Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Selnica

  Kontakt podaci
  Općina Selnica
  Jelačićev trg 4, 40314 Selnica
  OIB: 92185452390
  040 861 344
  opcina.selnica@gmail.com

Poštovani mještani,


predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Selnica prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet straniciwww.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.selnica.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca planiramo za izgradnju cesta, pješačkih staza, izgradnju kanalizacije i vodovoda, popunu javne rasvjete i održavanje zelenih površina, proširenje groblja, a posebno za dovršenje obnove stare škole u Selnici.

Za naše studente izdvojili smo novac za stipendije, sufinanciramo osnovno i predškolsko obrazovanje te boravak djece u vrtiću.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo novčane pomoći, a umirovljenicima dodjeljujemo prigodne naknade povodom božićnih i uskršnjih blagdana.

Radi očuvanja tradicije i kulture dio novca iz proračuna izdvajamo za naše udruge koje nas predstavljaju, kao i za ostale udruge koje djeluju na području naše Općine.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini. Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2019. godinu.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 16.11.2018. do 16.12.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Selnica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Selnica za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Selnica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Selnica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
UKUPNO 0,00 kn
Grafika
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Selnica za 2019. godinu planirani su u iznosu od 11.366.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Selnica za 2019. godinu planirani su u iznosu od 11.331.000,0 0kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 5.316.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 5.000.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 275.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 41.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.563.000,00 kuna, od toga pomoći iz proračunu iz drugih proračuna 825.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 438.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1.300.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.054.600,00, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 185.100,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 869.500,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.372.500,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 5.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.080.500,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 287.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 21.900,00 kuna;

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 35.000,00 kuna koje čine prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava u iznosu od 15.000,00 kuna i prihodi od prodaje građevinskih objekata u iznosu od 20.000,00 kuna.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
UKUPNO 0,00 kn
Grafika
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Selnica za 2019. godinu planirani su u iznosu od 10.116.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Selnica za 2019. godinu planirani su u iznosu od 5.437.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 703.300,00 od toga plaće (bruto) planirane u iznosu od 590.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 12.800,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 100.500,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.732.400,00kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 81.700,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 269.600,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.033.200,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 332.900,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 26.100,00kuna za ostale financijske rashode;

4. Subvencije planirane u iznosu od 815.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 176.300,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 85.300,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 91.000,00 kuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 242.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 741.900,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 541.900,00 kuna i kapitalne pomoći 200.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 4.679.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.364.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 4.310.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirana u iznosu od 32.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirano u iznosu od 22.000,00 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana u iznosu od 285.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.


Razlika višak/manjak iz prethodnih godina -1.250.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SELNICA PLANIRANO U IZNOSU OD 10.116.000,00 KUNA


Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.964.700,00 kuna

1. Za poslovanje Općinskog vijeća i Općinskog načelnika planirano je 124.400,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 123.000,00 kuna i tekuće donacije 1.400,00 kuna;

2. Za poslovanje općinske Uprave planirano je 1.218.300,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 536.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 450.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 76.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 647.200,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 74.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 54.100,00 kuna, rashodi za usluge 311.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 207.600,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 16.100,00 kuna za ostale financijske rashode,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 19.000,00 kuna, od toga za postrojenje i opremu 17.000,00 kuna i za nematerijalnu proizvedenu imovinu 2.000,00 kuna;

3. Za proračunsku rezervu planirano je 10.000,00 kuna za ostale financijske rashode;

4. Za groblje planirano je 169.300,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 94.300,00 kuna, od toga plaće (bruto) 78.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 2.800,00 kuna i doprinosi na plaće 13.500,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 70.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 7.200,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 28.000,00 kuna i rashodi za usluge 34.800,00 kuna,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za postrojenje i opremu;

5. Za Javne radove – Hrvatski zavod za zapošljavanje planirano je 88.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 73.000,00 kuna, od toga plaće (bruto)62.000,00 kuna i doprinosi na plaće 11.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa;

6. Za kulturu planirano je 238.500,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 33.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 3.500,00 kuna,

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 205.000,00 kuna, od toga  postrojenje i oprema 5.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 kuna;

7. Za komunalne usluge planirano je 107.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 6.000,00 kuna, rashodi za usluge 93.700,00 kuna i pomoći unutar općeg proračuna 7.300,00 kuna;

8. Za komunalno vozilo planirano je 9.200,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 4.000,00 kuna, rashodi za usluge 2.900,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.300,00 kuna.


Program 1003 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za izradu dokumentacije planirano je 50.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna.


Program 1004 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.836.400,00 kuna

1. Za Mjesni odbor Selnica planirano je 244.100,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 38.500,00 kuna i rashodi za usluge 205.600,00 kuna;

2. Za Mjesni odbor Donji Koncovčak planirano je 167.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 23.000,00 kuna, rashodi za usluge 119.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 25.000,00 kuna;

3. Za Mjesni odbor Zaveščak planirano je 92.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 9.000,00 kuna, rashodi za usluge 73.500,00 kuna i građevinski objekti 10.000,00 kuna;

4. Za Mjesni odbor Bukovec planirano je 66.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 9.000,00 kuna i rashodi za usluge 57.500,00 kuna;

5. Za Mjesni odbor Prapočan planirano je 67.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 6.000,00 kuna i rashodi za usluge 61.000,00 kuna;

6. Za Mjesni odbor Merhatovec planirano je 165.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 8.000,00 kuna, rashodi za usluge 97.000,00 kuna i rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 60.000,00 kuna;

7. Za Mjesni odbor Zebanec planirano je 154.800,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 21.000,00 kuna i rashodi za usluge 133.800,00 kuna;

8. Za Mjesni odbor Pleševica planirano je 59.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 8.600,00 kuna, rashodi za usluge 40.900,00 kuna i rashodi za građevinske objekte 10.000,00 kuna;

9. Za izgradnju pješačko – biciklističke staze uz Županijsku cestu 2005 planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte;

10. Za izgradnju sportsko – rekreacijskog centra Merhatovec planirano je 30.000,00 kuna za građevinske objekte;

11. Za izgradnju nove ulice prema DPU područja Štučec u Selnici planirano je 30.000,00 kuna za materijalnu imovinu;

12. Za izgradnju Dječjeg vrtića u Selnici planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte;

13. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte;

14. Za izgradnju gornje ceste u Bukovcu (BU-100) planirano je 1.300.000,00 kuna za građevinske objekte;

15. Za izgradnju ceste Bijeli pil – lijevi krak (ZA-100) planirano je 400.000,00 kuna za građevinske objekte;

16. Za izgradnju ceste Zavešćak – Živko (ZA-203 dio) planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte;

17. Za izgradnju ceste G. Zebanec (Ključarić – Zdravec) GZ-101 planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte;

18. Za izgradnju pješačko – biciklističke staze planirano je 300.000,00 kuna za građevinske objekte;

19. Za proširenje groblja u Selnici planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge;

20. Za sanaciju klizišta u Plešivici planirano je 500.000,00 kuna za rashode za usluge;

21. Za izgradnju odvojka ulice Zrinskih u Prapročanu PR-100 dio planirano 30.000,00 kuna;

22. Za izgradnju odvojka ulice Trnje u Selnici planirano je 100.000,00 kuna;

23. Za izgradnju ceste Gornji Zebanec (Peras) planirano je 100.000,00 kuna;

24. Za izgradnju ceste Gornji Zebanec (Tkalec) planirano je 100.000,00 kuna;

25. Za izgradnju ceste Donji Koncovčak (Kulenović) planirano je 100.000,00 kuna;

26. Za izgradnju ceste Donji Koncovčak – prilaz društvenom domu planirano je 100.000,00 kuna;

27. Za izgradnju ceste u zaveščaku (Kelemenić) planirano je 80.000,00 kuna.


Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planirano u iznosu od 205.000,00 kuna 

1. Za izgradnju kanalizacije planirano je 205.000,00 kuna,od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i kapitalne pomoći 200.000,00 kuna.


Program 1006 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 350.000,00 kuna

Za izgradnju komunalne infrastrukture u gospodarskoj zoni Selnica planirano je 350.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 1007 Poticanje razvoja turizma planirano je u iznosu od 850.000,00 kuna

1. Za Spomen park nafte u Selnici planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte;

2. Za kamp Selnica planirano je 450.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna i građevinski objekti 350.000,00 kuna;

3. Za izgradnju sportsko rekreacijskog centra Selnica planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte;

4. Za spomen park „Pikač“ Selnica planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 1008 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano u iznosu od 73.000,00 kuna

Za zdravstvene i veterinarske usluge planirano je 73.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 58.000,00 kuna i pomoći unutar općeg proračuna 15.000,00 kuna.


Program 1010 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 815.000,00 kuna

Za sufinanciranje boravka u vrtiću planirano je 815.000,00 kuna.


Program 1011 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 103.000,00 kuna

Za osnovno obrazovanje planirano je 103.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 38.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 65.000,00 kuna.


Program 1012 Visoko obrazovanje planirano u iznosu od 135.000,00 kuna

Za stipendije planirano je 135.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 1013 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 327.500,00 kuna

1. Za vatrogastvo planirano je 301.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 25.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 26.000,00 kuna i tekuće donacije 250.000,00 kuna;

2. Za Civilnu zaštitu planirano je 12.500,00 kuna, od toga rashodi za usluge 6.000,00 kuna, tekuće donacije 1.500,00 kuna i postrojenje i oprema 5.000,00 kuna;

3. Za Crveni križ planirano je 14.000,00 kuna za tekuće donacije.


Program 1014 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 110.000,00 kuna

Za donacije sportskim udrugama planirano je 110.000,00 kuna za tekuće donacije.


Program 1015 Razvoj civilnog društva planiran u iznosu od 167.400,00 kuna

1. Za donacije ostalim udrugama planirano je 160.000,00 kuna za tekuće donacije;

2. Za vjerske zajednice planirano je 7.400,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 2.400,00 kuna i tekuće donacije 5.000,00.


Program 1016 Socijalna skrb planirana u iznosu od 107.000,00 kuna

Za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirano je 107.000,00 kuna.


Program 1017 Razvoj i sigurnost prometa planirana u iznosu od 22.000,00 kuna

Za prometnu signalizaciju planirano je 22.000,00 kuna za rashode materijala i energije.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Selnica za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021
  PREUZMI:

 2. Plan razvojnih programa Općine Selnica za razdoblje 2019.-2021
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Selnica za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. i Planom razvojnih programa
  PREUZMI:

 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica za 2018.
  PREUZMI:

 5. Izvršenje plana razvojnih programa za 2018.
  PREUZMI:

 6. Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvrš.proračuna Općine Selnica za 2018.
  PREUZMI:

 7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019.
  PREUZMI:

Više