Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Selnica

  Kontakt podaci
  Općina Selnica
  Jelačićev trg 4, 40314 Selnica
  OIB: 92185452390
  040 861 344
  opcina.selnica@gmail.com

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani mještani,


predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Selnica prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.selnica.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti sredstva iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Dio planiranih sredstava izdvojili smo za gradnju i uređenje komunalne infrastrukture i to ponajprije za izgradnju pješačkih-biciklističkih staza uz županijsku cestu 2005, 2006, izgradnju ceste Bukovec - Stojko, Bijeli Pil – Lijevi Krak, G. Zebanec, Donji Koncovčak - Kulenović i prilaza društvenom domu u Donjem Koncovčaku. U izgradnju vodovoda i kanalizacije namjeravam uložiti 358.000,00 kuna kao i 350.000,00 kuna u izgradnju komunalne infrastrukture u gospodarskoj zoni Selnice.

Kako bismo potaknuli razvoj turizma na području Općine Selnica planiramo ulaganja u Spomen park Nafte koja se nekada crpila u obilnim količinama, nadalje Spomen Park „Pikač“ Selnice. Općina planira izgradnju kampa Selnice te je ishodila građevinsku dozvolu za izgradnju „Kampa na Ribnjaku Selnica s odmorištem“, projekt je u pripremi te prijavljen nadležnom ministarstvu za ostvarivanje financiranja istog. Projektom se namjerava ostvariti zamjetna turistička ponuda te poticanje gospodarskog rasta kroz turizam.

Općini Selnica je odobren projekt izgradnje novog dječjeg vrtića na EU natječaju za ruralni razvoj, koji se financira sa 100% nepovratnih sredstava u iznosu od 7.4 milijuna kuna, dok će se razlika od 3.3 milijuna kuna pokriti iz Proračuna Općine Selnica. Djeci s područja Općine Selnica nastoji se omogućiti pohađanje vrtića koji će na najbolji mogući način omogućiti sretno i veselo odrastanje a roditeljima osigurati sigurnu skrb o djetetu. Osim gradnje vrtića, nastavljamo sa sufinanciranjem boravka djece u vrtićima i jaslicama te sufinancira predškolski odgoj u iznosu od 50 i 30%. Roditeljima dodjeljujemo jednokratne pomoći u iznosu od 1.000,00 kn za prvo dijete 1.500,00 kn za drugo, 2.000,00 kn za treće i svako sljedeće dijete.

Ulažemo i u sve razine obrazovanja kao jedan od najbitnijih značajki društva. Već tradicionalno nagrađujemo učenike Osnovne škole Selnica dodjelom nagrada za postignute odlične rezultate na županijskim i državnim natjecanjima. Općina nastoji sufinancirati ekskurzije i maturalna putovanja učenicima iz socijalno ugroženih obitelji. Podržavamo i potičemo naše školarce na trud, razvoj i uspjeh te dodjeljujemo stipendije ovisno o socijalnim kriterijima (primanja, status branitelja, invaliditet, broj članova kućanstva). Stipendije iznose 300,00 kn po studentu koji studira na području grada Čakovca , Varaždina, Koprivnice i Križevaca, a za studente izvan tih područja, stipendije iznose 450,00 kn.

Obiteljima i pojedincima slabijeg imovinskog stanja dodjeljujemo jednokratne i druge novčane pomoći.

Kako bismo očuvali našu tradiciju i kulturu dio sredstava iz proračuna namijenili smo za udruge koje nas predstavljaju kao i za obilježavanje manifestacija koje se održavaju na području naše Općine.


Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini. Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 18.11.2019. do 18.12.2019. godine. Više o tome možete pogledati OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Selnica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 
U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Selnica za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Selnica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Selnica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun možete pronaći ovdje.

Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:
• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 
• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.
Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:
plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

3. Plan razvojnih programa
Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.
Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja

Proračunski korisnici:
Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Zakoni i sankcije
Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 13.797.400,00 kn 1.831.229,68 € 58,12 %
> Prihodi od poreza 5.432.000,00 kn 720.950,30 € 22,88 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 5.257.300,00 kn 697.763,62 € 22,15 %
> Prihodi od imovine 886.700,00 kn 117.685,31 € 3,74 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.178.400,00 kn 289.123,37 € 9,18 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 40.000,00 kn 5.308,91 € 0,17 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.000,00 kn 398,17 € 0,01 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.440.600,00 kn 323.923,29 € 10,28 %
> Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 2.420.600,00 kn 321.268,83 € 10,20 %
> Prihodi od prodaje građevinskih objekata 20.000,00 kn 2.654,46 € 0,08 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 7.500.000,00 kn 995.421,06 € 31,59 %
UKUPNO 23.738.000,00 kn 3.150.574,03 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
Primici od financijske imovine i zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Selnica za 2020. godinu planirani su u iznosu od 23.738.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Selnica za 2020. godinu planirani su u iznosu od 13.797.400,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 5.432.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 5.210.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 175.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 47.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.257.300,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 977.100,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 560.200,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 3.720.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 886.700,00, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 30.100,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 856.600,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.178.400,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 7.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.899.400,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 272.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 40.000,00 kuna;

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.440.600,00 kuna koje čine prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava u iznosu od 2.420.600,00 kuna i prihodi od prodaje građevinskih objekata u iznosu od 20.000,00 kuna.


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 7.500.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 6.170.300,00 kn 818.939,54 € 25,99 %
> Rashodi za zaposlene 821.900,00 kn 109.084,88 € 3,46 %
> Materijalni rashodi 3.195.100,00 kn 424.062,65 € 13,46 %
> Financijski rashodi 51.100,00 kn 6.782,14 € 0,22 %
> Subvencije 815.000,00 kn 108.169,09 € 3,43 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 112.700,00 kn 14.957,86 € 0,47 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 284.600,00 kn 37.772,91 € 1,20 %
> Ostali rashodi 889.900,00 kn 118.110,03 € 3,75 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.167.700,00 kn 1.880.376,93 € 59,68 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 33.000,00 kn 4.379,85 € 0,14 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.024.700,00 kn 1.861.397,57 € 59,08 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 110.000,00 kn 14.599,51 € 0,46 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.400.000,00 kn 185.811,93 € 5,90 %
Višak/manjak prihoda 2.000.000,00 kn 265.445,62 € 8,43 %
UKUPNO 23.738.000,00 kn 3.150.574,03 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Selnica za 2020. godinu planirani su u iznosu od 23.738.000,00 kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Selnica za 2020. godinu planirani su u iznosu od 6.170.300,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 821.900,00 od toga plaće (bruto) planirane u iznosu od 694.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 12.300,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 115.600,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.195.100,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 88.900,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 292.500,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.402.100,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 396.600,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 51.100,00 kuna za ostale financijske rashode;

4. Subvencije planirane u iznosu od 815.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 112.700,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 70.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 42.700,00 kuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 284.600,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 889.900,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 539.900,00 kuna i kapitalne pomoći 350.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 14.167.700,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 33.000,00 kuna za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 14.024.700,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 13.851.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirana u iznosu od 88.700,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirano u iznosu od 85.000,00 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana u iznosu od 110.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova


Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 1.400.000,00 kuna, od toga 500.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru i 900.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


Razlika višak/manjak iz prethodnih godina 2.000.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SELNICA PLANIRANO U IZNOSU OD 21.738.000,00 KUNA


Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 3.698.000,00 kuna

1. Za poslovanje Općinskog vijeća i Općinskog načelnika planirano je 126.400,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 125.000,00 kuna i tekuće donacije 1.400,00 kuna;

2. Za poslovanje općinske Uprave planirano je 3.006.600,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 712.300.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 600.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 12.300,00 kuna i doprinosi na plaće 100.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 818.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 88.900,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 65.100,00 kuna, rashodi za usluge 425.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 239.500,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 51.100,00 kuna, od toga 30.000,00 kuna za kamate za primljene kredite i 21.100,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 24.700,00 kuna, od toga 3.000,00 kuna za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i 21.700,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine od toga za postrojenje i opremu 16.700,00 kuna i za nematerijalnu proizvedenu imovinu 5.000,00 kuna

• Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 1.400.000,00 kuna, od toga 500.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru i 900.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih financijskih institucija izvan javnog sektora

3. Za proračunsku rezervu planirano je 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za groblje planirano je 213.300,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 208.300,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 26.500,00 kuna i rashodi za usluge 181.800,00 kuna,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za postrojenja i opremu;

5. Za Javne radove – Hrvatski zavod za zapošljavanje planirano je 124.600,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 109.600,00 kuna, od toga plaće (bruto)94.000,00 kuna i doprinosi na plaće 15.600,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa;

6. Za kulturu planirano je 85.500,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 33.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 3.500,00 kuna,

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 52.000,00 kuna, od toga postrojenjea i oprema 2.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 kuna;

7. Za komunalne usluge planirano je 102.700,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 8.000,00 kuna i rashodi za usluge 94.700,00 kuna 

8. Za komunalno vozilo planirano je 8.900,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 4.000,00 kuna, rashodi za usluge 2.800,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.100,00 kuna.


Program 1003 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 120.000,00 kuna

Za izradu dokumentacije planirano je 120.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 40.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 kuna.


Program 1004 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 14.731.300,00 kuna

1. Za Mjesni odbor Selnica planirano je 244.100,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 38.500,00 kuna i rashodi za usluge 205.600,00 kuna;

2. Za Mjesni odbor Donji Koncovčak planirano je 155.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 26.000,00 kuna i rashodi za usluge 129.000,00 kuna 

3. Za Mjesni odbor Zaveščak planirano je 132.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 9.000,00 kuna, rashodi za usluge 103.500,00 kuna i građevinski objekti 20.000,00 kuna;

4. Za Mjesni odbor Bukovec planirano je 111.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 9.000,00 kuna i rashodi za usluge 102.500,00 kuna;

5. Za Mjesni odbor Prapočan planirano je 127.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 9.000,00 kuna i rashodi za usluge 118.500,00 kuna;

6. Za Mjesni odbor Merhatovec planirano je 167.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 8.500,00 kuna, rashodi za usluge 99.000,00 kuna i rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 60.000,00 kuna;

7. Za Mjesni odbor Zebanec planirano je 294.300,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 25.500,00 kuna, rashodi za usluge 208.800,00 kuna, za postojenjea i opremu 60.000,00 kuna;

8. Za Mjesni odbor Pleševica planirano je 79.900,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 9.000,00 kuna, rashodi za usluge 60.900,00 kuna i rashodi za građevinske objekte 10.000,00 kuna;

9. Za izgradnju pješačko – biciklističke staze uz Županijsku cestu 2005 planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte;

10. Za izgradnju sportsko – rekreacijskog centra Merhatovec planirano je 250.000,00 kuna za građevinske objekte;

11. Za izgradnju nove ulice prema DPU područja Štučec u Selnici planirano je 30.000,00 kuna za materijalnu imovinu;

12. Za izgradnju Dječjeg vrtića u Selnici planirano je 11.220.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 418.000,00 kuna i 10.802.000,00 kuna za građevinske objekte;

13. Za izgradnju ceste Bukovec- Stojko BU-313 dio planirano je 104.000,00 kuna za građevinske objekte;

14. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 80.000,00 kuna za građevinske objekte;

15. Za izgradnju ceste Bijeli pil – lijevi krak (ZA-100) planirano je 400.000,00 kuna za građevinske objekte;

16. Za izgradnju Poljske ulice u Praporčanu planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte;

17. Za izgradnju ceste G. Zebanec (Ključarić – Zdravec) GZ-101 planirano je 400.000,00 kuna za građevinske objekte;

18. Za izgradnju pješačko – biciklističke staze uz ŽC 2006 planirano je 300.000,00 kuna za građevinske objekte;

19. Za proširenje groblja u Slenici planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge;

20. Za izgradnju ceste Donji Koncovčak (Kulenović) planirano je 285.000,00 kuna;

21. Za izgradnju ceste Donji Koncovčak – prilaz društvenom domu planirano je 100.000,00 kuna.


Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planirano u iznosu od 358.000,00 kuna 

1. Za izgradnju vodovoda planirano je 53.000,00 kuna, od toga 3.000,00 kuna za rashode za usluge i 50.000,00 kuna za kapitalne pomoći

2. Za izgradnju kanalizacije planirano je 305.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i kapitalne pomoći 300.000,00 kuna.


Program 1006 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 350.000,00 kuna

Za izgradnju komunalne infrastrukture u gospodarskoj zoni Selnica planirano je 350.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 1007 Poticanje razvoja turizma planirano je u iznosu od 650.000,00 kuna

1. Za Spomen park nafte u Selnici planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte;

2. Za kamp Selnica planirano je 250.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i građevinski objekti 200.000,00 kuna;

3. Za izgradnju sportsko rekreacijskog centra Selnica planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte;

4. Za spomen park „Pikač“ Selnica planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 1008 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano u iznosu od 54.000,00 kuna

Za zdravstvene i veterinarske usluge planirano je 54.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 39.000,00 kuna i pomoći unutar općeg proračuna 15.000,00 kuna.


Program 1010 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 815.000,00 kuna

Za sufinanciranje boravka u vrtiću planirano je 815.000,00 kuna.


Program 1011 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za osnovno obrazovanje planirano je 40.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 27.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 13.000,00 kuna.


Program 1012 Visoko obrazovanje planirano u iznosu od 160.000,00 kuna

Za stipendije planirano je 160.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 1013 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 313.700,00 kuna

1. Za vatrogastvo planirano je 257.700,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 28.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 29.700,00 kuna i tekuće donacije 200.000,00 kuna;

2. Za Civilnu zaštitu planirano je 18.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 11.500,00 kuna, tekuće donacije 1.500,00 kuna i postrojenja i oprema 5.000,00 kuna;

3. Za Crveni križ planirano je 38.000,00 kuna za tekuće donacije.


Program 1014 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 140.000,00 kuna

Za donacije sportskim udrugama planirano je 140.000,00 kuna za tekuće donacije.


Program 1015 Razvoj civilnog društva planiran u iznosu od 161.400,00 kuna

1. Za donacije ostalim udrugama planirano je 129.000,00 kuna za tekuće donacije;

2. Za vjerske zajednice planirano je 32.400,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 2.400,00 kuna i tekuće donacije 30.000,00.


Program 1016 Socijalna skrb planirana u iznosu od 124.600,00 kuna

Za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirano je 124.600,00 kuna.


Program 1017 Razvoj i sigurnost prometa planirana u iznosu od 22.000,00 kuna

Za prometnu signalizaciju planirano je 22.000,00 kuna za rashode materijala i energije.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Selnica za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Selnica za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu i Planom razvojnih programa za razdoblje 2020.-2022.
  PREUZMI:

 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica za 2019.
  PREUZMI:

 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019.
  PREUZMI:

 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja 2020.
  PREUZMI:

 6. Financijski izvjestaji Općine Selnica za razdoblje 1.1.2020.-31.12.2020.
  PREUZMI:

 7. Bilješke uz financijske izvještaje 01.01.-31.12.2020
  PREUZMI:

Više