Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Ludbreg

  Kontakt podaci
  Grad Ludbreg
  Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg
  OIB: 84947290034
  042/420-200
   grad@ludbreg.hr

Proračun za građane za 2019. godinu

Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Grad Ludbreg prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.ludbreg.hr.


Želimo vam omogućiti bolji uvid u ono što radimo i za što se zalažemo, s toga smo se odlučili na projekt Proračun za građane te vam omogućili da svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u razvitku našeg Grada i pomognete da postanemo još bolji, razvijeniji i ljepši.

Planiramo ulaganja u komunalnu infrastrukturu, izgradnju i asfaltiranje cesta, plinovoda, vodovoda i kanalizacije, uređenje nogostupa, pješačkih staza i parkirališta, uređenje dječjih igrališta u naseljima i Gradu Ludbregu kao i rekonstrukciju i modernizaciju javne rasvjete. Kako bismo naš grad učinili ljepšim ulažemo u održavanje javnih površina čišćenjem, sadnjom cvijeća i drveća te održavanjem grmova i travnjaka.

I ove godine nastavljamo s projektima kao što su: 

- Arheološki parka Iovia koji je dio projekta “Unaprjeđenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega”. U planu je izgradnja Arheološkog parka, uređenje šetnice uz rijeku Bednju, sanacija fasade na Crkvi svetog Trojstva, uređenje hotelskih soba s ciljem povećanja smještajnih kapaciteta te uređenje Zanatskog trga.

- Projekt “Zeleno želimo“, zajednički cilj projekta je prekogranično povezivanje turističke ponude ruralnog smještaja s lokalnom gastronomskom ponudom i turističkim sadržajima, 

- Projekt “Ecosmartcities“, uključuje uspostavu modernog sustava gospodarenja otpadom koji obuhvaća opremanje podzemnim kontejnerima povezanog s naprednim softverom za praćenje popunjenosti otpadom pomoću mobilnih aplikacija, a čime se postiže vremenska učinkovitost, smanjuju troškovi prijevoza te osigurava učinkovito upravljanje ljudskim resursima, 

- Projekt “Desco“, je projekt prijavljen na program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska, a temelji se na potrebi jačanja suradnje između malenih gradova i različitih te okuplja tri partnera iz dvije zemlje, Grad Ludbreg, Grad Prelog i Općinu Letenye, s ciljem unapređenja suradnje između partnera, institucija i građana na prekograničnom području. Glavni cilj projekta je razvijanje zajedničke platforme za stratešku suradnju između različitih dionika u cijelom prekograničnom području, 

- Projekt “Happy Bike“ je projekt biciklističke staze koja će povezivati partnerska naselja, prolazeći kroz prirodu uz rijeke Muru i Dravu.

Velik dio novca izdvojili smo za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i sufinanciranje boravka djece slabijeg imovinskog stanja.

Zalažemo se za povećanje broja djece s toga za svako novorođeno dijete dajemo jednokratnu pomoć u iznosu 1.200,00 kuna za prvo dijete, 1.500,00 kuna za drugo, a za treće i svako sljedeće 2.000,00 kuna.

Mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti s toga im želimo olakšali obrazovanje sufinanciranjem prijevoza, stipendiranjem studenata i učenika, sufinanciranjem prehrane učenicima Osnovne škole i nabavom školskog pribora.

Planiramo namijeniti dio novca za opremanje Gradske knjižnice i čitaonice “M. Kerstner“ Ludbreg i  za stručno usavršavanje zaposlenika.

Također, dio novca iz proračuna izdvojili smo za Zajednice športskih udruga i za sufinanciranje društveno humanitarnih udruga.

Dio sredstava iz proračuna namijenjen je za pomoć obiteljima koje su najugroženije i kojima je potrebna naša pomoć kako bismo im pružili neke od osnovnih stvari potrebne za život.

Poštovani Građani izdvojili smo neke projekte u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Molimo vas da nam uputite vaše prijedloge i ideje koje smatrate potrebnim kako bismo naše mjesto učinili ugodnijim za življenje.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 8.11.2018. do 22.11.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje.


Gradonačelnik Grada Ludbrega

 Dubravko Bilić


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Ludbrega za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Ludbrega za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Ludbrega koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Ludbrega kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Proračun možete pronaći OVDJE.


 Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Proračunski korisnici Grada Ludbrega su: Dječji vrtić Radost Ludbreg, Centar za kulturu i informiranje Dragutin Novak Ludbreg, Gradska knjižnica i čitaonica Mladen Kerstner


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 59.437.625,00 kn 95,59 %
> Prihodi od poreza 21.003.000,00 kn 33,78 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 29.866.890,00 kn 48,03 %
> Prihodi od imovine 1.205.600,00 kn 1,94 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 7.017.635,00 kn 11,29 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 333.500,00 kn 0,54 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 11.000,00 kn 0,02 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.741.506,00 kn 4,41 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.656.506,00 kn 4,27 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 85.000,00 kn 0,14 %
UKUPNO 62.179.131,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Grada Ludbrega za 2019. godinu planirani su u iznosu od 62.179.131,00 kuna


Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Ludbrega za 2019. godinu su 59.437.625,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 21.003.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 18.534.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 2.164.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 305.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 29.866.890,00 kuna, od toga pomoći od inozemnih vlada planirane u iznosu od 2.162.724,00 kuna, pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 3.248.346,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane u iznosu od 88.650,00 kuna, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 24.367.170,00 kuna.

3. Prihodi od imovine koji su planirani u iznosu od 1.205.600,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 490.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 715.600,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 7.017.635,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 107.500,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.355.135,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 5.555.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 333.500,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirano u iznosu od 11.000,00 kuna od toga kazne i upravne mjere 1.000,00 kuna i Ostali prihodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Ludbrega za 2019. godinu planiranih u iznosu od 2.741.506,0 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 2.656.506,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 85.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 27.311.274,00 kn 43,92 %
> Rashodi za zaposlene 6.959.212,00 kn 11,19 %
> Materijalni rashodi 10.687.222,00 kn 17,19 %
> Financijski rashodi 466.500,00 kn 0,75 %
> Subvencije 1.149.000,00 kn 1,85 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.111.292,00 kn 3,40 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 740.000,00 kn 1,19 %
> Ostali rashodi 5.198.048,00 kn 8,36 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 33.517.857,00 kn 53,91 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 105.000,00 kn 0,17 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.597.857,00 kn 33,13 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 12.815.000,00 kn 20,61 %
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.350.000,00 kn 2,17 %
UKUPNO 62.179.131,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Grada Ludbrega za 2019. godinu planirani su u iznosu od 62.179.131,00kuna


Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Grada Ludbrega za 2019. godinu planirani su u iznosu od 27.311.274,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 6.959.212,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 5.798.458,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 212.700,00 kuna, doprinosi na plaće planirani u iznosu od 948.054,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.687.222,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 612.497,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.445.500,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 7.832.753,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 14.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 782.472,00kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 466.500,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 170.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 296.500,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 1.149.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 484.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 665.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.111.292,00 kuna, od toga Pomoći inozemnim vladama 878.000,00 kuna i Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.233.292,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 740.000,00 kuna za Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.198.048,00 kuna, od toga tekuće donacije u planiranom iznosu od 5.098.048,00 kuna, kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 50.000,00 kuna i izvanredni rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna 


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Ludbrega za 2019. godinu planirani u iznosu od 33.517.857,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 105.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva planirano u iznosu od 100.000,00 kuna i nematerijalna imovina planirana u iznosu od 5.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.597.857,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 18.327.857,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 1.296.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirano u iznosu od 102.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 872.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od 12.815.000,00 kuna od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.665.000,00 kuna i dodatna ulaganja na ostalu nefinancijsku imovinu 9.150.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Grada Ludbrega za 2019. godinu planirani u iznosu od 1.350.000,00 kuna za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova od kreditnih ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


PRESTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE PLANIRANO U IZNOSU OD 3.769.750,00 KUNA


GRADSKO VIJEĆE – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA PLANIRANO U IZNOSU OD 2.213.000,00 KUNA

Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti planirano u iznosu od 2.213.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Gradskog vijeća planirano je 454.000,00 kuna, od toga naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 450.000,00 kuna

2. Za financijske rashode planirano je 1.759.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 409.000,00 kuna od toga, rashodi za usluge 129.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 180.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 170.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 10.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga kazne, penali i naknade štete 50.000,00 kuna i izvanredni rashodi 50.000,00 kuna

• Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova planirano u iznosu od 1.350.000,00 kuna za otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 


MJESNI ODBORI – MJESNA SAMOUPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.556.750,00 KUNA

Program 1002 Mjesna samouprava planirano u iznosu od 1.556.750,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Mjesnih odbora planirano je 830.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 643.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 365.000,00 kuna, rashodi za usluge 243.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 130.000,00 kuna za tekuće donacije 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 57.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 22.000,00 kuna i postrojenje i oprema 35.000,00 kuna

2. Za održavanje komunalne infrastrukture u VMO planirano je 726.750,00 kuna za rashode za usluge


ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE PLANIRANO U IZNOSU OD 4.951.300,00 KUNA


FINANCIJSKI POSLOVI PLANIRANI U IZNOSU OD 4.951.300,00 KUNA


Program 1003 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 4.951.300,00 od toga:

1. Za redovnu djelatnost upravnog odjela planirano je 3.139.800,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.829.800,00 kuna, od toga Plaće (Bruto) 2.335.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 113.000,00 kuna i doprinosi na plaće 381.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 310.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

2. Za ostale rashode planirano je 1.446.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 435.000,00 kuna, rashodi za usluge 818.5,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 193.000,00 kuna

3. Za financijske rashode planirano je 260.000,00 kuna, od toga 230.000,00 kuna za ostale financijske rashode i 30.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za nabavu nefinancijske imovine planirano je 105.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 5.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 60.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 40.000,00 kuna


ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE PLANIRANO U IZNOSU OD 18.425.502,00 KUNA


JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE PLANIRANO U IZNOSU OD 8.133.957,00 KUNA


Program 1006 Predškolski odgoj i prosvjeta planirano u iznosu od 8.133.957,00 kuna, od toga:

1. Za sufinanciranje djece – Dječji vrtić „Radost“ Ludbreg planirano je 5.759.957,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.011.470,00 kuna, od toga Plaće (Bruto) 1.672.500,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 63.000,00 kuna i doprinosi na plaće 275.970,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 607.630,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 102.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 404.970,00 kuna, rashodi za usluge 83.160,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.500,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 4.000,00 kuna za bankarske usluge i usluge platnog prometa

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.136.857,00 kuna, od toga građevinski objekti 3.125.857,00 kuna i postrojenje i oprema 11.000,00 kuna

2. Za sufinanciranje boravka djece – Dječji vrtić „Iskrica“ planirano je 816.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za sufinanciranje boravka djece – Dječji vrtić „Smjehuljica“ planirano je 1.104.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za sufinanciranje boravka djece slabijeg imovinskog stanja u dječjim vrtićima planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za sufinanciranje prijevoza učenicima planirano je 140.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za sufinanciranje osnovne i srednje škole (prehrana, natjecanje, šport, mala škola i informiranje) planirano je 229.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

7. Za donacije srednja škola Ludbreg planirano je 35.000,00 kuna za tekuće donacije

8. Za sufinanciranje edukacije i programa u dječjim vrtićima planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije


JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA PLANIRANO U IZNOSU OD 890.000,00 KUNA

Program 1007 Javne potrebe u športu planirane u iznosu od 860.000,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost Zajednice športskih udruga planirano je 750.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za Stadion NK „Podravina“ – energenti i komunalne usluge planirano je 70.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 60.000,00 kuna i rashodi za usluge 10.000,00 kuna

3. Za dodatne programe u sportu (Kretanje je život, Rekreativni sport za djecu) planirano je 70.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora


JAVNE POTREBE IZ OBLASTI ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA PLANIRANO JE 50.000,00 KUNA

Program 1008 Zaštita spomenika kulture i arheoloških nalaza planirano u iznosu od 50.000,00 kuna za rashode za usluge

Za zaštitu spomenika kulture i arheoloških nalaza planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

 

JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE PLANIRANE U IZNOSU OD 6.524.555,00 KUNA


Program 1009 Centar za kulturu i informiranje "Dragutin Novak" Ludbreg planirano u iznosu od 5.515.985,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost Centra za kulturu „D. Novak“ Ludbreg planirano je 4.998.485,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.148.455,00 kuna, od toga Plaće (Bruto) 968.455,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 24.900,00 kuna i doprinosi na plaće 155.100,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 250.030,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 43.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 162.030,00 kuna, rashodi za usluge 40.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.500,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za ostale financijske rashode 

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.550.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 50.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.500.000,00 kuna

2. Za Centar za kulturu i informiranje „D. Novak“ Ludbreg – programi planirano je 230.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za financiranje troškova materijala za manifestacije planirano je 137.500,00 kuna za rashode za usluge – promidžbeni materijal

4. Za financiranje troškova manifestacija planirano je 150.000,00 kuna za rashode za usluge – zakupnine i najamnine za opremu – Centar za kulturu i informiranje D.Novak


Program 1010 Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“ Ludbreg planirano u iznosu od 988.570,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“ Ludbreg planirano je 792.512,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 439.417,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 367.053,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 11.800,00 kuna i doprinosi na plaće 60.564,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 190.595,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 36.912,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 18.500,00 kuna, rashodi za usluge 111.683,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.500,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.500,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 160.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 150.000,00 kuna i postrojenje i oprema 10.000,00 kuna

2. Za Gradsku knjižnicu i čitaonicu „Mladen Kerstner“ Ludbreg – programi planirano je 196.058,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 94.058,00 kuna za tekuće donacije

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 102.000,00 za kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 


Program 1012 Sufinanciranje kulturno umjetničkih događanja planirano u iznosu od 20.000,00 kuna 

Za koncertni ured Varaždin planirano je 20.000,00 kina za tekuće donacije


PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA I DR. PLANIRANO U IZNOSU OD 326.000,00 KUNA


Program 1014 Promidžba i ostali troškovi javnih manifestacija planirano u iznosu od 326.000,00 kuna 

Za financiranje promidžbe i ostalih troškovi javnih manifestacija planirano je 326.000,00 kuna, od toga 211.000,00 kuna za rashode za usluge i 115.000,00 kuna za tekuće donacije


JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI PLANIRANO U IZNOSU OD 690.000,00 KUNA


Program 1015 Socijalna skrb planirana u iznosu od 690.000,00 kuna, od toga:

1. Za novčane pomoći sukladno Zakonu socijalne skrbi planirano je 250.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za stipendije i pomoći učenicima i studentima planirano je 320.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za novorođenu djecu planirano je 120.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA PLANIRANO JE 527.018,00 KUNA


Program 1015 Socijalna skrb planirano u iznosu od 177.018,00 kuna

Za sufinanciranje društveno humanitarnih udruga planirano je 177.018,00 kuna za tekuće donacije


Program 1016 Financiranje javnih potreba civilnog društva planirano u iznosu od 350.000,00 kuna 

Za financiranje javnih potreba civilnog društva planirano u iznosu od 350.000,00 kuna za tekuće donacije


JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 120.000,00 KUNA


Program 1017 financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture planirano u iznosu od 120.000,00 kuna 

Za financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture planirano u iznosu od 120.000,00 kuna za tekuće donacije


VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 590.000,00 KUNA


Program 1018 Financiranje Vatrogasne zajednice i civilne zaštite planirano u iznosu od 590.000,00 kuna, od toga:

1. Za financiranje Vatrogasne zajednice Grada Ludbrega planirano je 550.000,00 za tekuće donacije

2. Za financiranje Civilne zaštite i HGSS planirano je 40.000,00 kuna, od toga intelektualne usluge 20.000,00 kuna i tekuće donacije 20.000,00 kuna


JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA PLANIRANO U IZNOSU OD 316.972,00 KUNA


Program 1019 Financiranje turističke zajednice Grada Ludbrega planirano u iznosu od 316.972,00 kuna

Za turističku zajednicu –redovnu djelatnost planirano je 316.972,00 kuna za tekuće donacije


JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA PLANIRANE U IZNOSU OD 207.000,00 KUNA


Program 1024 Informiranje i promidžba planirano u iznosu od 207.000,00 kuna, od toga:

1. Za financiranje – Radio Ludbreg planirano je 70.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2  Za financiranje Varaždinske televizije planirano je 35.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

3. Za financiranje – radio Varaždin planirano je 28.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

4. Za financiranje – Varaždinske vijesti planirano je 15.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

5. Za financiranje – e-Varaždin (Conceptus publika) planirano je 20.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

6. Za financiranje Srce TV planirano je 15.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

7. Za financiranje Gradonačelnik.hr planirano je 24.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru


POLITIČKE STRANKE


Program 1025 Političke stranke planirano je 50.000,00 kuna

Za donacije političkim strankama planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije


ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE DJELATNOSTI I IMOVINU PLANIRANO U IZNOSU OD 23.422.600,00 KUNA


IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 23.422.600,00 KUNA


Program 1026 Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 22.802.600,00 kuna, od toga:

1. Za financiranje održavanja komunalne infrastrukture planirano je 22.802.600,00 kuna za rashode za usluge - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Lukom d.o.o. Ludbreg

2. Za izradu prostorno – planske dokumentacije planirano je 619.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu - Dokumenti prostornog uređenja

3. Za gospodarenje imovinom i druge komunalne rashode planirano je 20.444.600,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.849.600,00 kuna za rashode za usluge

• Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za pristojbe i naknade

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 50.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 18.545.000,00 kuna, od toga, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 9.130.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 9.030.000,00 kuna i postrojenje i oprema 100.000,00 kuna

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 9.315.000,00 kuna, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 165.000,00 kuna – Vatrogasni dom rekonstrukcija krovišta i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 9.150.000,00 kuna – groblje Ludbreg


Program 1027 Program energetske učinkovitosti planirano u iznosu od 620.000,00 kuna

Za sufinanciranje projekta energetske učinkovitosti (projekt javne rasvjete – energetska usluga ESCO model) planirano u iznosu od 620.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi 520.000,00 kuna, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kuna – dokumenti prostornog uređenja


ODSJEK ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I RAZVOJNE PROJEKTE PANIRANO U IZNOSU OD 11.609.979,00 KUNA


PODUZETNIŠTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 893.000,00 KUNA


Program 1028 Program razvoja poduzetništva planirano u iznosu od 543.000,00 kuna, od toga:

1. Za poticanje razvoja poduzetništva planirano je 168.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i subvencije 118.000,00 kuna

2. Za Javne radove – GRAD planirano je 10.000,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - doprinosi i potpora za volontere

3. Za financiranje djelatnosti poduzetničkog inkubatora planirano je 365.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 190.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 175.000,00 kuna


Program 1030 Program razvoja poljoprivrede planirano u iznosu od 350.000,00 kuna

Za poticanje programa i projekta u poljoprivredi planirano je 350.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora – subvencije poljoprivrednicima


RAZVOJNI PROJEKTI PLANIRANI U IZNOSU OD 10.716.979,00 KUNA


PROGRAM PROJEKATA EU PLANIRAN U IZNOSU OD 10.716.979,00 KUNA


Program 1031 Realizacija projekata EU planiran u iznosu od 10.716.979,00 kuna, od toga:

1. Za „Arheološki park“ planirano je 8.352.192,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 295.000,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 253.000,00 kuna i doprinosi na plaće 42.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 8.300,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od  1.220.092,00 kuna za pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.829.000,00 kuna, od toga za građevinske objekte 6.000.000,00 kuna, za postrojenja i opremu 716.000,00 kuna i za nematerijalnu proizvedenu imovinu 113.000,00 kuna

2. Za projekt Zeleno želimo planirano je 280.032,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 149.100,00 kuna, od toga plaće (bruto) 128.000,00 kuna i doprinosi na plaće 21.100,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 130.932,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 20.300,00 kuna i rashodi za usluge 91.660,00 kuna

3. Za projekt “Ecosmartcities“ planirano je 853.055,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 16.020,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 13.700,00 kuna i doprinosi na plaće 2.320,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 116.035,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 2.815,00 kuna i rashodi za usluge 113.220,00 kuna

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od  721.000,00 kuna za pomoći inozemnim vladama

4. Za projekt “Desco“ planirano je 344.320,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 36.800,00 kuna, od toga plaće (bruto) 32.300,00 kuna i doprinosi na plaće 4.500,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 137.320,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 8.220,00 kuna i rashodi za usluge 129.100,00 kuna

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od  170.200,00 kuna, od toga pomoći inozemnim vladama 157.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 13.200,00 kuna

5. Za projekt “ Happy Bike“ planirano je 760.880,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 33.150,00 kuna, od toga plaće (bruto) 28.450,00 kuna i doprinosi na plaće 4.700,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 413.730,00 kuna , od toga 3.650,00 kuna naknade troškova zaposlenima i 410.080,00 kuna rashodi za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od  314.000,00 kuna za građevinske objekte

6. Za “Dvije i pol minute do ponoći“ planirano je 51.600,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 20.100,00 kuna, rashodi za usluge 25.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 kuna

7. Za projekt AR EDU planirano je 27.100,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 19.100,00 kuna - Službena putovanja i rashodi za usluge 8.000,00 kuna - Usluge promidžbe i informiranja i ostale usluge

8. Za projekt ECO GARDENS IN OUR KINDERGARTENS planirano je 47.800,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 37.800,00 kuna - Službena putovanja i rashodi za usluge 10.000,00 kuna - Usluge promidžbe i informiranja i ostale usluge


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Grada Ludbrega za 2019. godinu
  PREUZMI:

 2. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA ZA 2019. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Grada Ludbrega za 2019. godinu
  PREUZMI:

 4. Projekcija Proračuna Grada Ludbrega za 2020. - 2021. godinu
  PREUZMI:

 5. Plan razvojnih programa Grada Ludbrega za razdoblje 2019. - 2021. godine
  PREUZMI:

 6. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Ludbrega za 2019. godinu
  PREUZMI:

 7. Izvještaj i konsolidirani izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. godinu
  PREUZMI:

 8. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2018. godinu
  PREUZMI:

 9. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Grada Ludbrega za 2018. godinu
  PREUZMI:

 10. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2018. godinu
  PREUZMI:

 11. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja i konsolidiranog izvještaja o izvršenju proračuna za 2018. godinu
  PREUZMI:

 12. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Ludbrega za 2019. godinu
  PREUZMI:

 13. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2019. godinu
  PREUZMI:

 14. Izvještaj o polugodišnjem izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2019. godinu
  PREUZMI:

 15. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za 2019. godinu
  PREUZMI:

Više