Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Privlaka

  Kontakt podaci
  Općina Privlaka
  Faličevci 7, 32251 Privlaka
  OIB: 73133958808
  032 398 822
  opcina.privlaka@vu.t-com.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljam vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Privlaka prikuplja i investira sredstva. Kako bismo vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili ju što transparentnijom, nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-privlaka.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području cijele općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših građana. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte.

I u 2021. godini nastavljamo s izgradnjom i sanacijom lokalnih i nerazvrstanih cesta i nogostupa, izgradnjom biciklističkih, pješačkih i poučnih staza, uređenjem vidikovca Zvirinac, uređenjem centra Općine, održavanje javnih zelenih površina i javne rasvjete, rekonstrukcijom objekta NK Mladost, održavanjem mrtvačnica, izgradnjom odvodnje-kanalizacije i izgradnjom prostora za kulturno društvena događanja-Narodne knjižnice i čitaonice.

Poslovna zona nam je i dalje prioritet kako bismo osigurali radna mjesta za naše stanovnike, a planiramo i poticaje za ekološku poljoprivrednu proizvodnju.

Demografskim mjerama na području Općine Privlaka nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjeti za potrebiti demografski rast. Želim da naša Općina bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike.

Dodjeljujemo jednokratne naknade za novorođenčad i sufinanciramo dječji vrtić i predškolski odgoj. Učenicima osnovne škole sufinanciramo radne bilježnice i školu plivanja, te sudjelujemo u opremanju škole. Sufinanciramo i polaznike glazbene škole. 

Učenicima srednjih škola sufinanciramo prijevoz, a studentima dodjeljujemo stipendije. Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i zbog toga im želimo pomoći u njihovom daljnjem školovanju, potaknuti ih na još veće zalaganje  i nagraditi njihov trud i uspjeh.

S ciljem zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih i socijalno ugroženih osoba nastavljamo s  projektom javnih radova kojim dio nezaposlenih pronalazi posao barem na određeno vrijeme. 

Projektom Zaželi - II. faza zapošljavamo žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. 

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo isplatu jednokratnih novčanih pomoći  i pomoći za ogrjev kako bismo im na neki način pomogli i olakšali stanovanje. 

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Privlaka da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.


Dragi stanovnici, predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Privlaka za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Privlaka za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Privlaka koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Privlaka kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Privlaka možete pronaći ovdje.

Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 18.076.816,00 kn 83,66 %
> Prihodi od poreza 5.779.378,00 kn 26,75 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 9.850.338,00 kn 45,59 %
> Prihodi od imovine 1.091.100,00 kn 5,05 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima 1.306.000,00 kn 6,04 %
> Prihodi od prodaje roba i usluga 50.000,00 kn 0,23 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 500.000,00 kn 2,31 %
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina 3.030.812,00 kn 14,03 %
UKUPNO 21.607.628,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima
Prihodi od prodaje roba i usluga
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Privlaka za 2021. godinu planirani su u iznosu od 21.607.628,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Privlaka za 2021. godinu planirani su u iznosu od 18.076.816,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu 5.779.378,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 5.599.378,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu od 150.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 30.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 9.850.338,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 8.771.938,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 110.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 968.400,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.091.100,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 2.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.089.100,00 kuna; 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.306.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 147.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 579.000,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 580.000,00 kuna; 

5. Prihodi od prodaje roba i usluga planirani u iznosu od 50.000,00 kuna;


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine.


Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina planiran u iznosu od 3.030.812,00 kuna

Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 8.569.628,00 kn 39,66 %
> Rashodi za zaposlene 2.309.000,00 kn 10,69 %
> Materijalni rashodi 3.815.628,00 kn 17,66 %
> Financijski rashodi 18.000,00 kn 0,08 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 67.000,00 kn 0,31 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 1.070.000,00 kn 4,95 %
> Ostali rashodi 1.290.000,00 kn 5,97 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.008.000,00 kn 60,20 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 180.000,00 kn 0,83 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.828.000,00 kn 59,37 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 30.000,00 kn 0,14 %
UKUPNO 21.607.628,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Privlaka za 2021. godinu planirani su u iznosu od 21.607.628,00 kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Privlaka za 2021. godinu planirani su u iznosu od 8.569.628,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.309.000,00 kuna, od toga, plaće (bruto) planirane u iznosu od 1.886.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 91.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 332.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.815.628,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 231.700,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 531.200,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.827.400,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.225.328,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 18.000,00 kuna;

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 67.000,00 kuna

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja planirane u iznosu od 1.070.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.290.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 1.120.000,00 kuna i kapitalne donacije planirane u iznosu od 170.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 13.008.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 180.000,00 kuna za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 12.828.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 11.221.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirano u iznosu od 847.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 760.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 311.000,00 KUNA


Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela planirano u iznosu od 311.000,00 kuna

1. Za redovan rad Općinskog vijeća planirano je 286.000,00 kuna za materijalne rashode

2. Za potporu radu političkih stranaka planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije;


NAČELNIK OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 333.000,00 KUNA


Program 1002 Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga planirano u iznosu od 333.000,00 kuna

1. Za rad ureda načelnika  planirano je 288.000,00 kuna, od toga rashodi za zaposlene 235.000,00 kuna i materijalni rashodi 53.000,00 kuna;

2. Za reprezentaciju je planirano 45.000,00 kuna za materijalne troškove;JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 18.839.628,00 KUNA


Program 1003 Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga planirano u iznosu od 2.828.728 kuna

1. Za  administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 2.514.728,00 kuna od toga: 

• Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirano u iznosu od 30.000,00 kuna za osnivanje trgovačkih društava u vlasništvu općine

• Rashodi poslovanja planirani u iznosu od 2.484.728,00 kuna, od toga rashodi za zaposlene 500.000,00 kuna i materijalni rashodi 1.984.728,00 kuna

2. Za bankarske usluge i usluge platnog prometa planirano je 15.000,00 kuna za rashode poslovanja;

3. Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 299.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;


Program 1004 Program javnih radova planirano u iznosu od 158.000,00 kuna

Za javne radove planirano je 158.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi poslovanja planirano u iznosu od 134.000,00 kuna, od toga rashodi za zaposlene 110.000,00 kuna i materijalni rashodi 24.000,00 kuna;

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano u iznosu od 24.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;


Program 1005 Protupožarna i civilna zaštita planirano u iznosu od 331.500,00 kuna

1. Za DVD Privlaka planirano je 250.000,00 kuna za tekuće donacije;

2. Za civilnu zaštitu planirano je 81.500,00 kuna, od toga materijalni rashodi 48.500,00 kuna i ostali rashodi 23.000,00 kuna;


Program 1006 Javne potrebe u obrazovanju Općine Privlaka planirano u iznosu od 532.000,00 kuna

1. Za Dječji vrtić planirano je 53.000,00 kuna za rashode poslovanja

2. Za Osnovnu školu planirano je 199.000,00 kuna za rashode poslovanja, od toga 45.000,00 za pomoći dane unutar općeg proračuna, 120.000,00 kuna naknade građanima i kućanstvima (radne bilježnice za učenike osnovne škole, poklon paketići i sufinanciranje polaznika glazbene škole) i 34.000,00 kuna ostali rashodi (donacije osnovnoj školi, školske priredbe i predstave i škola plivanja);

3. Za srednje školstvo planirano je 130.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima, od toga 10.000,00 kuna nagrade učenicima i mentorima i 120.000,00 kuna prijevoz učenika;

4. Za studentske stipendije planirano je 150.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima;


Program 1007 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 12.321.000,00 kuna

1. Za izgradnju i dodatna ulaganja na zgradama planirano je 385.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 180.000,00 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 205.000,00 kuna;

2. Za izgradnju vodovodne mreže planirano je 10.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

3. Za izgradnju i sanaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta, nogostupa i ostalih objekata komunalne infrastrukture planirano je 890.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

4. Za izgradnju centra Općine planirano je 40.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

5. Za izradu projektnih dokumentacija planirano je 760.000,00 kuna za  nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

6. Za izgradnju Narodne knjižnice i čitaonice planirano je 7.350.000,00 kuna za građevinske objekte

7. Za Gospodarsku zonu planirano je 400.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

8. Za javnu rasvjetu planirano je 50.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;       

9. Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 200.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

10. Za izgradnju nadstrešnice uz obalu Bosuta planirano je 70.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

11. Za rekonstrukciju objekta NK Mladost planirano je 30.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

12. Za rušenje Vatrogasnog doma i izgradnju cesta planirano je 200.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

13. Za izgradnju nerazvrstanih cesta unutar naselja planirano je 300.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

14. Za biciklističke staze planirano je 175.000,00 kuna za građevinske objekte

15. Za pješačke staze planirano je 537.000,00 kuna za građevinske objekte

16. Za uspostavu i uređenje poučnih staza i vidikovaca Zvirinac planirano je 744.000,00 kuna za građevinske objekte

17. Za osvjetljenje teniskog terena planirano je 180.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1008 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Privlaka planirano u iznosu od 310.000,00 kuna

1. Za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima planirano je 250.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade;

2. Za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima – ogrjev planirano je 30.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade;

3. Za socijalne usluge – prema programu rada planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije socijalnim udrugama;


Program 1009 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 513.000,00 kuna 

1. Za Dan Općine planirano je 65.000,00 kuna za materijalne rashode;

2. Za vjerske zajednice – pomoć u radu planirano je 180.000,00 kuna za rashode poslovanja

3. Za djelatnost kulturno-umjetničkih društava planirano je 120.000,00 kuna za rashode poslovanja, od toga tekuće donacije 105.000,00 kuna i sufinanciranje Bibliobusa 15.000,00 kuna;

4. Za kulturne manifestacije planirano je 108.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi 57.000,00 kuna i ostali rashodi 51.000,00 kuna;

5. Za zaštitu kulturne baštine planirano je 40.000,00 kuna za postrojenje i opremu financirano iz ostalih prihoda za posebne namjene.


Program 1010 Javne potrebe u sportu planirano u iznosu od 435.000,00 kuna

Za sportske djelatnosti planirano je 435.000,00 kuna za tekuće donacije financirano iz općih prihoda i primitaka.


Program 1011 Program javnih potreba u zdravstvu planirano u iznosu od 42.000,00 kuna 

Za zdravstvene ustanove planirano je 20.000,00 kuna za kapitalne pomoći financirano iz općih prihoda i primitaka.


Program 1017 Demografska obnova planirano u iznosu od 400.000,00 kuna

1. Za stambeno zbrinjavanje planirano je 300.000,00 kuna

2. Za jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete planirano je 100.000,00 kuna


Program 1012 Program „Zaželi“ faza II. planirano u iznosu od 968.400,00 kuna

Za projekt “ Ojačaj svoj radni potencijal“ faza II. planirano je 968.400,00 kuna, od toga plaće (bruto) 645.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 31.000,00 kuna, doprinosi na plaće 117.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 113.700,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 47.200,00 kuna, rashodi za usluge 11.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.500,00 kuna


VLASTITI POGON PLANIRANO U IZNOSU OD 1.578.000,00 KUNA


Program 1013 Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga planirano u iznosu od 566.000,00 kuna

Za rad vlastitog pogona planirano je 566.000,00 kuna, od toga rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 306.000,00 kuna i materijalni rashodi planirani u iznosu od 260.000,00 kuna;


Program 1014 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 953.000,00 kuna

1. Za održavanje zelenih površina planirano je 863.000,00 kuna, od toga 579.000,00 kuna za materijalne rashode i 284.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

2. Za usluge i dijelove za održavanje javne rasvjete planirano je 45.000,00 kuna za materijalne rashode;

3. Za uređenje prostora-sanacija odlagališta planirano je 10.000,00 kuna za materijalne rashode

4. Za održavanje zgrade mrtvačnice planirano je 5.000,00 kuna za materijalne rashode;

5. Za program održivog gospodarenja –planirano je 30.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;


Program 1015 Program zaštite životinja planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Za zaštitu životinja planirano je 15.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade


Program 1016 Poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje planirano u iznosu od 44.000,00 kuna 

Za poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje planirano je 44.000,00 kuna za rashode poslovanja.


PREDŠKOLSKI ODGOJ


DJEČJI VRTIĆ PRIVLAKA


Program 1019 Redovna djelatnost planirano u iznosu od 546.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost vrtića planirano je 536.000,00 kuna, od toga plaće (bruto)  300.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna, doprinosi na plaće 50.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 20.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 74.000,00 kuna, rashodi za usluge 64.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 3.000,00 kuna

2. Za opremu za potrebe dječjeg vrtića planirano je 10.000,00 kuna 


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Privlaka za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 3. Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020.
  PREUZMI:

 4. Odluka o Proračunu za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 5. Obrazloženje proračuna Općine Privlaka za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 6. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Privlaka za 2021. godinu
  PREUZMI:

Više