Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Selca

  Kontakt podaci
  Općina Selca
  Trg Stjepana Radića 5, 21425 Selca
  OIB: 75901612733
   021/622-663
  info@selca.hr

„Proračun za građane“ za 2021. godinu.


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Selca prikuplja i investira sredstva. Da bi Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.selca.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

U 2021. godini želimo našim stanovnicima život učini još kvalitetnijim, a našim posjetiteljima i gostima ugodnijim. Nastojimo da Općina bude ugodno mjesto za život  koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođenčadi i privući nove stanovnike.

Nastavljamo s ulaganjem u komunalnu infrastrukturu, održavanje cesta, ulica, kanalizacije i vodovoda, održavanje javnih i zelenih površina te groblja i javne rasvjete. 

Značajan projekt u predstojećoj godini je izgradnja Vatrogasnog doma kojim naša Općina rješava pitanje smještaja vatrogasaca, ali i brojnih drugih društveno korisnih sadržaja, rješavanje pitanja energetike gospodarske zone Konopice kao i početak realizacije niza komunalnih projekata za koje smo u proteklom razdoblju osigurali građevinske dozvole (vodoopskrba i kanalizacija unutar naselja Sumartin i Povlja).

Mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva, stoga smo za učenike i studente osigurali sredstva za stipendije. Mjesečni iznos učeničke stipendije je 500,00 kuna, a studentske 800,00 kuna. Sufinanciramo udžbenike i dajemo pomoć socijalno ugroženim učenicima i studentima.

Kako bismo što više potpomogli roditelje u samom početku života s djetetom, roditeljima novorođene djece dajemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 5.000,00 kuna za pravo dijete, 7.000,00 kuna za drugo dijete, 10.000,00 kuna za treće dijete i 15.000,00 kuna za četvrto i svako sljedeće dijete u obitelji, sufinanciramo i boravak djece u vrtiću, kao i logopedsku terapiju.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći, pomoći za troškove stanovanja i poklon pakete hrane kako bismo im priuštili osnovne stvari potrebne za dostojan život.

Malo smo mjesto koje se ponosi svojom prirodnom ljepotom i kulturom. Želimo što više razviti turizam i učiniti naše mjesto važnim turističkim središtem s toga dio novca izdvajamo za našu Turističku zajednicu i sufinanciramo različite manifestacije i događanja na području naše općine, kao i za svu infrastrukturu u službi turizma, posebno plaže.

Na području naše Općine djeluju brojne športske i kulturne udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato su zaslužili da dio proračunskih sredstava izdvojimo za njihov daljnji rad i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju. 

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Selca za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu bilo je provedeno od 12.11.2020. do 12.12.2020. godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Selca za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Selca za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Selca koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Selca kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


 Proračun možete pronaći OVDJE.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Proračunski korisnici Općine Selca su: Dječji vrtić Selca i Općinska knjižnica Selca


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 11.400.000,00 kn 1.513.040,02 € 91,94 %
> Prihodi od poreza 4.338.000,00 kn 575.751,54 € 34,98 %
> Pomoći od subjekta unutar opće države 4.000.000,00 kn 530.891,23 € 32,26 %
> Prihodi od imovine 751.000,00 kn 99.674,83 € 6,06 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 2.011.000,00 kn 266.905,57 € 16,22 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 300.000,00 kn 39.816,84 € 2,42 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.000.000,00 kn 132.722,81 € 8,06 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 kn 132.722,81 € 8,06 %
UKUPNO 12.400.000,00 kn 1.645.762,82 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći od subjekta unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI 

Ukupni prihodi Općine Selca za 2021. godinu planirani su u iznosu od 12.400.000,00 kuna.


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Selca za 2021. godinu planirani su u iznosu od 11.400.000,00 kuna, a čine ih:

• Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.338.000,00kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.338.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 1.900.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 100.000,00 kuna;

• Pomoći od subjekata unutar opće države planirane u iznosu od 4.000.000,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna 1.000.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3.000.000,00 kuna;

• Prihodi od imovine planirani u iznosu od 751.000,00, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 750.000,00 kuna;

• Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.011.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 181.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 330.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna;

• Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 300.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna – prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 7.430.000,00 kn 986.130,47 € 59,92 %
> Rashodi za zaposlene 2.528.000,00 kn 335.523,26 € 20,39 %
> Materijalni rashodi 3.452.000,00 kn 458.159,13 € 27,84 %
> Financijski rashodi 30.000,00 kn 3.981,68 € 0,24 %
> Subvencije 20.000,00 kn 2.654,46 € 0,16 %
> Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 450.000,00 kn 59.725,26 € 3,63 %
> Ostali rashodi 950.000,00 kn 126.086,67 € 7,66 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.970.000,00 kn 659.632,36 € 40,08 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kn 13.272,28 € 0,81 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.870.000,00 kn 646.360,08 € 39,27 %
UKUPNO 12.400.000,00 kn 1.645.762,82 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI 


Ukupni rashodi i izdaci Općine Selca za 2021. godinu planirani su u iznosu od 12.400.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Selca za 2021. godinu planirani su u iznosu od 7.430.000,00 kuna, a čine ih:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.528.000,00 kuna od toga plaće planirane u iznosu od 2.130.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 50.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 348.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.452.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 135.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 520.000,00 kuna, rashodi za usluge 2.567.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 230.000,00kuna;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za ostale financijske rashode;

• Subvencije planirane u iznosu od 20.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima;

• Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 450.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 950.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 600.000,00 kuna i kapitalne pomoći 350.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 4.970.000,00 kuna od toga:

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za zemljište

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.870.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 4.050.000,00 kuna, postrojenja i oprema 540.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 30.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 250.000,00 kuna.


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 8.120.000,00 KUNA


RASHODI POSLOVANJA PLANIRANI U IZNOSU OD 5.980.000,00 KUNA

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna, od toga plaće 1.250.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 kuna i doprinosi na plaće 200.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.030.000,00 kuna, a odnose se na naknade troškova zaposlenima 115.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 520.000,00 kuna, rashodi za usluge 2.165.000,00 kuna koji se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja – svi komunalni programi, komunalne usluge poput odvoza glomaznog otpada, intelektualne i osobne usluge (ugovori o djelu, odvjetničke usluge, usluge geometra i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 230.000,00 kuna (premije osiguranja, reprezentacija, članarine i dr.);

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za ostala financijske rashode, a odnose se na usluge platnog prometa, bankarske naknade i kamate;

• Subvencije planirane u iznosu od 20.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima;

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 450.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna koji se odnose na:

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja planirana u iznosu od 5.000,00 kuna,

- sufinanciranje boravka u dječjem vrtiću planirano u iznosu od 4.000,00 kuna,

- besplatna marenda socijalno ugroženih učenika osnovne škole planirana u iznosu od 1.000,00 kuna,

- pomoć za novorođenu djecu: pomoć za prvo dijete 5.000,00 kuna, drugo dijete 7.000,00 kuna, treće dijete 10.000,00 kuna i četvrto i svako sljedeće dijete 15.000,00 kuna

- stipendiranje učenika i studenata, učenička stipendija iznosi 500,00 kuna mjesečno, a studentska 800,00 kuna mjesečno

- provođenje programa Logopedi bez granica planirano u iznosu od 100.000,00 kuna,

- pomoć za kupnju školskih knjiga planirano u iznosu od 50.000,00 kuna,

- jednokratne novčane pomoći planirane u iznosu od 40.000,00 kuna,

- pomoć socijalno ugroženim učenicima i studentima planirane u iznosu od 30.000,00 kuna,

- poklon paketi hrane najugroženijim stanovnicima Općine 2.000,00 kuna,

- Pomoć za podmirenje troškova ukopa planirana u iznosu od 1.000,00 kuna,

- Subvencija troškova za pomoć i njegu u kući planirane u iznosu od 50.000,00 kuna,

- Tekuće donacije socijalno-humanitarnim udrugama 40.000,00 kuna,

- Pomoć udruzi za djecu s teškoćama u razvoju „Brački pupoljci“ 5.000,00 kuna,

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 950.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 600.000,00 kuna i kapitalne pomoći 350.000,00 kuna, a odnose se na tekuće donacije zdravstvenim, vjerskim, športskim, kulturnim i humanitarnim udrugama, DVD-u, TZO Selca i na kapitalne prijenose Vodovodu za investicije u vodoopskrbi i kanalizaciji.


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE PLANIRANI U IZNOSU OD 2.140.000,00 KUNA

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – zemljišta planirani u iznosu od 100.000,00 kuna;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.040.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 1.250.000,00 kuna, postrojenje i oprema 540.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 250.000,00 kuna.


DJEČJI VRTIĆ SELCA


RASHODI POSLOVANJA PLANIRANI U IZNOSU OD 1.000.000,00 KUNA

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 908.000,00 kuna, od toga plaće 780.000,00 kuna i doprinosi na plaće 128.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 92.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 72.000,00 kuna.


OPĆINSKA KNJIŽNICA SELCA 180.000,00 KUNA


RASHODI POSLOVANJA PLANIRANI U IZNOSU OD 150.000,00 KUNA

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 120.000,00 kuna, od toga plaće 100.000,00 kuna i doprinosi na plaće 20.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za rashode intelektualnih i osobnih usluga.


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE U IZNOSU OD 30.000,00 KUNA

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti.

EU PROJEKT: SELCA – KULTURNO SRCE BRAČA


MATERIJALNI RASHODI PLANIRANI U IZNOSU OD 100.000,00 KUNA

Rashodi za usluge planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za intelektualne i osobne usluge


EU PROJEKT: VATROGASNI DOM 

Za projekt – Vatrogasni dom – planirano je 3.000.000,00 kuna, od toga: 


1. Rashodi za usluge planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za intelektualne i osobne usluge;

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.800.000,00 kuna za ostale građevinske objekte.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Selca za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Selca za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 3. Financijski izvještaj Proračuna Općine Selca za 2020. godinu
  PREUZMI:

 4. Bilješke uz Financijski izvještaj Proračuna Općine Selca za 2020. godinu
  PREUZMI:

 5. Odluka o izvršavanju Proračuna za 2021 godinu
  PREUZMI: