Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Ludbreg

  Kontakt podaci
  Grad Ludbreg
  Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg
  OIB: 84947290034
  042/420-200
   grad@ludbreg.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Grad Ludbreg prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.ludbreg.hr.

Želimo vam omogućiti bolji uvid u ono što radimo i za što se zalažemo, s toga smo se odlučili na projekt Proračun za građane te vam omogućili da svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u razvitku našeg Grada.

Planiramo ulaganja u komunalnu infrastrukturu, izgradnju i asfaltiranje cesta, plinovoda, vodovoda i kanalizacije, uređenje nogostupa, pješačkih staza i parkirališta, uređenje dječjih igrališta u naseljima i Gradu Ludbregu. Kako bismo naš grad učinili ljepšim ulažemo u održavanje javnih površina čišćenjem, sadnjom cvijeća i drveća te održavanjem grmova i travnjaka.

U nadolazećoj godini planiramo nastaviti s postojećim projektima te započeti s nekim novim: 

- Projekt „Arheološki park“ koji je dio projekta “Unaprjeđenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega”. U planu je izgradnja Arheološkog parka, uređenje šetnice uz rijeku Bednju, sanacija fasade na Crkvi svetog Trojstva, uređenje hotelskih soba s ciljem povećanja smještajnih kapaciteta te uređenje Zanatskog trga.

- Projekt „Zeleno želimo“ zajednički cilj projekta je prekogranično povezivanje turističke ponude ruralnog smještaja s lokalnom gastronomskom ponudom i turističkim sadržajima,

- Projekt „Ecosmartcities“ uključuje uspostavu modernog sustava gospodarenja otpadom koji obuhvaća opremanje podzemnim kontejnerima povezanog s naprednim softverom za praćenje popunjenosti otpadom pomoću mobilnih aplikacija, a čime se postiže vremenska učinkovitost, smanjuju troškovi prijevoza te osigurava učinkovito upravljanje ljudskim resursima,

- Projekt „AR EDU“ - Cilj projekta je kroz zanimljive i interaktivne sadržaje, koje će kreirati sami učenici i njihovi mentori, povećati interes učenika za školske predmete iz STEM područja te razviti interaktivni nastavni software koji će moći koristiti i buduće generacije srednjoškolaca. Ovim se projektom također želi unaprijediti prekogranična suradnja obrazovnih institucija i nevladinih organizacija kao i povećati mobilnost učenika i nastavnog osoblja

- Projekt „ECO GARDENS IN OUR KINDERGARTENS“ usmjeren je na razmjenu iskustva i znanja između dječjih vrtića i drugih socioekonomskih organizacija u području zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada te uvođenje inovativnih pristupa učenja i podučavanja u predškolsko obrazovanje. Projekt se provodi u partnerstvu različitih organizacija iz Hrvatske, Makedonije i Bugarske. Vodeći partner je Grad Ludbreg, dok su partneri iz Hrvatske Poduzetnički inkubator Lucera d.o.o. i Dječji vrtić „Radost“ Ludbreg. Partneri iz Makedonije su Dječji vrtić Pavlina Veljanova, LAG Kochani i KJP Vodovod Kochani, dok su Institut za razvoj i ekonomski rast i Dječji vrtić Radost partneri iz Bugarske. 

- Projekt „O Okolišu se pobrini i otpad zbrini“ naziv je projekta koji je odobren Gradu Ludbregu, a provodit će se u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike. Projektom se nastoji potaknuti sve građane i stanovnike Grada Ludbrega i Općine Kalnik na odgovorno ponašanje s otpadom. Provedba projekta trajat će do ožujka 2020. godine.

- Projekt „Partnerstvo za solidarnu ekonomiju – Švicarsko-Hrvatski“ 

- Projekt „VR EDUCATION“ 

Dio novca izdvojili smo za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima "Radost" Ludbreg, "Iskrica“ i „Smjehuljica" te sufinanciranje boravka djece slabijeg imovinskog stanja.

Roditeljima novorođene djece dajemo jednokratnu pomoć u iznosu 1.200,00 kuna za prvo dijete, 1.500,00 kuna za drugo, a za treće i svako sljedeće 2.000,00 kuna.

Želimo ulagati u obrazovanje, s toga sufinanciramo prijevoza učenicima, studentima koji studiraju za deficitarna zanimanja i studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa dodjeljujemo stipendije kao i učenicima srednjih škola, učenicima osnovnih škola sufinanciramo prehranu.

Također, dio novca iz proračuna izdvojili smo za Zajednice športskih udruga i za sufinanciranje društveno humanitarnih udruga.

Dio sredstava iz proračuna namijenjen je za pomoć obiteljima koje su najugroženije i kojima je potrebna naša pomoć kako bismo im pružili neke od osnovnih stvari potrebne za život.

Poštovani Građani izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Molimo vas da nam uputite vaše prijedloge i ideje koje smatrate potrebnim kako bismo naše mjesto učinili ugodnijim za življenje.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 15.11.2019. do 30.11.2019. godine. Više o tome možete pogledati OVDJE

Gradonačelnik Grada Ludbrega

Dubravko Bilić 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Ludbrega za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Ludbrega za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Ludbrega koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Ludbrega kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.

Proračuna možete pronaći OVDJE.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Ludbrega su: Dječji vrtić Radost Ludbreg, Centar za kulturu i informiranje Dragutin Novak Ludbreg, Gradska knjižnica i čitaonica Mladen Kerstner


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 51.834.800,00 kn 91,08 %
> Prihodi od poreza 22.654.000,00 kn 39,81 %
> Pomoći iz inozemstva 20.114.600,00 kn 35,34 %
> Prihodi od imovine 1.500.200,00 kn 2,64 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 7.202.000,00 kn 12,66 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe 353.000,00 kn 0,62 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 11.000,00 kn 0,02 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.105.000,00 kn 7,21 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 4.020.000,00 kn 7,06 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 85.000,00 kn 0,15 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 970.000,00 kn 1,70 %
UKUPNO 56.909.800,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Grada Ludbrega za 2020. godinu planirani su u iznosu od 56.909.800,00 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Ludbrega za 2020. godinu su 51.834.800,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 22.654.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 20.000.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 2.334.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 320.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 20.114.600,00 kuna, od toga pomoći od inozemnih vlada planirane u iznosu od 2.420.000,00 kuna, pomoći od institucija i tijela EU - Manjine dodana vrijednost EU u iznosu od 164.100,00 kuna, pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 1.040.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu 126.500,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane u iznosu od 93.000,00 kuna, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 16.271.000,00 kuna.

3. Prihodi od imovine koji su planirani u iznosu od 1.500.200,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 489.300,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.010.900,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 7.202.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 87.500,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 400.000,00 kuna, ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 1.094.500,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 5.620.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 353.000,00 kuna, od toga prihodi od pruženih usluga 350.000,00 kuna i tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna 3.000,00 kuna 

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirano u iznosu od 11.000,00 kuna od toga kazne i upravne mjere 1.000,00 kuna i Ostali prihodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Ludbrega za 2020. godinu planiranih u iznosu od 4.105.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 4.020.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 85.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja Grada Ludbrega za 2020. godinu planiranih u iznosu od 970.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 31.483.152,00 kn 55,32 %
> Rashodi za zaposlene 8.797.212,00 kn 15,46 %
> Materijalni rashodi 10.720.316,00 kn 18,84 %
> Financijski rashodi 449.500,00 kn 0,79 %
> Subvencije 1.663.675,00 kn 2,92 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.704.203,00 kn 2,99 %
> Naknade građanima i kućanstvima 780.000,00 kn 1,37 %
> Ostali rashodi 7.368.246,00 kn 12,95 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 24.076.648,00 kn 42,31 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 kn 1,76 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 19.576.648,00 kn 34,40 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.500.000,00 kn 6,15 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.350.000,00 kn 2,37 %
UKUPNO 56.909.800,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Grada Ludbrega za 2020. godinu planirani su u iznosu od 56.909.800,00 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Grada Ludbrega za 2020. godinu planirani su u iznosu od 31.483.152,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 8.797.212,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 6.997.382,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 647.400,00 kuna, doprinosi na plaće planirani u iznosu od 1.154.430,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.720.316,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 769.558,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.567.500,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 7.512.758,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 22.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 848.000,00kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 449.500,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 140.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 309.500,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 1.663.675,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 1.068.675,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 595.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.704.203,00 kuna, od toga Pomoći inozemnim vladama 721.000,00 kuna i Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 983.203,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 780.000,00 kuna za Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 7.368.246,00 kuna, od toga tekuće donacije u planiranom iznosu od 5.538.246,00 kuna, Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama u iznosu od 30.000,00 kuna, Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve u iznosu od 50.000,00 kuna i Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 1.750.000,00 kuna 


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Ludbrega za 2020. godinu planirani u iznosu od 24.076.648,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna za građevinska zemljišta

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 19.576.648,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 15.802.548,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 3.114.100,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirano u iznosu od 115.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 545.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od 3.500.000,00 kuna od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.350.000,00 kuna i dodatna ulaganja na ostalu nefinancijsku imovinu 150.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Grada Ludbrega za 2020. godinu planirani u iznosu od 1.350.000,00 kuna za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova od kreditnih ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE PLANIRANO U IZNOSU OD 4.039.525,00 KUNA


GRADSKO VIJEĆE – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA PLANIRANO U IZNOSU OD 2.243.000,00 KUNA

Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti planirano u iznosu od 2.243.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Gradskog vijeća planirano je 474.000,00 kuna, od toga naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 470.000,00 kuna

2. Za financijske rashode planirano je 1.769.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 189.000,00 kuna od toga, rashodi za usluge 175.000,00 kuna i članarine Savezu gradova i općina 14.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 150.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 140.000,00 kuna i zatezne kamate iz poslovnih odnosa 10.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, od toga kazne, penali i naknade štete 30.000,00 kuna i izvanredni rashodi 50.000,00 kuna

• Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova planirano u iznosu od 1.350.000,00 kuna za otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 


MJESNI ODBORI – MJESNA SAMOUPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.796.525,00 KUNA

Program 1002 Mjesna samouprava planirano u iznosu od 1.796.525,00 kuna,

1. Za redovnu djelatnost Mjesnih odbora planirano je 1.023.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 793.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 365.000,00 kuna, rashodi za usluge 393.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 230.000,00 kuna za tekuće donacije 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 57.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 22.000,00 kuna i postrojenje i oprema 35.000,00 kuna

2. Za održavanje komunalne infrastrukture u VMO planirano je 716.525,00 kuna za rashode za usluge


ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN PLANIRANO U IZNOSU OD 6.324.500,00 KUNA


FINANCIJSKI POSLOVI PLANIRANI U IZNOSU OD 6.324.500,00 KUNA

Program 1003 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 6.324.500,00 od toga:

1. Za redovnu djelatnost upravnog odjela planirano je 4.345.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 4.015.000,00 kuna, od toga Plaće (Bruto) 3.115.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 380.000,00 kuna i doprinosi na plaće 520.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 330.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

2. Za ostale rashode planirano je 1.584.500,00 kuna za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 435.000,00 kuna, rashodi za usluge 956.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 193.000,00 kuna

3. Za financijske rashode planirano je 315.000,00 kuna, od toga 285.000,00 kuna za ostale financijske rashode i 30.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za nabavu nefinancijske imovine planirano je 80.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 80.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 60.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna


ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE PLANIRANO U IZNOSU OD 18.795.484,00 KUNA


JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE PLANIRANO U IZNOSU OD 8.741.091,00 KUNA

Program 1006 Predškolski odgoj i prosvjeta planirano u iznosu od 8.741.091,00 kuna, od toga:

1. Za sufinanciranje djece – Dječji vrtić „Radost“ Ludbreg planirano je 5.776.416,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.479.416,00 kuna, od toga Plaće (Bruto) 2.045.716,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 112.700,00 kuna i doprinosi na plaće 321.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 847.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 143.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 540.000,00 kuna, rashodi za usluge 133.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za bankarske usluge i usluge platnog prometa

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.445.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 2.425.900,00 kuna, Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 9.100,00 kuna i postrojenje i oprema 10.000,00 kuna

2. Za sufinanciranje boravka djece – Dječji vrtić „Iskrica“ planirano je 750.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za sufinanciranje boravka djece – Dječji vrtić „Smjehuljica“ planirano je 1.104.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za sufinanciranje boravka djece slabijeg imovinskog stanja u dječjim vrtićima planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za sufinanciranje prijevoza učenicima planirano je 140.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za sufinanciranje osnovne i srednje škole (prehrana, natjecanje, šport, mala škola i informiranje) planirano je 770.675,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

7. Za donacije srednja škola Ludbreg planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije

8. Za sufinanciranje edukacije i programa u dječjim vrtićima planirano je 140.000,00 kuna za tekuće donacije


JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA PLANIRANO U IZNOSU OD 932.000,00 KUNA

Program 1007 Javne potrebe u športu planirane u iznosu od 932.000,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost Zajednice športskih udruga planirano je 800.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za Stadion NK „Podravina“ – energenti i komunalne usluge planirano je 77.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 60.000,00 kuna i rashodi za usluge 17.000,00 kuna

3. Za dodatne programe u sportu (Kretanje je život, Rekreativni sport za djecu) planirano je 55.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora


JAVNE POTREBE IZ OBLASTI ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA PLANIRANO JE 50.000,00 KUNA

Program 1008 Zaštita spomenika kulture i arheoloških nalaza planirano u iznosu od 50.000,00 kuna za rashode za usluge

Za zaštitu spomenika kulture i arheoloških nalaza planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

 

JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE PLANIRANE U IZNOSU OD 5.776.147,00 KUNA

Program 1009 Centar za kulturu i informiranje "Dragutin Novak" Ludbreg planirano u iznosu od 4.593.500,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost Centra za kulturu „D. Novak“ Ludbreg planirano je 4.231.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.506.500,00 kuna, od toga Plaće (Bruto) 1.185.200,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 118.000,00 kuna i doprinosi na plaće 203.300,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 384.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 90.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 137.000,00 kuna, rashodi za usluge 93.500,00 kuna, za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 6.500,00 kuna za ostale financijske rashode 

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.334.500,00 kuna, od toga za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.500,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.320.000,00 kuna

2. Za Centar za kulturu i informiranje „D. Novak“ Ludbreg – programi planirano je 307.500,00 kuna, od toga 300.000,00 kuna za tekuće donacije i 7.500, kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

3. Za financiranje troškova materijala za manifestacije planirano je 29.500,00 kuna za rashode za usluge – promidžbeni materijal

4. Za financiranje troškova manifestacija planirano je 25.000,00 kuna za rashode za usluge – zakupnine i najamnine za opremu – Centar za kulturu i informiranje D.Novak


Program 1010 Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“ Ludbreg planirano u iznosu od 1.132.647,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“ Ludbreg planirano je 941.647,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 593.996,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 478.366,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 36.700,00 kuna i doprinosi na plaće 78.930,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 219.651,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 37.684,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 25.500,00 kuna, rashodi za usluge 129.503,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 125.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 100.000,00 kuna i postrojenje i oprema 25.000,00 kuna

2. Za Gradsku knjižnicu i čitaonicu „Mladen Kerstner“ Ludbreg – programi planirano je 191.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 76.000,00 kuna za tekuće donacije

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 115.000,00 za kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 


Program 1012 Sufinanciranje kulturno umjetničkih događanja planirano u iznosu od 50.000,00 kuna 

Za koncertni ured Varaždin planirano je 50.000,00 kina za tekuće donacije


PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA I DR. PLANIRANO U IZNOSU OD 553.000,00 KUNA

Program 1014 Promidžba i ostali troškovi javnih manifestacija planirano u iznosu od 553.000,00 kuna 

Za financiranje promidžbe i ostalih troškovi javnih manifestacija planirano je 553.000,00 kuna, od toga 438.000,00 kuna za rashode za usluge i 115.000,00 kuna za tekuće donacije


JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI PLANIRANO U IZNOSU OD 730.000,00 KUNA

Program 1015 Socijalna skrb planirana u iznosu od 730.000,00 kuna, od toga:

1. Za novčane pomoći sukladno Zakonu socijalne skrbi planirano je 260.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za stipendije i pomoći učenicima i studentima planirano je 350.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za novorođenu djecu planirano je 120.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA PLANIRANO JE 597.000,00 KUNA

Program 1015 Socijalna skrb planirano u iznosu od 177.000,00 kuna

Za sufinanciranje društveno humanitarnih udruga planirano je 177.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1016 Financiranje javnih potreba civilnog društva planirano u iznosu od 420.000,00 kuna 

Za financiranje javnih potreba civilnog društva planirano u iznosu od 420.000,00 kuna za tekuće donacije


JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 130.000,00 KUNA

Program 1017 financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture planirano u iznosu od 130.000,00 kuna 

Za financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture planirano u iznosu od 130.000,00 kuna za tekuće donacije


VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA  LUDBREGA I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 519.246,00 KUNA

Program 1018 Financiranje Vatrogasne zajednice i civilne zaštite planirano u iznosu od 519.246,00 kuna, od toga:

1. Za financiranje Vatrogasne zajednice Grada Ludbrega planirano je 479.246,00 za tekuće donacije

2. Za financiranje Civilne zaštite i HGSS planirano je 40.000,00 kuna, od toga intelektualne usluge 20.000,00 kuna i tekuće donacije 20.000,00 kuna


JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA PLANIRANO U IZNOSU OD 467.000,00 KUNA

Program 1019 Financiranje turističke zajednice Grada Ludbrega planirano u iznosu od 467.000,00 kuna

Za turističku zajednicu –redovnu djelatnost planirano je 467.000,00 kuna za tekuće donacije


JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA PLANIRANE U IZNOSU OD 250.000,00 KUNA

Program 1024 Informiranje i promidžba planirano u iznosu od 250.000,00 kuna, od toga:

1. Za financiranje – Radio Ludbreg planirano je 70.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2. Za financiranje Varaždinske televizije planirano je 35.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

3. Za financiranje – radio Varaždin planirano je 28.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

4. Za financiranje – Varaždinske vijesti planirano je 15.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

5. Za financiranje – e-Varaždin (Conceptus publika) planirano je 28.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

6. Za financiranje Srce TV planirano je 15.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

7. Za financiranje Gradonačelnik.hr planirano je 24.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

8. Za financiranje N1 televizije planirano je 63.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima 


POLITIČKE STRANKE

Program 1025 Političke stranke planirano je 50.000,00 kuna

Za donacije političkim strankama planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije


ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I IMOVINU PLANIRANO U IZNOSU OD 12.017.648,00 KUNA


IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 12.017.648,00 KUNA

Program 1026 Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 11.341.648,00 kuna, od toga:

1. Za financiranje održavanja komunalne infrastrukture planirano je 1.739.000,00 kuna za rashode za usluge - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Lukom d.o.o. Ludbreg

2. Za izradu prostorno – planske dokumentacije planirano je 300.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu - Dokumenti prostornog uređenja

3. Za gospodarenje imovinom i druge komunalne rashode planirano je 9.302.648,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.040.000,00 kuna za rashode za usluge

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 203.000,00 kuna za kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna-FZOEU spremnici

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 50.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

• Ostali rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.750.000,00 kuna za Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora - (Varkom d.d.)

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 6.259.648,00 kuna, od toga, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna za građevinsko zemljište i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.109.648,00 kuna za ceste 3.659.648,00 kuna, za plinovod, vodovod, kanalizacija 50.000,00, za energetske i komunikacijske vodove 650.000,00 kuna, za sportski i rekreacijski tereni-atletska staza 500.000,00 kuna i za opremu 250.000,00 kuna

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 150.000,00 za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku - groblje Ludbreg


Program 1027 Program energetske učinkovitosti planirano u iznosu od 676.000,00 kuna

Za sufinanciranje projekta energetske učinkovitosti (projekt javne rasvjete – energetska usluga ESCO model) planirano u iznosu od 676.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi 576.000,00 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kuna – dokumenti prostornog uređenja


ODSJEK ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I RAZVOJNE PROJEKTE PLANIRANO U IZNOSU OD 15.732.643,00 KUNA


PODUZETNIŠTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 989.000,00 KUNA

Program 1028 Program razvoja poduzetništva planirano u iznosu od 639.000,00 kuna, od toga:

1. Za poticanje razvoja poduzetništva planirano je 168.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i subvencije 118.000,00 kuna

2. Za Javne radove – GRAD planirano je 71.000,00 kuna od toga rashodi za zaposlene planirane u iznosu od 53.000,00 kuna za plaće za zaposlene  - javne radove 45.000,00 kuna i 8.000,00 kuna za doprinose za obvezno zdravstveno osigurane – javni radovi i 18.000,00 kuna materijalni rashoda za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - doprinosi i potpora za volontere

3. Za financiranje djelatnosti poduzetničkog inkubatora planirano je 400.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 280.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 120.000,00 kuna


Program 1030 Program razvoja poljoprivrede planirano u iznosu od 350.000,00 kuna

Za poticanje programa i projekta u poljoprivredi planirano je 350.000,00 kuna za subvencije subvencije poljoprivrednicima


RAZVOJNI PROJEKTI PLANIRANI U IZNOSU OD 14.743.643,00 KUNA


PROGRAM PROJEKATA EU PLANIRAN U IZNOSU OD 14.743.643,00 KUNA

Program 1031 Realizacija projekata EU planiran u iznosu od 14.743.643,00 kuna, od toga:

1. Za „Arheološki park“ planirano je 13.060.800,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 125.800,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 108.000,00 kuna i doprinosi na plaće 17.800,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od  680.000,00 kuna za pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 11.223.000,00 kuna, od toga 8.100.000,00 kuna za građevinske objekte, 295.000,00 kuna za ostale građevinske objekte, 2.715.000,00 kuna za opremu -Arheološki park, 113.000,00 kuna ulaganja u računalne programe, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 1.030.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2. Za projekt „Zeleno želimo“ planirano je 27.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 23.500,00 kuna, od toga plaće (bruto) 20.100,00 kuna i doprinosi na plaće 3.400,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.500,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

3. Za projekt „Ecosmartcities“ planirano je 721.000,00 kuna za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od  721.000,00 kuna za pomoći inozemnim vladama

4. Za projekt „AR EDU“ planirano je 92.300,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenima - službena putovanja 52.300,00 kuna i za usluge 40.000,00 kuna 

5. Za projekt „ECO GARDENS IN OUR KINDERGARTENS“ planirano je 217.933,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 18.000,00 kuna - Službena putovanja, rashodi za usluge 99.730,00 kuna - Usluge promidžbe i informiranja i ostale usluge i Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.203,00 kuna

6. Za projekt „O Okolišu se pobrini i otpad zbrini“ planirano u iznosu od 482.000,00 kuna za usluge

7. Za projekt „Partnerstvo za solidarnu ekonomiju – Švicarsko-Hrvatski“ program suradnje planiran u iznosu od 37.500,00 kuna od toga naknade troškova zaposlenima – Službena putovanja 5.000,00 kuna i za intelektualne i osobne usluge 32.500,00 kuna

8. Za projekt „VR EDUCATION“ planiran u iznosu 65.110,00 kuna od toga naknade troškova zaposlenima – Službena putovanja 48.110,00 kuna i za intelektualne i osobne usluge 17.000,00 kuna

9. Za projekt „Europa za građane“ planiran je iznos 40.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima – Službena putovanja 


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Ludbrega za 2020. godinu
  PREUZMI:

 2. Prijedlog Proračuna Grada Ludbrega za 2020. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Grada Ludbrega za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 4. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Ludbrega za 2020. godinu
  PREUZMI:

 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2019. godinu
  PREUZMI:

 6. IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI:

 7. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Grada Ludbrega za 2019. godinu
  PREUZMI:

 8. ODLUKA O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA ZA 2019. GODINU
  PREUZMI:

 9. Zaključak GV o prihvačanju izvještaja o izvršenju Proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI:

 10. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2019
  PREUZMI:

Više