Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Levanjska Varoš

  Kontakt podaci
  Općina Levanjska Varoš
  Glavna 70 , 31416 Levanjska Varoš
  OIB: 41768774264
  031 864 010
  opcina.levanjska.varos@gmail.com

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Levanjska Varoš prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcina-levanjska-varos.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Dio novca planiramo za rekonstrukciju nerazvrstane ceste G. Majar, proširenje vodovodne mreže, uređenje kanalske mreže, elektrifikaciju vikend naselja Majarsko brdo, izgradnju mrtvačnice u Majaru i Slobodnoj Vlasti, te održavanje javnih površina, dječjih igrališta, javne rasvjete i groblja.

U planu su dva velika projekta, a to su Izgradnja višenamjenskog društvenog doma u naselju Ovčara i uređenje izletišta Vračica koje će postat kamp za obuku izviđača. Projekt Vračica obuhvaća gradnju centra, kampa za obuku i boravak izviđača koji svake godine već borave na tom prostoru. Na njemu će se nalaziti rekreacijski centar s pristupnom cestom, planinarskim domom, biciklističkim stazama i druge zanimljivosti.

Smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti, s toga našim učenicima sufinanciramo troškove prijevoza i sufinanciramo kupnju udžbenika.

Kako bismo pomogli i olakšali roditeljima dodjeljujemo jednokratne naknade za novorođenu djecu u iznosu od 2.000,00 kuna za prvo i drugo dijete, 5.000,00 kuna za treće dijete i 10.000,00 kuna za svako sljedeće dijete. Financiramo i provođenje programa predškole. 

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći i pomoći za stanovanje.

Kako bismo očuvali našu tradiciju i kulturu dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje djeluju na području naše Općine. 

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 13.12.2018. do 17.12.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje.Vaš Načelnik!

Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Levanjska Varoš za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Levanjska Varoš za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Levanjska Varoš koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Levanjska Varoš kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Levanjska Varoš možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 13.014.000,00 kn 96,09 %
> Prihodi od poreza 2.222.000,00 kn 16,41 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države 9.880.000,00 kn 72,95 %
> Prihodi od imovine 374.000,00 kn 2,76 %
> Prihodi od prodaje roba i usluga 538.000,00 kn 3,97 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 230.000,00 kn 1,70 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 210.000,00 kn 1,55 %
> Prihodi od prodaje proizvedene imovine 20.000,00 kn 0,15 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 300.000,00 kn 2,22 %
> Primici od zaduživanja 300.000,00 kn 2,22 %
UKUPNO 13.544.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od prodaje roba i usluga
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje proizvedene imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Levanjska Varoš za 2019. godinu planirani su u iznosu od 13.544.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Levanjska Varoš za 2019. godinu planirani su u iznosu od 13.014.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.222.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.150.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 68.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 4.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planirane u iznosu od 9.880.000,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna 2.480.000,00 kuna, pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 400.000,00 kuna, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu 7.000.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 374.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 2.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 372.000,00 kuna;

4. Prihodi od prodaje roba i usluga planirani u iznosu od 538.000,00 kuna, od toga administrativne (upravne) pristojbe planirane u iznosu od 22.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 316.000,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 200.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 230.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 210.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodna bogatstva 180.000,00 kuna i prihodi od prodaje nematerijalne imovine 30.000,00 kuna;

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna – prihodi o prodaje građevinskih objekata.


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna - primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 6.579.000,00 kn 48,58 %
> Rashodi za zaposlene 2.385.000,00 kn 17,61 %
> Materijalni rashodi 3.584.000,00 kn 26,46 %
> Financijski rashodi 50.000,00 kn 0,37 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju proračuna 170.000,00 kn 1,26 %
> Ostali rashodi 390.000,00 kn 2,88 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.665.000,00 kn 49,21 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 450.000,00 kn 3,32 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.115.000,00 kn 45,15 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00 kn 0,74 %
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 300.000,00 kn 2,22 %
> Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 300.000,00 kn 2,22 %
UKUPNO 13.544.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju proračuna
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna
RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Levanjska Varoš za 2019. godinu planirani su u iznosu od 13.544.000,00 kuna

Rashodi poslovanja Općine Levanjska Varoš za 2019. godinu planirani u iznosu od 6.579.000,00 kuna, od toga:
1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.385.000,00 kuna, od toga plaće 1.900.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 65.000,00 kuna i doprinosi na plaće 420.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 3.584.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 181.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 350.000.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.402.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.631.000,00 kuna;
3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, od toga kamate za primljene zajmove 10.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 40.000,00 kuna;
4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju proračuna planirano u iznosu od 170.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;
5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 390.000,00 kuna za tekuće donacije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 6.665.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 450.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 300.000,00 kuna i nematerijalna imovina 150.000,00 kuna;
2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.115.000,00 kuna, od toga, građevinski objekti 5.810.000,00 kuna i postrojenje i oprema 305.000,00 kuna;
3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za toga dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora.

RAZDJEL 1. OPĆINSKO VIJEĆE I URED NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 100.000,00 KUNA

Općinsko Vijeće i ured načelnika, zamjenika planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za Općinsko Vijeće i ured načelnika, zamjenika planirano je 200.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 95.000,00 kuna, od toga naknada članovima predstavničkih i izvršnih tijela 40.000,00 kuna, naknade članovima povjerenstava 10.000,00 kuna, reprezentacija 35.000,00 kuna i članarine 10.000,00 kuna;

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za tekuće donacije političkim strankama.


RAZDJEL 2. FINANCIJSKI POSLOVI ZA POSLOVANJE OPĆINSKE UPRAVE PLANIRANI U IZNOSU OD 4.859.000,00 KUNA

Za financijske i fiskalne poslove planirano je 4.859.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.385.000,00 kuna, od toga plaće za zaposlene 1.900.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine i sl.) 65.000,00 kuna i doprinosi na plaće 420.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.424.000,00 kuna, od toga:

 Naknade troškova zaposlenima planirani u iznosu od 181.000,00 kuna, od toga za službena putovanja(dnevnica,prijevoz I sl.) 70.000,00 kuna, naknada za korištenje privatnog automobile u službene svrhe – ZAŽELI 40.000,00 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla 20.000,00 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla-ZAŽELI 6.000,00 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla-J.R. 20.000,00 kuna, stručno usavršavanje zaposlenih 5.000,00 kuna i stručno osposobljavanje –ZAŽELI 20.000,00 kuna.

 Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 350.000,00 kuna, o toga uredski materijal 20.000,00 kuna, uredski materijal – ZAŽEL 5.000,00 kuna, literatura 10.000,00 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 5.000,00 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – ZAŽELI 120.000,00 kuna, električna energija 140.000,00 kuna, plin 15.000,00 kuna, gorivo i mazivo 25.000,00 kuna, sitan inventar i auto gume 10.000,00 kuna;

 Rashodi za usluge planirani u iznosu od 337.000,00 kuna, od toga usluge telefona 15.000,00 kuna,  poštarina 10.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 50.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 5.000,00 kuna, usluge promidžbe i informiranja 25.000,00 kuna, ostale usluge promidžbe i informiranja - ZAŽELI 30.000,00 kuna, utrošena voda 5.000,00 kuna, odvoz smeća 5.000,00 kuna, intelektualne usluge – usluge računovodstva 70.000,00 kuna, ostale intelektualne usluge 50.000,00 kuna, ostale intel. usluge-savjetovanje Zaželi 5.000,00 kuna, ostale računalne usluge 40.000,00 kuna, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 2.000,00 kuna i ostale nespomenute usluge 25.000,00 kuna;

 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 20.000,00 kuna za naknade ostalih troškova;

 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.536.000,00 kuna, od toga premije osiguranja prijevoznih sredstava 1.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna, naknada za legalizaciju nezakonito. izgrađenih zgrada u vlasništvu Općine 15.000,00 kuna i Projekt Zajedno za zajednicu 1.500.000,00 kuna;

 Kamate za primljene kredite i zajmove planirani u iznosu od 10.000,00 kuna;

 Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za bankarske usluge i usluge platnog prometa 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti financijski rashodi 20.000,00 kuna.

Financijski i fiskalni poslovi - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine panirani u iznosu od 55.000,00 kuna, od toga uredski namještaj 10.000,00 kuna, ostala uredska oprema 10.000,00 kuna, računalna oprema 10.000,00 kuna, telefon i telefonska centrala 5.000,00 kuna i oprema za grijanje,ventilaciju i hlađenje 20.000,00 kuna.


ODRŽAVANJE I GRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - POSLOVNI OBJEKTI 2.460.000,00 kuna

1. Za poslovne objekte planirano je 400.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada (domova, mrtvačnica i dr.);

2. Za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva planirano je 300.000,00 kuna za građevinsko zemljište;

3. Za izradu projektne dokumentacije za Vračicu planirano je 150.000,00 kuna;

4. Za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu-legalizacija zgrada u vlasništvu Općine, Izmjena i dopuna prostornog plana, izrada urbanističkog plana turističko-rekreacijske Zone Breznica Đ. planirano je 100.000,00 kuna

5. Za poslovnu zonu (zona malog poduzetništva) planirano je 10.000,00 kuna

6. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna, za građevinske objekte - izgradnja višenamjenskog društvenog doma u naselju Ovčara;


ODRŽAVANJE I GRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - CESTE 2.630.000,00 kuna

1. Za održavanje cesta planirano je 330.000,00 kuna, od toga za usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta i nogostupa 100.000,00 kuna, održavanje poljskih puteva i otresnica 200.000,00 kuna i izrada smeđe signalizacije 30.000,00 kuna;

2. Za gradnju i rekonstrukciju ceste planirano je 2.000.000,00 kuna;

3. Za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirano je 300.000,00 kuna.


ODRŽAVANJE I GRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - OSTALI GRAĐEVIN. OBJEKTI 2.380.000,00 kuna

1. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja  javne rasvjete planirano je 80.000,00 kuna;

2. Za elektrifikaciju vikend naselja Majarsko brdo planirano je 50.000,00 kuna,

3. Za izradu projektne dokumentacije vodovodne mreže i vodocrpilišta planirano je 100.000,00 kuna

4. Za uređenje kanalske mreže za odvodnju i akumulaciju za navodnjavanje planirano je 50.000,00 kuna;

5. Za izgradnju mrtvačnice Slobodna Vlast, Majar i Ratkov Dol planirano je 500.000,00 kuna;

6. Za energetsku obnovu sportske dvorane planirano je 1.600.000,00 kuna;


ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA (ČIŠĆENJE, UREĐIVANJE, OPREMANJE) 20.000,00 KUNA

1.Za održavanje groblja planirano je 20.000,00 kuna;


OSTALE KOMUNALNE USLUGE 620.000,00 KUNA

1. Za održavanje deponije i ostale komunalne usluge planirano je 155.000,00 kuna od toga za deratizaciju planirano je 25.000,00 kuna, saniranju divljih deponija 50.000,00 kuna, slivnu vodnu naknada 10.000,00 kuna, uređenje kanalske mreže u naseljima OLV 50.000,00 kuna i ostale komunalne usluge 20.000,00 kuna;

2. Za poslove i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna za rashode strojeva;

3. Za opremu-ostala oprema za održavanje i zaštitu planirano je 100.000,00 kuna;

4. Za opremu za dječje igralište i  drugo planirano je 50.000,00 kuna;

5. Za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje planirano je 80.000,00 kuna od toga za veterinarske usluge 20.000,00 kuna, geodetsko-katastarske usluge 20.000,00 kuna, izrada procjene ugroženosti od požara I plan zaštite od požara 5.000,00 kuna i za strategiju razvoja turizma 35.000,00 kuna;

6. Za civilnu zaštitu planirano je 35.000,00 kuna od toga sredstva za potrebe civilne zaštite 30.000,00 kuna i Hrvatska gorska služba spašavanja 5.000,00 kuna;

7. Za protupožarnu zaštitu za tekuće donacije udrugama protupožarne zaštite planirano je 100.000,00 kuna 


SPORT 10.000,00 KUNA

Za tekuće donacije sportskim društvima planirano je 10.000,00 kuna.


KULTURA 10.000,00 KUNA

Za tekuće donacije za kulturu planirano je 10.000,00 kuna.


VJERSKE ZAJEDNICE 30.000,00 KUNA 

Za tekuće donacije vjerskim zajednicama planirano je 30.000,00 kuna.


OSTALE DRUŠTVENE POTREBE 110.000,00 KUNA

Za tekuće donacije udrugama građana planirano je izdvojiti 110.000,00 kuna, od toga za tekuće donacije ostalim udrugama građana 100.000,00 kuna i tekuće donacije –Crveni križ 10.000,00 kuna.


PREDŠKOLSKI ODGOJ 30.000,00 KUNA

Za tekuće donacije za predškolski odgoj planirano je 30.000,00 kuna.


OSTALO OBRAZOVANJE 110.000,00 KUNA

Za tekuće donacije za školstvo planirano je 110.000,00 kuna, od toga za sufinaciranje cijene prijevoza učenika 50.000,00 kuna i tekuće donacije za školstvo 60.000,00 kuna.


SOCIJALNA SKRB 120.000,00 KUNA

Za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano je 120.000,00 kuna, od toga za pomoć obiteljima i kućanstvima 100.000,00 kuna i porodiljne naknade 20.000,00 kuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Levanjska Varaoš za 2019. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Levanjska Varoš za 2019. godinu
  PREUZMI:

 3. Godišnji obračun proračuna općine Levanjska Varoš za 2018. godinu
  PREUZMI:

 4. OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
  PREUZMI:

 5. Polugodišnji obračun proračuna Općine Levanjska Varoš za 2019. godinu
  PREUZMI: