Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Privlaka

  Kontakt podaci
  Općina Privlaka
  Faličevci 7, 32251 Privlaka
  OIB: 73133958808
  032 398 822
  opcina.privlaka@vu.t-com.hr

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Privlaka prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-privlaka.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca planiramo za izgradnju i sanaciju nerazvrstanih cesta i nogostupa, izgradnju sustava odvodnje i kanalizacije, održavanje javnih površina, javne rasvjete, uređenje centra Općine te turističko prometnu signalizaciju. U planu je uspostava i uređenje poučnih staza (vidikovaca) kao i izgradnja prometnice, pješačke i biciklističke staze u ulici J. Kozarca.

Smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva, s toga sufinanciramo prijevoz učenicima srednje škole, dajemo nagrade nadarenim učenicima i mentorima i dodjeljujemo stipendije studentima, jer im želimo pomoći u njihovo školovanju i nagraditi njihov uspjeh.

Kako bismo pomogli i olakšali roditeljima dodjeljujemo jednokratne naknade za novorođenu djecu i sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima. Našim najmlađim stanovnicima želimo pružiti lijepu i modernu ustanovu u kojoj će se kroz igru i učenje pripremati za školu s toga planiramo izgradnju dječjeg vrtića, što nam je jedan od najvažnijih projekata.

U cilju zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih i socijalno ugroženih osoba ušli smo u projekt Javnih radova, jer želimo zaposliti što više stanovnika barem na određeno vrijeme. 

Projektom „Zaželi“ zapošljavamo žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Ukupna vrijednost projekta je 2.521.934,45 kuna.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći i pomoći za ogrjev.

Bitno nam je očuvanje tradicije i kulture s toga smo dio novca iz proračuna izdvojili za obnovu i očuvanje kulturne baštine te obilježavanje značajnih događanja u kulturi za Općinu Privlaka kao i za udruge koje nas predstavljaju. 

Značajan dio sredstava izdvojili smo za zaštitu od požara i civilnu zaštitu kao i rekonstrukciju Vatrogasnog doma.

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 16.11.2018. do 16.12.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Privlaka za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Privlaka za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Privlaka koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Privlaka kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Privlaka možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 19.603.330,00 kn 79,68 %
> Prihodi od poreza 5.189.600,00 kn 21,09 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 11.668.630,00 kn 47,43 %
> Prihodi od imovine 1.078.100,00 kn 4,38 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.647.000,00 kn 6,69 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 20.000,00 kn 0,08 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 500.000,00 kn 2,03 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 kn 2,03 %
Višak/ manjak 4.500.000,00 kn 18,29 %
UKUPNO 24.603.330,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Višak/ manjak
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Privlaka za 2019. godinu planirani su u iznosu od 24.603.330,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Privlaka za 2019. godinu planirani su u iznosu od 19.603.330,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 5.189.600,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 5.044.600,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 115.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 30.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 11.668.630,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 2.210.000,00 kuna, pomoći iz proračuna planirane u iznosu 8.413.250,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 1.045.380,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.078.100,00 kuna, od toga prihodi od kamata 2.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.076.100,00 kuna; 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.647.000,00 kuna, od toga administrativne (upravne) pristojbe planirane u iznosu od 112.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 955.000,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 580.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje roba i usluga planirani u iznosu od 20.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine.


Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina planiran u iznosu od 4.500.000,00 kuna


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 7.631.830,00 kn 31,02 %
> Rashodi za zaposlene 2.403.695,00 kn 9,77 %
> Materijalni rashodi 3.160.135,00 kn 12,84 %
> Financijski rashodi 15.000,00 kn 0,06 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 835.000,00 kn 3,39 %
> Ostali rashodi 1.218.000,00 kn 4,95 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.941.500,00 kn 68,86 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 110.000,00 kn 0,45 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.831.500,00 kn 68,41 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 30.000,00 kn 0,12 %
UKUPNO 24.603.330,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Privlaka za 2019. godinu planirani su u iznosu od 24.603.330,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Privlaka za 2019. godinu planirani su u iznosu od 7.631.830,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.403.695,00 kuna, od toga, plaće (bruto) planirane u iznosu od 2.024.500,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 45.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 334.195,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.160.135,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 83.680,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 426.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.584.127,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.066.328,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna;

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja planirane u iznosu od 835.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.218.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 1. 118.000,00 kuna i kapitalne donacije 100.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 16.941.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 110.000,00 kuna za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 16.831.500,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 15.476.500,00 kuna, postrojenja i oprema planirano u iznosu od 540.000,00 kuna, prijevozna sredstva 180.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 635.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 30.000,00 kuna
OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 178.000,00 KUNA


Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela planirano u iznosu od 178.000,00 kuna

1. Za redovan rad Općinskog vijeća planirano je 153.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 103.000,00 kuna;

2. Za potpore radu političkih stranaka planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije.


NAČELNIK OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 280.000,00 KUNA


Program 1002 Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga planirano u iznosu od 280.000,00 kuna

1. Za izvršna i zakonodavna tijela planirano je 260.000,00 kuna, od toga:

• rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 221.000,00 kuna , od toga plaće (bruto) 190.000,00 kuna i doprinosi na plaće 31.000,00;

• materijalni rashodi planirani u iznosu od 39.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima (službeni put);

2. Za reprezentaciju planirano je 20.000,00 kuna za ostale nespomenute troškove poslovanja.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 22.931.335,00 KUNA


Program 1003 Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga planirano u iznosu od 3.149.455,00 kuna

1. Za  administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 2.709.455,00 kuna od toga

 Financirano od općih prihoda i primitaka 2.341.605,00 kuna:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 581.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 480.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 kuna i doprinosi na plaće 76.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.760.605,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima (službeni put) 35.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 246.000,00 kuna, rashodi  za usluge 672.277,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 807.328,00 kuna;

Financirano od vlastitih prihoda 20.000,00 kuna za rashode usluga;

Financirano od ostalih prihoda za posebne namjene 297.850,00 kuna za:

• Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava;

• Rashodi za usluge planirani u iznosu od 267.850,00 kuna;

Financirano od ostalih pomoći 50.000,00 kuna za rashode usluga.

2. Za bankarske usluge i usluge platnog prometa planirano je 15.000,00 kuna za ostale financijske rashode financirano iz općih prihoda i primitaka;

3. Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 425.000,00 kuna od toga financirano iz ostalih prihoda za posebne namjene za rashode postrojenja i opreme 130.000,00 kuna i prijevozna sredstva 180.000,00 kuna te 115.000,00 kuna financirano iz ostalih pomoći  za nabavu postrojenja i opreme.


Program 1004 Program javnih radova planirano u iznosu od 399.000,00 kuna

Za javne radove planirano je 399.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka planirani u iznosu 29.000,00 kuna, od toga za materijal i energiju 15.000,00 kuna, rashodi za usluge 8.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 kuna,

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani iz općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za postrojenje i opremu ,

• Rashodi za zaposlene – javni radovi financirani od ostalih prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 350.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 302.000,00 kuna i doprinosi na plaće 48.000,00 kuna.


Program 1005 Protupožarna i civilna zaštita planirano u iznosu od 477.000,00 kuna

1. Za DVD Privlaka financirano iz općih prihoda i primitaka planirano je 100.000,00 kuna za tekuće donacije;

2. Za civilnu zaštitu financirano iz općih prihoda i primitaka planirano je 77.000,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.000,00 kuna i tekuće donacije 50.000,00 kuna;

3. Za rekonstrukciju Vatrogasnog doma financirano iz ostalih pomoći planirano je 300.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 1006 Javne potrebe u obrazovanju Općine Privlaka planirano u iznosu od 647.000,00 kuna

1. Za Dječji vrtić planirano je izdvojiti 163.000,00 kuna za tekuće donacije financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga 100.000,00 kuna za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i 60.000,00 kuna za predškolski odgoj;

2. Za Osnovno obrazovanje planirano je izdvojiti 191.000,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima (sufinanciranje udžbenika i poklon paketići za osnovnoškolsku djecu) 112.000,00 kuna i tekuće donacije 79.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka;

3. Za srednje školstvo planirano je izdvojiti 138.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima financirano iz općih prihoda i primitaka;

4. Za studentske stipendije planirano je izdvojiti 105.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima financirano iz općih prihoda i primitaka;

5. Za predškolski odgoj planirano je izdvojiti 50.000,00 kuna za tekuće donacije financirano iz općih prihoda i primitaka.


Program 1007 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 15.921.500,00 kuna

1. Za izgradnju i dodatna ulaganja na zgradama planirano je 946.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 110.000,00 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 836.000,00 kuna financirano iz ostalih prihoda za posebne namjene;

2. Za izgradnju vodovodne mreže planirano je 120.000,00 kuna za građevinske objekte financirano iz ostalih prihoda za posebne namjene;

3. Za izgradnju i sanaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta, nogostupa i ostalih objekata komunalne infrastrukture planirano je 887.500,00 kuna za građevinske objekte financirano iz ostalih prihoda za posebne namjene i ostalih pomoći;

4. Za izgradnju centra Općine planirano je 35.000,00 kuna za građevinske objekte financirano iz ostalih prihoda za posebne namjene;

5. Za izradu projektnih dokumentacija planirano je 635.000,00 kuna za rashode za  nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano iz ostalih prihoda za posebne namjene i ostalih pomoći;

6. Za Gospodarsku zonu planirano je 400.000,00 kuna za građevinske objekte financirano iz ostalih prihoda za posebne namjene;

7. Za javnu rasvjetu planirano je 170.000,00 kuna za građevinske objekte financirano iz ostalih prihoda za posebne namjene i ostale pomoći

8. Za izgradnju Dječjeg vrtića planirano je 4.415.000,00 kuna za građevinske objekte financirano iz ostalih pomoći.

9. Za izgradnja prometnice, pješačke i biciklističke staze u J. Kozarca planirano je 5.011.000,00 kuna za građevinske objekte financirano iz ostalih prihoda za posebne namjene i ostalih pomoći;

10. Za uspostavu i uređenje poučnih staza (vidikovaca) planirano je izdvojiti 702.000,00 kuna za građevinske objekte financirano iz ostalih prihoda za posebne namjene i ostalih pomoći;

11. Za projekt prekogranične suradnje planirano je izdvojiti 2.600.000,00 kuna za građevinske objekte financirano iz ostalih prihoda za posebne namjene i pomoći EU.;


Program 1008 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Privlaka planirano u iznosu od 455.000,00 kuna

1. Za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima planirano je 265.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima financirano iz općih prihoda i primitaka;

2. Za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima – ogrjev planirano je 60.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima financirano iz ostalih pomoći;

3. Za jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete planirano je 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima financirano od općih prihoda i primitaka;

4. Za socijalne usluge – prema programu rada planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije financirano od općih prihoda i primitaka.


Program 1009 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 431.000,00 kuna 

1. Za Dan Općine planirano je 70.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja financirano od općih prihoda i primitaka;

2. Za vjerske zajednice – pomoć u radu planirano je 120.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 40.000,00 kuna i kapitalne donacije 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka te ostalih prihoda za posebne namjene;

3. Za djelatnost kulturno-umjetničkih društava planirano je 100.000,00 kuna za tekuće donacije financirano od općih prihoda i primitaka;

4. Za kulturne manifestacije planirano je 101.000,00 kuna, od toga za tekuće donacije 95.000,00 kuna i rashodi za usluge 6.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka:

5. Za zaštitu kulturne baštine planirano je 40.000,00 kuna za postrojenje i opremu financirano iz ostalih prihoda za posebne namjene.


Program 1010 Javne potrebe u sportu planirano u iznosu od 386.000,00 kuna

Za sportske djelatnosti planirano je 386.000,00 kuna za tekuće donacije financirano iz općih prihoda i primitaka.


Program 1011 Program javnih potreba u zdravstvu planirano u iznosu od 20.000,00 kuna 

Za zdravstvene ustanove planirano je 20.000,00 kuna za kapitalne pomoći financirano iz općih prihoda i primitaka.


Program 1012 Program „Zaželi“ planirano u iznosu od 1.045.380,00 kuna

Za program „Zaželi“ planirano je 1.045.380,00 kuna financirano iz pomoći EU, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 920.700,00 kuna, od toga plaće (bruto) 789.500,00 kuna i doprinosi na plaće 131.200,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 124.680,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima (službeni put) 1.680,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 90.000,00 kuna, kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.000,00 kuna;


VLASTITI POGON PLANIRANO U IZNOSU OD 1.213.995,00 KUNA


Program 1013 Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga planirano u iznosu od 498.995,00 kuna

Za rad vlastitog pogona planirano je 498.995,00 kuna, od toga

Financirano iz općih prihoda i primitaka 338.995,00 kuna 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 330.995,00 kuna, od toga plaće (bruto) 263.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 47.995,00 kuna,

• Materijalni rashodi za naknade troškova zaposlenima planirani u iznosu od 8.000,00 kuna;

Financirano iz ostalih prihoda za posebne namjene 160.000,00 kuna 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 160.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju (gorivo) 75.000,00 kuna i rashodi za usluge 85.000,00 kuna.


Program 1014 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 660.000,00 kuna

1. Za održavanje komunalne infrastrukture planirano je 570.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 365.000,00 kuna i postrojenje i oprema 105.000,00 kuna financirano iz ostalih prihoda za posebne namjene i 100.000,00 kuna za rashode postrojenja i opreme financirano iz ostalih pomoći;

2. Za usluge i dijelove za održavanje javne rasvjete planirano je 45.000,00 kuna za rashode usluga financirano iz ostalih prihoda za posebne namjene;

3. Za uređenje prostora-sanacija odlagališta planirano je 10.000,00 kuna za rashode usluga financirano iz ostalih prihoda za posebne namjene;

4. Za održavanje zgrade mrtvačnice planirano je 5.000,00 kuna za rashode usluga financirano iz ostalih prihoda za posebne namjene;

5. Za program održivog gospodarenja – nabavu komunalne opreme planirano je 20.000,00 kuna za postrojenje i opremu financirano iz ostalih prihoda za posebne namjene;

6. Za program održivog gospodarenja – nabavu opreme za održavanje zelenih površina planirano je 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu financirano iz ostalih prihoda za posebne namjene;

7. Za program zaštite životinja planirano je 55.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna financirano iz općih prihoda i primitaka.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Privlaka za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Privlaka za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Privlaka za 2018. godinu
  PREUZMI:

 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Privlaka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine s obrazloženjem
  PREUZMI:

 5. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Privlaka za 2019. godinu
  PREUZMI: