Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Levanjska Varoš

  Kontakt podaci
  Općina Levanjska Varoš
  Glavna 70 , 31416 Levanjska Varoš
  OIB: 41768774264
  031 864 010
  opcina.levanjska.varos@gmail.com

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Levanjska Varoš prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcina-levanjska-varos.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području cijele općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših građana. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte. Nastavljamo s projektom rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, elektrifikacije vikend naselja Majarsko brdo, te održavanja javnih površina, dječjih igrališta, javne rasvjete i groblja. U planu je izgradnja kapela na grobljima Pučje, Takov dol i Mlinac.

Nastavljamo s projektima izgradnje višenamjenskog društvenog doma u naselju Ovčara i uređenje izletišta Vračica koje će postat kamp za obuku izviđača. Projekt Vračica obuhvaća gradnju centra, kampa za obuku i boravak izviđača koji svake godine već borave na tom prostoru. Na njemu će se nalaziti rekreacijski centar s pristupnom cestom, planinarskim domom, biciklističkim stazama i druge zanimljivosti.

Veliki projekt koji planiramo jeste kupnja i uređenje kompleksa „Stara kupka“ u Breznici Đakovačkoj. Kompleks bi se sastojao od hotelskog smještaja, lječilišnog dijela i sportsko-rekreativnih sadržaja. Općina je spremna ponuditi poduzetnicima na korištenje nekretninu radi pokretanja gospodarstva, kontinentalnog te zdravstvenog turizma. U kompleksu bi moglo biti zaposleno do 40 osoba, što bi bio veliki plus za našu Općinu.

Smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti, s toga našim učenicima sufinanciramo troškove prijevoza i sufinanciramo kupnju udžbenika.

Svjesni demografskih problema koji su velika prijetnja našoj budućnost, općina dodjeljuje jednokratnu novčanu pomoć za novorođenu djecu u iznosu od 2.000,00 kuna za prvo i drugo dijete, 5.000,00 kuna za treće dijete i 10.000,00 kuna za svako sljedeće dijete. Financiramo i provođenje programa predškole. 

Svi građani naše općine zaslužuju dostojanstven život, stoga socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima dodjeljujemo jednokratnu novčanu pomoć i sufinanciramo troškove stanovanja.

Za stanovnike starije životne dobi Općina je osigurala projekt ZAJEDNO ZA ZAJEDNICU, kojim se želi unaprijediti kvaliteta života za 60 osoba na području Općine starijih od 65 godina kroz organizaciju dnevnih aktivnosti, dok će se psihološko osnaživanje postići nakon edukacijskih radionica za novozaposlene osobe koje će raditi sa starijima. Time će stariji i nemoćni biti aktivno uključeni u zajednicu, a društvene aktivnosti će im postati svakodnevica. Za korisnike ovog projekta organizirat će se aktivnosti koje će uključivati psiho-socijalne, rekreativne i kulturno-kreativne radionice u prostorijama novoprilagođenima upravo starijima. Uz adaptaciju prostora Općine Levanjska Varoš za aktivnosti starijih, nabavit će se i vozilo kojim će se korisnici projekta prevoziti na radionice. Nastavljamo i s programom ZAŽELI, kojim se pomaže starijim osobama u obavljanju svakodnevnih poslova, a pri tome zapošljavamo žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Na području naše općine djeluju brojne i raznovrsne sportske i kulturne udruge koje obogaćuju naš društveni život. Njihovo djelovanje, kao i brojne manifestacije koje održavaju zaslužuju financijsku podršku općine.

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 17.12.2020. godine kada ćemo sve zaprimljene komentare obraditi, na njih odgovoriti te prijedlog proračuna s prihvaćenim primjedbama predstaviti i predložiti na sjednici Općinskog vijeća.


Savjetovanje Prijedloga Proračuna za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu bilo je provedeno od 10.12.2020. do 17.12.2020.godine. Više o tome možete pogledati ovdje.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Levanjska Varoš za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Levanjska Varoš za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Levanjska Varoš koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Levanjska Varoš kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Levanjska Varoš možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 10.169.000,00 kn 80,71 %
> Prihodi od poreza 2.625.000,00 kn 20,83 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 6.260.000,00 kn 49,69 %
> Prihodi od imovine 267.000,00 kn 2,12 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 987.000,00 kn 7,83 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 5.000,00 kn 0,04 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 25.000,00 kn 0,20 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 330.000,00 kn 2,62 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 310.000,00 kn 2,46 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 kn 0,16 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.100.000,00 kn 16,67 %
> Primici od zaduživanja 2.100.000,00 kn 16,67 %
UKUPNO 12.599.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Levanjska Varoš za 2021. godinu planirani su u iznosu od 12.599.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Levanjska Varoš za 2021. godinu planirani su u iznosu od 10.169.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.265.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.560.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 60.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 5.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 6.260.000,00 kuna, od toga pomoći iz drugih proračuna 3.020.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu 3.140.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 267.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 2.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 265.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 987.000,00 kuna, od toga  upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 2.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 710.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 275.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 5.0000,00 kuna za donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna;

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 25.000,00 kuna za kazne i upravne mjere.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 330.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 310.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodna bogatstva 280.000,00 kuna i prihodi od prodaje nematerijalne imovine 30.000,00 kuna;

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna – prihodi o prodaje građevinskih objekata.


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 2.100.000,00 kuna - primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora.
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.219.000,00 kn 41,42 %
> Rashodi za zaposlene 1.750.000,00 kn 13,89 %
> Materijalni rashodi 2.792.000,00 kn 22,16 %
> Financijski rashodi 85.000,00 kn 0,67 %
> Subvencije 40.000,00 kn 0,32 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 60.000,00 kn 0,48 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 195.000,00 kn 1,55 %
> Ostali rashodi 297.000,00 kn 2,36 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.780.000,00 kn 53,81 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 kn 2,38 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.430.000,00 kn 51,04 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00 kn 0,40 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 kn 0 %
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 600.000,00 kn 4,76 %
UKUPNO 12.599.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Levanjska Varoš za 2021. godinu planirani su u iznosu od 12.599.000,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Levanjska Varoš za 2021. godinu planirani u iznosu od 5.219.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.750.000,00 kuna, od toga plaće 1.430.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 75.000,00 kuna i doprinosi na plaće 425.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.792.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 240.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 280.000.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.942.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 330.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 85.000,00 kuna, od toga kamate za primljene zajmove 50.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 35.000,00 kuna;

4. Subvencije planirane u iznosu od 40.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 60.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju proračuna planirano u iznosu od 195.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 297.000,00 kuna za tekuće donacije.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 6.780.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za materijalnu imovina – prirodna bogatstva;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.430.000,00 kuna, od toga, građevinski objekti 6.190.000,00 kuna i postrojenje i oprema 240.000,00 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za toga dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 600.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora.


OPĆINSKO VIJEĆE I URED NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 282.000,00 KUNA


Poslovanje Općinskog vijeća i ured načelnika planirano u iznosu od 282.000,00 kuna

Program 1001 Poslovanje Općinskog vijeća i ured načelnika planirano u iznosu od 282.000,00 kuna

1. Za Općinsko Vijeće i ured načelnika, zamjenika planirano je 110.000,00 kuna, od toga, rashodi za usluge 25.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 85.000,00 kuna,

2. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 12.000,00 kuna za tekuće donacije,

3. Za lokalne izbore planirano je 160.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja.


FINANCIJSKI POSLOVI PLANIRANI U IZNOSU OD 1.875.000,00 KUNA

Program 2001 Poslovanje općinske uprave planirano u iznosu od 1.685.000,00 kuna

1. Za poslovanje općinske uprave planirano je 1.035.000.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 455.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 350.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 45.000,00 kuna i doprinosi na plaće 60.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 545.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 95.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 85.000,00 kuna, rashodi za usluge 325.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 35.000,00 kuna.

2. Za otplatu kredita planirano je 650.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 50.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.


Program 2002 Opremanje i informatizacija općinske uprave planirano u iznosu od 190.000,00 kuna

1. Za opremanje i informatizaciju općinske uprave planirano je 50.000,00 kuna za postrojenje i opremu,

2. Za provedu projekta WIFI4EU planirano je 140.000,00 kuna za postrojenje i opremu.

KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROSTORNO UREĐENJE PLANIRANO U IZNOSU OD 8.500.000,00 KUNA

Program 3001 Održavanje i gradnja građevinskih objekata - poslovni i ostali objekti planirano u iznosu od 2.900.000,00 kuna

1. Za održavanje poslovnih objekta planirano je 300.000,00 kuna za rashode za usluge,

2. Za građevinsko zemljište planirano je 300.000,00 kuna za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva,

3. Za izgradnju višenamjenskog Društvenog doma u naselju Ovčara planirano je 500.000,00 kuna za građevinske objekte,

4. Za izradu projektne dokumentacije vodovodne mreže i vodocrpilišta planirano je 50.000,00 kuna;

5. Za energetsku obnovu sportske dvorane planirano je 1.600.000,00 kuna,

6. Za izgradnju rampe za invalide planirano je 100.000,00 kuna,

7. Za izmjene i dopune prostornog plana planirano je 50.000,00 kuna.

Program 3002 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 880.000,00 kuna

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 270.000,00 kuna,

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 200.000,00 kuna,

3. Za održavanje groblja planirano je 100.000,00 kuna, 

4. Za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima planirano je 20.000,00 kuna,

5. Za održavanje građevina javne oborinske odvodnje planirano je 50.000,00 kuna,

6. Za održavanje javnih zelenih površina planirano je 100.000,00 kuna,

7. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 10.000,00 kuna,

8. Za održavanje predmeta i uređaja javne namjene planirano je 20.000,00 kuna,

9. Za revitalizaciju javnih površina-javni radovi planirano je 110.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 95.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 80.000,00 kuna i doprinosi na plaće 15.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna.


Program 3003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.200.000,00 kuna

1. Za gradnju i rekonstrukciju cesta planirano je 100.000,00 kuna,

2. Za elektrifikaciju vikend naselja Majarsko brdo planirano je 50.000,00 kuna,

3. Za gradnju i rekonstrukciju pješačkih staza planirano je 400.000,00 kuna,

4. Za izgradnju kapela na groblju Pučje, Takov dol i Mlinac planirano je 650.000,00 kuna.


Program 3004 Ostale komunalne usluge planirane u iznosu od 195.000,00 kuna

1. Za zbrinjavanje napuštenih životnija planirano je 65.000,00 kuna,

2. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 60.000,00 kuna,

3. Za sanaciju divljih odlagališta i ostale komunalne usluge planirano je 70.000,00 kuna.


POLJOPRIVREDA I TURIZAM PLANIRANO U IZNOSU OD 3.120.000,00 KUNA

Program 3005 Poljoprivreda i ruralni razvoj planirano u iznosu od 350.000,00 kuna

1. Za potpore poljoprivredi planirano je 70.00,00 kuna, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 40.000,00 kuna,

2. Za održavanje ruralne infrastrukture planirano je 250.000,00 kuna,

3. Za higijeničarske službe planirano je 10.000,00 kuna,

4. Za program zaštite divljači planirano je 20.000,00 kuna.


Program 3006 Razvoj turističke zajednice planirano je 2.770.000,00 kuna

1. Za izradu turističke signalizacije planirano je 30.000,00 kuna,

2. Za kupnju i uređenje kompleksa „STARA KUPKA“ u Breznici Đakovačkoj planirano je 1.500.000,00 kuna,

3. Za uspostavu i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture planirano je 740.000,00 kuna,

4. Za izradu Planinarskog doma Vrečica planirano je 500.000,00 kuna.


ZAŠTITA I SPAŠAVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 205.000,00 KUNA

Program 3007 Organiziranje zaštite i spašavanja planirano je 205.000,00 kuna

1. Za civilnu zaštitu planirano je 45.000,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna i tekuće donacije 15.000,00 kuna,

2. Za protupožarnu zaštitu planirano je 160.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i tekuće donacije 150.000,00 kuna.


SPORT, KULTURA, OBRAZOVANJE I SOCIJALNA SKRB PLANIRANO U IZNOSU OD 1.942.00,00 KUNA

Program 4001 Javne potrebe u sportu planirano u iznosu od 60.000,00 kuna

1. Za tekuće donacije sportskim društvima planirano je 10.000,00 kuna,

2. Oprema za dječje igralište planirano u iznosu od 50.000,00 kuna.


KULTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 165.000,00 KUNA

Program 4002 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 65.000,00 kuna

1. Tekuće donacije za kulturu planirane u iznosu od 10.000,00 kuna,

2. Za tamburašku radionicu planirano je 40.000,00 kuna,

3. Za manifestacije planirano je 15.000,00 kuna.


Program 4003 Vjerske zajednice planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za tekuće donacije vjerskim zajednicama planirano je 30.000,00 kuna

Program 4004 Ostale društvene potrebe planirane u iznosu od 70.000,00 kuna

Za tekuće donacije udrugama građana planirano je 70.000,00 kuna


OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 145.000,00 KUNA

Program 4005 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Pomoć za predškolski odgoj planiran je u iznosu od 30.000,00 kuna

Program 4006 Ostalo obrazovanje planirano u iznosu od 115.000,00 kuna

Pomoći za školstvo planirane su u iznosu od 115.000,00 kuna, od toga 30.000,00 kuna pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i 85.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


SOCIJALNA SKRB PLANIRANO U IZNOSU OD 1.572.000,00 KUNA

Program 4007 Socijalna skrb planirano u iznosu od 110.000,00 kuna

1. Za pomoć socijalno ugroženim osobama planirano je 80.000,00 kuna,

2. Pomoć za novorođenu djecu planirana je u iznosu od 30.000,00 kuna.

Program 4008 Europski socijalni fond planirano u iznosu od 1.462.000,00 kuna

1. Zajedno za zajednicu planirano u iznosu od 562.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 485.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 400.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna i doprinosi na plaće 70.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 77.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 40.000,00 kuna i rashodi za usluge 37.000,00 kuna.

2. Za program Zaželi II – srcem za njih planirano je 900.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 715.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 600.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna i doprinosi na plaće 100.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 185.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 95.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 40.000,00 kuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Levanjska Varoš za 2021. godinu, te projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Levanjska Varoš za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 3. Financijsko izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020.
  PREUZMI:

 4. Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020.
  PREUZMI:

 5. Odluka o izvršavanju Proračuna za 2021.godinu
  PREUZMI:

 6. OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN ZA 2021.G.
  PREUZMI:

 7. OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020. GODIŠNJI
  PREUZMI:

 8. Godišnji obračun proračuna 2020
  PREUZMI:

 9. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2021. godinu
  PREUZMI:

 10. OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2021
  PREUZMI:

Više