Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Vrbovsko

  Kontakt podaci
  Grad Vrbovsko
  Ulica hrvatskih branitelja 1 , 51326 Vrbovsko
  OIB: 15154087569
  051 875 115
  

Proračun za građane za 2017. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2017. godinu. U njemu je prikazano na koji način Grad Vrbovsko prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.vrbovsko.hr.

Kroz ovaj projekt želimo vam pokazati gdje i kako se troši proračunski novac.

Veliki dio novca iz proračuna izdvojili smo za gradnju i uređenje komunalne infrastrukture, održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta, postavljanje nove javne rasvjete, izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže, uređenje i održavanje groblja, javnih površina, parkova i dječjih igrališta.

Ulažemo u gospodarstvo i poduzetništvo sufinanciranjem kamata, kreditiranjem poduzetnika, poticanjem razvoja poljoprivrede i obrtništva kao i ulaganjem u poduzetničku infrastrukturu.

Dio novaca iz proračuna izdvojili smo za pomoć obiteljima slabijeg imovinskog stanja kojima je potrebna naša pomoć kako bismo im pružili neke od osnovnih stvari potrebne za život. Nismo zaboravili ni naše stare i nemoćne osobe kojima pomažemo kroz projekt Pomoć u kući starijim osobama.

Naš Grad ima bogatu turističku ponudu, obilježava nas prekrasna prirodna ljepota koja nas okružuje, mjesto smo koje ljudi rado posjećuju i koje ima bogatu povijesnu i prirodnu baštinu. S toga ulažemo u promicanje turizma, planiramo uređenje šetnice uz rijeku Kupu, kao i ulaganje u skijalište Bijela Kosa i kanjon Kamačnik. U planu nam je izgradnja Centra za posjetitelje u izletištu Kamačnik.

Kako bismo našim najmlađima stanovnicima omogućili boravak u lijepoj i modernoj ustanovi ove godine ušli smo u projekt Energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića.

Dragi građani izdvojili smo dio projekata koji su nam u planu za 2017. godinu, ako imate prijedlog kako bismo i na koji način naš Grad mogli još više razviti te u koje projekte trebamo ulagati slobodno nam predložite.


Gradonačelnik

Dražen Mufić


Poštovani građani savjetovanje za Prijedlog Proračuna Grada Vrbovskog za 2018. godinu možete pronaći OVDJE.


Proračun za građane za 2018. godinu možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Vrbovskog za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Vrbovskog za 2017. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Vrbovskog koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Vrbovskog kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Vrbovskog su: Dječji vrtić Bambi i Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Gradsko vijeće i razriješiti gradonačelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Gradskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 31.467.653,00 kn 83,78 %
> Prihodi od poreza 7.452.793,00 kn 19,84 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 19.797.360,00 kn 52,71 %
> Prihodi od imovine 725.000,00 kn 1,93 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.492.500,00 kn 9,30 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 417.460,00 kn 1,11 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 kn 0,01 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 412.460,00 kn 1,10 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.175.000,00 kn 8,45 %
> Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 175.000,00 kn 0,47 %
> Primici od zaduživanja 3.000.000,00 kn 7,99 %
Vlastiti izvori 2.500.000,00 kn 6,66 %
> Višak/manjak prihoda 2.500.000,00 kn 6,66 %
UKUPNO 37.560.113,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova
Primici od zaduživanja
Višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Grada Vrbovskog za 2017. godinu planirani su u iznosu od 37.560.113,00 kuna


Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Vrbovskog za 2017. godinu su 31.467.653,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 7.452.793,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 6.427.793,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 705.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 320.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 19.797.360,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane u iznosu od 6.482.360,00 kuna, pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 7.602.400,00 kuna i pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.712.600,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 725.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 12.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 713.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 3.492.500,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 96.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.276.500,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 2.120.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Vrbovskog za 2017. godinu planiranih u iznosu od 417.460,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 5.000,00 kuna 

2. Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 412.460,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 3.175.000,00 kuna, a čine ih:

1. Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova planirane u iznosu od 175.000,00 kuna, od toga primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 25.000,00 kuna i primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 150.000,00 kuna

2. Primici od zaduživanja planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektoraProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 16.285.713,00 kn 43,36 %
> Rashodi za zaposlene 4.196.963,00 kn 11,17 %
> Materijalni rashodi 5.488.200,00 kn 14,61 %
> Financijski rashodi 146.600,00 kn 0,39 %
> Subvencije 599.600,00 kn 1,60 %
> Ostali rashodi 4.833.950,00 kn 12,87 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.020.400,00 kn 2,72 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 21.024.400,00 kn 55,98 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kn 0,27 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovin 18.756.400,00 kn 49,94 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.168.000,00 kn 5,77 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 250.000,00 kn 0,67 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 250.000,00 kn 0,67 %
UKUPNO 37.560.113,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Ostali rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovin
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Grada Vrbovskog za 2017. godinu planirani su u iznosu od 37.560.113,00 kuna


Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Grada Vrbovskog za 2017. godinu planirani su u iznosu od 16.285.713,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 4.196.963,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 3.365.378,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 250.000,00 kuna, doprinosi na plaće planirani u iznosu od 581.585,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.488.200,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 244.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 953.500,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 3.280.200,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 6.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 1.004.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 146.600,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Subvencije planirane u iznosu od 599.600,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 1.020.400,00 kuna, od toga naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 107.400,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 913.000,00 kuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 4.833.950,00 kuna od toga tekuće donacije u planiranom iznosu od 1.783.95,00 kuna, kapitalne donacije 370.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 2.000,00 kuna i kapitalne pomoći 2.678.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Vrbovskog za 2017. godinu planirani u iznosu od 21.024.400,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 18.756.400,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 13.360.000,00 kuna, postrojenje i oprema planirano u iznosu od 2.440.400,00 kuna, prijevozna sredstva planirana u iznosu od 1.800.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 20.000,00 kuna, nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 1.136.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja planirani u iznosu od 2.168.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 250.000,00 kuna, a čine ih:

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 250.000,00 kuna za otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.258.957,00 KUNA


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 695.000,00 KUNA


Program 1001 Djelatnost Gradskog vijeća planirana u iznosu od 554.500,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Gradskog vijeća planirano je 514.500,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 507.500,00 kuna i tekuće donacije 7.000,00 kuna

2. Za obilježavanje Dana Grada planirano je 40.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1002 Djelatnost mjesnih odbora planirano u iznosu od 94.000,00 kuna

Za redovan rad Vijeća mjesnih odbora planirano je 94.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 16.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 72.500,00 kuna


Program 1003 Vijeće Srpske nacionalne manjine planirano u iznosu od 28.000,00 kuna

Za redovan rad Vijeća Srpske nacionalne manjine planirano je 28.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1004 Političke stranke planirano u iznosu od 17.500,00 kuna

Za sufinanciranje rada političkih stranka planirano je 17.500,00 kuna za tekuće donacije


Program 1005 Savjet mladih Grada Vrbovskog planirano u iznosu od 1.000,00 kuna

Za savjet mladih Grada Vrbovskog planirano je 1.000,00 kuna za tekuće donacije


IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 563.957,00 KUNA


Program 1006 Gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika planirano u iznosu od 563.957,00 kuna

Za redovan rad gradonačelnika, zamjenika i povjerenstva planirano je 563.857,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlen planirani u iznosu od 375.957,00 kuna, od toga plaće (bruto) 320.782,00 kuna i doprinos na plaće 55.175,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 188.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 18.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 170.000,00 kuna


RAZDJEL 002 KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 26.240.394,00 KUNA


KOMUNALNA DJELATNOST PLANIRANA U IZNOSU OD 13.745.000,00 KUNA


Program 2001 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.022.000,00 kuna

1. Za održavanje dječjih igrališta planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje javnih površina planirano je 511.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 1.141.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 1.125.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000,00 kuna

4. Za održavanje javne rasvjete planirano je 350.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 300.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna


Program 2002 Građenje objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 8.823.000,00 kuna

1. Za nerazvrstane ceste planirano je 3.415.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 3.220.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 195.000,00 kuna

2. Za nova rasvjetna tijela planirano je 1.730.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže planirano je 2.098.000,00 kuna za kapitalne pomoći

4. Za deponij otpada Cetin planirano je 825.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 625.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 kuna

5. Za uređenje javnih površina planirano je 755.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 380.000,00 kuna i postrojenje i oprema 375.000,00 kuna


Program 2003 Održavanje i ulaganje u groblja planirano u iznosu od 350.000,00 kuna

1. Za redovno održavanje mrtvana planirano je 150.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 15.000,00 kuna i rashodi za usluge 135.000,00 kuna

2. Za ulaganje u groblja planirano je 200.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 2004 Nabava komunalnog vozila i opreme planirano u iznosu od 2.550.000,00 kuna

Za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 2.550.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 750.000,00 kuna i prijevozna sredstva 1.800.000,00 kuna


VLASTITI POGON PLANIRAN U IZNOSU OD 1.266.194,00 KUNA


Program 2005 Djelatnost vlastitog programa planirana u iznosu od 1.266.194,00 kuna

1. Za rashode za zaposlene planirano je 1.130.194,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.045.194,00 kuna, od toga plaće (bruto) 879.005,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna i doprinosi na plaće 151.189,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 85.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

2. Za redovno funkcioniranje pogona planirano je 116.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 40.000,00 kuna. rashodi za usluge 72.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna

3. Za nabavu opreme planirano je 20.000,00 kuna za postrojenje i opremu


URBANIZAM, PLANIRANJE I STAMBEN POSLOVNI OBJEKTI PLANIRANO U IZNOSU OD 2.535.000,00 KUNA


Program 2006 Stambeni objekti planirani u iznosu od 543.000,00 kuna

1. Za redovno održavanje stambenih objekta planirano je 83.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna i rashodi za usluge 82.000,00 kuna

2. Za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost planirano je 460.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 160.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000,00 kuna


Program 2007 Poslovni objekti planirani u iznosu od 1.617.000,00 kuna

1. Za redovno održavanje poslovnih objekata planirano je 217.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 215.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 80.000,00 kuna, rashodi za usluge 127.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete

2. Za novi poslovni objekt planirano je 1.400.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 100.000,00 kuna i građevinski objekti 1.300.000,00 kuna


Program 2008 Urbanizam i planiranje planirano u iznosu od 315.000,00 kuna

1. Za izradu detaljnih i urbanističkih planova planirano je 115.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 85.000,00 kuna

2. Za demografsku politiku i mjere planirano je 200.000,00 kuna za kapitalne donacije


Program 2009 Blagdansko uređenje grada planirano u iznosu od 60.000,00 kuna

1. Za blagdansko ukrašavanje grada planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za ukrasne svjetiljke i opremu planirano je 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu

GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 7.457.600,00 KUNA


Program 2010 Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva planirano u iznosu od 1.339.600,00 kuna

1. Za sufinanciranje kamata i kreditiranje poduzetnika planirano je 10.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za poticanje razvoja poljoprivrede planirano je 170.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za rashode za usluge

• Subvencije planirane u iznosu od 110.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za obrtništvo i ostalo planirano je 649.600,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 155.000,00 kuna za rashode za usluge

• Subvencije planirane u iznosu od 489.600,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za ulaganje u poduzetničku strukturu planirano je 500.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za razvoj širokopojasne komunikacijske mreže planirano je 10.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 2012 Razvoj turizma planiran u iznosu od 5.818.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje rada turističke zajednice Vrbovsko planirano je 140.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za promociju turizma i turističkih znamenitosti planirano je 50.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za uređenje šetnice uz rijeku Kupu planirano je 3.113.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 3.000.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 113.000,00 kuna

4. Za skijalište Bijela kosa planirano je 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

5. Za kanjon Kamačnik planirano je 895.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za rashode za usluge

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 450.000,00 kuna, od toga kapitalne donacije 50.000,00 kuna i kapitalne pomoći 400.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 425.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 370.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 55.000,00 kuna

6. Za uređenje riječkih kupališta planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge

7. Za Centar za posjetitelje u izletištu Kamačnik planirano je 1.500.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 1.400.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna

8. Za uređenje fasada planirano je 50.000,00 kuna za kapitalne donacije

Program 2013 Nabava nefinancijske imovine planiran u iznos od 300.000,00 kuna

Za otplatu kredita za nefinancijsku imovinu planirano je 300.000,00 kuna, od toga ostali financijski rashodi 50.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija 250.000,00 kuna


PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRAN U IZNOSU OD 1.236.600,00 KUNA


Program 2014 Protupožarna i civilna zaštita planirana u iznosu od 1.236.600,00 kuna

1. Za vatrogasnu zajednicu Grada Vrbovskog planirano je 465.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za rashode za usluge

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 450.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 380.000,00 kuna i kapitalne donacije 70.000,00 kuna

2. Za higijeničarsku službu planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za zaštitu i spašavanje planirano je planirano je 40.200,00 kuna, od toga rashodi za usluge 15.000,00 kuna i tekuće donacije 25.200,00 kuna

4. Za zaštitu okoliša planirano je 681.400,00 kuna, od toga tekuće donacije 1.000,00 kuna i postrojenje i oprema 680.400,00 kuna


RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 10.060.762,00 KUNA


PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.892.794,00 KUNA


Program 3001 Javne potrebe u predškolskom odgoju i naobrazbi planirane u iznosu od 1.892.794,00 kuna

1. Za Dječji vrtić Bambi planirano je 1.035.544,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 764.844,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 627.000,00 kuna ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 kuna i doprinosi na plaće 107.844,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 266.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 36.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 146.000,00 kuna, rashodi za usluge 71.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 4.200,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za energetsku obnovu zgrade Dječjeg vrtića planirano je 746.000,00 kuna, od toga nematerijalna proizvedena imovina 168.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 578.000,00 kuna

3. Za Osnovnu školu Ivan Goran Kovačić planirano je 24.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za Željezničko – tehničku školu Moravice planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za poticanje glazbenog obrazovanja planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za tekuće donacije udrugama mladih planirano je 18.500,00 kuna za tekuće donacije

7. Za gradove i općine prijatelje djece planirano je 3.750,00 kuna za tekuće donacije

8. Za blagdansko darivanje djece planirano je 10.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


KULTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.696.847,00 KUNA


Program 3002 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 1.696.847,00 kuna

1. Za donacije Udrugama kulture planirano je 212.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za redovno održavanje objekata kulture planirano je 230.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 180.000,00 kuna

3. Za Gradsku knjižnicu Ivan Goran Kovačić planirano je 289.847,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 229.747,00 kuna, od toga plaće (bruto) 183.232,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna i doprinosi na plaće 31.516,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 28.700,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 4.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.500,00 kuna, rashodi za usluge 16.200,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.400,00 kuna za ostale financijske rashode

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 9.000,00 kuna za tekuće donacije

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

4. Za umjetničku galeriju planirano je 250.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

5. Za park Ivana Gorana Kovačića planirano je 175.000,00 kuna, od toga nematerijalna proizvedena imovina 25.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000,00 kuna

6. Za Kuću Mance planirano je 510.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 450.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 60.000,00 kuna

7. Za organizaciju kazališnih predstava planirano je 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


ŠPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 1.237.000,00 KUNA


Program 3003 Javne potrebe u športu planirane u iznosu od 1.237.000,00 kuna

1. Za financiranje rada športskih klubova planirano je 330.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za redovno održavanje športskih objekata planirano je 197.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 97.000,00 kuna

3. Za sportsko rekreacijski centar Ribnjak-Gomirje planirano je 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za svlačionicu Teniskog kluba planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za gledalište NK Željezničar planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte

6. Za podnu zaštitu za sportsku dvoranu planirano je 250.000,00 kuna za postrojenje i opremu

7. Za malonogometno igralište Severin na Kupi planirano je 15.000,00 kuna za građevinske objekte

8. Za malonogometno igralište Lukovdol planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

9. Za malonogometno igralište Senjsko planirano je 120.000,00 kuna za građevinske objekte

10. Za projekt sportske dvorane u Moravicama planirano je 25.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


SOCIJALNA SKRB PLANRANA U IZNOSU 1.101.400,00 KUNA


Program 3004 Javne potrebe u socijalnoj skrbi planirano je 1.101.400,00 kuna 

1. Za naknade građanima i kućanstvima planirano u iznosu od 1.010.400,00 kuna, od toga naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 107.400,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 903.000,00 kuna

2. Za financiranje humanitarnih udruga i udruga građana planirano je 91.000,00 kuna za tekuće donacije


POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA PLANIRANO U IZNOSU OD 576.000,00 KUNA


Program 3005 Pomoć u kući starijim osobama planirano je 576.000,00 kuna

1. Za pomoć u ući starijim osobama planirano je 396.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za nabavu prijevoznih sredstava za pomoć u kući planirano je 180.000,00 kuna za kapitalne pomoći


UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 3.556.720,00 KUNA


Program 3006 Redovni rad Upravnog tijela planiran u iznosu od 3.556.720,00 kuna

1. Za rashode za zaposlene planirano je 1.882.220,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu 1.781.220,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.355.359,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 190.000,00 kuna i doprinosi na plaće 235.862,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu 101.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

2. Za materijalne i ostale rashode redovnog poslovanja planirano je 789.500,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 709.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 215.000,00 kuna, rashodi za usluge 402.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 92.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 80.000,00 kuna za ostale financijske rashode

3. Za opremu planirano je 45.000,00 kuna za postrojenje i opremu

4. Za investicijsko održavanje zgrade gradske uprave planirano je 840.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 150.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 690.000,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti