. Za JU PP GRABOVAČA – gotovi proizvodi planirano u iznosu od 60.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za rashode za gotovi proizvod-vlastititi

19. Za JU PP GRABOVAČA – usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirano u iznosu od 42.000,00 kuna, od toga 32.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za rashode za usluge i 10.000,00 kuna financirano od od tekuće pomoći unutar općeg proračuna JU PP Grabovača

20. Za JU PP GRABOVAČA- članarina planirano u iznosu od 500,00 kuna financirano od vlastitih prihoda 

21. Za JU PP GRABOVAČA – sitni inventar planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano do vlastitih prihoda za rashode za materijal i energiju

22. Za JU PP GRABOVAČA – projekti volonteri planirano u iznosu od 387.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći unutar općeg proračuna – JU PP GRABOVAČA, od toga 20.000,00 kuna za ostale rashode za zaposlene, 25.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju, 70.000,00 za rashode za usluge, 250.000,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, 20.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja i 2.000,00 kuna za ostale financijske rashode.

23. Za JU PP GRABOVAČA – kapitalne investicije planirano u iznosu od 77.000,00 kuna od toga:

• 36.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći unutar općeg proračuna JU PP Grabovača za rashode za nabavu nefinancijske imovine

• 16.000,00 kuna financirano od kapitalne potpore za dječje igralište

• 25.000,00 kuna financirano od vlastitih prigoda JU PP Grabovača

24. Za JU PP GRABOVAČA – računalna oprema planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za postrojenja i opremu


PRORAČUNSKI KORISNIK – NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PERUŠIĆ


Program 1006 Narodna knjižnica planirano u iznosu od 184.050,00 kuna

1. Narodna knjižnica – rashodi za zaposlene planirano u iznosu 39.100,00 kuna financirano od prihoda od imovine od toga za : dnevne obroke 5.000,00 kuna, za darove za djecu 1.800,00 kuna, darove 4.300,00 kuna, za regres i božićnicu 2.500,00 kuna, za doprinose 24.000,00 kuna, dnevnice za službeni put 1.000,00 kuna, naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 500,00 kuna

2. Narodna knjižnica – uredski materijal planirano u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za uredski materijal

3. Narodna knjižnica – rashodi za usluge planirano u iznosu od 7.850,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za usluge

4. Narodna knjižnica – reprezentacija planirano u iznosu od 2.350,00 kuna, od toga 1.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine i 1.350,00 kuna financirano do vlastitih prihoda 

5. Narodna knjižnica – promidžba i informiranje planirano u iznosu od 3.000,00 kuna financirano do prihoda od imovine za Ostale usluge promidžbe i informiranja

6. Narodna knjižnica – usluge telefona i telefaksa planirano u iznosu od 4.500,00 kuna financirano od prihoda od imovine za rashode za usluge 

7. Narodna knjižnica – Tisak planirano u iznosu od 4.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine 

8. Narodna knjižnica – ostali materijal za tekuće i investicijsko održavanje planirano u iznosu od 4.150,00 kuna financirano od prihoda od imovine 

9. Narodna knjižnica – knjige planirano u iznosu od 105.600,00 kuna, od toga 62.600,00 kuna financirano od prihoda od poreza za plaće zaposlenima , 25.000,00 kuna financirano od prihoda od imovine za knjige, 18.000,00 kuna financirano od Kapitalne pomoći od ministarstva -Narodna knjižnica Općine za knjige, 

10. Za Uredski namještaj i računalna oprema planirano je 8.500,00 kuna financirano od prihoda od imovine za postrojenja i opremu


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Perušić za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu (1)
  PREUZMI:

 2. PRORAČUN OPĆINE PERUŠIĆ ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
  PREUZMI:

 3. Prijedlog Proračuna Općine Perušić za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 4. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA ZA 2022 GODINU
  PREUZMI:

 5. I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022 GODINU OPĆI DIO
  PREUZMI:

 6. I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022 GODINU POSEBNI DIO
  PREUZMI:

 7. NASLOVNA STRANICA I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU
  PREUZMI:

 8. BILJEŠKE UZ POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2022.
  PREUZMI:

 9. POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2022.
  PREUZMI:

 10. Prilog 1. Tablični prikaz polugodišnjeg izvješća o provedbi PP PERUŠIĆ_30_6_2022
  PREUZMI:

 11. POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA-OPĆINA PERUŠIĆ
  PREUZMI:

 12. II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU-POSEBNI DIO
  PREUZMI:

 13. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU-OPĆI DIO
  PREUZMI:

 14. prva i zadnja stranica....izmjene i dopune ( proračuna za 2022. godinu
  PREUZMI:

 15. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA - PRVA I ZADNJA STRANICA
  PREUZMI:

Više