Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Ludbreg

  Kontakt podaci
  Grad Ludbreg
  Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg
  OIB: 84947290034
  042/420-200
   grad@ludbreg.hr

Proračunski vodič za građane za 2022. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Proračunski vodič za građane za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Grad Ludbreg prikuplja i investira sredstva. U Proračun Grada uključeni su svi prihodi i rashodi i primici i izdaci proračunskih korisnika, dakle radi se o konsolidiranom Proračunu. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.ludbreg.hr.

U 2022. godini nastavljamo raditi s ciljem podizanja životnog standarda u našem Gradu. Ulažemo u održavanje i unaprjeđenje već postojeće komunalne infrastrukture kao što je održavanje javnih površina i površina na kojima se ne prometuje motornim vozilima, nerazvrstanih cesta, groblja i građevina javne namjene, građevina javne odvodnje oborinskih voda i javne rasvjete. Brinemo o zaštiti i očuvanju okoliša jer moramo biti primjer budućim naraštajima i omogućiti im alate i resurse za održivi razvoj i napredak zajednice. Stoga ulažemo u poboljšanja sustava i energetsku učinkovitost. 

Racionalno gospodarenje otpadom i ulaganja u nova idejna rješenja pomoću kojih se taj sustav konstantno unaprjeđuje na način da se smanjuju troškovi i postiže vremenska učinkovitost još je jedan korak u pravom smjeru za bolju budućnost svih građana.

Zadaća nam je stvoriti balans u razvoju infrastrukture i socijalnom napretku zajednice. Za postizanje pozitivnih indikatora tih socijalnih ulaganja uzimamo u obzir potrebe obitelji, djece, umirovljenika i ugroženih pojedinaca koji trebaju pomoć kako vi si omogućili dostojanstven život. Zato sufinancirano boravka djece u vrtićima, dodjeljujemo stipendije učenicima i studentima i naknade za novorođenčad. Sufinanciramo društveno humanitarne udruge koje zajedno s nama vrijedno rade u ostvarenju zadnjih ciljeva. 

Brojnim kulturnim i sportskim udrugama koje djeluju na području Grada dodjeljujemo potrebna sredstva za rad. Obilježavanjem značajnih datuma i aktivnim sudjelovanjem u aktivnostima zajednice održavamo našu kulturu i čuvamo ju za buduće generacije.

Ponosni smo na sve projekte za koje smo osigurali sredstva iz EU fondova jer nam omogućavaju prilike za učenje, unaprjeđenje znanja i razvoj na brojnim područjima.  Novi projekt „STEM CENTAR LORI“ će se temeljiti na STEM tematskom području, uvođenju informacijsko komunikacijskih tehnologija u odgoj i obrazovanje te na razvoju i poboljšanju STEM vještina učitelja, odgojno-obrazovnog osoblja i učenika. Projektom se planira riješiti problem nedostatnih prostora za STEM obrazovanje, nepostojanje adekvatno opremljenih STEM učionica, manjak znanja i vještina učitelja, odgojno obrazovnih radnika i učenika u STEM području te smanjenih mogućnosti za učenike u postojećem osnovnoškolskom obrazovnom sustavu.


Poštovani Građani, ovim kratkim sažetkom izdvojili smo samo dio projekata u koje ulažemo i koje planiramo ostvariti u narednoj godini. Molimo uputite nam Vaše prijedloge i ideje koje smatrate potrebnim kako bismo naše mjesto učinili ugodnijim za življenje i ostvarili sve potencijale.

Savjetovanje za prijedlog proračuna je trajalo od 10.12.2021. do 27.12.2021. godine.Gradonačelnik Grada Ludbrega

Dubravko Bilić
OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Ludbrega za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Ludbrega za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Ludbrega koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Ludbrega kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Plan proračuna možete pronaći OVDJE.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva, prihodi od  imovine, pristojbi te rashodi, društvene djelatnosti i socijalnu skrb, sport, vatrogasnu zajednicu, izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, poljoprivredu, razvojne projekte). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

 

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Proračunski korisnici Grada Ludbrega su: Dječji vrtić „Radost“ Ludbreg, Centar za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ Ludbreg, Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“ Ludbreg


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 65.584.710,00 kn 8.704.586,90 € 85,91 %
> Prihodi od poreza 24.950.500,00 kn 3.311.500,43 € 32,68 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 28.312.910,00 kn 3.757.768,93 € 37,09 %
> Prihodi od imovine 2.492.800,00 kn 330.851,42 € 3,27 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 8.965.000,00 kn 1.189.859,98 € 11,74 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od 847.000,00 kn 112.416,22 € 1,11 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 16.500,00 kn 2.189,93 € 0,02 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.000.000,00 kn 398.168,43 € 3,93 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.754.341,00 kn 1.029.177,91 € 10,16 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 7.714.341,00 kn 1.023.869,00 € 10,11 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 kn 5.308,91 € 0,05 %
UKUPNO 76.339.051,00 kn 10.131.933,24 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Grada Ludbrega za 2022. godinu planirani su u iznosu od 76.339.051,00 kuna


Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Ludbrega za 2022. godinu su 65.584.710,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 24.950.500,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 22.000.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 2.700.000,00  kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 250.500,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 28.312.910,00 kuna, od toga pomoći od inozemnih vlada planirane u iznosu od 1.767.500,00 kuna,  pomoći od institucija i tijela EU planirane u iznosu od 114.000,00 kuna, pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 6.050.000,00 kuna, pomoći od ostalih subjekata planirane u iznosu od 1.900.103,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan  planirane u iznosu od 693.400,00 kuna, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 17.753.128,00 kuna, prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 34.779,00 kuna;

3. Prihodi od imovine koji su planirani u iznosu od 2.492.800,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 625.800,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.867.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 8.965.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 65.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.900.000,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 7.000.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 847.000,00 kuna, od toga prihodi od pruženih usluga 844.000,00 kuna i tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna 3.000,00 kuna;

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirano u iznosu od 16.500,00 kuna od toga ostale nespomenute kazne 1.500,00 kuna i ostali prihodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Ludbrega za 2022. godinu planiranih u iznosu od 7.754.341,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna i prihodi od prodaje građevinskog zemljišta 6.514.341,00 kuna;

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – ostali stambeni objekti planirani u iznosu od 40.000,00 kuna.


Primici od financijske imovine i zaduživanja Grada Ludbrega za 2022. godinu planiranih u iznosu od 3.000.000,00 kuna

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročni planirani u iznosu od 3.000,000,00 kuna, od čega se 1.000.000,00 kuna odnosi na kratkoročni kredit Dječjeg vrtića „Radost“ Ludbreg, a 2.000.000,00 kuna na dugoročni kredit Centra za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ u Ludbregu.


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 41.530.515,00 kn 5.512.046,59 € 54,40 %
> Rashodi za zaposlene 9.942.356,00 kn 1.319.577,41 € 13,02 %
> Materijalni rashodi 13.557.722,00 kn 1.799.418,94 € 17,76 %
> Financijski rashodi 656.292,00 kn 87.104,92 € 0,86 %
> Subvencija 2.257.500,00 kn 299.621,74 € 2,96 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 7.104.098,00 kn 942.875,84 € 9,31 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 960.000,00 kn 127.413,90 € 1,26 %
> Ostali rashodi 7.052.547,00 kn 936.033,84 € 9,24 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.071.000,00 kn 3.327.493,53 € 32,84 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 180.000,00 kn 23.890,11 € 0,24 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.919.500,00 kn 1.581.989,51 € 15,61 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 12.971.500,00 kn 1.721.613,91 € 16,99 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 9.737.536,00 kn 1.292.393,12 € 12,76 %
UKUPNO 76.339.051,00 kn 10.131.933,24 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencija
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Grada Ludbrega za 2022. godinu planirani su u iznosu od 76.339.051,00 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Grada Ludbrega za 2022. godinu planirani su u iznosu od 41.530.515,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 9.942.356,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 7.842.589,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 853.900,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 1.245.867,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 13.557.722,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 814.843,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.808.279,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 9.883.600,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 4.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 1.047.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 656.292,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 161.792,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 494.500,00 kuna;

4. Subvencije planirane u iznosu od 2.257.500,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 1.285.500,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 972.000,00 kuna;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 7.104.098,00 kuna, od toga pomoći inozemnim vladama 2.862.778,00 kuna, pomoći unutar općeg proračuna 200.000,00 kuna, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 4.006.541,00 kuna i pomoći između proračunskih korisnika istog proračuna 34.779,00 kuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 960.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 7.052.547,00 kuna, od toga tekuće donacije u planiranom iznosu od 6.442.547,00 kuna, naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama u iznosu od 50.000,00 kuna, nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve u iznosu od 50.000,00 kuna i kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 510.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Ludbrega za 2022. godinu planirani u iznosu od 25.071.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 180.000,00 kuna, od toga građevinsko zemljište 130.000,00 kuna i ulaganja na tuđoj imovini radi ostvarivanja prava korištenja – Centar za kulturu i informiranje “D.Novak“ Ludbreg 50.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 11.919.500,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 8.664.500,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 1.613.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirano u iznosu od 135.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 1.507.000,00 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od 12.971.500,00 kuna od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 12.671.500,00 kuna i dodatna ulaganja na ostalu nefinancijsku imovinu 300.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Grada Ludbrega za 2022. godinu planirani su u iznosu od 9.737.536,00 kuna, od toga Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg obnova kino dvorane 285.258,00 kuna, otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 7.653.053,00 kuna i otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna 1.779.225,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


RASHODI ZA PRESTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNU SAMOUPRAVU PLANIRANI SU U IZNOSU OD 9.839.445,00 KUNA

GRADSKO VIJEĆE – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA PLANIRANO U IZNOSU OD 9.094.945,00 KUNA

Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti planirano u iznosu od 9.094.945,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Gradskog vijeća planirano je 519.000,00 kuna, od toga naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 515.000,00 kuna;

2. Za financijske rashode planirano je 8.575.945,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 247.000,00 kuna od toga, rashodi za usluge 205.000,00 kuna i članarine Savezu gradova i općina i međunarodne članarine  42.000,00 kuna;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 110.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 95.000,00 kuna i zatezne kamate iz poslovnih odnosa 15.000,00 kuna;

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama 50.000,00 kuna i nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 50.000,00 kuna;

• Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova planirano u iznosu od 8.118.945,00 kuna, od toga 6.319.720,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora i 1.799.225,00 kuna za otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna.MJESNI ODBORI – MJESNA SAMOUPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 744.500,00 KUNA

Program 1002 Mjesna samouprava planirano u iznosu od 744.500,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Mjesnih odbora planirano je 744.500,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 280.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 113.000,00 kuna, rashodi za usluge 132.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna;

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za tekuće donacije;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 314.500,00 kuna, od toga građevinski objekti 214.500,00 kuna i oprema 100.000,00 kuna.


ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN PLANIRANO U IZNOSU OD 6.388.900,00 KUNA

FINANCIJSKI POSLOVI PLANIRANI U IZNOSU OD 6.388.900,00 KUNA

Program 1003 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 6.388.900,00 od toga:

1. Za redovnu djelatnost upravnog odjela planirano 3.414.400,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.174.400,00 kuna, od toga plaće (bruto) 2.414.400,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 340.000,00 kuna i doprinosi na plaće 420.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 240.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima;

2. Za ostale rashode planirano je 2.540.500,00 kuna za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 550.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.805.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 185.000,00 kuna;

3. Za financijske rashode planirano je 354.000,00 kuna, od toga 324.000,00 kuna za ostale financijske rashode i 30.000,00 kuna za tekuće donacije;

4. Za nabavu nefinancijske imovine planirano je 80.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 75.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 kuna.


ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB PLANIRANO U IZNOSU OD 27.688.583,00 KUNA

JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE PLANIRANO U IZNOSU OD 12.096.179,00 KUNA

Program 1006 Predškolski odgoj i prosvjeta planirano u iznosu od 12.096.179,00 kuna, od toga:

1. Za sufinanciranje boravka djece – Dječji vrtić „Radost“ Ludbreg planirano je 8.506.179,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.023.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 2.420.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 228.000,00 kuna i doprinosi na plaće 375.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.037.179,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 132.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 611.779,00 kuna, rashodi za usluge 251.400,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.000,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 46.000,00 kuna za bankarske usluge i usluge platnog prometa,

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.400.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 3.300.000,00 kuna i postrojenja i oprema u iznosu od 100.000,00 kuna;

• Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni - vrtić „Radost" Ludbreg;

2. Za sufinanciranje boravka djece – Dječji vrtić „Iskrica-Bernarda Varga“ planirano je 969.000,00 kuna za tekuće donacije;

3. Za sufinanciranje boravka djece – Dječji vrtić „Smjehuljica“ planirano je 1.311.000,00 kuna za tekuće donacije;

4. Za sufinanciranje boravka djece slabijeg imovinskog stanja u dječjim vrtićima planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije;

5. Za sufinanciranje prijevoza učenicima planirano je 140.000,00 kuna za tekuće donacije;

6. Za sufinanciranje osnovne škole (prod. boravak, natjecanje, šport, mala škola i informiranje) planirano je 935.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru;

7. Za donacije - Srednja škola Ludbreg planirano je 60.000,00 kuna za tekuće donacije;

8. Za sufinanciranje edukacije i programa u dječjim vrtićima planirano je 140.000,00 kuna za tekuće donacije;

9.  Za sufinanciranje higijenskih potrepština – osnovna i srednja škola planirano je 15.000,00 kuna za materijal za higijenske potrebe i njegu.


JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA PLANIRANO U IZNOSU OD 3.785.250,00 KUNA

Program 1007 Javne potrebe u športu planirane u iznosu od 3.785.250,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost Zajednice športskih udruga planirano je 916.250,00 kuna, od toga 36.250,00 kuna za licence i 880.000,00 kuna za tekuće donacije;

2. Za Stadion NK „Podravina“ – energenti i komunalne usluge planirano je 117.000,00 kuna, od toga rashodi za energiju 60.000,00 kuna i rashodi za komunalne usluge 57.000,00 kuna;

3. Za dodatne programe u sportu (Kretanje je život, Rekreativni sport za djecu, medijsko praćenje sporta) planirano je 52.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima;

4. Za ulaganja u sportske objekte planirano je 2.700.000,00 kuna, od toga za:

• Sportske dvorane i rekreacijski objekti - Izgradnja bazena - I. Faza planirano je 1.500.000,00 kuna,

• Sportske dvorane i rekreacijski objekti - Izgradnja BIKE parka planirano je 200.000,00 kuna,

• Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Umjetna trava - Sportski park Podravina planirano je 200.000,00 kuna,

• Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - igralište Bolfan planirano je 600.000,00 kuna,

• Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – igralište Poljanec planirano je 200.000,00 kuna.

 

JAVNE POTREBE IZ OBLASTI ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA PLANIRANO JE 100.000,00 KUNA

Program 1008 Zaštita spomenika kulture i arheoloških nalaza planirano u iznosu od 100.000,00 kuna 

Za zaštitu spomenika kulture i arheoloških nalaza planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge.


JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE PLANIRANE U IZNOSU OD 7.815.786,00 KUNA

Program 1009 Centar za kulturu i informiranje „Dragutin Novak" Ludbreg planirano u iznosu od 6.696.274,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost Centra za kulturu „D. Novak“ Ludbreg planirano je 6.228.274,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.173.351,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.715.387,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 205.100,00 kuna i doprinosi na plaće 252.864,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 621.040,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 115.540,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 141.000,00 kuna, rashodi za usluge 242.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 122.500,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 73.292,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite od kreditnih institucija 66.792,00 kuna i ostali financijski rashodi 6.500,00 kuna,

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.742.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kuna,  rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 142.000,00 kuna i  rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.550.000,00 kuna,

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 618.591,00 kuna;

2. Za Centar za kulturu i informiranje – redovna djelatnost planirano u iznosu 468.000,00 kuna, od toga 453.000,00 kuna za tekuće donacije i 15.000,00 kuna za uredsku opremu i namještaj;


Program 1010 Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“ Ludbreg planirano u iznosu od 1.099.512,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“ Ludbreg planirano je 868.833,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 670.705,00 kuna, od toga plaće (bruto) 528.502,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 55.000,00 kuna i doprinosi na plaće 87.203,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 175.128,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 32.328,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 24.500,00 kuna, rashodi za usluge 92.800,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.500,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za bankarske usluge i usluge platnog prometa;

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za postrojenje i opremu;

2. Za Gradsku knjižnicu i čitaonicu „Mladen Kerstner“ Ludbreg – programi planirano je 230.679,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 95.679,00 kuna za tekuće donacije,

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 135.000,00  kuna za knjige.


Program 1012 Sufinanciranje kulturno umjetničkih događanja planirano u iznosu od 20.000,00 kuna 

Za koncertni ured Varaždin planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije.


PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA I DR. PLANIRANO U IZNOSU OD 557.000,00 KUNA

Program 1014 Promidžba i ostali troškovi javnih manifestacija planirano u iznosu od 557.000,00 kuna 

Za financiranje promidžbe i ostalih troškovi javnih manifestacija planirano je 557.000,00 kuna za materijalne rashode i usluge.


JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI PLANIRANO U IZNOSU OD 900.000,00 KUNA

Program 1015 Socijalna skrb planirana u iznosu od 900.000,00 kuna, od toga:

1. Za novčane pomoći sukladno Zakonu socijalne skrbi planirano je 350.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima;

2. Za stipendije i pomoći učenicima i studentima planirano je 350.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu;

3. Za novorođenu djecu planirano je 200.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu.


JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA PLANIRANO JE 615.487,00 KUNA

Program 1015 Socijalna skrb planirano u iznosu od 195.487,00 kuna

Za sufinanciranje Crvenog križa Ludbreg planirano je 195.487,00 kuna za tekuće donacije.

 

Program 1016 Financiranje javnih potreba civilnog društva planirano u iznosu od 420.000,00 kuna 

Za financiranje javnih potreba civilnog društva planirano je 420.000,00 kuna za tekuće donacije.


JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 128.000,00 KUNA

Program 1017 Financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture planirano u iznosu od 128.000,00 kuna 

Za financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture planirano je 128.000,00 kuna za tekuće donacije.


VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 794.381,00 KUNA

Program 1018 Financiranje Vatrogasne zajednice i civilne zaštite planirano u iznosu od 794.381,00 kuna, od toga:

1. Za financiranje Vatrogasne zajednice Grada Ludbrega planirano je 754.381,00 za tekuće donacije;

2. Za financiranje Civilne zaštite i HGSS planirano je 40.000,00 kuna, od toga intelektualne usluge 20.000,00 kuna i tekuće donacije 20.000,00 kuna.


JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA PLANIRANO U IZNOSU OD 630.000,00 KUNA

Program 1019 Financiranje Turističke zajednice Grada Ludbrega planirano u iznosu od 630.000,00kuna

Za Turističku zajednicu – redovnu djelatnost planirano je 630.000,00 kuna za tekuće donacije.


JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA PLANIRANE U IZNOSU OD 240.500,00 KUNA

Program 1024 Informiranje i promidžba planirano u iznosu od 240.500,00 kuna, od toga:

1. Za financiranje – Radio Ludbreg planirano je 70.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru;

2. Za financiranje Varaždinske televizije planirano je 40.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru;

3. Za financiranje – Varaždinske vijesti planirano je 15.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru;

4. Za financiranje – e-Varaždin planirano je 28.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru;

5. Za financiranje Sjever.hr planirano je 12.500,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru;

6. Za financiranje Ciudad d.o.o. planirano je 24.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru;

7. Za financiranje – Plan media planirano je 51.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima.


POLITIČKE STRANKE

Program 1025 Političke stranke planirano je 26.000,00 kuna

Za donacije političkim strankama planirano je 26.000,00 kuna za ostale tekuće donacije.


ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I IMOVINU PLANIRANO U IZNOSU OD 14.223.500,00 KUNA

IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 14.223.500,00 KUNA

Program 1026 Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 14.123.500,00 kuna, od toga:

1. Za izradu prostorno – planske dokumentacije planirano je 1.000.000,00 kuna za dokumente prostornog uređenja (projekti, prostorni planovi i sl.);

2. Za gospodarenje imovinom i druge komunalne rashode planirano je 9.544.500,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.275.000,00 kuna za rashode za tekuće i investicijsko održavanje gradskih objekata 

• Ostali nespomenuti financijski rashodi – ošasna imovina planirani u iznosu od 100.000,00 kuna;

• Subvencije planirane u iznosu od 50.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (LUKOM, „SPAS“);

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 60.000,00 kuna za rušenje objekata;

• Ostali rashodi poslovanja planirani u iznosu od 510.000,00 kuna za kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora, od toga 10.000,00 kuna  Varkom d.d. i 500.000,00 kuna  ŽUC, ŽC Sigetec, Slokovec, Apatija;

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 6.549.500,00 kuna, od toga rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 130.000,00 kuna za građevinsko zemljište, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.598.000,00 kuna i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.821.500,00 kuna.

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 550.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja;

4. Za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima planirano je 500.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja; 

5. Za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda planirano je 110.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja;

6. Za održavanje javnih zelenih površina planirano je 1.234.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja;

7. Za održavanje građevina i uređaja javne namjene planirano je 300.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja;

8. Za održavanje groblja planirano je 200.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja;

9. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 270.000,00 kuna, od toga iznošenje i odvoz smeća - Grad 200.000,00 kuna i 70.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja;

10. Za održavanje javne rasvjete planirano je 415.000,00 kuna, od toga 263.000,00 kn za električnu energiju i 152.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja;


Program 1027 Program energetske učinkovitosti planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za sufinanciranje projekta energetske učinkovitosti (projekt javne rasvjete – energetska usluga ESCO model) planirano je 100.000,00 kuna za zakupnine i najamnine za opremu – Grenke.


ODSJEK ZA RAZVOJNE PROJEKTE, PODUZETNIŠTVO I TURIZAM PANIRANO U IZNOSU OD 18.198.623,00 KUNA

PODUZETNIŠTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 1.015.000,00 KUNA

Program 1028 Program razvoja poduzetništva planiran u iznosu od 645.000,00 kuna, od toga:

1. Za poticanje razvoja poduzetništva planirano je 210.000,00 kuna, od toga 30.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – LAG i 180.000,00 kuna za subvencije obrtnicima;

2. Za Javne radove – GRAD planirano je 35.000,00 kuna, od toga 30.000,00 kuna za plaće za zaposlene i 5.000,00 kuna za doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje, 

3. Za financiranje djelatnosti poduzetničkog inkubatora planirano je 400.000,00 za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora.


Program 1030 Program razvoja poljoprivrede planiran u iznosu od 370.000,00 kuna

Za poticanje programa i projekta u poljoprivredi planirano je 370.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima.

 

RAZVOJNI PROJEKTI PLANIRANI U IZNOSU OD 17.183.623,00 KUNA

PROGRAM PROJEKATA EU PLANIRAN U IZNOSU OD 17.183.623,00 KUNA

Program 1031 Realizacija EU projekata planiran u iznosu od 17.183.623,00 kuna, od toga:

1. Za projekt „STEM CENTAR LORI“ planirano je 10.640.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 434.400,00 kuna, od toga plaće (bruto) 350.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 64.400,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 595.600,00 kuna, od toga naknade za prijevoz 165.600,00 kuna, uredski materijal 30.000,00 kuna i ostale usluge 400.000,00 kuna,

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od  4.610.000,00, od toga kapitalne pomoći vladama – FIRST SCANDINAVIA 1.500.000,00 kuna i 3.110.000,00 kuna za pomoći temeljem prijenosa EU sredstava,

• Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima „STEM CENTAR LORI“ – zgrada starog mlina planirani su u iznosu od 5.000.000,00 kuna.

2. Za projekt ReLife Bednja planirano je 1.325.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 294.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 260.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 4.000,00 kuna i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 30.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 31.000,00 kuna, od toga službena putovanja 25.000,00 kuna i naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život 6.000,00 kuna,

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od  1.000.000,00 kuna za kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa EU sredstava;

3. Za projekt rekonstrukcije Društvenog doma u Selniku planirano je 2.600.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima;

4. Za projekt „VR EDUCATION“ planiran u iznosu 294.162,00 kuna od toga:

• naknade troškova zaposlenima – službena putovanja 19.000,00 kuna i za usluge promidžbe i informiranja 20.000,00 kuna,

• pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 255.162,00 kuna, od toga 181.439,00 kuna za tekuće pomoći inozemnim vladama i 73.723,00 kuna za tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima;

5. Za projekt VIA SANT MARTIN planirano je 1.056.025,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 39.300,00 kuna, od toga plaće (bruto) 37.300,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 600,00 kuna i doprinosi na plaće 1.400,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 61.725,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 5.575,00 kuna i rashodi za usluge 56.150,00 kuna,

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 940.000,00 kuna za tekuće pomoći inozemnim vladama u EU,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za opremu na kamp odmorištu.

6. Ta projekt DEMOCRATIC DEFICIT OF THE EUROPEAN UNION planirano je 40.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima (službena putovanja);

7. Za projekt STE(A)M KIDS planirano je 396.936,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 125.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 115.500,00 kuna,

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 271.436,00 kuna, od toga 213.839,00 kuna za pomoći inozemnim vladama, 22.818,00 kuna za tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima i 34.779,00 kuna za prijenose između proračunskih korisnika.

8. Za projekt ZAŽELI planirani je 14.000,00 kuna za usluge promidžbe i informiranja;

9. Za projekt „Geotermalni potencijal“ planirano je 600.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 98.200,00 kuna, od toga plaće (bruto) 87.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 1.200,00 kuna i doprinosi na plaće 10.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.800,00 kuna za naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju;

10. Za projekt MINORITIES SUMMIT IN LUDBREG planirano je 187.500,00 kuna, od toga 160.000,00 kuna za ostale intelektualne usluge i 27.500,00 kuna za tekuće pomoći inozemnim vladama;

11. Za projekt INCOOPP planirano je 30.000,00 kuna, od toga 22.000,00 kuna za službena putovanja i 8.000,00 za intelektualne i osobne usluge.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Plan Proračuna Grada Ludbrega za 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. PRORAČUN GRADA LUDBREGA ZA 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA LUDBREGA 2023.-2024. GODINE
  PREUZMI:

 4. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2022.-2024 GODINE
  PREUZMI:

 5. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Ludbrega za 2022. godinu
  PREUZMI:

 6. Obrazloženje Proračuna Grada Ludbrega za 2022. godinu
  PREUZMI:

 7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2022. godinu
  PREUZMI:

 8. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ludbrega za 2022. godinu
  PREUZMI:

Više