Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Levanjska Varoš

  Kontakt podaci
  Općina Levanjska Varoš
  Glavna 70 , 31416 Levanjska Varoš
  OIB: 41768774264
  031 864 010
  opcina.levanjska.varos@gmail.comProračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 8.015.000,00 kn 92,71 %
> Prihodi od poreza 875.000,00 kn 10,12 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države 6.280.000,00 kn 72,64 %
> Prihodi od imovine 274.000,00 kn 3,17 %
> Prihodi od prodaje roba i usluga 566.000,00 kn 6,55 %
> Kapitalne donacije 20.000,00 kn 0,23 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 230.000,00 kn 2,66 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 210.000,00 kn 2,43 %
> Prihodi od prodaje proizvedene imovine 20.000,00 kn 0,23 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 400.000,00 kn 4,63 %
> Primici od zaduživanja 400.000,00 kn 4,63 %
UKUPNO 8.645.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od prodaje roba i usluga
Kapitalne donacije
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje proizvedene imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 4.613.000,00 kn 53,36 %
> Rashodi za zaposlene 1.555.000,00 kn 17,99 %
> Materijalni rashodi 2.633.000,00 kn 30,46 %
> Finacijski rashodi 50.000,00 kn 0,58 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju proračuna 160.000,00 kn 1,85 %
> Ostali rashodi 215.000,00 kn 2,49 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.532.000,00 kn 40,86 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 kn 3,47 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.132.000,00 kn 36,23 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00 kn 1,16 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 500.000,00 kn 5,78 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 500.000,00 kn 5,78 %
UKUPNO 8.645.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Finacijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju proračuna
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti