Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Levanjska Varoš

  Kontakt podaci
  Općina Levanjska Varoš
  Glavna 70 , 31416 Levanjska Varoš
  OIB: 41768774264
  031 864 010
  opcina.levanjska.varos@gmail.com

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Levanjska Varoš prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcina-levanjska-varos.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Dio novca planiramo za rekonstrukciju nerazvrstane ceste G. Majar, proširenje vodovodne mreže, uređenje kanalske mreže, elektrifikaciju vikend naselja Majarsko brdo, izgradnju mrtvačnice u Majaru i Slobodnoj Vlasti, te održavanje javnih površina, dječjih igrališta, javne rasvjete i groblja.

U planu su dva velika projekta, a to su Izgradnja višenamjenskog društvenog doma u naselju Ovčara i uređenje izletišta Vračica koje će postat kamp za obuku izviđača. Projekt Vračica obuhvaća gradnju centra, kampa za obuku i boravak izviđača koji svake godine već borave na tom prostoru. Na njemu će se nalaziti rekreacijski centar s pristupnom cestom, planinarskim domom, biciklističkim stazama i druge zanimljivosti.

Smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti, s toga našim učenicima sufinanciramo troškove prijevoza i sufinanciramo kupnju udžbenika.

Kako bismo pomogli i olakšali roditeljima dodjeljujemo jednokratne naknade za novorođenu djecu u iznosu od 2.000,00 kuna za prvo i drugo dijete, 5.000,00 kuna za treće dijete i 10.000,00 kuna za svako sljedeće dijete. Financiramo i provođenje programa predškole. 

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći i pomoći za stanovanje.

Kako bismo očuvali našu tradiciju i kulturu dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje djeluju na području naše Općine. 

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2018. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Levanjska Varoš za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Levanjska Varoš za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Levanjska Varoš koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Levanjska Varoš kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Levanjska Varoš možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 8.015.000,00 kn 92,71 %
> Prihodi od poreza 875.000,00 kn 10,12 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države 6.280.000,00 kn 72,64 %
> Prihodi od imovine 274.000,00 kn 3,17 %
> Prihodi od prodaje roba i usluga 566.000,00 kn 6,55 %
> Kapitalne donacije 20.000,00 kn 0,23 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 230.000,00 kn 2,66 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 210.000,00 kn 2,43 %
> Prihodi od prodaje proizvedene imovine 20.000,00 kn 0,23 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 400.000,00 kn 4,63 %
> Primici od zaduživanja 400.000,00 kn 4,63 %
UKUPNO 8.645.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od prodaje roba i usluga
Kapitalne donacije
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje proizvedene imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Levanjska Varoš za 2018. godinu planirani su u iznosu od 8.645.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Levanjska Varoš za 2018. godinu planirani su u iznosu od 8.015.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 875.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 800.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 70.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 5.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planirane u iznosu od 6.280.000,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna 1.380.000,00 kuna, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu 4.500.000,00 kuna i pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 400.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 274.000,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine 1.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine 273.000,00 kuna

4. Prihodi od prodaje roba i usluga planirani u iznosu od 566.000,00 kuna, od toga administrativne (upravne) pristojbe planirane u iznosu od 52.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 314.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 200.000,00 kuna

5. Kapitalne donacije planirane u iznosu od 20.000,00 kuna – donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 230.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 210.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodna bogatstva 180.000,00 kuna i prihodi od prodaje nematerijalne imovine 30.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna – prihodi o prodaje građevinskih objekata


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 400.000,00 kuna - Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektoraProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 4.613.000,00 kn 53,36 %
> Rashodi za zaposlene 1.555.000,00 kn 17,99 %
> Materijalni rashodi 2.633.000,00 kn 30,46 %
> Finacijski rashodi 50.000,00 kn 0,58 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju proračuna 160.000,00 kn 1,85 %
> Ostali rashodi 215.000,00 kn 2,49 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.532.000,00 kn 40,86 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 kn 3,47 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.132.000,00 kn 36,23 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00 kn 1,16 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 500.000,00 kn 5,78 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 500.000,00 kn 5,78 %
UKUPNO 8.645.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Finacijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju proračuna
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Levanjska Varoš za 2018. godinu planirani su u iznosu od 8.645.000,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Levanjska Varoš za 2018. Godinu planirani u iznosu od 4.613.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.555.000,00 kuna, od toga plaće 1.300.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 235.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.633.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 95.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 195.000.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.292.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.031.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, od toga kamate za primljene zajmove 10.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 40.000,00 kuna 

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju proračuna planirano u iznosu od 160.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 215.000,00 kuna za tekuće donacije


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.532.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 300.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 50.000,00 kuna i nematerijalna imovina 250.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.132.000,00 kuna, od toga, građevinski objekti 2.457.000,00 kuna i oprema 675.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za toga dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora


RAZDJEL 1. OPĆINSKO VIJEĆE I URED NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 295.000,00 KUNA


Glava 1. Općinsko Vijeće planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

Za Općinsko Vijeće planirano je 200.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 195.000,00 kuna, od toga naknada članovima predstavničkih i izvršnih tijela 35.000,00 kuna, naknade članovima povjerenstava 10.000,00 kuna, reprezentacija 30.000,00 kuna, članarine 20.000,00 kuna i rashodi za izbore 100.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za tekuće donacije političkim strankama


Glava 2. Zaposlenici u Općini planirano je 95.000,00 kuna

Za zaposlenike u Ppćini planirano je 95.000,00 kuna za materijalne rashode, od toga službena putovanja (dnevnice,prijevoz i sl.) 70.000,00 kuna, naknada za prijevoz na posao i s posla 20.000,00 kuna i stručno usavršavanje zaposlenih 5.000,00 kuna


RAZDJEL 2. FINANCIJSKI POSLOVI PLANIRANI U IZNOSU OD 2.993.000,00 KUNA


Za financijske poslove planirano je 2.993.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirano u iznosu od 1.555.000,00 kuna, od toga plaće za zaposlene 1.300.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine i sl.) 20.000,00 kuna, doprinosi za zdravstveno 210.000,00 kuna i doprinosi za zapošljavanje 25.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.388.000,00 kuna, od toga:

 Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 195.000,00 kuna, o toga uredski materijal i ostali materijalni rashodi 35.000,00 kuna, uredski materijal 20.000,00 kuna, literatura 10.000,00 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 5.000,00 kuna, energija 150.000,00 kuna, električna energija 120.000,00 kuna, plin 15.000,00 kuna, gorivo i mazivo 15.000,00 kuna, sitan inventar i auto gume 10.000,00 kuna

 Rashodi za usluge planirani u iznosu od 337.000,00 kuna, od toga usluge telefona pošte i prijevoza 25.000,00 kuna, usluge telefona i telefaxa 15.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 40.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 30.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 10.000,00 kuna, usluge promidžbe i informiranja 20.000,00 kuna, ostale usluge promidžbe i informiranja 20.000,00 kuna, komunalne usluge 10.000,00 kuna, utrošena voda 5.000,00 kuna, odvoz smeća 5.000,00 kuna, intelektualne i osobne usluge 240.000,00 kuna, intelektualne i osobne usluge – usluge računovodstva 70.000,00 kuna, analiza plodnosti tla na obiteljskim gospodarstvima 10.000,00 kuna, strategija razvoja turizma 60.000,00 kuna, izrada i postavljanje smeđe signalizacije 10.000,00 kuna, ostale intelektualne usluge 50.000,00 kuna, izrada procjene ugroženosti od požara i plan zaštite od požara 20.000,00 kuna, ažuriranje plana gospodarenja otpadom 20.000,00 kuna, ostale usluge 2.000,00 kuna i usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 2.000,00 kuna

 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 20.000,00 kuna za naknade ostalih troškova

 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 836.000,00 kuna, od toga premije osiguranja prijevoznih sredstava 1.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna, naknada za legalizaciju nezakonito. izgrađenih zgrada u vlasništvu Općine 15.000,00 kuna i Projekt “Zaželi” 800.000,00 kuna

• Financijski rashodi panirani u iznosu od 50.000,00 kuna, od toga Kamate za primljene kredite planirane u iznosu od 10.000,00 kuna

• Ostali financijski rashodi planirano u iznosu od 40.000,00 kuna – bankarske usluge i usluge platnog prometa 20.000,00 kuna i Ostali nespomenuti financijski rashodi 20.000,00 kuna


RAZDJEL 3. KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROSTORNO UREĐENJE PLANIRANO U IZNOSU OD 5.062.000,00 KUNA


Glava 1. Održavanje i gradnja građevinskih objekata planirano u iznosu od 4.812.000,00 kuna

1. Za poslovne objekte planirano je 400.000,00 kuna za Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada (domova, mrtvačnica i dr.)

2. Za ceste planirano je 300.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta i nogostupa

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora kratkoročni

4.  ostale građevinske objekte planirano je 80.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete

5. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.532.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 300.000,00 kuna, od toga za građevinsko zemljište 50.000,00 kuna i za izradu projektne dokumentacije za Vračicu 250.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.132.000,00 kuna, od toga: 

 Za građevinske objekte planirano je 2.457.000,00 kuna, od toga izgradnja višenamjenskog društvenog doma u naselju Ovčara 97.000,00 kuna, rekonstrukcija nerazvrstane ceste –G. Majar 1.700.000,00 kuna, izrada projektne dokumentacije i proširenje vodovodne mreže 50.000,00 kuna, uređenje kanalske mreže za odvodnju i akumulacija za navodnjavanje 40.000,00 kuna, elektrifikacija vikend naselja Majarsko brdo 30.000,00 kuna, ostali građevinski objekti – igrališta u naseljima 30.000,00 kuna, Izgradnja mrtvačnice u Slobodnoj Vlasti i Majaru 500.000,00 kuna i ostali građevinski objektizona malog poduzetništva 10.000,00 kuna

• Za opremu planirano je 675.000,00 kuna, od toga računala i računalna oprema 10.000,00 kuna, uredski namještaj 10.000,00 kuna, ostala uredska oprema 10.000,00 kuna, telefoni i telefonska centrala 10.000,00 kuna, oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje 20.000,00 kuna, ostala oprema za održavanje i zaštitu 100.000,00 kuna, strojevi –bager 500.000,00 kuna i oprema 15.000,00 kuna

6. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu Izmjena i dopuna prostornog plana i legalizacija zgrada u vlasništvu općine, izrada urbanističkog plana tur.-rekreacijske zone Breznica Đ.


Glava 2. Održavanje javnih površina planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Rashodi planirani u iznosu od 40.000,00 kuna, od  toga usluge održavanja groblja 20.0000,00 kuna i veterinarske usluge (zbrinjavanje napuštenih životinja) 20.000,00 kuna


Glava 3. Ostale komunalne usluge planirane u iznosu od 210.000,00 kuna

Za rashode planirano je 210.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za usluge planirani u iznosu od 135.000,00 kuna, od  toga  komunalne usluge – deratizacija 25.000,00 kuna, saniranje divljih deponija 10.000,00 kuna, komunalne usluge - slivna vodna naknada 10.000,00 kuna, ostale komunalne usluge 20.000,00 kuna, uređenje kanalske mreže u naseljima općine 50.000,00 kuna i geodetsko-katastarske usluge

• Tekuće donacije planirane u iznosu od 75.000,00 kuna, od toga tekuće donacije udrugama protupožarne zaštite 40.000,00 kuna, sredstva za potrebe zaštite i spašavanja 20.000,00 kuna, sredstva za potrebe civilne zaštite 10.000,00 kuna i hrvatska gorska služba spašavanja 5.000,00 kuna


RAZDJEL 4. VJERSKE ZAJEDNICE, SPORT, KULTURA, OBRAZOVANJE I SOCIJALNA SKRB PLANIRANO U IZNOSU OD 295.000,00 KUNA


Glava 1. Vjerske zajednice planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za tekuće donacije vjerskim zajednicama


Glava 2. Sport planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

Rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za tekuće donacije sportskim društvima


Glava 3. Kultura planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

Rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za tekuće donacije za kulturu


Glava 4. Ostale društvene potrebe planirane u iznosu od 40.000,00 kuna 

Rashodi planirani u iznosu od  40.000,00 kuna, od toga tekuće donacije ostalim udrugama građana 30.000,00 kuna i Tekuće donacije - Crveni križ 10.000,00 kuna


Glava 5. Obrazovanje planirano u iznosu od 30.00,00 kuna

Rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za Tekuće donacije za školstvo


Glava 6. Predškolski odgoj planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za financiranje predškolskog odgoja


Glava 7. Socijalna skrb planirano u iznosu od 160.000,00 kuna

Za Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja planirano je 160.000,00 kuna, od toga pomoći obiteljima i kućanstvima 100.000, kuna, naknade za novorođenčad 10.000,00 kuna i sufinanciranje cijene prijevoza za učenike 50.000,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Levanjska Varoš za 2018. godinu
  PREUZMI:

 2. Godišnji obračun proračuna općine Levanjska Varoš za 2017. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Levanjska Varoš za 2018. godinu
  PREUZMI:

 4. Polugodišnji obračun Proračuna općine Levanjska Varoš za 2018. godinu
  PREUZMI: