Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Ludbreg

  Kontakt podaci
  Grad Ludbreg
  Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg
  OIB: 84947290034
  042/420-200
   grad@ludbreg.hr

Proračun za građane za 2017. godinu

Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2017. godinu. U njemu je prikazano na koji način Grad Ludbreg prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.ludbreg.hr.

Želimo vam omogućiti bolji uvid u ono što radimo i za čega se zalažemo, s toga smo se odlučili na projekt Proračun za građane te vam omogućili da svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u razvitku našeg Grada i pomognete da postanemo još bolji, razvijeniji i ljepši.

Planiramo ulaganja u komunalnu infrastrukturu, izgradnju i asfaltiranje cesta, uređenje nogostupa, pješačkih staza i parkirališta, uređenje dječjih igrališta u naseljima i Gradu Ludbregu kao i rekonstrukciju i modernizaciju javne rasvjete.

Kako bismo naš grad učinili ljepšim ulažemo u održavanje javnih površina čišćenjem, sadnjom cvijeća i drveća te održavanjem grmova i travnjaka.

I ove godine novac smo izdvojili za Javne radove, ovim programom želimo pomoći ljudima koji su već dugo bez posla i pružiti im mogućnost zaposlenja na određeno vrijeme.

Zalažemo se za povećanje broja djece s toga za svako novorođeno dijete dajemo jednokratnu pomoć u iznosu 1.200,00 kuna za prvo dijete, 1.500,00 kuna za drugo, a za treće i svako sljedeće 2.000,00 kuna.

Kao i prethodnih godina financiramo redovni program predškole i sufinanciramo boravak djece u Dječjim vrtićima kao i boravak djece slabijeg imovinskog stanja.

Smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti s toga im želimo olakšali obrazovanje sufinanciranjem prijevoza, stipendiranjem studenata i učenika, sufinanciranjem prehrane učenicima Osnovne škole i nabavom školskog pribora.

Naš Grad ponosi se bogatom kulturnom i prirodnom baštinom. Zanimljivo smo turističko središte, odišemo ljepotom, poviješću i prirodom koja nas okružuje.

U cilju postizanja što bolje turističke ponude i promocije našeg Grada dio novca izdvojili smo za Turističku zajednicu Grada Ludbrega. Želimo postati grad u koji se ljudi rado vraćaju kako bi uživali u svemu što im pružamo. 

Poštovani Građani izdvojili smo neke projekte u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Molimo vas da nam uputite vaše prijedloge i ideje koje smatrate potrebnim kako bismo naše mjesto učinili ugodnijim za življenje.


Gradonačelnik Grada Ludbrega

Dubravko Bilić


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Ludbrega za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Ludbrega za 2017. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Ludbrega koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Ludbrega kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:
Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Proračunski korisnici Grada Ludbrega su: Dječji vrtić Radost Ludbreg, Pučko učilište Dragutin Novak Ludbreg, Turistička zajednica Grada Ludbrega, Vatrogasna zajednica Grada Ludbrega, Gradska knjižnica i čitaonica Mladen Kerstner


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Gradsko vijeće i razriješiti gradonačelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Gradskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 33.304.196,00 kn 80,20 %
> Prihodi od poreza 14.530.000,00 kn 34,99 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 11.239.996,00 kn 27,07 %
> Prihodi od imovine 1.268.200,00 kn 3,05 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 6.245.000,00 kn 15,04 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 21.000,00 kn 0,05 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.720.000,00 kn 11,37 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 3.020.000,00 kn 7,27 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.700.000,00 kn 4,09 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.500.000,00 kn 8,43 %
> Primici od zaduživanja 3.500.000,00 kn 8,43 %
UKUPNO 41.524.196,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Grada Ludbrega za 2017. godinu planirani su u iznosu od 41.524.196,00 kuna


Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Ludbrega za 2017. godinu su 33.304.196,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 14.530.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 12.500.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 1.730.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 300.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 11.239.996,0 kuna, od toga pomoći iz proračuna planirani u iznosu od 3.559.996,00 kuna, pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 660.000,00 kuna, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 7.020.000,00 kuna.

3. Prihodi od imovine koji su planirani u iznosu od 1.268.200,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 501.200,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 767.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 6.245.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 180.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.465.000,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 4.600.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirano u iznosu od 21.000,00 kuna od toga kazne i upravne mjere 1.000,00 kuna i Ostali prihodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Ludbrega za 2017. godinu planiranih u iznosu od 4.720.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 3.020.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 1.700.000,00 kunaPrimici od financijske imovine i zaduživanja


Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 3.500.000,00 kuna, od toga Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.400.000,00 kuna i Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 2.100.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 21.568.696,00 kn 51,94 %
> Rashodi za zaposlene 6.041.136,00 kn 14,55 %
> Materijalni rashodi 7.665.760,00 kn 18,46 %
> Financijski rashodi 412.000,00 kn 0,99 %
> Subvencije 1.031.000,00 kn 2,48 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad 630.000,00 kn 1,52 %
> Ostali rashodi 5.788.800,00 kn 13,94 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.885.500,00 kn 35,85 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 505.000,00 kn 1,22 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.880.500,00 kn 11,75 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 9.500.000,00 kn 22,88 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.270.000,00 kn 7,87 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.270.000,00 kn 7,87 %
Razlika višak/manjak 1.800.000,00 kn 4,33 %
UKUPNO 41.524.196,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Razlika višak/manjak
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Grada Ludbrega za 2017. godinu planirani su u iznosu od 39.724.196,00 kuna 


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Grada Ludbrega za 2017. godinu planirani su u iznosu od 21.568.696,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 6.041.136,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 5.076.425,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 105.200,00 kuna, doprinosi na plaće planirani u iznosu od 859.511,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 7.665.760,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 325.200,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.053.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 5.218.060,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 34.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 1.035.500,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 412.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 290.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 122.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 1.031.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 451.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 580.000,00 kuna

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 630.000,00 kuna za Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.788.800,00 kuna, od toga tekuće donacije u planiranom iznosu od 4.335.700,00 kuna, kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 405.000,00 kuna, izvanredni rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 998.100,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Ludbrega za 2017. godinu planirani u iznosu od 14.885.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 505.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva planirano u iznosu od 500.000,00 kuna i nematerijalna imovina planirana u iznosu od 5.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.880.500,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 3.272.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 413.500,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirano u iznosu od 50.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 1.145.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od 9.500.000,00 kuna od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6.200.000,00 kuna i dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 3.300.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Grada Ludbrega za 2017. Godinu planirani u iznosu od 3.270.000,00 kuna, a čine ih:

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirano u iznosu od 3.270.000,00 kuna, od toga otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.750.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 520.000,00 kuna


Razlika Višak/Manjak po prethodnoj godini 1.800.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE PLANIRANO U IZNOSU OD 6.212.000,00 KUNA

GRADSKO VIJEĆE – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA PLANIRANO U IZNOSU OD 4.690.000,00 KUNA


Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti planirano u iznosu od 4.690.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Gradskog vijeća planirano je 754.000,00 kuna, od toga naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 750.000,00 kuna

2. Za financijske rashode planirano je 3.936.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 126.000,00 kuna od toga, rashodi za usluge 115.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 340.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 290.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 50.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, od toga kazne, penali i naknade štete 150.000,00 kuna i izvanredni rashodi 50.000,00 kuna

• Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova planirano u iznosu od 3.270.000,00 kuna za otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.750.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 520.000,00 kuna


MJESNI ODBORI – MJESNA SAMOUPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.522.000,00 KUNA


Program 1002 Mjesna samouprava planirana u iznosu od 1.522.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Mjesnih odbora planirano je 879.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 692.000.00,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 415.000,00 kuna, rashodi za usluge 222.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 130.000,00 kuna za tekuće donacije 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 57.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 22.000,00 kuna i postrojenje i oprema 35.000,00 kuna

2. Za održavanje komunalne infrastrukture u VMO planirano je 643.000,00 kuna za rashode za usluge


ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE PLANIRANO U IZNOSU OD 4.935.700,00 KUNA

FINANCIJSKI POSLOVI PLANIRANI U IZNOSU OD 4.935.700,00 KUNA


Program 1003 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 4.935.700,00, od toga:

1. Za redovnu djelatnost upravnog odjela planirano je 3.266.200,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.996.200,00 kuna, od toga Plaće (Bruto) 2.469.200,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 91.000,00 kuna i doprinosi na plaće 436.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 270.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

2. Za ostale rashode planirano je 1.489.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 435.000,00 kuna, rashodi za usluge 851.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 203.000,00 kuna

3. Za financijske rashode planirano je 70.000,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Za nabavu nefinancijske imovine planirano je 110.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 5.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 105.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 60.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 45.000,00 kuna


ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE PLANIRANO U IZNOSU OD 15.655.996,00 KUNA

JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE PLANIRANO U IZNOSU OD 3.674.400,00 KUNA


Program 1006 Predškolski odgoj i prosvjeta planirano u iznosu od 3.674.400,00 kuna, od toga:

1. Za sufinanciranje djece – Dječji vrtić „Radost“ Ludbreg planirano je 1.398.400,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.252.800,00 kuna, od toga Plaće (Bruto) 1.090.800,00 kuna i doprinosi na plaće 162.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 145.600,00 kuna, od toga tekuće donacije 13.600,00 kuna i kapitalne pomoći 132.000,00 kuna

2. Za sufinanciranje boravka djece – Dječji vrtić „Iskrica“ planirano je 765.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za sufinanciranje boravka djece – Dječji vrtić „Smjehuljica“ planirano je 990.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za sufinanciranje boravka djece slabijeg imovinskog stanja u dječjim vrtićima planirano je 100.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za sufinanciranje prijevoza učenicima planirano je 80.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za sufinanciranje osnovne i srednje škole (prehrana, natjecanje, šport, mala škola i informiranje) planirano je 286.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

7. Za donacije srednja škola Ludbreg planirano je 35.000,00 kuna za tekuće donacije

8. Za sufinanciranje edukacije i programa u dječjim vrtićima planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije


JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA PLANIRANO U IZNOSU OD 680.000,00 KUNA


Program 1007 Javne potrebe u športu planirane u iznosu od 680.000,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost Zajednice športskih udruga planirano je 600.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za Stadion NK „Podravina“ – energenti i komunalne usluge planirano je 80.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 70.000,00 kuna i rashodi za usluge 10.000,00 kuna


JAVNE POTREBE IZ OBLASTI ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA PLANIRANO JE 6.300.000,00 KUNA


Program 1008 Zaštita spomenika kulture i arheoloških nalaza planirano u iznosu od 6.300.000,00 kuna za rashode za usluge

Za zaštitu spomenika kulture i arheoloških nalaza planirano je 6.300.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 200.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6.100.000,00 kuna


JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE PLANIRANE U IZNOSU OD 2.818.596,00 KUNA


Program 1009 Centar za kulturu i informiranje "Dragutin Novak" Ludbreg planirano u iznosu od 2.229.634,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost Centra za kulturu „D. Novak“ Ludbreg planirano je 1.679.634,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 763.434,00 kuna, od toga Plaće (Bruto) 649.346,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 2.400,00 kuna i doprinosi na plaće 111.688,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 171.100,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 27.600,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 106.500,00 kuna, rashodi za usluge 35.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 745.100,00 kuna za kapitalne pomoći

2. Za Centar za kulturu „D. Novak“ Ludbreg – programi planirano je 200.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za financiranje troškova materijala za manifestacije planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za financiranje manifestacija planirano je 300.000,00 kuna od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za rashode za usluge

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1010 Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“ Ludbreg planirano u iznosu od 568.962,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“ Ludbreg planirano je 499.862,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 405.802,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 336.179,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 11.800,00 kuna i doprinosi na plaće 57.823,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 88.560,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 18.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 16.500,00 kuna, rashodi za usluge 39.560,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.500,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.500,00 kuna za postrojenje i oprema

2. Za Gradsku knjižnicu i čitaonicu „Mladen Kerstner“ Ludbreg – programi planirano je 69.100,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 19.100,00 kuna za tekuće donacije

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 


Program 1012 Sufinanciranje koncertnog ureda Varaždin planirano u iznosu od 20.000,00 kuna 

Za koncertni ured Varaždin planirano je 20.000,00 kina za tekuće donacije


PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA I DR. PLANIRANO U IZNOSU OD 100.000,00 KUNA


Program 1014 Promidžba i ostali troškovi javnih manifestacija planirano u iznosu od 100.000,00 kuna za rashode za usluge

Za financiranje promidžbe i ostalih troškovi javnih manifestacija planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge


JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI PLANIRANO U IZNOSU OD 630.000,00 KUNA


Program 1015 Socijalna skrb planirana u iznosu od 630.000,00 kuna, od toga:

1. Za novčane pomoći sukladno Zakonu socijalne skrbi planirano je 220.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za stipendije i pomoći učenicima i studentima planirano je 300.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za novorođenu djecu planirano je 110.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA PLANIRANO JE 461.000,00 KUNA


Program 1015 Socijalna skrb planirano u iznosu od 161.000,00 kuna

Za sufinanciranje društveno humanitarnih udruga planirano je 161.0000,00 kuna za tekuće donacije


FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA PLANIRANO U IZNOSU OD 300.000,00 KUNA


Program 1016 Financiranje javnih potreba civilnog društva planirano u iznosu od 300.000,00 kuna 

Za financiranje javnih potreba civilnog društva planirano u iznosu od 300.000,00 kuna za tekuće donacije


JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 110.000,00 KUNA


Program 1017 financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture planirano u iznosu od 110.000,00 kuna 

Za financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture planirano u iznosu od 110.000,00 kuna za tekuće donacije


VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 465.000,0,00 KUNA


Program 1018 Financiranje Vatrogasne zajednice i civilne zaštite planirano u iznosu od 465.000,0 kuna, od toga:

1. Za financiranje Vatrogasne zajednice Grada Ludbrega planirano je 425.000,00, od toga, tekuće donacije 350.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 75.000,00 kuna

2. Za financiranje Civilne zaštite i HGSS planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije


JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA PLANIRANO U IZNOSU OD 202.000,00 KUNA


Program 1019 Financiranje turističke zajednice Grada Ludbrega planirano u iznosu od 202.000,00 kuna

Za turističku zajednicu –redovnu djelatnost planirano je 202.000,00 kuna za tekuće donacije


JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA PLANIRANE U IZNOSU OD 165.000,00 KUNA


Program 1024 Informiranje i promidžba planirano u iznosu od 165.000,00 kuna, od toga:

1. Za financiranje – Radio Ludbreg planirano je 70.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2. Za financiranje Varaždinske televizije planirano je 35.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

3. Za financiranje – Varaždinske vijesti planirano je 20.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

4. Za financiranje – e-Varaždin planirano je 25.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

5. Za financiranje Srce TV planirano je 15.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru


POLITIČKE STRANKE


Program 1025 Političke stranke planirano je 50.000,00 kuna

Za donacije političkim strankama planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije


ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE DJELATNOSTI I IMOVINU PLANIRANO U IZNOSU OD 11.336.000,00 KUNA

IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 11.336.000,00 KUNA


Program 1026 Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 7.936.000,00 kuna, od toga:

1. Za financiranje održavanja komunalne infrastrukture planirani je 1.685.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za izradu prostorno – planske dokumentacije planirano je 1.000.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za gospodarenje imovinom i druge komunalne rashode planirano je 5.101.000,00, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 885.000,00 kuna za rashode za usluge

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 301.000,00 kuna, od toga kazne, penali i naknade štete 255.000,00 kuna i kapitalne pomoći 46.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.415.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 3.100.000,00 kuna i postrojenje i oprema 315.000,00 kuna

4. Za izgradnju reciklažnog dvorišta „Meka“ planirano je 150.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1027 Program energetske učinkovitosti planirano u iznosu od 3.400.000,00 kuna

Za sufinanciranje projekta energetske učinkovitosti (projekt javne rasvjete – energetska usluga ESCO model) planirano u iznosu od 3.400.000,00 kuna, od toga  nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna i dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 3.300.000,00 kuna


ODJEK ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I RAZVOJNE PROJEKTE PANIRANO U IZNOSU OD 1.584.500,00 KUNA

PODUZETNIŠTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 1.584.500,00 KUNA


Program 1028 Program razvoja poduzetništva planirano u iznosu od 1.234.500,00 kuna, od toga:

1. Za poticanje razvoja poduzetništva planirano je 150.000,00 kuna od čega rashodi za usluge 50.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

2. Za Javne radove planirano je 672.500,00 kuna od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 622.900,00 kuna od toga plaće (Bruto) 530.900,00 kuna i doprinosi na plaće 92.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 49.600,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 9.600,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00 kuna

3. Za financiranje djelatnosti poduzetničkog inkubatora planirano je 312.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 182.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 130.000,00 kuna

4. Za izgradnju poduzetničkog inkubatora – poduzetništvo planirano je 100.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Program 1030 Program razvoja poljoprivrede planirano u iznosu od 350.000,00 kuna

Za poticanje programa i projekta u poljoprivredi planirano je 350.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Grada Ludbrega za 2017. godinu
  PREUZMI:

 2. Obrazloženje Proračuna za 2017. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Grada Ludbrega za 2017. godinu
  PREUZMI:

 4. Projekcije Prorčuna za 2018. i 2019. godinu
  PREUZMI:

 5. Izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2017.g.
  PREUZMI:

 6. Izvještaj o provedbi plana raz. programa za razd. siječanj-lipanj 2017.g
  PREUZMI:

 7. Zaključak GV o prihvaćanju izvješća o izvršenju proračuna siječanj-lipanj 2017.g.
  PREUZMI:

 8. Ostvarenje plana Proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2017.g.
  PREUZMI:

 9. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2016. godinu
  PREUZMI:

 10. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa za 2016. godinu
  PREUZMI:

 11. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu
  PREUZMI:

 12. Obrasci financijskih izvještaja za 2016. godinu
  PREUZMI:

 13. Odluka GV o prihvaćanju izvješća
  PREUZMI:

 14. Zaključak GV o prihvaćanju izvješća o izvršenju Proračuna za 2016. godinu
  PREUZMI:

 15. Izvješće i konsolidirano izvješće o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2017. godinu
  PREUZMI:

Više