Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Donja Voća

  Kontakt podaci
  Općina Donja Voća
  Donja Voća 26C, 42245 Donja Voća
  OIB: 07707519145
   +385 42 766 711
   nacelnica@voca.hr

Vodič za građane za 2022. godinu


Poštovani stanovnici

kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom predstavljamo Vam „Proračunski vodič za građane“ za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Donja Voća prikuplja i investira sredstva, te za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna.

U Proračunu za 2022. godinu osigurana su sredstva koja će podići kvalitetu života u Voći. Iako je Općina Donja Voća trenutno jedna od općina s najmanjim brojem stanovnika u Varaždinskoj županiji naše buduće mjere i programi su usmjereni na sprečavanje iseljavanja te zadržavanje postojećeg stanovništva na području općine, a posebice se to odnosi na mlade. Slijede daljnja ulaganja vezana uz provedbu projekta produženog boravka za vrtiće, uređenje dječjih igrališta na području Općine, uređenje sportskih terena, izgradnja sportske dvorane te potenciranje aktivnog uključivanja mladih u zajednicu kroz udruge i inicijative mladih na području općine, gdje je općina krenula s javnim pozivom za Savjet mladih. Također ne zaboravljamo na naše najstarije mještane koji su cijeli svoj život radili na Voći i za Voću, te im želimo osigurati dostojanstvenu starost i pomoći u svim životnim segmentima.

Kada govorimo o sektoru turizma, brendirati ćemo Spilju Vindiju – kao nalazišta od svjetske važnosti kojemu do sada nije posvećeno dovoljno pažnje te ćemo odati počast našem poznatom naivnom umjetniku Slavku Stolniku i to kroz ulaganje u suvremeni interpretacijski centar u čijem fokusu će biti upravo Slavko Stolnik. U posljednjih nekoliko godina bilježimo rast smještajnih kapaciteta ali i ulaganja u ostale vidove turizma te smatramo da je potrebno potaknuti sve zainteresirane subjekte da ulažu u Općinu Donja Voća jer na taj način osiguravamo gospodarski rast, bolje uvjete, te samim time i bolji standard naših mještana.


U nastavku Vam predstavljamo neke od važnijih projekata:


RAZVOJ ODRŽIVOG KOMUNALNOG SUSTAVA 

Svi mještani Voće moraju imati jednake uvijete, bez obzira na to u kojim dijelovima naše općine žive. Funkcionalna, modernizirana i razvijena komunalna infrastruktura predstavlja jedan od ključnih čimbenika razvoja općine. Ključne aktivnosti stoga predstavljaju niz povezanih ulaganja s ciljem osiguranja prometne povezanosti, stvaranja uvjeta za razvoj gospodarstva, smanjenja zagađenja okoliša i poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva. Radi prometnog povezivanja općine potrebno je težiti ulaganju u sigurnost, pristupačnost i ekonomičnost kroz modernizaciju, izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih i lokalnih cesta, sanaciju klizišta te implementaciju energetski učinkovite javne rasvjete.


REKONSTRUKCIJA PROSTORA U PODRUČNOJ ŠKOLI ZA DJEČJI VRTIĆ

Problem u području predškolskog obrazovanja je nepostojanje adekvatnog prostora za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u školu u Općini Donja Voća. Situacija se negativno odražava na ostanak mladih obitelji u općini te se rekonstrukcijom prostora u područnoj školi za dječji vrtić želi povećali standard odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi.

Naša djeca sada polaze pet različitih dječjih vrtića u susjednim mjestima, za što Općina godišnje plaća oko 120.000,00 kuna. Umjesto toga, novac planiramo uložiti u naš dječji vrtić, čime ćemo umnogome olakšati i našim mladim obiteljima.


RAZVOJ I JAČANJE ZDRAVSTVENIH SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI

Svrha mjere je uspostava sustavne i adekvatne brige o pripadnicima ranjivih skupina te poticanje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete života pripadnika ranjivih skupina. 

Svrha mjere je uspostava sustavne i adekvatne brige o pripadnicima ranjivih skupina te poticanje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete života pripadnika ranjivih skupina. Važnost pružanja kontinuirane pomoći pripadnicima ranjivih skupina i humanitarnim programima Crvenog križa te sustavne pomoći socijalno ugroženim stanovnicima, posebice kroz EU projekte prepoznata je ovom mjerom jačanja socijalnih usluga u zajednici. Stoga, nakon Zaželi-faza II, prijavit ćemo i fazu III gdje će s daljnjim edukacija i osposobljavanjem nastaviti nezaposlene žene s područja općine koje će i dalje brinuti o 30 mještana kojima je potrebno svakodnevno pružanje pomoći u kući.

Dodatno, planira se poticanje rada udruga koje se bave problematikom osoba treće životne dobi u cilju osiguranja što veće kvalitete života i njima nužno potrebnih usluga te uspostava sustava pomoći u kući starijim koji nisu smješteni u ustanove domova za starije i nemoćne osobe. Također se planira osiguranje bolje kvalitete zdravstvenih usluga lokalnom stanovništvu kroz sufinanciranje rada ambulante.


PROGRAMI POMOĆI ZAJEDNICI

Prioritet nam je podizanje razine kvalitete života i sprečavanje iseljavanja mladih obitelji s područja naše općine. Zbog toga će i dalje davati donacije za novorođenu djecu i potpore mladim obiteljima kod gradnje i adaptacije kuće. Sufinancirat ćemo malu školu a do uređenja našeg dječjeg vrtića sufinancirat ćemo boravak djece u dječjim vrtićima te davati jednokratnu novčanu potporu za djecu predškolske dobi koja nisu polaznici dječjeg vrtića. Sufinancirat ćemo školu plivanja za učenike i pomagati socijalno ugroženu djecu te darivati učenike osnovne škole.

I dalje ćemo promicati, poticati i podržavati programe naših udruga iz područja zaštite prirode i životinja odnosno lova, sporta, kulturno-umjetnička društva, udruge usmjerene na očuvanje starih običaja i tradicije, poboljšanje kvalitete života za osobe treće životne dobi, socijalne skrbi i branitelja. 

Razvoj gospodarstva i malog poduzetništva biti će jedan od mojih prioriteta kao načelnice, te ćemo kroz javne natječaje za potpore male vrijednosti biti usmjereni poduzetnicima i poljoprivrednicima dok će se posebna pažnja posvetiti turizmu u kojemu općina Donja Voća ima izuzetan potencijal. Potpore malim seoskim gospodarstvima i stimuliranje domaćinstava na području općine da se bave poljoprivrednom i ruralnim turizmom te poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva provodit će se sa svrhom stvaranja poticajnog okruženja za rast poduzetničke aktivnosti kao temelja za razvoj održivog gospodarstva na području Općine.


Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2022. godini. Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


ŠIROKOPOJASNI INTERNET

Donja Voća provodi ovaj projekt za područje Donje Voće, Vinice, Cestice, Bednje, Petrijanca, Maruševca, Klenovnika i Lepoglave. Zbog nedostatka infrastrukture koja bi omogućila povezanost i brzinu pristupa internetu potrebna je izgradnja otvorene širokopojasne mreže elektroničkih komunikacija na području Općine. Omogućavanje usluge širokopojasnog interneta lokalnom stanovništvu i gospodarstvu omogućiti će brži protok informacija, razvijanje novih djelatnosti, te online sadržaja zainteresiranim stranama. Povećati će se učinkovitost javnih institucija i gospodarstva, omogućiti brz pristup znanju i razvoj poduzetništva s visokom dodatnom vrijednošću te omogućiti razvoj i podizanje konkurentnosti ruralnog područja.
Vaša načelnica!
OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Donja Voća za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Donja Voća za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Donja Voća koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Donja Voća kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Donja Voća možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1.Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi od poslovanja 105.897.516,00 kn 14.055.015,73 € 97,57 %
> Prihodi od poreza 5.296.690,00 kn 702.991,57 € 4,88 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 100.335.826,00 kn 13.316.852,61 € 92,44 %
> Prihodi od imovine 6.500,00 kn 862,70 € 0,01 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 255.000,00 kn 33.844,32 € 0,23 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 3.000,00 kn 398,17 € 0,00 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 500,00 kn 66,36 € 0,00 %
Vlastiti izvori – višak/manjak prihoda 430.000,00 kn 57.070,81 € 0,40 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 90.000,00 kn 11.945,05 € 0,08 %
> PrihodI od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 kn 9.290,60 € 0,06 %
> Prodaje proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 kn 2.654,46 € 0,02 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.122.143,00 kn 281.656,78 € 1,96 %
> Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.122.143,00 kn 281.656,78 € 1,96 %
UKUPNO 108.539.659,00 kn 14.405.688,37 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Vlastiti izvori – višak/manjak prihoda
PrihodI od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Donja Voća za 2022. godinu planirani su u iznosu od 105.987.516,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Donja Voća za 2022. godinu planirani su u iznosu od 105.987.516,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 5.296.690,00 kuna, od poreza i prireza na dohodak;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 100.335.826,00 kuna, od toga pomoći od inozemnih vlada planirani u iznosu od 1.990.505,00 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani u iznosu od 31.645.363,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 800.000,00 kuna i     pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu 65.899.958,00 kuna; 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 6.500,00 kuna – prihodi od nefinancijske imovine;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 255.000,00 kuna, od toga prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 35.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 220.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 3.000,00 kuna;

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 500,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna - prihodi od prodaje građevinskih objekata.
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 14.090.233,00 kn 1.870.095,29 € 12,98 %
> Rashodi za zaposlene 1.239.376,00 kn 164.493,46 € 1,14 %
> Materijalni rashodi 8.632.520,00 kn 1.145.732,30 € 7,95 %
> Financijski rashodi 78.000,00 kn 10.352,38 € 0,07 %
> Subvencije 1.242.032,00 kn 164.845,98 € 1,14 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.589.305,00 kn 210.937,02 € 1,46 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 597.000,00 kn 79.235,52 € 0,55 %
> Ostali rashodi 712.000,00 kn 94.498,64 € 0,66 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 94.048.226,00 kn 12.482.344,68 € 86,65 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 5.093.000,00 kn 675.957,26 € 4,69 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 88.955.226,00 kn 11.806.387,42 € 81,96 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 401.200,00 kn 53.248,39 € 0,37 %
> Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 401.200,00 kn 53.248,39 € 0,37 %
UKUPNO 108.539.659,00 kn 14.405.688,37 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Donja Voća za 2022. godinu planirani su u iznosu od 108.138.459,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Donja Voća za 2022. godinu planirani u iznosu od 14.090.233,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.239.376,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 1.044.315,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 24.500,00 kuna i doprinosi na plaće 170.561,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 8.632.520,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 187.885,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 883.450,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 7.431.185,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 180.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 78.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 40.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 38.000,00 kuna;

4. Subvencije planirane u iznosu od 356.305,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrt. izvan javnog sektora;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu 1.589.305,00 kuna, od toga pomoći inozemnim vladama 1.159.305,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 430.000,00 kuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 597.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 712.000,00 kuna za tekuće donacije.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 94.048.226,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.093.000,00 kuna, od toga materijalnu imovinu – prirodna bogatstva 80.000,00 kuna i za nematerijalnu imovinu 5.013.000,00 kuna;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 88.955.226,00 kuna, od toga, građevinski objekti 86.967.727,00 kuna, postrojenje i oprema 1.937.499,00 kuna, nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 kuna i prijevozna sredstva 40.000.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 401.200,00  kuna


Vlastiti izvori – višak/manjak prihoda planirano u iznosu od 430.000,00 kuna 


RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 236.000,00 KUNA

Program 1001 Program financiranja osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 236.000,00 kuna

1. Za rad Općinskog vijeća i radnih tijela planirano je 216.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitka od toga rashodi za zaposlene 119.000,00 kuna i za materijalne rashode 97.000,00 kuna;

2. Za financiranje političkih stranaka planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitka za tekuće donacije.


RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU 107.902.459,00 KUNA

Program 1002 Program javna uprava i administracija planirano u iznosu od 94.266.798,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 604.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 500.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 21.000,00 kuna i doprinosi na plaće 83.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.283.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 80.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 105.000,00 kuna, rashodi za usluge 988.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.000,00 kuna

3. Za financijske rashode planiran je iznos od 78.000,00 kuna, od toga 40.000,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmove i 38.000,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Za rashode za nabavu nefinancijske imovine planirano je 48.000,00 kuna, od toga 13.000,00 kuna za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i   35.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 

5. Za održavanje poslovnih objekata planiran je iznos od 40.000,00 kuna za materijalne rashode

6. Za javne radove planiran je iznos od 140.000,00 kuna za rashode za zaposlene

7. Za širokopojasni Internet planiran je iznos od 91.953.798,00 kuna za rashode poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.


Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.433.450,00 kuna

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina planirano je 500.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 245.000,00 kuna; 110.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 135.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi poslovanja financirani od ostalih prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 255.000,00 kuna za materijalne rashode

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode

3. Održavanje sustava kanala za oborinske vode planirano je u iznosu od 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge.

4. Za opskrbu vodom, odvoz smeća i ostale komunalne usluge planirano je 283.450,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći proračunu iz drugih proračuna za materijalne rashode

5. Za sanaciju klizišta planirano je 1.000.000,00 kuna financirano općim prihodima i primicima te pomoći od izvanproračunskih korisnika za materijalne rashode.


Program 1004 Program izgradnje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 780.000,00 kuna

1. Za modernizaciju nerazvrstane ceste planirano je 430.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za rekonstrukciju i izgradnju vodovoda i ostalih komunalnih objekata planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihod i primitaka

3. Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koje nisu drugdje svrstane planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka te pomoći proračunu iz drugih proračuna za rashode za nabavu nefinancijske imovine

 

Program 1005 Razvoj sporta i rekreacije  planirano je 150.000,00  kuna

1. Uređenje i održavanje sportskih igrališta planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode

2. Uređenje i održavanje dječjih igrališta planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode


Program 10051 

Program 1006 Program promicanje kulture i zaštita kulturne baštine planirano u iznosu od 70.000,00  kuna za Špilju Vindija za građevinske objekte financirano od općih prihoda i primitaka


Program 1007 Razvoj civilnog društva – Udruge planirano u iznosu od 164.000,00 kuna

1. Za potporu udrugama za zaštitu životinja i prirode planirano je 32.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

2. Za financiranje aktivnosti sportskih udruga planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

3. Za potporu programima udruga u području kulture  planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

4. Za potporu programima vjerskih zajednica planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

5. Za potporu programa udruga za treću životnu dob planirano je 8.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

6. Za potporu programima udruga u socijalnoj skrbi planirano je 28.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,


Program 1009 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 6.602.545,00 kuna

1. Za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

2. Za potporu za djecu koja ne pohađaju dječji vrtić planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

3. Za sufinanciranje – Male škole planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.

4. Za provođenje projekta (Za)najljepše životno doba – vrtićko doba planirano je 1.417.545,00 kn, financirano iz pomoći proračunu iz drugih proračuna i pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU

5. Za rekonstrukciju prostora u OŠ za dječji vrtić planirano je 5.000.000,00 kuna financirano od pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU za nematerijalnu imovinu


Program 1010 Programi za školsku djecu planirano u iznosu od 73.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje škole plivanja planirano je 8.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

2. Za prehranu socijalno ugroženim učenicima i božićne darove djeci planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

3. Za sufinanciranje školskih udžbenika planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,


Program 1011 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi planirano je 1.333.361,00 kuna

1. Sufinanciranje rada ambulante planirano je 108.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije 

2. Za EU projekt Zaželi faza II planirano je 1.080.361,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, pomoći proračunu iz drugih proračuna i pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU za rashode poslovanja

3. Za EU projekt Zaželi faza III planirano je 405.300,00 kuna financirano od pomoći proračunu iz drugih proračuna i pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU za rashode poslovanja

4. Za EU projekt Zaželi faza I planirano je 430.000,00 kuna financirano od pomoći proračunu iz drugih proračuna i pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU za rashode poslovanja

5. Za potporu za socijalno ugrožene stanovnike planirano je 117.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka; 112.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i 5.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za humanitarni program Crvenog križa planirano je 28.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1012 Program potpora mladim obiteljima planirano je 310.000,00 kuna

1. Donacija za novorođenu djecu planirana je u iznosu od 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

2. Za pomoć mladim obiteljima kod gradnje ili adaptacije kuće planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1013 Program za razvoj poljoprivrede i poduzetništva planirano u iznosu od 250.000,00 kuna

1. Za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtima izvan javnog sektora planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Osnivanje turističke zajednice planirano je 50.000 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog proračuna Općine Donja Voća za 2022. godinu i projekcije za 2023., 2024. i 2025.
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Donja Voća za 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Obrazloženje Proračuna Općine Donja Voća za 2022. godinu s projekcijama
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Donja Voća za 2022. godinu
  PREUZMI: