Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Selnica

  Kontakt podaci
  Općina Selnica
  Jelačićev trg 4, 40314 Selnica
  OIB: 92185452390
  040 861 344
  opcina.selnica@gmail.com

Proračun za građane za 2018. godinu


                                     Poštovani mještani,


predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Selnica prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.selnica.hr.


Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca planiramo za izgradnju cesta, ulica, pješačkih i biciklističkih staza,izgradnju kanalizacije i vodovoda, održavanje javnih i zelenih površina, održavanje javne rasvjete, izgradnja spomen parka „Pikač“ i Nafte u Selnici kao i proširenje groblja.

Za naše studente izdvojili smo novac za stipendije, sufinanciramo osnovno obrazovanje i boravak djece u vrtiću.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo novčane pomoći.

Radi očuvanja tradicije i kulture dio novca iz proračuna izdvajamo za naše udruge koje nas predstavljaju, kao i za ostale udruge koje djeluju na području naše Općine.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2018. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2018. godinu.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 28.11.2017. do 14.12.2017. godine.Više o tome možete pogledati OVDJE.


Vaš Načelnik!Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnik općine predlaže te kao takav ide na usvajanje Općinskom vijeću. Ovim putem želimo uključiti sve svoje građane u sam proces donošenja proračuna davanjem svojih prijedloga, sugestija i komentara na prijedlog proračuna koji možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Selnica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Selnica za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Selnica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Selnica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 10.175.000,00 kn 99,51 %
> Prihodi od poreza 4.137.000,00 kn 40,46 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.818.200,00 kn 27,56 %
> Prihodi od imovine 783.800,00 kn 7,67 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.418.000,00 kn 23,65 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 15.000,00 kn 0,15 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.000,00 kn 0,03 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 50.000,00 kn 0,49 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kn 0,49 %
UKUPNO 10.225.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Selnica za 2018. godinu planirani su u iznosu od 10.225.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Selnica za 2018. godinu planirani su u iznosu od 10.175.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.137.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.900.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 195.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 42.000,00 kuna

2. Pomoći od subjekata unutar općedržave planirane u iznosu od 2.818.200,00kuna, od toga Pomoći iz proračunu iz drugih proračuna 418.200,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 400.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 2.000.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 783.800,00, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 155.300,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 628.500,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.418.000,00 kuna, od toga administrativne pristojbe planirane u iznosu od 9.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.144.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 265.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 15.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna – prihodi od prodaje građevinskih objekataProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 4.053.000,00 kn 39,64 %
> Rashodi za zaposlene 549.000,00 kn 5,37 %
> Materijalni rashodi 1.764.500,00 kn 17,26 %
> Financijski rashodi 51.600,00 kn 0,50 %
> Subvencije 750.000,00 kn 7,33 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 137.800,00 kn 1,35 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 180.000,00 kn 1,76 %
> Ostali rashodi 620.100,00 kn 6,06 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.872.000,00 kn 47,65 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 kn 0,29 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.587.000,00 kn 44,86 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 255.000,00 kn 2,49 %
Manjak iz prethodne godine 1.200.000,00 kn 11,74 %
Izdaci za financijsku imovinu 100.000,00 kn 0,98 %
> Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 100.000,00 kn 0,98 %
UKUPNO 10.225.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Manjak iz prethodne godine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Selnica za 2018. godinu planirani su u iznosu od 10.225.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Selnica za 2018. godinu planirani su u iznosu od 4.053.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 549.000,00 od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 459.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 12.500,00kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 77.500,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.764.500,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 62.600,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 233.400,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.220.000,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 7.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 241.500,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 51.600,00kuna za Ostale financijske rashode

4. Subvencije planirane u iznosu od 750.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 137.800,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 90.800,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 47.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 180.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 620.100,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 310.100,00 kuna, Kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 10.000,00 kuna i kapitalne pomoći 300.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 4.872.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.587.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 4.390.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 157.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana u iznosu od 255.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Razlika višak/manjak iz prethodnih godina -1.300.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


JEDINSTVNI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SELNICA PLANIRANO U IZNOSU OD 9.025.000,00 KUNA


Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.803.100,00 kuna

1. Za poslovanje Općinskog vijeća planirano je 84.500,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 83.000,00 kuna i tekuće donacije 1.500,00 kuna

2. Za poslovanje općinske Uprave planirano je 1.053.800,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 384.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 320.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.500,00 kuna i doprinosi na plaće 53.500,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 501.200,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 54.600,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 40.600,00 kuna, rashodi za usluge 250.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 156.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 41.600,00 kuna za ostale financijske rashode

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 117.000,00 kuna za postrojenje i opremu

3. Za proračunsku rezervu planirano je 10.000,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Za groblje planirano je 239.800,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 72.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 60.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 2.000,00 kuna i doprinosi na plaće 10.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 102.800,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 8.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 64.800,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 65.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 60.000,00 kuna i postrojenje i oprema 5.000,00 kuna

5. Za Javne radove – Hrvatski zavod za zapošljavanje planirano je 100.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 93.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 79.000,00 kuna i doprinosi na plaće 14.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 7.00,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

6. Za kulturu planirano je 249.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 44.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 32.000,00 kuna i rashodi za usluge 12.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 205.000,00 kuna, od toga  postrojenje i oprema 5.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 kuna

7. Za komunalne usluge planirano je 55.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 47.700,00 kuna i pomoći unutar općeg proračuna 7.300,00 kuna

8. Za komunalno vozilo planirano je 11.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 4.000,00 kuna, rashodi za usluge 4.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500,00 kuna


Program 1003 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 60.000,00 kuna

Za izradu dokumentacije planirano je 60.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 40.000,00 kuna


Program 1004 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.226.000,00 kuna

1. Za Mjesni odbor Selnica planirano je 196.100,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 32.000,00 kuna i rashodi za usluge 164.100,00 kuna

2. Za Mjesni odbor Donji Koncovčak planirano je 96.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 22.000,00 kuna, rashodi za usluge 49.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 25.000,00 kuna

3. Za Mjesni odbor Zaveščakplanirano je 63.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 7.000,00 kuna, rashodi za usluge 46.500,00 kuna i građevinski objekti 10.000,00 kuna

4. Za Mjesni odbor Bukovec planirano je 83.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 9.000,00 kuna i rashodi za usluge 59.500,00 kuna i postrojenje i oprema 15.000,00 kuna

5. Za Mjesni odbor Prapočan planirano je 59.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 3.500,00 kuna, rashodi za usluge 46.000,00 kuna i postrojenje i oprema 10.000,00 kuna

6. Za Mjesni odbor Merhatovec planirano je 95.300,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 8.300,00 kuna, rashodi za usluge 57.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 30.000,00 kuna

7. Za Mjesni odbor Zebanec planirano je 153.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 19.000,00 kuna i rashodi za usluge 134.000,00 kuna

8. Za Mjesni odbor Pleševica planirano je 59.100,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 8.600,00 kuna i rashodi za usluge 40.500,00 kuna

9. Za izgradnju pješačko – biciklističke staze uz Županijsku cestu 2005 planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte

10. Za izgradnju sportsko – rekreacijskog centra Merhatovec planirano je 40.000,00 kuna za građevinske objekte

11. Za izgradnju nove ulice prema DPU područja Štučec u Selnici planirano je 30.000,00 kuna za materijalnu imovinu

12. Za izgradnju Dječjeg vrtića u Selnici planirano je 20.000,00 kuna za građevinske objekte

13. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 30.000,00 kuna za građevinske objekte

14. Za izgradnju gornje ceste u Bukovcu planirano je 2.000.000,00 kuna za građevinske objekte

15. Za izgradnju Vinogradske ulice u Prapočanu planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

16. Za izgradnju ceste Bijeli pil – lijevi krak planirano je 400.000,00 kuna za građevinske objekte

17. Za izgradnju ceste Zavešćak – Čurin planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

18. Za izgradnju ceste G.Zebanec (Ključarić – Zdravec) Planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

19. Za izgradnju ceste D. Koncovčak planirano je 150.000,00 kuna za građevinske objekte

20. Za izgradnju pješačko – biciklističke staze planirano je 300.000,00 kuna za građevinske objekte

21. Za proširenje groblja u Slenici planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

22.Za izgradnju ceste Merhatovec - Vinković planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planirano u iznosu od 340.000,00 kuna

1. Za izgradnju voda planirano je 120.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i kapitalne pomoći 100.000,00 kuna

2. Za izgradnju kanalizacije planirano je 220.000,00 kuna,od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i kapitalne pomoći 200.000,00 kuna


Program 1006 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 350.000,00 kuna

Za izgradnju komunalne infrastrukture u gospodarskoj zoni planirano je 350.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1007 Poticanje razvoja planirano je u iznosu od 720.000,00 kuna

1. Za Spomen park nafte u Selnici planirano je 120.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za kamp Selnica planirano je 300.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna i građevinski objekti 200.000,00 kuna

3. Za izgradnju sportsko rekreacijskog centra Selnica planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za spomen park „Pikač“ Selnica planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1008 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano u iznosu od 39.000,00 kuna

Za zdravstvene i veterinarske usluge planirano je 39.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i pomoći unutar općeg proračuna 9.000,00 kuna


Program 1010 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 750.000,00 kuna

Za sufinanciranje boravka u vrtiću planirano je 750.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


Program 1011 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 70.500,00 kuna

Za osnovno obrazovanje planirano je 70.500,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 49.500,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 21.000,00 kuna


Program 1012 Visoko obrazovanje planirano u iznosu od 75.000,00 kuna

Za stipendije planirano je 75.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1013 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 177.000,00 kuna

1. Za vatrogastvo planirano je 153.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 25.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 26.000,00 kuna i tekuće donacije 102.000,00 kuna

2. Za Civilnu zaštitu planirano je 9.400,00 kuna, od toga rashodi za usluge 4.400,00 kuna i postrojenje i oprema 5.000,00 kuna

3. Za Crveni križ planirano je 14.600,00 kuna za tekuće donacije


Program 1014 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 90.000,00 kuna

Za donacije sportskim udrugama planirano je 90.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1015 Razvoj civilnog društva planiran u iznosu od 104.400,00 kuna

1. Za donacije ostalim udrugama planirano je 100.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za vjerske zajednice planirano je 4.400,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 2.400,00 kuna i tekuće donacije 2.000,00


Program 1016 Socijalna skrb planirano u iznosu od 105.000,00 kuna

Za naknade građanima i kućanstvima planirano je 105.000,00 kuna


Program 1017 Razvoj i sigurnost planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Za prometnu signalizaciju planirano je 15.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Selnica za 2018.-2020. - prilog Proračuna
  PREUZMI:

 2. Prijedlog Proračuna Općine Selnica za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020.
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Selnica za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica za 2017. godinu
  PREUZMI:

 5. Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvrš.proračuna Općine Selnica za 2017.
  PREUZMI:

 6. 1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Selnica za 2018. godinu
  PREUZMI:

 7. Izvršenje plana razvojnih programa -prilog Obrazloženju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Selnica 1.1.2018. do 30.6.2018.
  PREUZMI:

 8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica od 1. siječnja 2018. do 30.lipnja 2018. OPĆI I POSEBNI DIO
  PREUZMI:

 9. 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Selnica za 2018. godinu
  PREUZMI:

Više