Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Levanjska Varoš

  Kontakt podaci
  Općina Levanjska Varoš
  Glavna 70 , 31416 Levanjska Varoš
  OIB: 41768774264
  031 864 010
  opcina.levanjska.varos@gmail.com

Proračunski vodič za građane za 2022. godinu

Poštovani stanovnici,

predstavljamo „Vodič za građane“ za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Levanjska Varoš prikuplja i investira sredstva. Kako bismo omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcina-levanjska-varos.hr.

Svaka Općina teži gospodarskom razvoju pa tako i naša, stoga komunalnim projektima želimo osigurati kvalitetu života naših građana. Osigurana su sredstva za održavanje poslovnih objekata, voznih parkova, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, javnih zelenih površina, čistoće javnih površina i groblja. Također nastavljamo sa rekonstrukcijom i gradnjom cesta i pješačkih staza, te izgradnjom ravne rasvjete. Planiramo opremanje kapele na groblju u Ratkovom Dolu, te izgradnju kapele na groblju Ovčara.

Što se turizma tiče, imamo u planu uređenje kompleksa „Stara Kupka“ u Breznici. Radi se o projektu na površini od šest hektara gdje će se izgraditi aquapark, bazeni, igrališta, sanjkalište, dio šume je ograđen za divljač i konje, tu su šetnice i tematska staza kroz šumu duga 4 kilometara. Općina je spremna ponuditi poduzetnicima na korištenje nekretninu radi pokretanja gospodarstva, kontinentalnog te zdravstvenog turizma. Planiramo i izgradnju planinarskog Doma Vračica. Projekt obuhvaća gradnju centra, kampa za obuku i boravak izviđača koji svake godine već borave na prostoru Vračice. Baviti ćemo se i uređenjem poučne staze Breznica.

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje u našu budućnost, s toga smo dio sredstava izdvojili za sufinanciranje nabave radnih bilježnica te prijevoza učenika.

S demografskim mjerama nastavljamo i u 2022.godini. Roditeljima novorođene djece dodjeljuje se jednokratna novčana naknada u iznosu od 2.000,00 kuna za prvo i drugo dijete, 5.000,00 kuna za treće dijete i 10.000,00 kuna za svako sljedeće dijete. 

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja dodjeljujemo i obiteljima jednokratnu novčanu pomoć i sufinanciramo troškove stanovanja.

Osigurali smo projekt „ZAJEDNO ZA ZAJEDNICU“ koji će unaprijediti kvalitetu života 60 osoba starijih od 65 godina s područja Općine kroz organizaciju dnevnih aktivnosti. Djelatnici i volonteri će biti na raspolaganju starijima i nemoćima. Oni će na svakodnevnoj bazi organizirati aktivnosti koje će uključivati psiho-socijalne, rekreativne i kulturno-kreativne radionice u prostorijama novoprilagođenima upravo starijima. Uz adaptaciju prostora Općine Levanjska Varoš za aktivnosti starijih, nabavljeno je i vozilo kojim će se korisnici projekta prevoziti na radionice.

Uz to nastavljamo i sa projektom „SRCEM ZA NJIH – ZAŽELI 2“. Zaposleno je 12 žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada, sa zadatkom da na području općine Levanjska Varoš skrbe o 72 starijih i nemoćnih u ugroženim kućanstvima. Tak se utjecalo na poticanje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih žena i žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, ali samim time i na poboljšanje životnih uvjeta starijih osoba i osoba koje su u nepovoljnom životnom položaju, pa teško skrbe o sebi i vlastitom domaćinstvu.

Dio novca izdvojili smo za kulturne i sportske udruge koje djeluju na području naše općine, kao i za razne manifestacije

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2022. godini.


Vaš Načelnik!


Savjetovanje Prijedloga Proračuna za 2022. godinu bilo je provedeno od  30.11.2021. do 14.12.2021. godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Levanjska Varoš za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Levanjska Varoš za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Levanjska Varoš koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Levanjska Varoš kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi od poslovanja 9.339.000,00 kn 1.239.498,31 € 82,22 %
> Prihodi od poreza 420.000,00 kn 55.743,58 € 3,70 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 7.760.000,00 kn 1.029.928,99 € 68,32 %
> Prihodi od imovine 237.000,00 kn 31.455,31 € 2,09 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 862.000,00 kn 114.407,06 € 7,59 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 10.000,00 kn 1.327,23 € 0,09 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 50.000,00 kn 6.636,14 € 0,44 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.810.000,00 kn 240.228,28 € 15,93 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 210.000,00 kn 27.871,79 € 1,85 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 160.000,00 kn 21.235,65 € 1,41 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kn 6.636,14 € 0,44 %
UKUPNO 11.359.000,00 kn 1.507.598,38 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Levanjska Varoš za 2022. godinu planirani su u iznosu od 11.329.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Levanjska Varoš za 2022. godinu planirani su u iznosu od 9.309.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 420.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 350.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 60.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 10.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 7.760.000,00 kuna, od toga pomoći iz drugih proračuna 3.665.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirani u iznosu od 155.000,00 kuna, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu 3.940.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 237.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 2.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 235.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 862.000,00 kuna, od toga  upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 2.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 615.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 245.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna;

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za kazne i upravne mjere.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 210.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 160.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodna bogatstva 150.000,00 kuna i prihodi od prodaje nematerijalne imovine 10.000,00 kuna;

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna – prihodi o prodaje građevinskih objekata.


Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 1.810.000,00 kuna, od toga primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 110.000,00 kuna i primici od zaduživanja 1.700.000,00 kuna.


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 4.354.000,00 kn 577.875,11 € 38,43 %
> Rashodi za zaposlene 1.164.000,00 kn 154.489,35 € 10,27 %
> Materijalni rashodi 2.410.000,00 kn 319.861,97 € 21,27 %
> Financijski rashodi 150.000,00 kn 19.908,42 € 1,32 %
> Subvencije 40.000,00 kn 5.308,91 € 0,35 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 kn 6.636,14 € 0,44 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju proračuna 235.000,00 kn 31.189,86 € 2,07 %
> Ostali rashodi 305.000,00 kn 40.480,46 € 2,69 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.295.000,00 kn 835.490,08 € 55,57 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 175.000,00 kn 23.226,49 € 1,54 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 110.000,00 kn 14.599,51 € 0,97 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.010.000,00 kn 797.664,08 € 53,05 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 680.000,00 kn 90.251,51 € 6,00 %
UKUPNO 11.329.000,00 kn 1.503.616,70 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju proračuna
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna


RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Levanjska Varoš za 2022. godinu planirani su u iznosu od 11.329.000,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Levanjska Varoš za 2022. godinu planirani u iznosu od 4.354.000,00 kuna, od toga:


1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.164.000,00 kuna, od toga plaće 950.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 57.000,00 kuna i doprinosi na plaće 157.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.410.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 147.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 245.000.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.893.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 125.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, od toga kamate za primljene zajmove 70.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 80.000,00 kuna;

4. Subvencije planirane u iznosu od 40.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 50.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju proračuna planirano u iznosu od 235.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 305.000,00 kuna za tekuće donacije.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 6.295.000,00 kuna, od toga:


1.Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 175.000,00 kuna za materijalnu imovina – prirodna bogatstva;

2.Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.010.000,00 kuna, od toga, građevinski objekti 5.835.000,00 kuna i postrojenje i oprema 175.000,00 kuna;

3.Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 110.000,00 kuna za toga dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu.


Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani u iznosu od 680.000,00 kuna, od toga Izdaci za dionice i udjele u glavnici 50.000,00 kuna i Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 630.000,00 kuna.


OPĆINSKO VIJEĆE I URED NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 311.000,00 KUNA

Poslovanje Općinskog vijeća i ured načelnika planirano u iznosu od 311.000,00 kuna


Program 1001 Poslovanje Općinskog vijeća i ured načelnika planirano u iznosu od 311.000,00 kuna

1. Za poslovanje Općinskog Vijeća i ured načelnika, zamjenika planirano je 241.000,00 kuna, od toga rashodi

 za zaposlene 155.000,00 kuna i materijalni rashodi  86.000,00 kuna,

2. Za tekuće donacije 10.000,00 kuna,

3. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije,

4. Za stjecanje dionica i udjela u glavnici 50.000,00 kuna za izdatke za dionice i udjele u glavnici.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OD 11.018.000,00 KUNA


Program 2001 Poslovanje jedinstvenog upravnog odjela u iznosu od 976.000,00 kuna

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje JUO planirano je 355.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 355.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 270.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 45.000,00 kuna i doprinosi na plaće 40.000,00 kuna;

2. Za redovne troškove poslovanja javne uprave i administracije planirano je 406.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 326.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 53.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 110.000,00 kuna, rashodi za usluge 123.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 80.000,00 kuna;

3. Za odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge vanjskih suradnika planirano je 215.000,00 kuna za rashode za usluge.


Program 2002 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 2.292.000,00 kuna

1. Za održavanje poslovnih objekata planirano je 200.000,00 kuna za rashode za usluge,

2. Za održavanje voznog parka planirano je 27.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 7.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna,

3. Za opremanje i informatizaciju Općinske uprave planirano je 65.000,00 kuna za postrojenja i opremu,

4. Za izgradnju višenamjenskog društvenog doma u naselju Ovčara planirano je 2.000.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 2004 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 845.000,00 kuna

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 190.000,00 kuna za rashode za usluge,

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 180.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 120.000,00 kuna i rashodi za usluge 60.000,00 kuna,

3. Za održavanje groblja planirano je 60.000,00 kuna za rashode za usluge,

4. Za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge,

5. Za održavanje građevina javne oborinske odvodnje planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge,

6. Za održavanje javnih zelenih površina planirano je 170.000,00 kuna za rashode za usluge,

7. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge,

8. Za održavanje predmeta i uređaja javne namjene planirano je 40.000,00 kuna, od toga; materijalni rashodi 20.000,00 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 kuna,

9. Za revitalizaciju javnih površina planirano je 155.000,00 kuna , od toga;

• Rashodi za zaposlene planirani u  iznosu od 140.00,00 kuna, od toga; plaće 120.000,00 kuna, doprinosi na plaće 20.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 15.000,00kuna, od toga: naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna.


Program 2005 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.475.000,00 kuna

1. Za gradnju i rekonstrukciju ceste planirano je 250.000,00 kuna za građevinske objekte,

2. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 230.000,00 kuna za građevinske objekte,

3. Za gradnju i rekonstrukciju pješačkih staza planirano je 355.000,00 kuna za građevinske objekte,

4. Za opremu za dječje igralište planirano je 50.000,00 kuna za postrojenja i opremu,

5. Za uređenje groblja i grobnih polja planirano je 90.000,00 kuna, od toga: postrojenja i oprema 40.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 kuna,

6. Za izgradnju i opremanje kapele na groblju Ratkov dol planirano je 150.000,00 kuna za građevinske objekte,

7. Za izgradnju i opremanje kapele na groblju Milinac planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte,

8. Za izgradnju i opremanje kapele na groblju Ovčara planirano je 150.000,00 kuna za građevinske objekte.

Program 2006 Zaštita okoliša planirana u iznosu od 215.000,00 kuna

1. Za zbrinjavanje napuštenih životinja planirano je 75.000,00 kuna za rashode za usluge,

2. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 60.000,00 kuna za rashode za usluge,

3. Za sanaciju divljih odlagališta i ostale komunalne usluge planirano je 70.000,00 kuna za rashode za usluge,

4. Za higijeničarsku službu planirano je 10.000,00 kuna  za rashode za usluge.


Program 2007 Poljoprivreda i ruralni razvoj planirani u iznosu od 370.000,00 kuna

1. Za potporu poljoprivredi planirano je 70.000,00 kuna, od toga: materijalni rashodi 30.000,00 kuna i subvencije 40.000,00 kuna,

2. Za održavanje ruralne infrastrukture planirano je 300.000,00 kuna za rashode za usluge.


Program 2008 Razvoj turističke infrastrukture planirana u iznosu od 2.460.000,00 kuna

1. Za izgradnju turističke signalizacije planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge,

2. Za razvoj cikloturizma planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije,

3. Za kupnju i uređenje kompleksa „Stara Kupka“ u Breznici Đakovačkoj planirano je 1.400.000,00 kuna za građevinske objekte,

4. Za izgradnju Planinarskog doma Vračica planirano je 500.000,00 kuna za građevinske objekte,

5. Za uređenje poučne staze Breznica planirano je 500.000,00 za građevinske objekte.


Program 2009 Protupožarna i civilna zaštita planirana u iznosu od 150.000,00 kuna

1. Za civilnu zaštitu planirano je 30.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi 15.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja i ostali rashodi 15.000,00 kuna za tekuće donacije,

2. Za protupožarnu zaštitu planirano je 120.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi 10.000,00 kuna za rashode za usluge i ostali rashodi 110.000,00 kuna za tekuće donacije.


Program 2010 Javne potrebe u sportu planirane u iznosu od 20.000,00 kuna

1. Za tekuće donacije vjerskim zajednicama planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije.


Program 2011 Javne potrebe u kulturi i religiji planirane u iznosu od 85.000,00 kuna

1. Za tekuće donacije za kulturu planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije,

2. Za tekuće donacije vjerskim zajednicama planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije,

3. Za tamburaške radionice planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge,

4. Za manifestacije planirano je 15.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja.


Program 2013 Ostale društvene potrebe planirane u iznosu od 70.000,00 kuna

1. Za tekuće donacije udrugama građana planirano je 70.000,00 kuna za tekuće donacije.


Program 2014 Predškolski odgoj planirane u iznosu 30.000,00 kuna

1. Za pomoći za predškolski odgoj planirano je 30.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.


Program 2015 Ostalo obrazovanje planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

1. Za pomoći za školstvo planirano je 20.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna,

2. Za sufinanciranje nabave radnih bilježnica i školskog pribora planirano je 25.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

3. Za sufinanciranje prijevoza učenika planirano je 40.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

4. Za financijske potpore učenicima planirano je 15.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 2016 Socijalna skrb planirana je u iznosu od 895.000,00 kuna

1. Za EU – Zajedno za zajednicu planirano je 558.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene u iznosu od 374.000,00 kuna, od toga; plaće 310.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 12.000,00 kuna, doprinosi na plaće 52.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi u iznosu od 184.000,00 kuna, od toga; naknade troškova zaposlenima 26.000,00 kuna i rashodi za usluge 158.000,00 kuna;

2. Za EU- Zaželi II – Srcem za njih planirano je 182.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene u iznosu od 140.000,00 kuna, od toga; plaće 120,000,00 kuna, doprinosi na plaće 20.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi u iznosu od 42.000,00 kuna, od toga; naknade troškova zaposlenima 17.000,00 kuna i rashodi za usluge 25.000,00;

3. Za pomoći za novorođenu djecu planirano je 20.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

4. Za pomoć obiteljima i kućanstvima za stanovanje planirano je 15.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

5. Za pomoć obiteljima i kućanstvima u ogrijevnom drvu planirano je 35.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

6. Za jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima planirano je 20.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

7. Za pomoć umirovljenicima i obiteljima planirano je 65.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 2018 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja planirano je u iznosu od 335.000,00 kuna

1. Za građevinsko zemljište planirano je 175.000,00 kuna za materijalnu imovinu,

2. Za izradu projektne dokumentacije vodovodne mreže i vodocrpilišta planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte,

3. Za izgradnju rampe za invalide planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte,

4. Za izmjenu i dopunu prostornog plana planirano je 60.000,00 kuna za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu.


Program 2019 Upravljanje likvidnošću planirano je u iznosu od 700.000,00 kuna

1. Za otplatu kredita planirano je 670.000,00 kuna, od toga financijski rashodi 70.000,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmove i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 630.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Levanjska Varoš za 2022. godinu i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Levanjska Varoš za 2022. godinu i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu.
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu - Općina Levanjska Varoš
  PREUZMI:

 4. Obrazloženje Proračuna za 2022. godinu - Općina Levanjska Varoš
  PREUZMI:

 5. OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2022
  PREUZMI:

 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2022
  PREUZMI:

Više