Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Selca

  Kontakt podaci
  Općina Selca
  Trg Stjepana Radića 5, 21425 Selca
  OIB: 75901612733
   021/622-663
  info@selca.hr

„Proračun za građane“ za 2018. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Selca prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.selca.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca planiramo za izgradnju i održavanje cesta, ulica, kanalizacije i vodovoda, održavanje javnih i zelenih površina, održavanje javne rasvjete, izgradnju mrtvačnice kao i uređenje i proširenje groblja.

Obrazovanje mladih ljudi iznimno nam je važno s toga smo za naše učenike i studente izdvojili novac za stipendije, sufinanciramo udžbenike i dajemo pomoć socijalno ugroženim učenicima i studentima.

Kako bismo što više potpomogli roditelje u samom početku života s djetetom, roditeljima novorođene djece dajemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 3.000,00 kuna za pravo dijete, 5.000,00 kuna za drugo dijete. 8.000,00 kuna za treće dijete i 15.000,00 kuna za četvrto i svako sljedeće dijete u obitelji, sufinanciramo i boravak djece u vrtiću.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći, pomoći za troškove stanovanja i poklon pakete hrane kako bismo im priuštili osnovne stvari potrebne za život.

Malo smo mjesto koje se ponosi svojom prirodnom ljepotom i kulturom. Želimo što više razviti turizam i učiniti naše mjesto važnim turističkim središtem s toga dio novca izdvajamo za našu Turističku zajednicu i sufinanciramo različite manifestacije i događanja na području naše općine.

Želimo očuvati našu tradiciju i kulturu, s toga dio novca iz proračuna izdvajamo za naše udruge koje nas predstavljaju, kao i za ostale udruge koje djeluju na području naše Općine.


Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2018. godini.


Vaš Načelnik!

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Selca za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Selca za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Selca koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Selca kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći OVDJE.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Proračunski korisnici Općine Selca su: Dječji vrtić Selca i Općinska knjižnica Selca


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 10.810.000,00 kn 94,33 %
> Prihodi od poreza 3.370.000,00 kn 29,41 %
> Pomoći od subjekata unutar opće države 4.200.000,00 kn 36,65 %
> Prihodi od imovine 661.000,00 kn 5,77 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 2.279.000,00 kn 19,89 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 300.000,00 kn 2,62 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 650.000,00 kn 5,67 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 650.000,00 kn 5,67 %
UKUPNO 11.460.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći od subjekata unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Selca za 2018. godinu planirani su u iznosu od 11.460.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Selca za 2018. godinu planirani su u iznosu od 10.810.000,00kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.370.000,00kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.400.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 870.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 100.000,00 kuna

2. Pomoći od subjekata unutar opće države planirane u iznosu od 4.200.000,00kuna, od toga Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 1.500.000,00 kuna, Pomoći iz proračuna 2.200.000,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika 500.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 661.000,00, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 660.000,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.279.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 181.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 398.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 1.700.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 300.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 650.000,00 kuna – prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovineProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi 6.440.000,00 kn 56,20 %
> Rashodi za zaposlene 1.864.000,00 kn 16,27 %
> Materijalni rashodi 3.136.000,00 kn 27,36 %
> Financijski rashodi 30.000,00 kn 0,26 %
> Subvencije 10.000,00 kn 0,09 %
> Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 400.000,00 kn 3,49 %
> Ostali rashodi 1.000.000,00 kn 8,73 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.020.000,00 kn 43,80 %
> Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine 5.020.000,00 kn 43,80 %
UKUPNO 11.460.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostali rashodi
Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Selca za 2018. godinu planirani su u iznosu od 11.460.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Selca za 2018. godinu planirani su u iznosu od 6.440.000,00kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.864.000,00 od toga Plaće planirane u iznosu od 1.552.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 45.000,00kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 267.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.136.000,00kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 85.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 420.000,00 kuna, rashodi za usluge 2.481.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 150.000,00kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 30.000,00kuna za Ostale financijske rashode

4. Subvencije planirane u iznosu od 10.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

5. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 400.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 650.000,00 kuna i kapitalne pomoći 350.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 5.020.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 2.550.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 640.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 30.00,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirano u iznosu od 1.800.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


RASHODI POSLOVANJA PLANIRANI U IZNOSU OD 5.750.000,00 KUNA

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.370.000,00 kuna, od toga plaće 1.130.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 45.000,00 kuna i doprinosi na plaće 195.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.940.000,00 kuna, a odnose se na naknade troškova zaposlenima 75.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 420.000,00 kuna, rashodi za usluge 2.295.000,00 kuna koji se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja – svi komunalni programi, komunalne usluge poput odvoza glomaznog otpada, intelektualne i osobne usluge (ugovori o djelu, odvjetničke usluge, usluge geometra i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 kuna (premije osiguranja, reprezentacija, članarine i dr.)

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za ostala financijske rashode, a odnose se na usluge platnog prometa, bankarske naknade i kamate

• Subvencije planirane u iznosu od 10.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 400.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna koji se odnose na:

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja planirana u iznosu od 5.000,00 kuna

- sufinanciranje boravka u dječjem vrtiću planirano u iznosu od 4.000,00 kuna

- besplatna marenda socijalno ugroženih učenika osnovne škole planirana u iznosu od 1.000,00 kuna

- pomoć za novorođenu djecu planirana u iznosu od 60.000,00 kuna

- stipendiranje učenika i studenata planirano u iznosu od 140.000,00 kuna

- provođenje programa Logopedi bez granica planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

- pomoć za kupnju školskih knjiga planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

- jednokratne novčane pomoći planirane u iznosu od 40.000,00 kuna

- pomoć socijalno ugroženim učenicima i studentima planirane u iznosu od 30.000,00 kuna

- poklon paketi hrane najugroženijim stanovnicima Općine 2.000,00 kuna

- Pomoć za podmirenje troškova ukopa planirana u iznosu od 1.000,00 kuna

- Subvencija troškova za pomoć i njegu u kući planirane u iznosu od 50.000,00 kuna

- Tekuće donacije socijalno-humanitarnim udrugama 40.000,00 kuna

- Pomoć udruzi za djecu s teškoćama u razvoju „Brački pupoljci“ 5.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 650.000,00 kuna i kapitalne pomoći 350.000,00 kuna, a odnose se na tekuće donacije zdravstvenim, vjerskim, športskim, kulturnim i humanitarnim udrugama, DVD-u, TZO Selca i na kapitalne prijenose Vodovodu za investicije u vodoopskrbi i kanalizaciji


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.590.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 2.000.000,00 kuna, postrojenje i oprema 640.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 400.000,00 kuna

U planu je izrada projektne dokumentacije i izgradnja projekata:

- Izgradnja sekundarne mreže kanalizacije, odvodnje i vodoopskrbe u Povljima

- Izgradnja sekundarne mreže kanalizacije, odvodnje i vodoopskrbe na Puntinku (Puntinak Zapad)

- Rekonstrukcija i izgradnja sustava vodoopskrbe u Selcima i Novom Selu

- Sufinanciranje izgradnje trafostanice Konopice za potrebe gospodarske zone

- Otkup zemljišta za potrebe proširenja gospodarske zone

- Izgradnja plaže na Puntinku (Žaganj dolac) II. faza

- Uređenje mola u Povljima (Mali most)

- Održavanje i čišćenje plaža

- Rekonstrukcije cesta na području Općine Selca

- Nabavka nove javne rasvjete i projekt poboljšanja energetske učinkovitosti

- Izgradnja mrtvačnice na groblju

- Izgradnja ogradnog zida i uređenje okoliša na groblju u Selcima

- Izgradnja ogradnog zida i popločavanje staza na groblju u Povljima

- Proširenje i uređenje groblja u Novom Selu


DJEČJI VRTIĆ SELCA


RASHODI POSLOVANJA PLANIRANI U IZNOSU OD 460.000,00 KUNA

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 390.000,00 kuna, od toga plaće 344.000,00 kuna i doprinosi na plaće 56.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 70.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 60.000,00 kuna


OPĆINSKA KNJIŽNICA SELCA


RASHODI POSLOVANJA PLANIRANI U IZNOSU OD 130.000,00 KUNA

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 104.000,00 kuna, od toga plaće 88.000,00 kuna i doprinosi na plaće 16.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 26.000,00 kuna za rashode za usluge


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti


EU PROJEKT: SELCA - KULTURNO SRCE BRAČA


RASHODI POSLOVANJA PLANIRANI U IZNOSU OD 100.000,00 KUNA

Materijalni rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za rashode za usluge


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.400.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

Općina Selca će tijekom 2018. godine financirati izradu potrebne projektno tehničke

dokumentacije kao i održavanje, adaptaciju i preventivnu sanaciju na objektima kulture, u planu je:

- zaštita, očuvanja i obnova kulturnih dobara na području Općine Selca

- uklanjanje oštećenog vijenca na zgradi Palac i preventivna sanacija

- arheološka istraživanja na lokalitetu „Bunje“ Novo Selo


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Selca za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Selca za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvrsavanju proracuna za 2018.
  PREUZMI:

 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selca za 2017. godinu
  PREUZMI:

 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selca za 2018. godinu
  PREUZMI:

 6. Izmjene i dopune Proračuna Općine Selca za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

Više