Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Privlaka

  Kontakt podaci
  Općina Privlaka
  Faličevci 7, 32251 Privlaka
  OIB: 73133958808
  032 398 822
  opcina.privlaka@vu.t-com.hr

Proračun za građane za 2020. godinu
Poštovani stanovnici,

predstavljam vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Privlaka prikuplja i investira sredstva. Kako bismo vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili ju što transparentnijom, nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-privlaka.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

U 2020. godini pripremili smo niz projekata kojima ćemo unaprijediti kvalitetu života u našoj općini i učiniti ju ugodnijim i ljepšim mjestom za život. Ulaganjem u proširenje vodovodne mreže, i sustava odvodnje, izgradnjom prometnica, pješačkih i biciklističkih staza, sanacijom nerazvrstanih cesta, uređenjem autobusnih stajališta i održavanjem zelenih površina i javne rasvjete unaprijedit će se komunalna infrastruktura. Planiramo izgradnju parkirališta za potrebe groblja kao i nogostupa na samom groblju. 

Uređenjem poučnih staza i vidikovaca Privlaka će postati privlačnija turistima. Provedbom projekta  WiFi4EU omogućit će se svim stanovnicima i gostima besplatan Wi-Fi pristup u javnim prostorima. 

Poslovna zona nam je i dalje prioritet kako bismo osigurali radna mjesta za naše stanovnike, a planiramo i poticaje za ekološku poljoprivrednu proizvodnju.

Svjesni demografskih problema, nastavljamo s nizom stimulativnih mjera kojima nastojimo povećati natalitet i zaustaviti iseljavanje. Dodjeljujemo jednokratne naknade za novorođenčad i sufinanciramo dječji vrtić i predškolski odgoj. Izgradnjom i opremanjem novog vrtića s jaslicama za 50 djece riješit će se dugogodišnji problem adekvatnog smještaja i odgoja djece predškolske dobi. 

Učenicima osnovne škole sufinanciramo radne bilježnice i školu plivanja, te sudjelujemo u opremanju škole. Sufinanciramo i polaznike glazbene škole. 

Učenicima srednjih škola sufinanciramo prijevoz, a studentima dodjeljujemo stipendije. Nagrađivanjem učenika i njihovih mentora za uspjehe na natjecanjima i projektima želimo im odati priznanje i nagraditi njihov trud, kao i učiniti njihove uspjehe što vidljivijima kako bi bili uzor i nadahnuće drugima.

S ciljem zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih i socijalno ugroženih osoba nastavljamo s  projektom javnih radova kojim dio nezaposlenih pronalazi posao barem na određeno vrijeme. 

Projektom Zaželi zapošljavamo žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. 

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći i pomoć za ogrjev.

Bitno nam je očuvanje tradicije i kulture, stoga smo dio novca iz proračuna izdvojili za obnovu i očuvanje kulturne baštine. Sufinanciramo kulturne, sportske i socijalne udruge, manifestacije i bibliobus. U 2020. godini planiramo rekonstrukciju crkve sv. Martina biskupa kao i rekonstrukciju objekata NK Mladost, te osvjetljenje nogometnog igrališta.

Dragi stanovnici, predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.Vaš Načelnik!
Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Privlaka za 2020. godinu bilo je provedeno od 08.11.2019. do 08.12.2019. Više o tome možete pogledati OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Privlaka za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Privlaka za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Privlaka koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Privlaka kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Privlaka možete pronaći OVDJE.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 22.287.240,00 kn 92,51 %
> Prihodi od poreza 5.343.890,00 kn 22,18 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 15.538.250,00 kn 64,49 %
> Prihodi od imovine 578.100,00 kn 2,40 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 807.000,00 kn 3,35 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 20.000,00 kn 0,08 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 500.000,00 kn 2,08 %
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 1.305.000,00 kn 5,42 %
UKUPNO 24.092.240,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Privlaka za 2020. godinu planirani su u iznosu od 24.092.240,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Privlaka za 2020. godinu planirani su u iznosu od 22.287.240,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 5.343.890,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 5.198.890,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu od 115.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 30.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 15.538.250,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 115.000,00 kuna, pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 14.728.250,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 150.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 545.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 578.100,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 2.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 576.100,00 kuna; 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 807.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 112.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 115.000,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 580.000,00 kuna; 

5. Prihodi od prodaje roba i usluga planirani u iznosu od 20.000,00 kuna;


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine.


Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina planiran u iznosu od 1.305.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 7.587.240,00 kn 31,49 %
> Rashodi za zaposlene 1.565.195,00 kn 6,50 %
> Materijalni rashodi 3.910.045,00 kn 16,23 %
> Financijski rashodi 15.000,00 kn 0,06 %
> Naknade građanima i kućanstvima 825.000,00 kn 3,42 %
> Ostali rashodi 1.272.000,00 kn 5,28 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.475.000,00 kn 68,38 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 30.000,00 kn 0,12 %
UKUPNO 24.092.240,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Privlaka za 2020. godinu planirani su u iznosu od 24.092.240,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Privlaka za 2020. godinu planirani su u iznosu od 7.587.240,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.565.195,00 kuna, od toga, plaće (bruto) planirane u iznosu od 1.299.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 45.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 221.195,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.910.045,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 98.300,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 437.500,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.080.027,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.294.218,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna;

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja planirane u iznosu od 825.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.272.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 1.172.000,00 kuna i kapitalne donacije planirane u iznosu od 100.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 16.475.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 180.000,00 kuna za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 16.295.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 14.356.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirano u iznosu od 679.000,00 kuna, prijevozna sredstva 180.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 1.080.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna


Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 

Višak / manjak prihoda planiran je u iznosu od 1.305.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 247.000,00 KUNA

Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela planirano u iznosu od 247.000,00 kuna

1. Za redovan rad Općinskog vijeća planirano je 222.000,00 kuna za materijalne rashode;

2. Za potporu radu političkih stranaka planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije;


NAČELNIK OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 319.000,00 KUNA

Program 1002 Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga planirano u iznosu od 319.000,00 kuna

1. Za rad ureda načelnika  planirano je 274.000,00 kuna, od toga rashodi za zaposlene 221.000,00 kuna i materijalni rashodi 53.000,00 kuna;

2. Za reprezentaciju je planirano 45.000,00 kuna za materijalne troškove;


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 21.871.245,00 KUNA

Program 1003 Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga planirano u iznosu od 3.361.155,00 kuna

1. Za  administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 2.956.155,00 kuna od toga: 

• Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirano u iznosu od 30.000,00 kuna za osnivanje trgovačkih društava u vlasništvu općine

• Rashodi poslovanja planirani u iznosu od 2.956.155,00 kuna, od toga rashodi za zaposlene 557.000,00 kuna i materijalni rashodi 2.369.155,00 kuna

2. Za bankarske usluge i usluge platnog prometa planirano je 15.000,00 kuna za rashode poslovanja;

3. Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 390.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;


Program 1004 Program javnih radova planirano u iznosu od 198.000,00 kuna

Za javne radove planirano je 198.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi poslovanja planirano u iznosu od 174.000,00 kuna, od toga rashodi za zaposlene 150.000,00 kuna i materijalni rashodi 24.000,00 kuna;

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano u iznosu od 24.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;


Program 1005 Protupožarna i civilna zaštita planirano u iznosu od 219.500,00 kuna

1. Za DVD Privlaka planirano je 150.000,00 kuna za tekuće donacije;

2. Za civilnu zaštitu planirano je 69.500,00 kuna, od toga materijalni rashodi 49.500,00 kuna i ostali rashodi 20.000,00 kuna;


Program 1006 Javne potrebe u obrazovanju Općine Privlaka planirano u iznosu od 632.000,00 kuna

1. Za Dječji vrtić planirano je 163.000,00 kuna za rashode poslovanja, od toga 100.000,00 kuna za tekuće donacije – vrtić , 3.000,00 kuna za paketiće i 60.000,00 kuna za predškolski odgoj;

2. Za Osnovnu školu planirano je 184.000,00 kuna za rashode poslovanja, od toga 105.000,00 kuna naknade građanima i kućanstvima (radne bilježnice za učenike osnovne škole, poklon paketići i sufinanciranje polaznika glazbene škole) i 79.000,00 kuna ostali rashodi (donacije osnovnoj školi, školske priredbe i predstave i škola plivanja);

3. Za srednje školstvo planirano je 130.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima, od toga 10.000,00 kuna nagrade učenicima i mentorima i 120.000,00 kuna prijevoz učenika;

4. Za studentske stipendije planirano je 105.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima;

5. Za predškolski odgoj planirano je izdvojiti 50.000,00 kuna za tekuće donacije za vrtić;


Program 1007 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 15.751.000,00 kuna

1. Za izgradnju i dodatna ulaganja na zgradama planirano je 1.080.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 180.000,00 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 900.000,00 kuna;

2. Za izgradnju vodovodne mreže planirano je 200.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

3. Za izgradnju i sanaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta, nogostupa i ostalih objekata komunalne infrastrukture planirano je 2.084.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

4. Za izgradnju centra Općine planirano je 35.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

5. Za izradu projektnih dokumentacija planirano je 1.080.000,00 kuna za  nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

6. Za Gospodarsku zonu planirano je 400.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od toga projekt uređenja gospodarske zone 200.000,00 kuna i izgradnja kabelskog dalekovoda 200.000,00 kuna;

7. Za javnu rasvjetu planirano je 50.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;       

8. Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 1.000.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

9. Za izgradnju prometnice, pješačke i biciklističke staze u J. Kozarca planirano je 10.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

10. Za uspostavu i uređenje poučnih staza (vidikovaca) planirano je 702.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

11. Za izgradnju nadstrešnice uz obalu Bosuta planirano je 70.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

12. Za rekonstrukciju objekta NK Mladost planirano je 265.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

13. Za projekt WiFi4EU planirano je 115.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

14. Za koncept Pametni gradovi i općine planirano je 60.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

15. Za izgradnju prometnice - ulaganje u šumsku infrastrukturu mjera 4.3.3. 

planirano je 6.450.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

16. Za osvjetljenje nogometnog igrališta planirano je 450.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

17. Za rušenje Vatrogasnog doma i izgradnju cesta planirano je 200.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

18. Za izgradnju nerazvrstanih cesta unutar naselja planirano je 1.500,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od toga 250.000,00 kuna za cestu u Ulici Lj. Gaja, 250.000,00 kuna za cestu u Šokačkoj ulici, 300,000,00 kuna za cestu u Graničarskoj ulici, 300.000,00 kuna za cestu u Frankopanskoj ulici i 400.000,00 kuna za cestu u Školskoj ulici;


Program 1008 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Privlaka planirano u iznosu od 500.000,00 kuna

1. Za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima planirano je 310.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade;

2. Za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima – ogrjev planirano je 60.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade;

3. Za jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete planirano je 100.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade;

4. Za socijalne usluge – prema programu rada planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije socijalnim udrugama;


Program 1009 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 418.000,00 kuna 

1. Za Dan Općine planirano je 65.000,00 kuna za materijalne rashode;

2. Za vjerske zajednice – pomoć u radu planirano je 110.000,00 kuna za rashode poslovanja, od toga 20.000,00 kuna za redovan rad Župe sv. Martina biskupa, 10.000,00 kuna za donaciju Vrhbosanskoj nadbiskupiji i 80.000,00 kuna za rekonstrukciju crkve sv. Martina biskupa;

3. Za djelatnost kulturno-umjetničkih društava planirano je 120.000,00 kuna za rashode poslovanja, od toga tekuće donacije 105.000,00 kuna i sufinanciranje Bibliobusa 15.000,00 kuna;

4. Za kulturne manifestacije planirano je 83.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi 57.000,00 kuna i ostali rashodi 26.000,00 kuna;

5. Za zaštitu kulturne baštine planirano je 40.000,00 kuna za postrojenje i opremu financirano iz ostalih prihoda za posebne namjene;


Program 1010 Javne potrebe u sportu planirano u iznosu od 410.000,00 kuna

Za sportske djelatnosti planirano je 410.000,00 kuna za tekuće donacije sportskim udrugama;


Program 1011 Program javnih potreba u zdravstvu planirano u iznosu od 20.000,00 kuna 

Za zdravstvene ustanove planirano je 20.000,00 kuna za kapitalne pomoći financirano iz općih prihoda i primitaka;


Program 1012 Program „Zaželi“ planirano u iznosu od 361.590,00 kuna

Za program „Zaželi“ planirano je 361.590,00 kuna, od toga rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 306.200,00 kuna i materijalni rashodi planirani u iznosu od 55.390,00 kuna;


VLASTITI POGON PLANIRANO U IZNOSU OD 1.654.995,00 KUNA

Program 1013 Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga planirano u iznosu od 518.995,00 kuna

Za rad vlastitog pogona planirano je 518.995,00 kuna, od toga rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 330.995,00 kuna i materijalni rashodi planirani u iznosu od 188.000,00 kuna;


Program 1014 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.052.000,00 kuna

1. Za održavanje zelenih površina planirano je 922.000,00 kuna, od toga 682.000,00 kuna za materijalne rashode i 240.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

2. Za usluge i dijelove za održavanje javne rasvjete planirano je 45.000,00 kuna za materijalne rashode;

3. Za uređenje prostora-sanacija odlagališta planirano je 50.000,00 kuna za materijalne rashode, od toga 10.000,00 kuna za održavanje deponija građevinskog otpada i 40.000,00 kuna za mljevenje građevinskog otpada;

4. Za održavanje zgrade mrtvačnice planirano je 5.000,00 kuna za materijalne rashode;

5. Za program održivog gospodarenja – nabavu komunalne opreme, kanti i kontejnera planirano je 20.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

6. Za program održivog gospodarenja – nabavu opreme za održavanje javnih površina planirano je 10.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;


Program 1015 Program zaštite životinja planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za zaštitu životinja planirano je 40.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, od toga 20.000,00 kuna za čipiranje i kastriranje životinja i 20.000,00 kuna za udomljavanje životinja;


Program 1016 Poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje planirano u iznosu od 44.000,00 kuna 

Za poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje planirano je 44.000,00 kuna za rashode poslovanja.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog proračuna Općine Privlaka za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Privlaka za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Privlaka za 2019. godinu
  PREUZMI:

 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Privlaka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019
  PREUZMI:

 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Privlaka za 2020. godinu
  PREUZMI: