Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Ludbreg

  Kontakt podaci
  Grad Ludbreg
  Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg
  OIB: 84947290034
  042/420-200
   grad@ludbreg.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Grad Ludbreg prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.ludbreg.hr.

Želimo vam omogućiti bolji uvid u ono što radimo i za što se zalažemo, s toga smo se odlučili na projekt Proračun za građane te vam omogućili da svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u razvitku našeg Grada.

Brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području Grada želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših građana. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte. Ulažemo u izgradnju i asfaltiranje cesta, plinovoda, vodovoda i kanalizacije, uređenje nogostupa, pješačkih staza, parkirališta, dječjih igrališta u naseljima i Gradu Ludbregu. U 2021. godinu započinjemo s nizom novih projekta kao što su izgradnja bazena I. faza, izgradnja BIKE parka, uređenje i rekonstrukcija Ludbreškog mlina, izgradnja kamp odmorišta u sklopu projekta VIA SANT MARTIN i mnogi drugi projekti.

U nadolazećoj godini planiramo nastaviti s postojećim projektima te započeti s nekim novim: 

- Projekt „Arheološki park“ koji je dio projekta “Unaprjeđenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega”. U planu je izgradnja Arheološkog parka, uređenje šetnice uz rijeku Bednju, sanacija fasade na Crkvi svetog Trojstva, uređenje hotelskih soba s ciljem povećanja smještajnih kapaciteta te uređenje Zanatskog trga.

- Projekt „AR EDU“ - Cilj projekta je kroz zanimljive i interaktivne sadržaje, koje će kreirati sami učenici i njihovi mentori, povećati interes učenika za školske predmete iz STEM područja te razviti interaktivni nastavni software koji će moći koristiti i buduće generacije srednjoškolaca. Ovim se projektom također želi unaprijediti prekogranična suradnja obrazovnih institucija i nevladinih organizacija kao i povećati mobilnost učenika i nastavnog osoblja

- Projekt „ECO GARDENS IN OUR KINDERGARTENS“ usmjeren je na razmjenu iskustva i znanja između dječjih vrtića i drugih socioekonomskih organizacija u području zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada te uvođenje inovativnih pristupa učenja i podučavanja u predškolsko obrazovanje. Projekt se provodi u partnerstvu različitih organizacija iz Hrvatske, Makedonije i Bugarske. Vodeći partner je Grad Ludbreg, dok su partneri iz Hrvatske Poduzetnički inkubator Lucera d.o.o. i Dječji vrtić „Radost“ Ludbreg. Partneri iz Makedonije su Dječji vrtić Pavlina Veljanova, LAG Kochani i KJP Vodovod Kochani, dok su Institut za razvoj i ekonomski rast i Dječji vrtić Radost partneri iz Bugarske. 

- Projekt „Partnerstvo za solidarnu ekonomiju – Švicarsko-Hrvatski“,

- Projekt „VR EDUCATION“ - glavni ciljevi projekta su poboljšati kvalitetu i atraktivnost obrazovnog procesa u školama u Ludbregu (Hrvatska), Kochani (Sjeverna Makedonija), Limassol (Cipar) i Pazardzhik (Bugarska) razvojem i primjenom inovativnih metodologija učenja utemeljenih na virtualnoj stvarnosti; povećati kompetencije i vještine nastavnika i učenika srednjih škola u korištenju dostupnih online obrazovnih sadržaja za VR u svakodnevnoj nastavi; uspostaviti strateško partnerstvo između različitih socio-ekonomskih tipova organizacija za povećanje kvalitete obrazovanja uz primjenu najboljih praksi i razvoj inovativnih obrazovnih metoda.

- Projekt EUROPA ZA GRAĐANE - cilj projekta jest približiti građane Europskoj Uniji kroz pobliže objašnjavanje procesa donošenja odluka Europske unije te kroz omogućavanje aktivnog sudjelovanja građana u izgradnji demokratske Europe.

- Projekt VIA SANT MARTIN - cilj projekta je razviti i primijeniti inovativni turistički proizvod koji se odnosi na razvoj hodočasničkih turističkih ruta, koji uključuju vjerske spomenike i objekte u prekograničnom području. Specifični ciljevi projekta su: razvoj novih usluga u obliku tematskog turizma kao novootvorene turističke atrakcije; uspostavljanje zajedničke hodočasničke tematske rute koje će povezati grad Ludbreg i Zalaszentmárton; poboljšanje uvjeta prihvaćanja turista i posjetitelja na tematskoj ruti izgradnjom novih smještajnih jedinica; podrška lokalnim gospodarstvima i održivom turizmu.

- Projekt STE(A)M KIDS - ideja projekta je uspostaviti STE(A)M koncept učionice u dječjim vrtićima kao obrazovni pristup koji koristi znanost, tehnologiju, inženjerstvo, umjetnost i matematiku kao pristupne točke za razvoj različitih socijalnih, kognitivnih, istraživačkih vještina kod djece predškolske dobi. Projekt uključuje izradu i primjenu posebno dizajnirane opreme od strane iskusnih stručnjaka koja će u kombinaciji s praktičnim usavršavanjem odgajatelja u dječjim vrtićima omogućiti da razviju vlastiti pristup obrazovanju za provođenje STE(A)M aktivnosti.

- Projekt ZAŽELI – kroz projekt Zaželi zaposleno 20 žena s područja Grada Ludbrega koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada, one će se brinuti o 120 korisnika kojim je potrebna pomoć, jer se radi o starijim i nemoćnim osobama.

Djeca i mladi su naša budućnost, zato ulažemo u njihovo obrazovanje. Sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima "Radost" Ludbreg, "Iskrica“ i „Smjehuljica" te boravak djece slabijeg imovinskog stanja. Učenicima i studentima sufinanciramo prijevoz, studentima koji studiraju za deficitarna zanimanja i studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa dodjeljujemo stipendije kao i učenicima srednjih škola, učenicima osnovnih škola sufinanciramo prehranu.


Svjesni demografskih problema koji su velika prijetnja našoj budućnost, dodjeljuje jednokratnu novčanu pomoć za novorođenu djecu u iznosu 1.200,00 kuna za prvo dijete, 1.500,00 kuna za drugo, a za treće i svako sljedeće 2.000,00 kuna.

Svi naši građani zaslužuju dostojanstven život, stoga socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima dodjeljujemo jednokratnu novčanu pomoć za ogrjev, sufinanciramo troškove stanovanja.

Na području našeg Grada djeluju brojne i raznovrsne sportske i kulturne udruge koje obogaćuju naš društveni život. Njihovo djelovanje, kao i brojne manifestacije koje održavaju zaslužuju našu financijsku podršku.

Poštovani Građani izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Molimo vas da nam uputite vaše prijedloge i ideje koje smatrate potrebnim kako bismo naše mjesto učinili ugodnijim za življenje.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 20.12.2020. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Gradskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan proračun za 2021. godinu.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Grada Ludbrega za 2021. godinu provedeno je od 14.12.2020. do 20.12.2020


Gradonačelnik Grada Ludbrega

Dubravko Bilić


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Ludbrega za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Ludbrega za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Ludbrega koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Ludbrega kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Proračun možete pronaći OVDJE.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Proračunski korisnici Grada Ludbrega su: Dječji vrtić Radost Ludbreg, Centar za kulturu i informiranje Dragutin Novak Ludbreg, Gradska knjižnica i čitaonica Mladen Kerstner


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 48.700.244,00 kn 87,05 %
> Prihodi od poreza 21.944.171,00 kn 39,23 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 17.747.073,00 kn 31,72 %
> Prihodi od imovine 1.637.500,00 kn 2,93 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 6.857.500,00 kn 12,26 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 503.000,00 kn 0,90 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 11.000,00 kn 0,02 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 6.050.000,00 kn 10,81 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 6.000.000,00 kn 10,73 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kn 0,09 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.193.264,00 kn 2,13 %
> Primici od zaduživanja 1.193.264,00 kn 2,13 %
UKUPNO 55.943.508,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Grada Ludbrega za 2021. godinu planirani su u iznosu od 55.943.508,00 kuna


Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Ludbrega za 2021. godinu su 48.700.244,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 21.944.171,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 19.200.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 2.484.171,00  kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 260.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 17.747.073,00 kuna, od toga pomoći od inozemnih vlada planirane u iznosu od 1.133.100,00 kuna, pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 5.049.000,00 kuna, pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 712.900,00 kuna,  pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane u iznosu od 2.288.215,00 kuna, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 8.563.858,00 kuna;

3. Prihodi od imovine koji su planirani u iznosu od 1.637.500,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 526.600,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.010.900,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 6.857.500,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 95.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.462.500,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 5.300.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 503.000,00 kuna, od toga prihodi od pruženih usluga 500.000,00 kuna i tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna 3.000,00 kuna;

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirano u iznosu od 11.000,00 kuna od toga kazne i upravne mjere 1.000,00 kuna i ostali prihodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Ludbrega za 2021. godinu planiranih u iznosu od 6.050.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta planirani u iznosu od 200.000,00 kuna i prihodi od prodaje građevinskog zemljišta 5.800.000,00 kuna;

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 50.000,00 kuna.


Primici od financijske imovine i zaduživanja Grada Ludbrega za 2021. godinu planiranih u iznosu od 1.193.264,00 kuna.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 35.119.624,00 kn 62,78 %
> Rashodi za zaposlene 10.332.028,00 kn 18,47 %
> Materijalni rashodi 13.036.381,00 kn 23,30 %
> Financijski rashodi 479.000,00 kn 0,86 %
> Subvencije 1.918.700,00 kn 3,43 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.966.628,00 kn 3,52 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 930.000,00 kn 1,66 %
> Ostali rashodi 6.456.887,00 kn 11,54 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.330.884,00 kn 30,98 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 kn 0,54 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.861.762,00 kn 15,84 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 8.169.122,00 kn 14,60 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.493.000,00 kn 6,24 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.493.000,00 kn 6,24 %
UKUPNO 55.943.508,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Grada Ludbrega za 2021. godinu planirani su u iznosu od 55.943.508,00 kuna


Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Grada Ludbrega za 2021. godinu planirani su u iznosu od 35.119.624,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 10.332.028,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 8.219.869,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 796.200,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 1.315.959,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 13.036.381,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 893.060,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.706.500,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 9.275.421,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 12.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 1.149.400,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 479.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 125.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 354.000,00 kuna;

4. Subvencije planirane u iznosu od 1.918.700,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 1.276.700,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 642.000,00 kuna;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.966.628,00 kuna, od toga pomoći inozemnim vladama 1.216.164,00 kuna, pomoći unutar općeg proračuna 200.000,00 kuna, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 385.958,00 kuna i pomoći između proračunskih korisnika istog proračuna 164.506,00 kuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 930.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 6.456.887,00 kuna, od toga tekuće donacije u planiranom iznosu od 5.556.887,00 kuna, naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama u iznosu od 50.000,00 kuna, nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve u iznosu od 50.000,00 kuna i kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 800.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Ludbrega za 2021. godinu planirani u iznosu od 17.330.884,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za građevinska zemljišta;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 8.861.762,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 7.212.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 1.075.762,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirano u iznosu od 125.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 449.000,00 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od 8.169.122,00 kuna od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.869.122,00 kuna i dodatna ulaganja na ostalu nefinancijsku imovinu 300.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Grada Ludbrega za 2021. godinu planirani u iznosu od 3.493.000,00 kuna, od toga za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova od kreditnih ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.035.000,00 kuna i za otplatu glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 458.000,00 kuna.


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


PRESTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE PLANIRANO U IZNOSU OD 5.156.500,00 KUNA


GRADSKO VIJEĆE – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA PLANIRANO U IZNOSU OD 3.331.000,00 KUNA


Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti planirano u iznosu od 3.331.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Gradskog vijeća planirano je 774.000,00 kuna, od toga naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 770.000,00 kuna;

2. Za financijske rashode planirano je 2.557.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 184.000,00 kuna od toga, rashodi za usluge 170.000,00 kuna i članarine Savezu gradova i općina 14.000,00 kuna;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 135.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 125.000,00 kuna i zatezne kamate iz poslovnih odnosa 10.000,00 kuna;

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga kazne, penali i naknade štete 50.000,00 kuna i izvanredni rashodi 50.000,00 kuna;

• Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova planirano u iznosu od 2.138.000,00 kuna, od toga 1.680.000,00 kuna za otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora i 458.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti.

 

MJESNI ODBORI – MJESNA SAMOUPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.825.500,00 KUNA


Program 1002 Mjesna samouprava planirano u iznosu od 1.825.500,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Mjesnih odbora planirano je 1.043.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 756.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 378.000,00 kuna, rashodi za usluge 343.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 kuna;

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 130.000,00 kuna za tekuće donacije;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 157.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 22.000,00 kuna i postrojenje i oprema 135.000,00 kuna;

2. Za održavanje komunalne infrastrukture u VMO planirano je 782.500,00 kuna za rashode za usluge.


ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN PLANIRANO U IZNOSU OD 6.502.700,00 KUNA


FINANCIJSKI POSLOVI PLANIRANI U IZNOSU OD 6.502.700,00 KUNA


Program 1003 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 6.502.700,00 od toga:

1. Za redovnu djelatnost upravnog odjela planirano je 4.296.200,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 4.016.200,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 3.116.200,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 390.000,00 kuna i doprinosi na plaće 510.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 280.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima;

2. Za ostale rashode planirano je 1.760.500,00 kuna za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 480.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.100.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 180.000,00 kuna;

3. Za financijske rashode planirano je 346.000,00 kuna, od toga 316.000,00 kuna za ostale financijske rashode i 30.000,00 kuna za tekuće donacije;

4. Za nabavu nefinancijske imovine planirano je 100.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 75.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 25.000,00 kuna.

 

ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB PLANIRANO U IZNOSU OD 24.700.965,00 KUNA


JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE PLANIRANO U IZNOSU OD 8.032.516,00 KUNA


Program 1006 Predškolski odgoj i prosvjeta planirano u iznosu od 8.032.516,00 kuna, od toga:

1. Za sufinanciranje boravka djece – Dječji vrtić „Radost“ Ludbreg planirano je 4.963.516,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.509.416,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 2.045.716,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 142.700,00 kuna i doprinosi na plaće 321.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 849.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 141.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 517.000,00 kuna, rashodi za usluge 153.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38.000,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 19.000,00 kuna za bankarske usluge i usluge platnog prometa,

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 231.100,00 kuna, od toga građevinski objekti 200.000,00 kuna, postrojenja i oprema u iznosu od 9.100,00 kuna, postrojenje i oprema 10.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 22.000,00 kuna;

2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 1.355.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita o tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-kratkoročni - vrtić "Radost"Ludbreg;

3. Za sufinanciranje boravka djece – Dječji vrtić „Iskrica“ planirano je 750.000,00 kuna za tekuće donacije;

4. Za sufinanciranje boravka djece – Dječji vrtić „Smjehuljica“ planirano je 1.104.000,00 kuna za tekuće donacije;

5. Za sufinanciranje boravka djece slabijeg imovinskog stanja u dječjim vrtićima planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije;

6. Za sufinanciranje prijevoza učenicima planirano je 140.000,00 kuna za tekuće donacije;

7. Za sufinanciranje osnovne i srednje škole (prehrana, natjecanje, šport, mala škola i informiranje) planirano je 865.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru;

8. Za donacije srednja škola Ludbreg planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije

9. Za sufinanciranje edukacije i programa u dječjim vrtićima planirano je 140.000,00 kuna za tekuće donacije.

 

JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA PLANIRANO U IZNOSU OD 4.079.000,00 KUNA


Program 1007 Javne potrebe u športu planirane u iznosu od 4.079.000,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost Zajednice športskih udruga planirano je 800.000,00 kuna za tekuće donacije;

2. Za Stadion NK „Podravina“ – energenti i komunalne usluge planirano je 77.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 60.000,00 kuna i rashodi za usluge 17.000,00 kuna;

3. Za dodatne programe u sportu (Kretanje je život, Rekreativni sport za djecu) planirano je 52.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima;

4. Za ulaganja u sportske objekte planirano je 3.150.000,00 kuna, od toga za:

• Sportske dvorane i rekreacijski objekti - Izgradnja bazena - I. Faza planirano je 1.500.000,00 kuna,

• Sportske dvorane i rekreacijski objekti - Izgradnja BIKE parka planirano je 200.000,00 kuna,

• Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Atletska staza - Sportski park "Podravina" planirano je 200.000,00 kuna,

• Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Umjetna trava - Sportski park Podravina planirano je 200.000,00 kuna,

• Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - košarkaško-odbojkaško igralište - Sportski park Podravina planirano je 300.000,00 kuna,

• Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - igralište Hrastovsko planirano je 300.000,00 kuna,

• Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - zatvoreno športsko igralište - novi društveni dom Selnik planirano je 450.000,00 kuna.


JAVNE POTREBE IZ OBLASTI ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA PLANIRANO JE 100.000,00 KUNA


Program 1008 Zaštita spomenika kulture i arheoloških nalaza planirano u iznosu od 100.000,00 kuna za rashode za usluge

Za zaštitu spomenika kulture i arheoloških nalaza planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge.


JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE PLANIRANE U IZNOSU OD 8.924.363,00 KUNA


Program 1009 Centar za kulturu i informiranje "Dragutin Novak" Ludbreg planirano u iznosu od 7.422.991,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost Centra za kulturu „D. Novak“ Ludbreg planirano je 7.034.301,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.831.607,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 1.443.751,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 169.600,00 kuna i doprinosi na plaće 218.256,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 650.572,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 91.572,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 193.000,00 kuna, rashodi za usluge 309.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 57.000,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 6.000,00 kuna za ostale financijske rashode,

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 4.546.122,00 kuna, od toga za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 32.000,00 kuna, nematerijalna proizvedena imovina 2.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.514.122.000,00 kuna;

2. Centar za kulturu i informiranje „D. Novak“ Ludbreg – redovna djelatnost planirano u iznosu od 388.690,00 kuna, od toga 373.690,00 kuna za tekuće donacije i 15.000,00 kuna za uredsku opremu i namještaj;


Program 1010 Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“ Ludbreg planirano u iznosu od 1.481.372,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“ Ludbreg planirano je 1.297.561,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 674.805,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 528.502,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 59.100,00 kuna i doprinosi na plaće 87.203,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 284.094,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 33.328,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 24.500,00 kuna, rashodi za usluge 200.866,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.400,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za ostale financijske rashode,

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 335.662,00 kuna, od toga građevinski objekti 100.000,00 kuna i postrojenje i oprema 235.662,00 kuna;

2. Za Gradsku knjižnicu i čitaonicu „Mladen Kerstner“ Ludbreg – programi planirano je 183.811,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 58.811,00 kuna za tekuće donacije,

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 125.000,00 za kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti.


Program 1012 Sufinanciranje kulturno umjetničkih događanja planirano u iznosu od 20.000,00 kuna 

Za koncertni ured Varaždin planirano je 20.000,00 kina za tekuće donacije.


PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA I DR. PLANIRANO U IZNOSU OD 373.000,00 KUNA


Program 1014 Promidžba i ostali troškovi javnih manifestacija planirano u iznosu od 373.000,00 kuna 

Za financiranje promidžbe i ostalih troškovi javnih manifestacija planirano je 373.000,00 kuna za rashode za usluge.


JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI PLANIRANO U IZNOSU OD 930.000,00 KUNA


Program 1015 Socijalna skrb planirana u iznosu od 930.000,00 kuna, od toga:

1. Za novčane pomoći sukladno Zakonu socijalne skrbi planirano je 460.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

2. Za stipendije i pomoći učenicima i studentima planirano je 350.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

3. Za novorođenu djecu planirano je 120.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA PLANIRANO JE 592.528,00 KUNA


Program 1015 Socijalna skrb planirano u iznosu od 172.528,00 kuna

Za sufinanciranje društveno humanitarnih udruga planirano je 178.528,00 kuna za tekuće donacije.


Program 1016 Financiranje javnih potreba civilnog društva planirano u iznosu od 420.000,00 kuna 

Za financiranje javnih potreba civilnog društva planirano u iznosu od 420.000,00 kuna za tekuće donacije.


JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 134.000,00 KUNA


Program 1017 financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture planirano u iznosu od 134.000,00 kuna 

Za financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture planirano u iznosu od 134.000,00 kuna za tekuće donacije.


VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 628.858,00 KUNA


Program 1018 Financiranje Vatrogasne zajednice i civilne zaštite planirano u iznosu od 628.858,00 kuna, od toga:

1. Za financiranje Vatrogasne zajednice Grada Ludbrega planirano je 588.858,00 za tekuće donacije;

2. Za financiranje Civilne zaštite i HGSS planirano je 40.000,00 kuna, od toga intelektualne usluge 20.000,00 kuna i tekuće donacije 20.000,00 kuna.


JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA PLANIRANO U IZNOSU OD 555.000,00 KUNA


Program 1019 Financiranje turističke zajednice Grada Ludbrega planirano u iznosu od 555.000,00kuna

Za turističku zajednicu –redovnu djelatnost planirano je 555.000,00 kuna za tekuće donacije.


JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA PLANIRANE U IZNOSU OD 301.700,00 KUNA


Program 1024 Informiranje i promidžba planirano u iznosu od 301.700,00 kuna, od toga:

1. Za financiranje – Radio Ludbreg planirano je 70.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru;

2. Za financiranje Varaždinske televizije planirano je 35.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru;

3. Za financiranje – Varaždinske vijesti planirano je 15.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru;

4. Za financiranje – e-Varaždin planirano je 28.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru;

5. Za financiranje Sjever.hr planirano je 15.700,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru;

6. Za financiranje Ciudad d.o.o. planirano je 24.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru;

7. Za financiranje N1 televizije planirano je 63.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima;

8. Za financiranje – Plan media planirano je 51.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima.


POLITIČKE STRANKE


Program 1025 Političke stranke planirano je 50.000,00 kuna

Za donacije političkim strankama planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije.

 

ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I IMOVINU PLANIRANO U IZNOSU OD 12.529.000,00 KUNA


IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 12.529.000,00 KUNA


Program 1026 Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 11.109.000,00 kuna, od toga:

1. Za financiranje održavanja komunalne infrastrukture planirano je 1.739.000,00 kuna za rashode za usluge - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Lukom d.o.o. Ludbreg;

2. Za izradu prostorno – planske dokumentacije planirano je 300.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu - Dokumenti prostornog uređenja;

3. Za gospodarenje imovinom i druge komunalne rashode planirano je 9.070.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.050.000,00 kuna za rashode za usluge,

• Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 30.000,00 kuna;

• Subvencije planirane u iznosu od 50.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-LUKOM;

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 200.000,00 kuna za kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna-FZOEU spremnici,

• Ostali rashodi poslovanja planirani u iznosu od 800.000,00 kuna za Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora - Varkom d.d. 300.000,00 kuna i -ŽUC, ŽC Sigetec, Slokovec, Apatija 500.000,00 kuna;

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 5.940.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.060.000,00 kuna i Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 580.000,00 kuna.

Program 1027 Program energetske učinkovitosti planirano u iznosu od 1.420.000,00 kuna

Za sufinanciranje projekta energetske učinkovitosti (projekt javne rasvjete – energetska usluga ESCO model) planirano u iznosu od 1.420.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi 820.000,00 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 600.000,00 kuna – dokumenti prostornog uređenja.

 

ODSJEK ZA RAZVOJNE PROJEKTE, PODUZETNIŠTVO I TURIZAM PANIRANO U IZNOSU OD 7.054.343,00 KUNA


PODUZETNIŠTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 1.107.900,00 KUNA


Program 1028 Program razvoja poduzetništva planirano u iznosu od 757.900,00 kuna, od toga:

1. Za poticanje razvoja poduzetništva planirano je 230.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna i subvencije 130.000,00 kuna;

2. Za Javne radove – GRAD planirano je 27.900,00 kuna od toga rashodi za zaposlene planirane u iznosu od 19.900,00 kuna za plaće za zaposlene  - javne radove 17.000,00 kuna i 2.900,00 kuna za doprinose za obvezno zdravstveno osigurane – javni radovi i 8.000,00 kuna materijalni rashoda za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - doprinosi i potpora za volontere;

3. Za financiranje djelatnosti poduzetničkog inkubatora planirano je 500.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 330.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 170.000,00 kuna.

Program 1030 Program razvoja poljoprivrede planirano u iznosu od 350.000,00 kuna

Za poticanje programa i projekta u poljoprivredi planirano je 350.000,00 kuna za subvencije subvencije poljoprivrednicima.


RAZVOJNI PROJEKTI PLANIRANI U IZNOSU OD 5.946.443,00 KUNA


PROGRAM PROJEKATA EU PLANIRAN U IZNOSU OD 5.946.443,00 KUNA


Program 1031 Realizacija projekata EU planiran u iznosu od 5.946.443,00 kuna, od toga:

1. Za „Arheološki park“ planirano je 1.764.300,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 308.300,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 26.000,00 kuna i doprinosi na plaće 4.300,00 kuna,

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od  278.000,00 kuna za pomoći temeljem prijenosa EU sredstava,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 331.000,00 kuna, od toga 55.000,00 kuna za građevinske objekte, 276.000,00 kuna za opremu -Arheološki park, 113.000,00 kuna, 

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 1.125.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima-Crkva Ludbreg;

2. Za projekt „AR EDU“ planirano je 92.300,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenima - službena putovanja 52.300,00 kuna i za usluge 40.000,00 kuna;

3. Za projekt „ECO GARDENS IN OUR KINDERGARTENS“ planirano je 267.568,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 18.000,00 kuna - Službena putovanja, rashodi za usluge 99.730,00 kuna - Usluge promidžbe i informiranja i ostale usluge i Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 149.838,00 kuna;

4. Za projekt „Partnerstvo za solidarnu ekonomiju – Švicarsko-Hrvatski“ program suradnje planiran u iznosu od 37.500,00 kuna od toga naknade troškova zaposlenima – Službena putovanja 5.000,00 kuna i za intelektualne i osobne usluge 32.500,00 kuna;

5. Za projekt „VR EDUCATION“ planiran u iznosu 64.935,00 kuna od toga naknade troškova zaposlenima – Službena putovanja 48.110,00 kuna i za intelektualne i osobne usluge 16.825,00 kuna;

6. Za projekt „Europa za građane“ planiran je iznos 33.800,00 kuna za naknade troškova zaposlenima – Službena putovanja;

7. Za projekt VIA SANT MARTIN planirano je 1.176.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 147.800,00 kuna, od toga plaće (bruto) 122.700,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 4.800,00 kuna i doprinosi na plaće 20.300,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 403.700,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 14.450,00 kuna, rashodi za usluge 389.250,00 kuna,

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 250.000,00 kuna za tekuće pomoći inozemnim vladama u EU,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 375.000,00 kuna za izgradnju kamp odmorišta.

8. Ta projekt DEMOCRATIC DEFICIT OF THE EUROPEAN UNION planirano je 45.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 37.500,00 kuna (službena putovanja) i rashodi za usluge 8.000,00 kuna (intelektualne i osobne usluge);

9. Lokalni program za mlade Grada Ludbrega planiran je u iznosu od 42.000,00 kuna za rashode za usluge;

10. Za projekt STE(A)M KIDS planirano je 1.136.290,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 47.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 40.000,00 kuna i rashodi za usluge 7.500,00 kuna,

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.088.790,00 kuna za pomoć inozemnim vladama.

11. Za projekt ZAŽELI planirani je 1.285.750,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.102.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 920.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 kuna i doprinosi na plaće 152.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 183.750,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 98.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 54.000,00 kuna i rashodi za usluge 31.750,00 kuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Grada Ludbrega za 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Grada Ludbrega za 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Projekcija proračuna za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 4. Plan razvojnih programa Grada Ludbrega za 2021.-2023.g
  PREUZMI:

 5. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Ludbrega za 2021. godinu
  PREUZMI:

 6. Financijski izvještaj 01.01.2020.-31.12.2020.
  PREUZMI:

 7. Bilješke uz financijske izvještaje 01.01.2020.-31.12.2020.
  PREUZMI:

 8. Izvješće o hipotekama 2020.g.
  PREUZMI:

 9. Izvješće o popisu ugovornih odnosa Grada Ludbrega
  PREUZMI:

 10. Izvješće o sudskim sporovima Grada Ludbrega
  PREUZMI:

 11. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA ZA 2021. godinu
  PREUZMI:

 12. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
  PREUZMI:

 13. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ - tekstualni dio
  PREUZMI:

 14. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ - tabelarni dio
  PREUZMI:

 15. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
  PREUZMI:

Više