Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Vrbovsko

  Kontakt podaci
  Grad Vrbovsko
  Ulica hrvatskih branitelja 1 , 51326 Vrbovsko
  OIB: 15154087569
  051 875 115
  

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Grad Vrbovsko prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.vrbovsko.hr.

Kroz ovaj projekt želimo vam pokazati gdje i kako se troši proračunski novac.

Veliki dio novca iz proračuna planiramo za gradnju i uređenje komunalne infrastrukture, održavanje, uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta, postavljanje nove javne rasvjete u Ulici hrvatskih branitelja i državnoj cesti D42, izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže, uređenje i održavanje groblja, javnih površina, parkova i dječjih igrališta.

U planu nam je sanacija deponija Cetin kao i nabava kontejnera za otpad i nabava komunalne opreme.

Ulažemo u gospodarstvo i poduzetništvo sufinanciranjem kamata, kreditiranjem poduzetnika, poticanjem razvoja poljoprivrede i obrtništva kao i ulaganjem u poduzetničku infrastrukturu.

Dio novaca iz proračuna izdvojili smo za pomoć obiteljima slabijeg imovinskog stanja kojima je potrebna naša pomoć kako bismo im pružili neke od osnovnih stvari potrebne za život. Nismo zaboravili ni naše stare i nemoćne osobe kojima pomažemo kroz projekt Pomoć u kući starijim osobama.

Ulaganjem u promicanje turizma želimo od našeg Grada stvoriti mjesto koje će turisti rado posjećivati i u njega se vraćati, imamo bogatu turističku ponudu i radi toga smo ponosni. U planu nam je uređenje šetnice uz rijeku Kupu, kao i ulaganje u kanjon Kamačnik gdje imamo u planu izgradnju Centra za posjetitelje.

Kako bismo našim najmlađima stanovnicima omogućili boravak u lijepoj i modernoj ustanovi u planu je projekt Energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića. 

Želimo ulagati u mlade i cilj nam je povećanje broja djece, s toga dajemo jednokratne pomoći za novorođenu djecu, sufinanciramo boravak djece u dječjem vrtiću, učenicima osnovne škole omogućili smo besplatnu marendu, učenicima srednjih škola besplatan prijevoz, a studentima dajemo stipendije. Želimo pomoći da naša djeca izrastu u obrazovane mlade ljude pune potencijala koji će nas naslijediti i učiniti puno za budućnost našeg Grada.

Dragi građani izdvojili smo dio projekata koji su nam u planu za 2018. godinu, ako imate prijedlog kako bismo i na koji način naš Grad mogli još više razviti te u koje projekte trebamo ulagati slobodno nam predložite. 


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 18.10.2017. do 07.11.2017. godine.Više o tome možete pogledati OVDJE.

Gradonačelnik

Dražen Mufić


Poštovani građani savjetovanje za Prijedlog Proračuna Grada Vrbovskog za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.

Proračun za građane za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Vrbovskog za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Vrbovskog za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Vrbovskog koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Vrbovskog kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


 Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:
Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Vrbovskog su: Dječji vrtić Bambi i Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 32.635.629,00 kn 87,79 %
> Prihodi od imovine 684.000,00 kn 1,84 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 5.387.700,00 kn 14,49 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 16.394.000,00 kn 44,10 %
> Prihodi od poreza 10.169.929,00 kn 27,36 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 662.460,00 kn 1,78 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 350.000,00 kn 0,94 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 312.460,00 kn 0,84 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.175.000,00 kn 8,54 %
> Primljene otplate (povrati) glavnica danih zajmova 175.000,00 kn 0,47 %
> Primici od zaduživanja 3.000.000,00 kn 8,07 %
Vlastiti izvori 700.000,00 kn 1,88 %
> Višak raspoloživih sredstava 700.000,00 kn 1,88 %
UKUPNO 37.173.089,00 kn
Grafika
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od poreza
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primljene otplate (povrati) glavnica danih zajmova
Primici od zaduživanja
Višak raspoloživih sredstava
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Grada Vrbovskog za 2018. godinu planirani su u iznosu od 37.173.088,67 kuna


Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Vrbovskog za 2018. godinu su 32.635.629,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 10.169.929,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 9.424.929,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 590.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 155.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 16.394.000,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane u iznosu od 5.950.000,00 kuna, pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 5.392.000,00 kuna i pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.052.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 684.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 7.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 677.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 5.387.700,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 46.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 3.391.700,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 1.950.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Vrbovskog za 2018. godinu planiranih u iznosu od 662.460,00kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 350.000,00 kuna 

2. Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 312.460,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 3.175.000,00 kuna, a čine ih:

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova planirane u iznosu od 175.000,00 kuna, od toga primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 25.000,00 kuna, primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 150.000,00 kuna i primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.000.000,00 kuna


Vlastiti izvori

Rezultat poslovanja planirano u iznosu od 700.000,00 kuna – višak prihodaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 14.883.089,00 kn 40,04 %
> Rashodi za zaposlene 4.037.239,00 kn 10,86 %
> Financijski rashodi 150.400,00 kn 0,40 %
> Subvencije 549.600,00 kn 1,48 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 150.000,00 kn 0,40 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.026.200,00 kn 2,76 %
> Ostali rashodi 3.654.250,00 kn 9,83 %
> Materijalni rashodi 5.315.400,00 kn 14,30 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 22.040.000,00 kn 59,29 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 kn 0,54 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 19.720.000,00 kn 53,05 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.120.000,00 kn 5,70 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 kn 0 %
Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova 250.000,00 kn 0,67 %
UKUPNO 37.173.089,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Grada Vrbovskog za 2018. godinu planirani su u iznosu od 37.173.088,67 kuna


Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Grada Vrbovskog za 2018. godinu planirani su u iznosu od 14.883.089,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 4.037.239,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 3.234.845,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 246.000,00 kuna, doprinosi na plaće planirani u iznosu od 556.393,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.315.400,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 237.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 919.500,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 3.392.400,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 766.500,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 150.400,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Subvencije planirane u iznosu od 549.600,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 150.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 1.026.000,00 kuna, od toga naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 118.200,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 908.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 3.654.250,00 kuna od toga tekuće donacije u planiranom iznosu od 1.964.250,00 kuna, kapitalne donacije 350.000,00 kuna i kapitalne pomoći 1.340.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Vrbovskog za 2018. godinu planirani u iznosu od 22.040.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 19.720.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 14.565.000,00 kuna, postrojenje i oprema planirano u iznosu od 1.495.00,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 60.000,00 kuna, nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 1.870.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 2.120.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna za otplate glavnica primljenih kredita i zajmova  od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 858.825,00 KUNA


PREDSTAVNIČKA  TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 361.000,00 KUNA

Program 1001 Djelatnost Gradskog vijeća planirana u iznosu od 205.000,00 kuna

1. Za redovan rad Gradskog vijeća planirano je 175.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi 165.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode i ostali rashodi 10.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za obilježavanje Dana Grada planirano je 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1002 Djelatnost mjesnih odbora planirano u iznosu od 99.000,00 kuna

Za redovan rad Vijeća mjesnih odbora planirano je 99.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 21.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 72.500,00 kuna


Program 1003 Vijeće Srpske nacionalne manjine planirano u iznosu od 28.000,00 kuna

Za redovan rad Vijeća Srpske nacionalne manjine planirano je 28.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1004 Političke stranke planirano u iznosu od 28.000,00 kuna

Za sufinanciranje rada političkih stranka planirano je 28.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1005 Savjet mladih Grada Vrbovskog planirano u iznosu od 1.000,00 kuna

Za savjet mladih Grada Vrbovskog planirano je 1.000,00 kuna za tekuće donacije


IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 497.825,00 KUNA


Program 1006 Gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika planirano u iznosu od 497.825,00 kuna

Za redovan rad gradonačelnika, zamjenika i povjerenstva planirano je 497.825,00 kuna, od toga, plaće 238.759,00 kuna, doprinosi na plaće 41.067,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 18.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 200.000,00 kuna


RAZDJEL 002 KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 26.500.705,00 KUNA


KOMUNALNA DJELATNOST PLANIRANA U IZNOSU OD 14.541.000,00 KUNA

Program 2001 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.941.000,00 kuna


1. Za održavanje dječjih igrališta planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje javnih površina planirano je 400.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 1.251.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 1.235.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000,00 kuna

4. Za održavanje javne rasvjete planirano je 270.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 220.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna


Program 2002 Građenje objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 9.570.000,00 kuna

1. Za nerazvrstane ceste planirano je 4.520.000,00 kuna, od toga 4.020.000,00 kuna za građevinske objekte i 500.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za nova rasvjetna tijela planirano je 1.080.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže planirano je 760.000,00 kuna za kapitalne pomoći

4. Za deponij otpada Cetin planirano je 2.600.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za uređenje javnih površina planirano je 610.000,00 kuna, od toga 250.000,00 kuna za građevinske objekte i 360.000,00 kuna za postrojenja i opremu


Program 2003 Održavanje i ulaganje u groblja planirano u iznosu od 450.000,00 kuna

1. Za redovno održavanje mrtvana planirano je 150.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 15.000,00 kuna i rashodi za usluge 135.000,00 kuna

2. Za ulaganje u groblja planirano je 300.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 2004 Nabava komunalnog vozila i opreme planirano u iznosu od 2.580.000,00 kuna

Za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 2.580.000,00 kuna, od toga 300.000,00 kuna za kapitalne pomoći, 580.000,00 kuna za postrojenja i opremu, 1.500.000,00 kuna za prijevozna sredstva i 200.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


VLASTITI POGON PLANIRAN U IZNOSU OD 1.331.105,00 KUNA


Program 2005 Djelatnost vlastitog programa planirana u iznosu od 1.331.105,00 kuna

1. Za rashode za zaposlene planirano je 940.105,00 kuna, od toga od toga plaće  729.611,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna, doprinosi na plaće 125.493,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 70.000,00 kuna

2. Za redovno funkcioniranje pogona planirano je 121.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 45.000,00 kuna, rashodi za usluge 72.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna

3. Za nabavu opreme i vozila planirano je 270.000,00 kuna, od toga za postrojenja i opremu 40.000,00 kuna i za prijevozna sredstva 230.000,00 kuna


URBANIZAM, PLANIRANJE I STAMBENI POSLOVNI OBJEKTI PLANIRANO U IZNOSU OD 1.801.000,00 KUNA


Program 2006 Stambeni objekti planirani u iznosu od 388.000,00 kuna

1. Za redovno održavanje stambenih objekta planirano je 88.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna i rashodi za usluge 87.000,00 kuna

2. Za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost planirano je 300.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 


Program 2007 Poslovni objekti planirani u iznosu od 528.000,00 kuna

1. Za redovno održavanje poslovnih objekata planirano je 228.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 80.000,00 kuna, rashodi za usluge 140.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 kuna

2. Za novi poslovni objekt planirano je 300.000,00 kuna, od toga materijalna imovina - prirodna bogatstva 200.000,00 kuna i građevinski objekti 100.000,00 kuna


Program 2008 Urbanizam i planiranje planirano u iznosu od 815.000,00 kuna

1. Za izradu detaljnih i urbanističkih planova planirano je 615.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 595.000,00 kuna

2. Za demografsku politiku i mjere planirano je 200.000,00 kuna za kapitalne donacije


Program 2009 Blagdansko uređenje grada planirano u iznosu od 70.000,00 kuna

1. Za blagdansko ukrašavanje grada planirano je 60.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za ukrasne svjetiljke i opremu planirano je 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu


GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 8.239.600,00 KUNA


Program 2010 Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva planirano u iznosu od 2.464.600,00 kuna

1. Za sufinanciranje kamata i kreditiranje poduzetnika planirano je 10.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za poticanje razvoja poljoprivrede planirano je 120.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna, subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 60.000,00 kuna i tekuće donacije 40.000,00 kuna

3. Za obrtništvo i ostalo planirano 799.600,00 kuna, od toga rashodi za usluge 155.000,00 kuna, subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 489.600,00 kuna, tekuće donacije 5.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 150.000,00 kuna

4. Za ulaganja u poduzetničku infrastrukturu planirano je 1.500.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za razvoj širokopojasne komunikacijske mreže planirano je 35.000,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 25.000.00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 kuna


Program 2012 Razvoj turizma planiran u iznosu od 5.475.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje rada turističke zajednice Vrbovsko planirano je 280.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za promociju turizma i turističkih znamenitosti planirano je 50.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za uređenje šetnice uz rijeku Kupu planirano je 2.115.000,00 kuna, od toga za građevinske objekte 2.000.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 115.000,00 kuna

4. Za skijalište Bijela kosa planirano je 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

5. Za kanjon Kamačnik planirano je 1.290.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna, kapitalne pomoći 200.000,00 kuna i građevinski objekti 1.080.000,00 kuna

6. Za uređenje riječkih kupališta planirano je 40.000,00 kuna za rashode za usluge

7.Za skijalište Vujnovići planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

8. Za Centar za posjetitelje u izletištu Kamačnik planirano je 1.500.000,00 kuna za građevinske objekte

9. Za uređenje fasada planirano je 50.000,00 kuna za kapitalne donacije

10. Za nabavu nefinancijske imovine planirano je 300.000,00 kuna, od toga ostali financijski rashodi 50.000,00 kuna i otplate glavnica primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 250.000,00 kuna


PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRAN U IZNOSU OD 588.000,00 KUNA


Program 2014 Protupožarna i civilna zaštita planirana u iznosu od 588.000,00 kuna

1. Za vatrogasnu zajednicu Grada Vrbovskog planirano je 495.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 15.000,00 kuna, tekuće donacije 380.000,00 kuna i kapitalne donacije 100.000,00 kuna

2. Za higijeničarsku službu planirano je 60.000,00 kuna, od toga za rashode za usluge 40.000,00 kuna i tekuće donacije 20.000,00 kuna

3. Za zaštitu i spašavanje planirano je planirano je 32.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 25.000,00 kuna i tekuće donacije 7.000,00 kuna

4. Za zaštitu okoliša planirano je 1.000,00 kuna za toga tekuće donacije 


RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 9.813.559,00 KUNA


PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA PLANIRANO U IZNOSU OD 2.093.294,00 KUNA


Program 3001 Javne potrebe u predškolskom odgoju i naobrazbi planirane u iznosu od 2.093.294,00 kuna

1. Za Dječji vrtić Bambi planirano je 1.101.044,00 kuna, od toga plaće 627.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 60.000,00 kuna, doprinosi na plaće 107.844,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 34.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 192.000,00 kuna, rashodi za usluge 64.200,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 8.000,00 kuna

2. Za energetsku obnovu zgrade dječjeg vrtića planirano je 780.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

3. Za Osnovnu školu Ivan Goran Kovačić planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za Željezničko – tehničku školu Moravice planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za poticanje glazbenog obrazovanja planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za tekuće donacije udrugama mladih planirano je 18.500,00 kuna za tekuće donacije

7. Za gradove i općine prijatelje djece planirano je 3.750,00 kuna za tekuće donacije

8. Za blagdansko darivanje djece planirano je 10.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

9. Za PŠ Ljubošina planirano je 100.000,00 kuna za pomoći danu unutar općeg proračuna


KULTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.174.925,00 KUNA


Program 3002 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 1.174.925,00 kuna

1. Za donacije Udrugama kulture planirano je 208.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za redovno održavanje objekata kulture planirano je 265.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 35.000,00 kuna i rashodi za usluge 230.000,00 kuna

3. Za Gradsku knjižnicu Ivan Goran Kovačić planirano je 371.925,00 kuna, od toga plaće 184.151,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 21.000,00 kuna, doprinosi na plaće 31.674,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 4.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.500,00 kuna, rashodi za usluge 19.200,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00 kuna, ostali financijski rashodi 2.400,00 kuna, tekuće donacije 37.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 60.000,00 kuna

4.Za umjetničku galeriju planirano je 25.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

5.Za park Ivana Gorana Kovačića planirano je 75.000,00 kuna, od toga 25.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu i 50.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

6.Za kuću Mance planirano je 200.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

7. Za organizaciju kazališnih predstava planirano je 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


ŠPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 1.155.000,00 KUNA


Program 3003 Javne potrebe u športu planirane u iznosu od 1.155.000,00 kuna

1. Za financiranje rada športskih klubova planirano je 330.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za redovno održavanje športskih objekata planirano je 190.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 90.000,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna

3. Za svlačionicu teniskog kluba planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

4.Za podnu zaštitu za sportsku dvoranu planirano je 250.000,00 kuna za postrojenja i opremu

5.Za malonogometno igralište Severin na Kupi planirano je 15.000,00 kuna za građevinske objekte

6. Za malonogometno igralište Lukovdol planirano je  100.000,00 kuna za građevinske objekte

7. Za malonogometno igralište Senjsko planirano je 120.000,00 kuna za građevinske objekte

8. Za projekt sportske dvorane u Moravicama planirano je 50.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna


SOCIJALNA SKRB PLANIRANA U IZNOSU 1.107.200,00 KUNA


Program 3004 Javne potrebe u socijalnoj skrbi planirano je 1.107.200,00 kuna 

1. Za naknade građanima i kućanstvima planirano u iznosu od 1.016.200,00 kuna, od toga naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 118.200,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 898.000,00 kuna

2. Za financiranje humanitarnih udruga i udruga građana planirano je 91.000,00 kuna za tekuće donacije


POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA PLANIRANO U IZNOSU OD 476.000,00 KUNA


Program 3005 Pomoć u kući starijim osobama planirano je 476.000,00 kuna

1. Za pomoć u kući starijim osobama planirano je 476.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za nabavu vozila za pomoć u kući planirano je 80.000,00 kuna za kapitalne pomoći


UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 3.807.139,00  KUNA


Program 3006 Redovni rad Upravnog odjela planiran u iznosu od 3.807.139,00 kuna

1. Za rashode za zaposlene planirano je 1.966.639,00 kuna, od toga plaće 1.455.324,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 150.000,00 kuna, doprinosi na plaće 250.316,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 111.000,00 kuna

2. Za materijalne i ostale rashode redovnog poslovanja planirano je 920.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 235.000,00 kuna, rashodi za usluge 433.500,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 172.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 80.000,00 kuna

3. Za opremu planirano je 70.000,00 kuna za postrojenja i opremu

4. Za investicijsko održavanje zgrade gradske uprave planirano je 850.000,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 160.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 690.000,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti