Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Privlaka

  Kontakt podaci
  Općina Privlaka
  Faličevci 7, 32251 Privlaka
  OIB: 73133958808
  032 398 822
  opcina.privlaka@vu.t-com.hr

Vodič za građane za 2022. godinu


Poštovani stanovnici,


predstavljam vam „Vodič za građane“ za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Privlaka prikuplja i investira sredstva. Radi unaprjeđivanja transparentnosti i komunikacije s mještanima Općine Privlaka, nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcina-privlaka.hr.


Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.


Kao i do sada prioritet nam je ulaganje u projekte značajne za rast i razvoj naše Općine, stoga dio sredstava iz proračuna izdvajamo za uređenje i održavanje komunalne infrastrukture odnosno izgradnju lokalnih i nerazvrstanih cesta, nogostupa i ostalih objekata komunalne infrastrukture te izrada više projektnih dokumentacija. 


Očuvanje tradicije i kulture naše Općine od velike nam je važnosti, pa smo i ove godine značajna sredstva izdvojili za različita kulturna i sportska događanja koja svojim programima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za Općinu Privlaka te promiču njen položaj i ugled. Jedan od značajnijih projekata koji će se nastaviti provoditi i 2022. godine je izgradnja Narodne knjižnice i čitaonice, odnosno višenamjenske zgrade za kulturno društvena događanja, koja će svojom izgradnjom pružiti adekvatan i pristojan prostor za sve udruge s područja naše Općine a dvorana će omogućiti veća okupljanja.  Predviđene su i pomoći kulturno umjetničkim društvima, pomoći vjerskoj zajednici te sufinanciranje Bibliobusa. Sufinanciranje Bibliobusa je zajednički Projekt Vukovarsko srijemske županije i općina na području županije.


Prioritet koji će omogućiti ruralni napredak na području Općine Privlaka je izgradanja i uređenje Gospodarske zone, time vođeni nastavljamo ulagati u zonu kako bi omogućili  radna mjesta za naše stanovnike, a planiramo i poticaje za ekološku poljoprivrednu proizvodnju te poticanje zapošljavanja u trgovačkim društvima i obrtima.


Demografskim mjerama na području Općine Privlaka nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjete za potrebiti demografski rast. Želimo da naša Općina bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike. 


Ovogodišnjim proračunom također su osigurana sredstva kojim će se omogućiti dodjela jednokratne naknade za novorođenčad i sufinanciramo dječji vrtić i predškolski odgoj. Učenicima srednjih škola sufinanciramo prijevoz, a studentima dodjeljujemo stipendije. Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i zbog toga im želimo pomoći u njihovom daljnjem školovanju, potaknuti ih na još veće zalaganje  i nagraditi njihov trud i uspjeh. Programom „Energija i klimatske promjene“ nastojim unaprijediti prostor te i sam rad vrtića ugradnjom fotonaponske elektrane na krovištu vrtića.


S ciljem zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih i socijalno ugroženih osoba nastavljamo s  projektom javnih radova kojim dio nezaposlenih pronalazi posao barem na određeno vrijeme. 

Projektom Zaželi - II. faza i III. faza nastavlja se zapošljavanje žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. 


Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo isplatu jednokratnih novčanih pomoći  i pomoći za ogrjev kako bismo im na neki način pomogli i olakšali stanovanje. Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.


Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Privlaka da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.


Dragi stanovnici, predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2022. godini.


Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete


Vaš Načelnik!


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Privlaka za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Privlaka za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Privlaka koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Privlaka kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Privlaka možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

• Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije


Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 17.402.050,00 kn 2.309.648,95 € 78,00 %
> Prihodi od poreza 2.049.950,00 kn 272.075,12 € 9,19 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 12.665.000,00 kn 1.680.934,37 € 56,77 %
> Prihodi od imovine 1.241.100,00 kn 164.722,28 € 5,56 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.396.000,00 kn 185.281,04 € 6,26 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 50.000,00 kn 6.636,14 € 0,22 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 450.000,00 kn 59.725,26 € 2,02 %
Prihodi iz prethodnih godina 4.457.990,00 kn 591.676,95 € 19,98 %
UKUPNO 22.310.040,00 kn 2.961.051,16 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Prihodi iz prethodnih godina
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Privlaka za 2022. godinu planirani su u iznosu od 22.310.040,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Privlaka za 2022. godinu planirani su u iznosu od 17.402.050,00 kuna, a čine ih:


1. Prihodi od poreza planirani u iznosu 2.049.950,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 1.869.950,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu od 150.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 30.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 12.665.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 7.345.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 250.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 5.070.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.241.100,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 2.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.239.100,00 kuna; 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.396.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 147.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 669.000,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 580.000,00 kuna; 

5. Prihodi od prodaje roba i usluga planirani u iznosu od 50.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 450.000,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine.


Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina planiran u iznosu od 4.457.990,00 kuna.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 12.294.950,00 kn 1.631.820,29 € 55,11 %
> Rashodi za zaposlene 3.933.000,00 kn 521.998,81 € 17,63 %
> Materijalni rashodi 5.334.950,00 kn 708.069,55 € 23,91 %
> Financijski rashodi 25.000,00 kn 3.318,07 € 0,11 %
> Subvencije građana 450.000,00 kn 59.725,26 € 2,02 %
> Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.200.000,00 kn 159.267,37 € 5,38 %
> Ostali rashodi 1.307.000,00 kn 173.468,71 € 5,86 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 45.000,00 kn 5.972,53 € 0,20 %
Rashodi za nabavu nefinacijske imovine 9.965.090,00 kn 1.322.594,73 € 44,67 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 kn 33.180,70 € 1,12 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.715.090,00 kn 1.289.414,03 € 43,55 %
Izdaci za dionice i udjele u glavnici 50.000,00 kn 6.636,14 € 0,22 %
UKUPNO 22.310.040,00 kn 2.961.051,16 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije građana
Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Privlaka za 2022. godinu planirani su u iznosu od 22.310.040,00 kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Privlaka za 2022. godinu planirani su u iznosu od 12.294.950,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.933.000,00 kuna, od toga, plaća (bruto) općinski načelnik u iznosu od 200.000,00 kuna, plaće (bruto) u iznosu od Jedinstveni upravni odjel 400.000,00 kuna, plaće (bruto) javni radovi u iznosu od 200.000,00 (100% financira Hrvatski zavod za zapošljavanje), plaće (bruto) Program „Zaželi“-faza II u iznosu od 250.000,00 kuna (financira EU iz Europskog socijalnog fonda), Plaća (bruto) Program „Zaželi“-faza III u iznosu od  780.000,00 kuna (financira EU iz Europskog socijalnog fonda), Plaće (bruto) Program „Energija i klimatske promjene“ u iznosu od 340.000,00 kuna (financira EU), Plaće (bruto) Vlastiti pogon u iznosu od 245.000,00 kuna, Plaće (bruto) proračunski korisnik Dječji vrtić „Privlaka“ u iznosu od 878.000,00 kuna te ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 60.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 580.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.334.950,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 268.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 819.500,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 3.405.850,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 841.600,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 25.000,00 kuna;

4. Subvencije građenja planirane u iznosi 450.000,00 kuna;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 45.000,00 kuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja planirane u iznosu od 1.200.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.307.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 1.137.000,00 kuna i kapitalne donacije planirane u iznosu od 170.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 9.965.090,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 250.000,00 kuna za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 9.715.090,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 9.382.090,00 kuna, postrojenja i oprema planirano u iznosu od 333.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova


Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna.


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 157.000,00 KUNA


Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela planirano u iznosu od 157.000,00 kuna


1. Za redovan rad Općinskog vijeća planirano je 145.000,00 kuna za materijalne rashode;

2. Za potporu radu političkih stranaka planirano je 12.000,00 kuna za tekuće donacije.


NAČELNIK OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 333.000,00 KUNA


Program 1002 Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga planirano u iznosu od 333.000,00 kuna

1. Za rad ureda načelnika planirano je 288.000,00 kuna, od toga rashodi za zaposlene 235.000,00 kuna i materijalni rashodi 53.000,00 kuna;

2. Za reprezentaciju je planirano 45.000,00 kuna za materijalne troškove.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 18.882.040,00 KUNA


Program 1003 Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga planirano u iznosu od 2.890.450,00 kuna


1. Za  administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 2.691.450,00 kuna od toga: 

• Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirano u iznosu od 50.000,00 kuna za osnivanje trgovačkih društava u vlasništvu općine;

• Rashodi poslovanja planirani u iznosu od 2.239.450,00 kuna, od toga rashodi za zaposlene 500.000,00 kuna i materijalni rashodi 1.739.450,00 kuna;

2. Za bankarske usluge i usluge platnog prometa planirano je 20.000,00 kuna za rashode poslovanja;

3. Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 179.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.


Program 1004 Program javnih radova planirano u iznosu od 289.000,00 kuna


Za javne radove planirano je 289.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi poslovanja planiranih u iznosu od 24.000,00 kuna i rashodi za nabavu  nefinancijske imovine u iznosu od 15.000,00 kuna financiranih iz Općih prihoda i primitaka;

• Rashodi poslovanja planiranih u iznosu od 250.000,00 kuna, od toga plaće 200.000,00 kuna i doprinosi za plaću u iznosu od 50.000,00 kuna  financiranih iz pomoći.


Program 1005 Protupožarna i civilna zaštita planirano u iznosu od 340.500,00 kuna


1. Za DVD Privlaka planirano je 250.000,00 kuna za tekuće donacije;

2. Za civilnu zaštitu planirano je 90.500,00 kuna, od toga materijalni rashodi 43.500,00 kuna i ostali rashodi 45.000,00 kuna.


Program 1006 Javne potrebe u obrazovanju Općine Privlaka planirano u iznosu od 655.000,00 kuna


1. Za Dječji vrtić planirano je 56.000,00 kuna za rashode poslovanja;

2. Za Osnovnu školu planirano je 224.000,00 kuna za rashode poslovanja, od toga 45.000,00 za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 140.000,00 kuna naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i 39.000,00 kuna ostali rashodi;

3. Za srednje školstvo planirano je 135.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja  i druge naknade;

4. Za studentske stipendije planirano je 240.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade;


Program 1007 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 9.357.090,00 kuna


1. Za izgradnju i dodatna ulaganja na zgradama planirano je 680.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 180.000,00 kuna, i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (sufinanciranje izgradnje sustava odvodnje-kanalizacije) 500.000,00 kuna;

2. Za izgradnju vodovodne mreže planirano je 70.000,00 kuna za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine;

3. Za izgradnju i sanaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta, nogostupa i ostalih objekata komunalne infrastrukture planirano je 1.389.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

4. Za izgradnju centra Općine planirano je 160.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

5. Za izgradnju Narodne knjižnice i čitaonice planirano je 4.839.090,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

6. Za Gospodarsku zonu planirano je 400.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

7. Za javnu rasvjetu planirano je 70.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;    

8. Za izgradnju nerazvrstane ceste unutar naselja planirano je 387.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

9. Za pješačke staze planirano je 577.000,00 kuna za građevinske objekte;

10. Za uspostavu i uređenje poučnih staza i vidikovaca Zvirinac planirano je 550.000,00 kuna za građevinske objekte;

11. Za osvjetljenje teniskog terena planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte;

12. Za energetsku učinkovitost planirano je 35.000,00 kn.


Program 1008 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Privlaka planirano u iznosu od 260.000,00 kuna


1. Za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima planirano je 200.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, o toga sufinanciranje troškova stanovanja u iznosu od 70.000,00 kuna, pomoći socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima 60.000,00 kuna, sufinanciranje troškova skupih lijekova u iznosu od 20.000,00 kuna, sudjelovanje u humanitarnim akcijama teško oboljelih u iznosu od 20.000,00 kuna, financiranje troškova poštanske naknade 10.000,00 kuna, ostali rashodi 20.000,00 kuna;

2. Za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima – ogrjev planirano je 30.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade;

3. Za socijalne usluge – prema programu rada planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije socijalnim udrugama.


Program 1009 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 528.000,00 kuna 


1. Za Dan Općine planirano je 120.000,00 kuna za materijalne rashode;

2. Za vjerske zajednice – pomoć u radu planirano je 180.000,00 kuna za ostale rashode;

3. Za djelatnost kulturno-umjetničkih društava planirano je 120.000,00 kuna za tekuće donacije;

4. Za kulturne manifestacije planirano je 108.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi 57.000,00 kuna i ostali rashodi 51.000,00 kuna.


Program 1010 Javne potrebe u sportu planirano u iznosu od 500.000,00 kuna


1. Za sportske djelatnosti planirano je 440.000,00 kuna za tekuće donacije;

2. Za izgradnju boćališta planirano je 60.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 1011 Program javnih potreba u zdravstvu planirano u iznosu od 20.000,00 kuna 


Za zdravstvene ustanove planirano je 20.000,00 kuna za kapitalne donacije financirane iz općih prihoda i primitaka.


Program 1014 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.082.000,00 kuna


Za radove na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš na pašnjačkim površinama planirano je 1.082.000,00 kuna materijalne rashode.


Program 1017 Demografska obnova planirano u iznosu od 460.000,00 kuna


1. Za stambeno zbrinjavanje planirano je 300.000,00 kuna;

2. Za jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete planirano je 160.000,00 kuna.


Program 1018 Program „Zaželi“ faza II. planirano u iznosu od 300.000,00 kuna


Za projekt  „Ojačaj svoj radni potencijal“ faza II. planirano je 300.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 250.000,00 kuna i doprinosi na plaće 50.000,00 kuna.


Program 1020 Program „Zaželi“ faza III. planirano u iznosu od 1.100.000,00 kuna


Za projekt  „Ojačaj svoj radni potencijal“ faza III. planirano je 1.100.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 780.000,00 kuna, doprinosi na plaće 130.000,00 kuna, naknada troškova zaposlenima 130.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 60.000,00 kuna.


Program 1021 Programa „Energija i klimatske promjene“ planirano je 650.000,00 kuna


1. Za provedbu programa „Energija i klimatske promjene“ planirano je 400.000,00 kuna, od toga za plaće(bruto) 340.000,00 kuna  i  doprinose na plaću 60.000,00 kuna;

2. Za izgradnju fotonaponske elektrane na krovištu vrtića planirano je 500.000,00 kuna za rashode za nabavu nefinancijske imovine.


Program 1001 Program poticanja gospodarstva planirano je 450.000,00 kuna


1. Za poticanje zapošljavanja u trgovačkim društvima i obrtima planirano je 200.000, kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora;

2. Za program potpore u poljoprivredi  planirano je 250.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.

 

VLASTITI POGON PLANIRANO U IZNOSU OD 1.490.000,00 KUNA


Program 1013 Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga planirano u iznosu od 556.000,00 kuna


Za rad vlastitog pogona planirano je 556.000,00 kuna, od toga rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 306.000,00 kuna i materijalni rashodi planirani u iznosu od 520.000,00 kuna.


Program 1014 Održavanje objekata i uređenja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 875.000,00 kuna


1. Za održavanje zelenih površina620.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi 560.000,00 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 kuna;

2. Za usluge i dijelovi za održavanje javne rasvjete 60.000,00 kuna za materijalne rashode;

3. Za uređenje prostora – sanacija odlagališta 90.000,00 kuna za materijalne rashode;

4. Za održavanje zgrade Mrtvačnice planirano je 5.000,00 kuna za materijalne rashode;

5. Za popravak dječjeg igrališta planirano je 70.000,00 kuna za materijalne troškove;

6. Za program održivog gospodarenja planirano je 30.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.


Program 1015 Program zaštite životinja planirano u iznosu od 15.000,00 kuna


Za zaštitu životinja planirano je 15.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.


Program 1016 Poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje planirano u iznosu od 44.000,00 kuna 


Za poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje planirano je 44.000,00 kuna za rashode poslovanja.


PREDŠKOLSKI ODGOJ


DJEČJI VRTIĆ PRIVLAKA


Program 1019 Redovna djelatnost planirano u iznosu od 1.488.000,00 kuna


1. Za rashode poslovanja planirano je 1.184,00 kuna, od toga plaće (bruto)  878.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna, doprinosi na plaće 139.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 40.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 34.000,00 kuna, rashodi za usluge 73.000,00 kuna, ostali financijski rashodi 5.000,00 kuna;

2. Za rashode za nabavu nefinancijske imovine planirano je 14.000,00 kuna;

3. Za rashode poslovanja planirano je 250.000,00 kuna financiranih iz vlastitih prihoda Vrtića.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Privlaka za 2022. godinu i Projekcija proračuna za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 2. Odluka o Proračunu za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Privlaka za 2022. godinu.docx
  PREUZMI:

 4. Biljeske uz konsolidirane financijske izvjestaje razina 23 razdoblje 01012022 do 31.12.2022(1)
  PREUZMI:

 5. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2022.GODINU-razina22
  PREUZMI:

 6. Konsolidirani financijski izvještaj_OPĆINA PRIVLAKA_2022-12
  PREUZMI:

Više