Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Vrbovsko

  Kontakt podaci
  Grad Vrbovsko
  Ulica hrvatskih branitelja 1 , 51326 Vrbovsko
  OIB: 15154087569
  051 875 115
  

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Grad Vrbovsko prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.vrbovsko.hr.

Kroz ovaj projekt želimo vam pokazati gdje i kako se troši proračunski novac.

Veliki dio novca iz proračuna planiramo za gradnju i uređenje komunalne infrastrukture, održavanje, uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta, izgradnju dijela nogostupa uz državnu cestu D42 i Ulicu hrvatskih branitelja, za asfaltiranje i uređenje ceste prema Kamačniku, izgradnju parkirališta i obnovu nogostupa u ulici Franje Račkog u Vrbovskom, izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže, uređenje i održavanje groblja, javnih površina, parkova i dječjih igrališta.

U planu je sanacija deponija Cetin kao i nabava kontejnera za otpad i nabava komunalne opreme.

Ulažemo u gospodarstvo i poduzetništvo sufinanciranjem kamata, kreditiranjem poduzetnika, poticanjem razvoja poljoprivrede i obrtništva kao i ulaganjem u poduzetničku infrastrukturu.

Dio novaca iz proračuna izdvojili smo za pomoć obiteljima slabijeg imovinskog stanja kroz pomoć za stanovanje, troškove ogrjeva i jednokratne novčane pomoći. Starijim i nemoćnim osobama pomažemo kroz projekt Pomoć u kući starijim osobama.

Ulaganjem u promicanje turizma želimo od našeg Grada stvoriti mjesto koje će turisti rado posjećivati. U planu su projekti kojima želimo povećati turističku ponudu u našem Gradu, a to su izgradnja Centra za posjetitelje u izletištu Kamačnik, obnova Kuće Mance, koja će biti društveni dom namijenjen stanovnicima i posjetiteljima kraja, uređenje šetnice uz rijeku Kupu, uređenje skijališta Vujnovići i Bijela kosa, kao i niz drugih projekata i manifestacija.

Roditeljima novorođene djece dajemo jednokratne pomoći, sufinanciramo boravak djece u dječjem vrtiću, učenicima osnovne škole omogućili smo besplatnu marendu, učenicima srednjih škola besplatan prijevoz, a studentima dajemo stipendije. Želimo pomoći da naša djeca izrastu u obrazovane mlade ljude pune potencijala koji će nas naslijediti i učiniti puno za budućnost našeg Grada.

Dragi građani izdvojili smo dio projekata koji su nam u planu za 2019. godinu, ukoliko imate prijedlog kako bismo i na koji način naš Grad mogli još više razviti te u koje projekte trebamo ulagati slobodno nam predložite. 

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 15.10.2018. do 8.11.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje.

Kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna molimo da na stranici pod SUDJELOVANJE kliknete na PRIJAVA.


Gradonačelnik

Dražen MufićŠto je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Vrbovskog za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Vrbovskog za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Vrbovskog koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Vrbovskog kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.

Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Vrbovskog su: Dječji vrtić Bambi i Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 43.315.896,00 kn 83,70 %
> Prihodi od poreza 11.603.996,00 kn 22,42 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 26.906.700,00 kn 51,99 %
> Prihodi od imovine 796.000,00 kn 1,54 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.007.700,00 kn 7,74 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.500,00 kn 0,00 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 662.460,00 kn 1,28 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 350.000,00 kn 0,68 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 312.460,00 kn 0,60 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 6.175.000,00 kn 11,93 %
> Primici (povrati) glavnice danih zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 25.000,00 kn 0,05 %
> Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.000.000,00 kn 1,93 %
> Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 150.000,00 kn 0,29 %
> Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5.000.000,00 kn 9,66 %
Višak/manjak prihoda 1.600.000,00 kn 3,09 %
UKUPNO 51.753.356,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici (povrati) glavnice danih zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
Višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Grada Vrbovskog za 2019. godinu planirani su u iznosu od 51.753.356,00 kuna


Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Vrbovskog za 2019. godinu su 43.315.896,40,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 11.603.996,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 10.643.996,40 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 800.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 160.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 26.906.700,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane u iznosu od 10.421.700,00 kuna, pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 2.877.000,00 kuna i pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 13.608.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 796.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 7.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 789.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 4.007.700,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 46.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.011.700,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 1.950.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 1.500,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Vrbovskog za 2019. godinu planiranih u iznosu od 662.460,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 350.000,00 kuna 

2. Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 312.460,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 6.175.000,00 kuna, a čine ih:

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova planirane u iznosu od 175.000,00 kuna, primici glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.000.000,00 kuna, primici glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 150.000,00 kuna i primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5.000.000,00 kuna


Vlasti izvori

Rezultat poslovanja višak/manjak 1.600.000,00 kuna


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 18.103.857,00 kn 34,98 %
> Rashodi za zaposlene 4.856.144,00 kn 9,38 %
> Materijalni rashodi 6.850.763,00 kn 13,24 %
> Financijski rashodi 147.400,00 kn 0,28 %
> Subvencije 549.600,00 kn 1,06 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 350.000,00 kn 0,68 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.126.200,00 kn 2,18 %
> Ostali rashodi 4.223.750,00 kn 8,16 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 32.399.500,00 kn 62,60 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 kn 0,39 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 27.379.500,00 kn 52,90 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.820.000,00 kn 9,31 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.250.000,00 kn 2,42 %
> Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.000.000,00 kn 1,93 %
> Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 250.000,00 kn 0,48 %
UKUPNO 51.753.357,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Grada Vrbovskog za 2019. godinu planirani su u iznosu od 51.753.356,00 kuna


Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Grada Vrbovskog za 2019. godinu planirani su u iznosu od 18.103.9856,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 4.856.144,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 3.866.164,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 325.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 664.980,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.850.763,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 494.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 920.500,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 4.370.320,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 1.042.500,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 147.400,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Subvencije planirane u iznosu od 549.600,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 350.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 1.126.200,00 kuna, od toga naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 193.200,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 933.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 4.223.750,00 kuna od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 2.068.750,00 kuna, kapitalne donacije 1.275.000,00 kuna i kapitalne pomoći 880.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Vrbovskog za 2019. godinu planirani u iznosu od 32.399.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 27.379.500,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 21.940.000,00 kuna, postrojenje i oprema planirano u iznosu od 1.940.00,00 kuna, prijevozna sredstva 1.700.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 63.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 1.736.500,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja planirani u iznosu od 4.820.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 250.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 853.825,00 KUNA


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 356.000,00 KUNA

Program 1001 Djelatnost Gradskog vijeća planirana u iznosu od 200.000,00 kuna

1. Za redovan rad Gradskog vijeća planirano je 175.000,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 165.000,00 kuna i tekuće donacije 10.000,00 kuna

2. Za obilježavanje Dana Grada planirano je 25.000,00 kuna za izdatke


Program 1002 Djelatnost mjesnih odbora planirano u iznosu od 99.000,00 kuna

Za redovan rad Vijeća mjesnih odbora planirano je 99.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 21.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 72.500,00 kuna


Program 1003 Vijeće Srpske nacionalne manjine planirano u iznosu od 28.000,00 kuna

Za redovan rad Vijeća Srpske nacionalne manjine planirano je 28.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1004 Političke stranke planirano u iznosu od 28.000,00 kuna

Za sufinanciranje rada političkih stranka planirano je 28.000,00 kuna za financiranje rada političkih stranaka


Program 1005 Savjet mladih Grada Vrbovskog planirano u iznosu od 1.000,00 kuna

Za savjet mladih Grada Vrbovskog planirano je 1.000,00 kuna za tekuće donacije


IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 497.825,00 KUNA


Program 1006 Gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika planirano u iznosu od 497.825,48 kuna

Za redovan rad gradonačelnika, zamjenika i povjerenstva planirano je 497.825,48 kuna, od toga, plaće (bruto) 238.758,95 kuna, doprinosi na plaće 41.066,53 kuna, naknade troškova zaposlenima 18.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 kuna


RAZDJEL 002 KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 37.481.065,00 KUNA


KOMUNALNA DJELATNOST PLANIRANA U IZNOSU OD 20.076.000,00 KUNA


Program 2001 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.511.000,00 kuna

1. Za održavanje dječjih igrališta planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje javnih površina planirano je 535.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 1.656.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 1.640.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000,00 kuna

4. Za održavanje javne rasvjete planirano je 300.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 250.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna


Program 2002 Građenje objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 11.660.000,00 kuna

1. Za nerazvrstane ceste planirano je 5.450.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 4.930.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 520.000,00 kuna

2. Za nova rasvjetna tijela planirano je 1.630.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže planirano je 1.230.000,00 kuna, od toga kapitalne pomoći 230.000,00 kuna i izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.000.000,00 kuna

4. Za deponij otpada Cetin planirano je 2.900.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za uređenje javnih površina planirano je 450.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 100.000,00 kuna i postrojenje i oprema 350.000,00 kuna


Program 2003 Održavanje i ulaganje u groblja planirano u iznosu od 475.000,00 kuna

1. Za redovno održavanje mrtvana planirano je 155.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 135.000,00 kuna

2. Za ulaganje u groblja planirano je 320.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 2004 Nabava komunalnog vozila i opreme planirano u iznosu od 5.430.000,00 kuna

Za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 5.430.000,00 kuna, od toga kapitalne pomoći 450.000,00 kuna, građevinski objekt 3.200.000,00 kuna, postrojenje i oprema 480.000,00 kuna i prijevozna sredstva 1.300.000,00 kuna 

VLASTITI POGON PLANIRANO U IZNOSU OD 2.581.764,81 KUNA


Program 2005 Djelatnost vlastitog pogona planirana u iznosu od 2.752.765,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.005.765,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.348.775,44 kuna, ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 kuna, doprinosi na plaće 231.989,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 325.000,00 kuna

2. Za redovno funkcioniranje pogona planirano je 127.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 45.000,00 kuna, rashodi za usluge 72.000,00 kuna o ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna

3. Za nabavu opreme i vozila  planirano je 620.000,00 kuna od toga postrojenje i oprema 220.000,00 kuna i prijevozna sredstva 400.000,00 kuna


URBANIZAM, PLANIRANJE I STAMBENO POSLOVNI OBJEKTI PLANIRANO U IZNOSU OD 4.444.000,00 KUNA


Program 2006 Stambeni objekti planirani u iznosu od 501.000,00 kuna

1. Za redovno održavanje stambenih objekta planirano je 101.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 4.000,00 kuna i rashodi za usluge 97.000,00 kuna

2. Za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost planirano je 400.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 2007 Poslovni objekti planirani u iznosu od 2.258.000,00 kuna

1. Za redovno održavanje poslovnih objekata planirano je 238.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 70.000,00 kuna, rashodi za usluge 160.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 kuna

2. Za nove poslovne objekte planirano je 2.020.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 200.000,00 kuna, građevinski objekti 1.610.000,00 kuna i postrojenje i oprema 210.000,00 kuna


Program 2008 Urbanizam i planiranje planirano u iznosu od 1.595.000,00 kuna

1. Za izradu detaljnih i urbanističkih planova planirano je 595.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 40.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 555.000,00 kuna

2. Za demografsku politiku i mjere planirano je 1.000.000,00 kuna za kapitalne donacije


Program 2009 Blagdansko uređenje grada planirano u iznosu od 90.000,00 kuna

1. Za blagdansko ukrašavanje grada planirano je 70.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za ukrasne svjetiljke i opremu planirano je 20.000,00 kuna za postrojenje i opremu


GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 9.465.300,00 KUNA


Program 2010 Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva planirano u iznosu od 2.512.600,00 kuna

1. Za sufinanciranje kamata i kreditiranje poduzetnika planirano je 10.000,00 kuna 

2. Za poticanje razvoja poljoprivrede planirano je 120.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna, subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 60.000,00 kuna i tekuće donacije 40.000,00 kuna

3. Za obrtništvo i ostalo planirano je 795.100,00 kuna, od toga rashodi za usluge 155.000,00 kuna, subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 489.600,00 kuna, tekuće donacije 6.500,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 144.000,00 kuna

4. Za ulaganja u poduzetničku infrastrukturu planirano je 1.550.000,00 kuna, od toga za građevinske objekte 1.500.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 kuna

5. Za razvoj širokopojasne komunikacijske mreže planirano je 37.500,00 kuna od toga postrojenje i oprema 25.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 12.500,00 kuna


Program 2012 Razvoj turizma planirano u iznosu od 6.652.700,00 kuna

1. Za sufinanciranje rada turističke zajednice Vrbovsko planirano je 280.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za promociju turizma i turističkih znamenitosti planirano je 100.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za uređenje šetnice uz rijeku Kupu planirano je 2.065.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 2.000.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 65.000,00 kuna

4. Za skijalište Bijela kosa planirano je 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

5. Za kanjon Kamačnik planirano je 660.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna, kapitalne pomoći 200.000,00 kuna i građevinski objekti 450.000,00 kuna

6. Za uređenje riječkih kupališta planirano je 40.000,00 kuna za rashode za usluge

7. Za skijalište Vujnovići planirano je 300.000,00 kuna za građevinske objekte

8. Za Centar za posjetitelje u izletištu Kamačnik planirano je 2.900.000,00 kuna

9. Za Interreg Carnivora Dinarica planirano je 257.700,00 kuna, od toga rashodi za usluge 182.700,00 kuna i postrojenja i oprema 75.000,00 kuna


Program 2013 Nabava nefinancijske imovine planirano u iznosu od 300.000,00 kuna

Za otplatu kredita za nefinancijsku imovinu planirano u iznosu od 300.000,00 kuna, od toga ostali financijski rashodi 50.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih kredita zajmova od kreditnih institucija i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 250.000,00 kuna

PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 743.000,00 KUNA


Program 2014 Protupožarna i civilna zaštita planirana u iznosu od 743.000,00 kuna

1. Za vatrogasnu zajednicu Grada Vrbovskog planirano je 580.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 25.000,00 kuna, tekuće donacije 380.000,00 kuna i kapitalne donacije 175.000,00 kuna

2. Za higijeničarsku službu planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 55.000,00 kuna i tekuće donacije 80.000,00 kuna

3. Za zaštitu i spašavanje planirano je 62.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 25.000,00 kuna i tekuće donacije 7.000,00 kuna

4. Za zaštitu okoliša planirano je 1.000,00 kuna za tekuće donacije 


RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 13.418.466,00 KUNA


PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.448.014,00 KUNA


Program 3001 Javne potrebe u predškolskom odgoju i naobrazbi planirane u iznosu od 1.448.014,00 kuna

1. Za Dječji vrtić Bambi planirano je 1.130.764,00 kuna, od toga plaće (bruto) 627.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 60.000,00 kuna, doprinosi na plaće 107.844,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 36.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 165.000,00 kuna, rashodi za usluge 111.920,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 5.000,00 kuna

2. Za energetsku obnovu zgrade Dječjeg vrtića planirano je 100.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

3. Za Osnovnu školu Ivan Goran Kovačić planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za Željezničko – tehničku školu Moravice planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za poticanje glazbenog obrazovanja planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za tekuće donacije udrugama mladih planirano je 18.500,00 kuna za tekuće donacije

7. Za gradove i općine prijatelje djece planirano je 3.750,00 kuna za tekuće donacije

8. Za blagdansko darivanje djece planirano je 15.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

9. Za PŠ Ljubošina planirano je 100.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna


KULTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.401.113,00 KUNA


Program 3002 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 1.401.113,00 kuna

1. Za donacije Udrugama kulture planirano je 220.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za redovno održavanje objekata kulture planirano je 290.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 35.000,00 kuna i rashodi za usluge 255.000,00 kuna

3. Za Gradsku knjižnicu Ivan Goran Kovačić planirano je 401.113,00 kuna, od toga plaće (bruto) 196.305,00 kuna,ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna, doprinosi na plaće 33.765,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 4.000,00 kuna. rashodi za materijal i energiju 1.500,00 kuna, rashodi za usluge 26.700,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00 kuna, tekuće donacije 24.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 63.000,00 kuna

4. Za umjetničku galeriju planirano je 25.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

5. Za Park Ivana Gorana Kovačića planirano je 75.000,00 kuna, od toga nematerijalna proizvedena imovina 25.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 kuna

6. Za kuću Mance planirano je 290.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

7. Za organizaciju kazališnih predstava planirano je 100.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


ŠPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 1.240.000,00 KUNA


Program 3003 Javne potrebe u športu planirane u iznosu od 1.240.000,00 kuna

1. Za financiranje rada športskih klubova planirano je 330.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za redovno održavanje športskih objekata planirano je 190.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 90.000,00 kuna u rashodi za usluge 100.000,00 kuna

3. Za svlačionicu teniskog kluba planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za podnu zaštitu sportske dvorane planirano je 250.000,00 kuna za postrojenje i opremu

5. Za malonogometno igralište Lukovdol planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

6. Za malonogometno igralište Senjsko planirano je 120.000,00 kuna za građevinske objekte

7. Za projekt sportske dvorane u Moravicama planirano je 50.000,00 kuna za pomoć unutar općeg proračuna


SOCIJALNA SKRB PLANIRANA U IZNOSU 1.246.200,00 KUNA


Program 3004 Javne potrebe u socijalnoj skrbi planirano je 1.246.200,00 kuna 

1. Za naknade građanima i kućanstvima planirano u iznosu od 1.111.200,00 kuna, od toga naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 193.200,00 kuna i  ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 918.000,00 kuna

2. Za financiranje humanitarnih udruga i udruga građana planirano je 135.000,00 kuna za tekuće donacije


POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA PLANIRANO U IZNOSU OD 396.000,00 KUNA


Program 3005 Pomoć u kući starijim osobama planirano je 396.000,00 kuna

Za pomoć u kući starijim osobama planirano je 396.000,00 kuna za tekuće donacije


UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 7.687.139,00 KUNA


Program 3006 Redovni rad Upravnog odjela planiran u iznosu od 7.687.139,00 kuna

1. Za rashode za zaposlene planirano je 1.855.639,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.455.324,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 150.000,00 kuna, doprinosi na plaće 250.316,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 111.000,00 kuna

2. Za materijalne i ostale rashode redovnog poslovanja planirano je 910.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 235.000,00 kuna, rashodi za usluge 498.500,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 97.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 80.000,00 kuna

3. Za opremu planirano je 70.000,00 kuna za postrojenje i opremu

4. Za investicijsko održavanje zgrade gradske uprave planirano je 290.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 200.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 90.000,00 kuna

5. Naknada za rad GIP-a i biračkih odbora planirana u iznosu od 250.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

6. Za uređenje gradske vijećnice planirano je 500.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

7. Za energetsku obnovu zgrade gradske uprave planirano je 3.700.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Nacrt Prijedloga Proračuna Grada Vrbovskog za 2019. godinu
  PREUZMI:

 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2019. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Grada Vrbovskog za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2018. godinu
  PREUZMI: