Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Ludbreg

  Kontakt podaci
  Grad Ludbreg
  Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg
  OIB: 84947290034
  042/420-200
   grad@ludbreg.hr

Proračun za građane za 2018. Godinu


Poštovani građani,


predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Grad Ludbreg prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.ludbreg.hr.Želimo vam omogućiti bolji uvid u ono što radimo i za čega se zalažemo, s toga smo se odlučili na projekt Proračun za građane te vam omogućili da svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u razvitku našeg Grada i pomognete da postanemo još bolji, razvijeniji i ljepši.


Planiramo ulaganja u komunalnu infrastrukturu, izgradnju i asfaltiranje cesta, uređenje nogostupa, pješačkih staza i parkirališta, uređenje dječjih igrališta u naseljima i Gradu Ludbregu kao i rekonstrukciju i modernizaciju javne rasvjete. Kako bismo naš grad učinili ljepšim ulažemo u održavanje javnih površina čišćenjem, sadnjom cvijeća i drveća te održavanjem grmova i travnjaka.


Veliki dio novca planiramo izdvojiti za izgradnju reciklažnog dvorišta “Meka“, jer poseban cilj nam je očuvanje okoliša kao prirodnog dobra o kojem ovise i sadašnje i buduće generacije.


Iznimno nam j drago reći kako smo vodeći Grad u hrvatskoj po pitanju povlačenja novca iz Eu fondova, veliki projekti na koje smo se prijavili su:

- Projekt “Zeleno želimo“, zajednički cilj projekta je prekogranično povezivanje turističke ponude ruralnog smještaja s lokalnom gastronomskom ponudom i turističkim sadržajima, 

- Projekt “Ecosmartcities“, uključuje uspostavu modernog sustava gospodarenja otpadom koji obuhvaća opremanje podzemnim kontejnerima povezanog s naprednim softverom za praćenje popunjenosti otpadom pomoću mobilnih aplikacija, a čime se postiže vremenska učinkovitost, smanjuju troškovi prijevoza te osigurava učinkovito upravljanje ljudskim resursima, 

- Projekt “Desco“, je projekt prijavljen na program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska, a temelji se na potrebi jačanja suradnje između malenih gradova i različitih te okuplja tri partnera iz dvije zemlje, Grad Ludbreg, Grad Prelog i Općinu Letenye, s ciljem unapređenja suradnje između partnera, institucija i građana na prekograničnom području. Glavni cilj projekta je razvijanje zajedničke platforme za stratešku suradnju između različitih dionika u cijelom prekograničnom području, 

- Projekt “Happy Bike“ je projekt biciklističke staze koja će povezivati partnerska naselja, prolazeći kroz prirodu uz rijeke Muru i Dravu.


Velik dio novca izdvojili smo za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i sufinanciranje boravka djece slabijeg imovinskog stanja.

Zalažemo se za povećanje broja djece s toga za svako novorođeno dijete dajemo jednokratnu pomoć u iznosu 1.200,00 kuna za prvo dijete, 1.500,00 kuna za drugo, a za treće i svako sljedeće 2.000,00 kuna.


Smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti s toga im želimo olakšali obrazovanje sufinanciranjem prijevoza, stipendiranjem studenata i učenika, sufinanciranjem prehrane učenicima Osnovne škole i nabavom školskog pribora.

Planiramo namijeniti dio novca za opremanje Gradske knjižnice i čitaonice “M. Kerstner“ Ludbreg i  za stručno usavršavanje zaposlenika.


Također, dio novca iz proračuna izdvojili smo za Zajednice športskih udruga i za  sufinanciranje društveno humanitarnih udruga.


Dio sredstava iz proračuna namijenjen je za pomoć obiteljima koje su najugroženije i kojima je potrebna naša pomoć kako bismo im pružili neke od osnovnih stvari potrebne za život.


U cilju postizanja što bolje turističke ponude i promocije našeg Grada dio novca izdvojili smo za Turističku zajednicu Grada Ludbrega. Želimo postati grad u koji se ljudi rado vraćaju kako bi uživali u svemu što im pružamo. 


Poštovani Građani izdvojili smo neke projekte u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Molimo vas da nam uputite vaše prijedloge i ideje koje smatrate potrebnim kako bismo naše mjesto učinili ugodnijim za življenje.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 06.12.2017. do 16.12.2017. godine.Više o tome možete pogledati OVDJE.


Gradonačelnik Grada Ludbrega

Prof. Dubravko Bilić


Poštovani građani savjetovanje za Prijedlog Proračuna Grada Ludbrega za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.


Proračun za građane za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Ludbrega za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Ludbrega za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Ludbrega koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Ludbrega kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Proračun možete pronaći OVDJE.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Proračunski korisnici Grada Ludbrega su: Dječji vrtić Radost Ludbreg, Pučko učilište Dragutin Novak Ludbreg, Turistička zajednica Grada Ludbrega, Vatrogasna zajednica Grada Ludbrega, Gradska knjižnica i čitaonica Mladen Kerstner


Zakoni i sankcije


Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 42.482.564,00 kn 91,99 %
> Prihodi od poreza 19.676.060,00 kn 42,60 %
> Pomoći iz inozemstva ( darovnice ) i od subjekata unutar općeg proračuna 15.862.000,00 kn 34,35 %
> Prihodi od imovine 1.148.200,00 kn 2,49 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 5.775.304,00 kn 12,51 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 21.000,00 kn 0,05 %
Prihodi od nefinancijske imovine 2.200.000,00 kn 4,76 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 kn 1,08 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.700.000,00 kn 3,68 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.500.000,00 kn 3,25 %
> Primici od zaduživanja 1.500.000,00 kn 3,25 %
UKUPNO 46.182.564,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva ( darovnice ) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Grada Ludbrega za 2018. godinu planirani su u iznosu od 46.182.564,00 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Ludbrega za 2018. godinu su 42.482.564,00 kuna, a čine ih: 


1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 19.676.060,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 17.541.060,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 1.830.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 305.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 15.862.000,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 6.281.000,00 kuna, pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 281.000,00 kuna, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 9.300.000,00 kuna.

3. Prihodi od imovine koji su planirani u iznosu od 1.148.200,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 411.200,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 737.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 5.775.304,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 160.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.189.620,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 4.425.684,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirano u iznosu od 21.000,00 kuna od toga kazne i upravne mjere 1.000,00 kuna i Ostali prihodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Ludbrega za 2018. godinu planiranih u iznosu od 2.220.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 520.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 1.700.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja


Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna za Primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 25.991.654,00 kn 56,28 %
> Rashodi za zaposlene 6.016.888,00 kn 13,03 %
> Materijalni rashodi 9.443.888,00 kn 20,45 %
> Financijski rashodi 372.000,00 kn 0,81 %
> Subvencije 1.088.000,00 kn 2,36 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.038.000,00 kn 4,41 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 740.000,00 kn 1,60 %
> Ostali rashodi 6.292.878,00 kn 13,63 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.840.910,00 kn 32,14 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 105.000,00 kn 0,23 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.735.910,00 kn 31,91 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.850.000,00 kn 6,17 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.850.000,00 kn 6,17 %
Višak/manjak iz prethodnih godina 2.500.000,00 kn 5,41 %
UKUPNO 46.182.564,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Višak/manjak iz prethodnih godina
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Grada Ludbrega za 2018. godinu planirani su u iznosu od  46.182.564,00 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Grada Ludbrega za 2018. godinu planirani su u iznosu od 25.991.654,00 kuna, a čine ih:


1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 6.016.888,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 5.188.511,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 147.200,00 kuna, doprinosi na plaće planirani u iznosu od 681.177,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 9.443.888,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 458.978,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.408.440,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 6.801.970,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 34.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 673.500,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 372.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 230.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 142.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 1.088.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 488.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 600.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.038.000,00 kuna, od toga Pomoći inozemnim vladama 1.027.000,00 kuna  i Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.011.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 740.000,00 kuna za Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 6.292.878,00 kuna, od toga tekuće donacije u planiranom iznosu od 5.569.778,00 kuna, kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 50.000,00 kuna, izvanredni rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 623.100,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Ludbrega za 2018. godinu planirani u iznosu od 14.840.910,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 105.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva planirano u iznosu od 100.000,00 kuna i nematerijalna imovina planirana u iznosu od 5.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 14.735.910,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 12.311.500,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 1.804.410,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirano u iznosu od 50.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 570.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Grada Ludbrega za 2018. godinu planirani u iznosu od 2.850.000,00 kuna za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova od kreditnih ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


Razlika Višak/Manjak po prethodnoj godini 2.500.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


PRESTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE PLANIRANO U IZNOSU OD 5.454.500,00 KUNA


GRADSKO VIJEĆE – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA PLANIRANO U IZNOSU OD 3.790.000,00 KUNA


Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti planirano u iznosu od 3.790.000,00 kuna


1. Za redovnu djelatnost Gradskog vijeća planirano je 454.000,00 kuna, od toga naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 450.000,00 kuna

2. Za financijske rashode planirano je 3.336.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 126.000,00 kuna od toga, rashodi za usluge 115.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 260.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 230.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 30.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga kazne, penali i naknade štete 50.000,00 kuna i izvanredni rashodi 50.000,00 kuna

• Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova planirano u iznosu od 2.850.000,00 kuna za otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora MJESNI ODBORI – MJESNA SAMOUPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.664.500,00 KUNA

Program 1002 Mjesna samouprava planirano u iznosu od 1.664.500,00 kuna,

1. Za redovnu djelatnost Mjesnih odbora planirano je 961.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 774.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 415.000,00 kuna, rashodi za usluge 304.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 130.000,00 kuna za tekuće donacije 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 57.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 22.000,00 kuna i postrojenje i oprema 35.000,00 kuna

2. Za održavanje komunalne infrastrukture u VMO planirano je 703.500,00 kuna za rashode za usluge


ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE PLANIRANO U IZNOSU OD 4.405.114,00 KUNA

FINANCIJSKI POSLOVI PLANIRANI U IZNOSU OD 4.405.114,00 KUNA

Program 1003 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 4.405.114,00, od toga:

1. Za redovnu djelatnost upravnog odjela planirano je 2.625.614,00  kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.332.554,00 kuna, od toga Plaće (Bruto) 1.904.295,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 113.000,00 kuna i doprinosi na plaće 315.259,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 293.060,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

2. Za ostale rashode planirano je 1.484.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 435.000,00 kuna, rashodi za usluge 816.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 233.000,00 kuna

3. Za financijske rashode planirano je 140.000,00 kuna , od toga 110.000,00 kuna za ostale financijske rashode i 30.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za nabavu nefinancijske imovine planirano je 155.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 5.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 150.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 60.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 90.000,00 kuna


ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE PLANIRANO U IZNOSU OD 10.761.779,00 KUNA

JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE PLANIRANO U IZNOSU OD 4.159.400,00 KUNA

Program 1006 Predškolski odgoj i prosvjeta planirano u iznosu od 4.159.400,00 kuna, od toga:

1. Za sufinanciranje djece – Dječji vrtić „Radost“ Ludbreg planirano je 1.745.400,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.333.800,00 kuna za Plaće (Bruto)

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 270.000,00 kuna za materijal i energiju

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 141.600,00 kuna, od toga tekuće donacije 9.600,00 kuna i kapitalne pomoći 132.000,00 kuna

2. Za sufinanciranje boravka djece – Dječji vrtić „Iskrica“ planirano je 816.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za sufinanciranje boravka djece – Dječji vrtić „Smjehuljica“ planirano je 1.056.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za sufinanciranje boravka djece slabijeg imovinskog stanja u dječjim vrtićima planirano je 80.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za sufinanciranje prijevoza učenicima planirano je 140.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za sufinanciranje osnovne i srednje škole (prehrana, natjecanje, šport, mala škola i informiranje) planirano je 277.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

7. Za donacije srednja škola Ludbreg planirano je 35.000,00 kuna za tekuće donacije

8. Za sufinanciranje edukacije i programa u dječjim vrtićima planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA PLANIRANO U IZNOSU OD 880.000,00 KUNA

Program 1007 Javne potrebe u športu planirane u iznosu od 880.000,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost Zajednice športskih udruga planirano je 750.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za Stadion NK „Podravina“ – energenti i komunalne usluge planirano je 70.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 60.000,00 kuna i rashodi za usluge 10.000,00 kuna


JAVNE POTREBE IZ OBLASTI ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA PLANIRANO JE 50.000,00 KUNA

Program 1008 Zaštita spomenika kulture i arheoloških nalaza planirano u iznosu od 50.000,00 kuna za rashode za usluge

Za zaštitu spomenika kulture i arheoloških nalaza planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge


JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE PLANIRANE U IZNOSU OD 2.534.501,00 KUNA

Program 1009 Centar za kulturu i informiranje "Dragutin Novak" Ludbreg planirano u iznosu od 1.807.833,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost Centra za kulturu „D. Novak“ Ludbreg planirano je 1.372.833,00  kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 862.453,00 kuna, od toga Plaće (Bruto) 691.171,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 22.400,00 kuna i doprinosi na plaće 148.882,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 165.280,00  kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 30.280,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 108.000,00 kuna, rashodi za usluge 25.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 345.100,00 kuna za kapitalne pomoći

2. Za Centar za kulturu „D. Novak“ Ludbreg – programi planirano je 200.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za financiranje troškova materijala za manifestacije planirano je 25.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za financiranje manifestacija planirano je 210.000,00 kuna od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 60.000,00 kuna za rashode za usluge

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1010 Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“ Ludbreg planirano u iznosu od 706.668,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“ Ludbreg planirano je 633.368,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 432.808,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 359.222,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 11.800,00 kuna i doprinosi na plaće 61.786,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 88.560,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 18.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 16.500,00 kuna, rashodi za usluge 39.560,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.500,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za kapitalne pomoći

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu

2. Za Gradsku knjižnicu i čitaonicu „Mladen Kerstner“ Ludbreg – programi planirano je 73.300,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 23.300,00 kuna za tekuće donacije

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 


Program 1012 Sufinanciranje koncertnog ureda Varaždin planirano u iznosu od 20.000,00 kuna 

Za koncertni ured Varaždin planirano je 20.000,00 kina za tekuće donacije

PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA I DR. PLANIRANO U IZNOSU OD 150.000,00 KUNA


Program 1014 Promidžba i ostali troškovi javnih manifestacija planirano u iznosu od 150.000,00 kuna za rashode za usluge

Za financiranje promidžbe i ostalih troškovi javnih manifestacija planirano u iznosu od 1500.000,00 kuna, od toga 135.000,00 kuna za rashode za usluge i 15.000,00 kuna za tekuće donacije


JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI PLANIRANO U IZNOSU OD 690.000,00 KUNA

Program 1015 Socijalna skrb planirana u iznosu od 690.000,00 kuna, od toga:

1. Za novčane pomoći sukladno Zakonu socijalne skrbi planirano je 250.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za stipendije i pomoći učenicima i studentima planirano je 320.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za novorođenu djecu planirano je 120.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA PLANIRANO JE 484.518,00 KUNA

Program 1015 Socijalna skrb planirano u iznosu od 184.518,00 kuna

Za sufinanciranje društveno humanitarnih udruga planirano je 184.518,00 kuna za tekuće donacije


FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA PLANIRANO U IZNOSU OD 300.000,00 KUNA

Program 1016 Financiranje javnih potreba civilnog društva planirano u iznosu od 300.000,00 kuna 

Za financiranje javnih potreba civilnog društva planirano u iznosu od 300.000,00 kuna za tekuće donacije


JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 120.000,00 KUNA

Program 1017 financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture planirano u iznosu od 120.000,00 kuna 

Za financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture planirano u iznosu od 120.000,00 kuna za tekuće donacije


VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.190.000,00 KUNA

Program 1018 Financiranje Vatrogasne zajednice i civilne zaštite planirano u iznosu od 1.150.000,00 kuna, od toga:

1. Za financiranje Vatrogasne zajednice Grada Ludbrega planirano je 1.150.000,00 za tekuće donacije

2. Za financiranje Civilne zaštite i HGSS planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije


JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA PLANIRANO U IZNOSU OD 260.360,00 KUNA

Program 1019 Financiranje turističke zajednice Grada Ludbrega planirano u iznosu od 260.360,00 kuna

Za turističku zajednicu –redovnu djelatnost planirano je 260.360,00 kuna za tekuće donacije


JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA PLANIRANE U IZNOSU OD 193.000,00 KUNA

Program 1024 Informiranje i promidžba planirano u iznosu od 193.000,00 kuna, od toga:

1. Za financiranje – Radio Ludbreg planirano je 70.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2. Za financiranje Varaždinske televizije planirano je 35.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

3. Za financiranje – radio Varaždin planirano je 28.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

4. Za financiranje – Varaždinske vijesti planirano je 20.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

5. Za financiranje – e-Varaždin planirano je 25.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

6. Za financiranje Srce TV planirano je 15.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru


POLITIČKE STRANKE

Program 1025 Političke stranke planirano je 50.000,00 kuna

Za donacije političkim strankama planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije


ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE DJELATNOSTI I IMOVINU PLANIRANO U IZNOSU OD 11.165.800,00 KUNA

IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 11.165.800,00 KUNA

Program 1026 Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 10.595.800,00 kuna, od toga:

1. Za financiranje održavanja komunalne infrastrukture planirano je 1.709.800,00 kuna za rashode za usluge

2. Za izradu prostorno – planske dokumentacije planirano je 350.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za gospodarenje imovinom i druge komunalne rashode planirano je 3.186.000,00, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 840.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 820.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna 

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 50.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 46.000,00 kuna za kapitalne pomoći 

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od  2.250.000,00 kuna, od toga, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.150.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 1.750.000,00 kuna i postrojenje i oprema 450.000,00 kuna

4. Za izgradnju reciklažnog dvorišta „Meka“ planirano je 5.350.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1027 Program energetske učinkovitosti planirano u iznosu od 570.000,00 kuna

Za sufinanciranje projekta energetske učinkovitosti (projekt javne rasvjete – energetska usluga ESCO model) planirano u iznosu od 570.000,00 kuna, od toga  materijalni rashodi  520.000,00 kuna, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kuna 


ODJEK ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I RAZVOJNE PROJEKTE PANIRANO U IZNOSU OD 11.895.371,00 KUNA

PODUZETNIŠTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 1.088.300,00 KUNA

Program  1028 Program razvoja poduzetništva planiran u iznosu od 738.300,00 kuna

1. Za poticanje razvoja poduzetništva planirano je 168.000,00 kuna za subvencije, od rashodi za usluge 50.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirano u iznosu od 118.000,00 kuna

2. Za Javne radove planirano je 290.300,00 kuna od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 240.700,00 kuna od toga plaće (Bruto) 205.000,00 kuna i doprinosi na plaće 35.700,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 49.600,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 9.600,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00 kuna

3. Za financiranje djelatnosti poduzetničkog inkubatora planirano je 280.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 190.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 90.000,00 kuna


Program 1030 Program razvoja poljoprivrede planirano u iznosu od 350.000,00 kuna

Za poticanje programa i projekta u poljoprivredi planirano je 350.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


RAZVOJNI PROJEKTI PLANIRANI U IZNOSU OD 10.807.071,00 KUNA


PROGRAM PROJEKATA EU PLANIRAN U IZNOSU OD 10.807.071,00 KUNA


Program 1031 Realizacija projekata EU planiran u iznosu od 10.807.071,00 kuna, od toga:


1.Za Arheološki park planirano je 7.109.571,00 kuna, od toga:

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 276.231,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 235.691,00 kuna i doprinosi na plaće 40.540,00 kuna

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 14.340,00 kuna  za naknade troškova građanima

•Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od  739.000,00 kuna za pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

•Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.080.000,00 kuna, od toga za građevinske objekte 5.000.000,00 kuna, za postrojenja i opremu 1.000.000,00 kuna i za nematerijalnu proizvedenu imovinu 80.000,00 kuna

2.Za projekt Zeleno želimo planirano je 477.123,00 kuna, od toga:

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 145.903,00 kuna, od toga plaće (bruto) 124.489,00 kuna i doprinosi na plaće 21.414,00 kuna

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 274.370,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 19.560,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 22.700,00 kuna, rashodi za usluge 232.110,00 kuna

•Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od  56.850,00 kuna za postrojenja i opremu

3.Za projekt “Ecosmartcities“ planirano je 1.030.464,00 kuna, od toga:

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 145.024,00 kuna, od toga  plaće (Bruto) 123.893,00 kuna i doprinosi na plaće 21.311,00 kuna

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 308.280,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 8.970,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 21.700,00 kuna i rashodi za usluge 277.610,00 kuna

•Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od  342.000,00 kuna za pomoći inozemnim vladama

•Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od  234.980,00 kuna za postrojenja i opremu

4.Za projekt “Desco“ planirano je 1.630.378,00 kuna, od toga:

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 185.120,00 kuna, od toga plaće (bruto) 157.951,00 kuna i doprinosi na plaće 27.169,00 kuna

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 480.678,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 16.638,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 40.340,00 kuna, rashodi za usluge 423.700,00 kuna

•Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od  957.000,00 kuna, od toga pomoći inozemnim vladama 685.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 272.000,00 kuna

•Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od  7.580,00 kuna za postrojenja i opremu

5.Za projekt “ Happy Bike“ planirano je 507.535,00 kuna, od toga:

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 62.115,00 kuna, od toga plaće (bruto) 52.999,00 kuna i doprinosi na plaće 9.116,00 kuna

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od  255.920,00 kuna , od toga 6.530,00 kuna naknade troškova zaposlenima, 9.200,00 kuna rashodi za materijal i energiju i 240.190,00 kuna rashodi za usluge

•Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od  189.500,00 kuna za građevinske objekte

6.Za “Dvije i pol minute do ponoći“ planirano je 52.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 42.000,00 kuna, rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Projekcija Proračuna
  PREUZMI:

 2. Plan razvojnih programa
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju Proračuna
  PREUZMI:

 4. Proračun Grada Ludbrega za 2018.godinu
  PREUZMI:

 5. Prijedlog Proračuna Grada Ludbrega za 2018. godinu
  PREUZMI:

 6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2017. godinu
  PREUZMI:

 7. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ludbrega za 2018. godinu
  PREUZMI:

 8. Izvješće i konsolidirano izvješće o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2017. godinu
  PREUZMI:

 9. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa
  PREUZMI:

 10. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2017. godinu
  PREUZMI:

 11. Zaključak o prihvaćanju izvješća
  PREUZMI:

 12. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2018. godinu
  PREUZMI:

 13. Izvješće o polugodišnjem izvršenju Proračuna Grada Lubrega za 2018. godinu
  PREUZMI:

 14. Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna za 2018. godinu
  PREUZMI:

 15. Izvještaj o provedbi razvojnih programa za razdoblje sječanj-lipanj za 2018. godinu
  PREUZMI:

Više