Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Kloštar Ivanić

  Kontakt podaci
  Općina Kloštar Ivanić
  Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić
  OIB: 18133797436
   01 / 2892 341
   nacelnik@klostar-ivanic.hr

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani građani,


predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Kloštar Ivanić prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.klostar-ivanic.hr.

Kroz Proračun za građane želimo Vam pokazati koji su nam projekti bitni i za što se zalažemo. 

Veliki dio novca planiramo izdvojiti za održavanje komunalne infrastrukture, razvoj sigurnosti i prometa, rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete i javnih zelenih površina kao i održavanja groblja.

Želimo ulagati u gospodarstvo i poljoprivredu s toga dajemo potpore poljoprivrednicima i sufinanciramo troškove u poljoprivredi.

Dio novca iz proračuna namijenili smo za obilježavanje manifestacija (Dan Općine, Velika i Mala Gospa, Izložba autohtonih pasmina konja i konjskih zaprega) i za udruge u kulturi. 

Ulaganje u mlade ljude i njihovo obrazovanje jedan nam je od glavnih ciljeva, našim studentima i učenicima želimo pomoći u njihovom školovanju kroz stipendije i sufinanciranja prijevoza. Sufinanciramo produženi boravak u O.Š. braće Radić, sufinanciramo nadopunu školskih udžbenika, školsku kuhinju, školu plivanja te nagrađujemo učenike za uspjehe na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima.

Kako bi našim najmlađim stanovnicima omogućili da se kroz igru i zabavu razvijaju i pripremaju za školu u tijeku je nadogradnja i opremanje Dječjeg vrtića u Naftaplinskoj ulici.

Osobama slabijeg imovinskog stanja s područja Općine Kloštar Ivanić izdvajamo sredstava iz proračuna za stanovanje i jednokratne pomoći u novcu, pomoći za ogrjev, podmirenje troškova ljetovanja učenika iz socijalno – ugroženih obitelji, podmirenje toplog obroka učenicima iz obitelji slabog imovnog stanja kao i jednokratne novčane pomoći umirovljenicima i nezaposlenima – božićnica.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno u razdoblju od 14.11.2017. do 15.12.2017. godine. Više o tome možete pogledati OVDJE.Općinski Načelnik

Željko Filipović


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Kloštar Ivanić za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Kloštar Ivanić koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Kloštar Ivanić kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Prijedlog Proračuna možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Kloštar Ivanić je: Dječji vrtić Kloštar Ivanić


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 20.674.500,00 kn 65,82 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 5.592.500,00 kn 17,81 %
> Prihodi od imovine 3.040.000,00 kn 9,68 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.751.000,00 kn 11,94 %
> Prihodi od poreza 7.620.000,00 kn 24,26 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 670.000,00 kn 2,13 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.000,00 kn 0,00 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 535.000,00 kn 1,70 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 kn 1,59 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 kn 0,11 %
Primici od financijske imovine 10.200.000,00 kn 32,47 %
> Primljene otplate glavnica danih zajmova i povrati depozita 500.000,00 kn 1,59 %
> Primici od zaduživanja 9.700.000,00 kn 30,88 %
UKUPNO 31.409.500,00 kn
Grafika
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od poreza
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primljene otplate glavnica danih zajmova i povrati depozita
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu planirani su u iznosu od 31.409.500,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Kloštar Ivanić za 2018. godinu planirani su u iznosu od 20.674.500,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 7.620.000,00kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 7.020.000,00 kuna, Porezi na imovinu planirani u iznosu od 500.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 100.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.592.500,00 kuna, od toga Pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 4.910.000,00kuna, Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 31.000,00 kuna i Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU planirane u iznosu od 651.500,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 3.040.000,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 40.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 3.751.000,00 kuna, od toga Upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 15.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.136.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 2.600.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 670.000,00 kuna za Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 1.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 535.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu 10.200.000,00 kuna, od toga Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 500.000,00 kuna i primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 9.700.000,00 kuna
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 15.429.500,00 kn 49,12 %
> Materijalni rashodi 7.057.000,00 kn 22,47 %
> Financijski rashodi 423.000,00 kn 1,35 %
> Subvencije 385.000,00 kn 1,23 %
> Pomoći unutar općeg proračuna 133.000,00 kn 0,42 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 641.000,00 kn 2,04 %
> Ostali rashodi 2.770.250,00 kn 8,82 %
> Rashodi za zaposlene 4.020.250,00 kn 12,80 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.070.000,00 kn 47,98 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 170.000,00 kn 0,54 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.400.000,00 kn 45,85 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 500.000,00 kn 1,59 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 910.000,00 kn 2,90 %
> Izdaci za dane zajmove i depozite 500.000,00 kn 1,59 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 410.000,00 kn 1,31 %
UKUPNO 31.409.500,00 kn
Grafika
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za zaposlene
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za dane zajmove i depozite
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu planirani su u iznosu od 31.409.500,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu planirani su u iznosu od  15.429.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 4.020.250,00, od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 3.304.900,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 160.850,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 554.500,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 7.057.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 235.700,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.403.700,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 4.814.100,00 kuna, Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planirano u iznosu od 21.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 582.500,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 423.000,00 kuna, a čine ih kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 275.000,00 kuna i ostali financijski rashodi u iznosu od 148.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 385.000,00 kuna, a čine ih subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 100.000,00 kuna i subvencije poljoprivrednicima u iznosu od 285.000,00 kuna

5. Pomoći dane unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 133.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 641.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.770.250,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od  1.680.250,00 kuna, Kapitalna pomoć planirana u iznosu od 370.000,00 kuna, Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve planirani u iznosu od 75.000,00 i Kapitalne pomoći planirane u iznosu od 345.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 15.070.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 170.000,00 kuna, od toga materijalna imovina- prirodna bogatstva 70.000,00 kuna i nematerijalna imovina 100.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 14.400.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 12.932.109,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 530.391,00 kuna  i Nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 937.500,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 910.000,00, a čine ih Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 500.000,00 kuna i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 410.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU 1.148.000,00 KUNA


Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela planirano u iznosu od 1.148.000,00 kuna, a čine ih:

1. Naknade za rad predstavničkih, izvršnih i radnih tijela planirani u iznosu od 150.000,00 kuna financirane od općih prihoda i primitaka

2. Naknade političkim strankama planirane u iznosu od 38.000,00 kuna financirane od općih prihoda i primitaka

3. Dan Općine planirano u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Velika i Mala Gospa planirano u iznosu od 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i donacija

5. Održavanje izbora planirano u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 30.000,00 kuna financirano od pomoći

6. Proračunska pričuva planirana u iznos u od 75.000,00 kuna, od toga 60.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka i 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

7. Otplata zajmova planirana u iznosu od 685.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 30.261.500,00 KUNA


Program 1002 Jedinstveni upravni odjel planirano 3.129.000,00 kuna, od toga:

1. Materijalni rashodi i rashodi za usluge planirani u iznosu od 840.000,00, od toga 790.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene 

2. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 819.000,00 kuna, od toga 803.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene i 16.000,00 kuna financirano od pomoći

3. Rashodi za zaposlene – plaće planirani u iznosu od 1.350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Izdaci za postrojenja i opremu planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, od toga 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 50.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka

5. Računalni programi planirani u iznosu od 20.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka

6. E-računi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od pomoći


Program 1004 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 521.100,00 kuna, od toga:

1. Osnovna djelatnost zaštite od požara (VZO) planirana u iznosu od 500.000,00 kuna, od toga 338.392,78 financirano od općih prihoda i primitaka i 161.607,22 financirano od namjenskih primitaka

2. Civilna zaštita planirana u iznosu od 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

3. Hrvatska gorska služba spašavanja planirana u iznosu od 6.100,00 kuna, od toga 3.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 3.100,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene


Program 1005 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 3.830.000,00 kuna od toga:

1. Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta planirano u iznosu od 1.890.000,00 kuna, od toga 740.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 950.000,00 kuna financirano od pomoći, 200.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

2. Održavanje javnih zelenih površina planirano u iznosu od 100.000,00 kn financirano od prihoda za posebne namjene

3. Održavanje javne rasvjete planirano u iznosu od 450.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

4. Održavanje groblja i objekata na groblju planirano u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

5. Zimska služba planirana u iznosu od 250.000,00 kuna, od toga 67.259,32 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 182.740,68 financirano od prihoda za posebne namjene

6. Odvodnja atmosferskih voda (mali građevinski radovi) planirano u iznosu od 400.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne

7. Hortikultura održavanja parkova i groblja planirana u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

8. Natječaji i oglasi planirani u iznosu od 40.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 20.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka

9. Uređenje dvorišta i parkirališta ispred zgrade Općine planirano je 500.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 400.000,00 kuna financirano od pomoći


Program 1006 Razvoj i sigurnost prometa planirano u iznosu od 7.350.000,00 kuna, od toga:

1. Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova, parka, raskrižja planirana u iznosu od 4.090.000,00 kuna, od toga, 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 895.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 1.980.000,00 kuna financirano od pomoći, 600.000,00 kuna financirano od donacija, 200.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja i 375.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka

2. Izgradnja groblja planirana u iznosu od 760.000,00 kuna od toga,

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 70.000,00 kuna, od toga 40.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja i 30.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 690.000,00 kuna, od toga 70.000,00 kuna  financirano od općih prihoda i primitaka, 380.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 240.000,00 kuna financirano od pomoći 

3. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta planirana u iznosu od 2.500.000,00 kuna, od toga 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 200.000,00 kuna financirano od pomoći i 2.000.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka


Program 1007 Potpora poljoprivredi planirano u iznosu od 1.160.000,00 kuna od toga:

1. Financiranje (kreditiranje) proljetne i jesenske sjetve planirano u iznosu od 500.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka

2. Financiranje sredstva za ublažavanje posljedica od mraza i suše 2017. g. 300.000,00 kuna financirano od pomoći

3. Izložba konja i konjskih zaprega planirano u iznosu od 100.000,00 kuna od toga 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 45.000,00 kuna financirano od pomoći

4. Subvencioniranje premije osiguranja u poljoprivredi planirano u iznosu od 40.000,00 kuna financirano od Prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

5. Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja planirano u iznosu od 24.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

6. Subvencioniranje stručnog osposobljavanja u poljoprivredi planirano u iznosu od 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

7. Sufinanciranje kontrole mliječnosti krava planirano u iznosu od 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

8. Subvencioniranje uzgojno selekcijskog rada pasmine konja Hrv. posavac i Hrv. Hladno planirano u iznosu od 9.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

9. Financiranje sredstva poljoprivrednim udrugama planirano u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

10. Održavanje poljoprivredne infrastrukture planirano u iznosu od 50.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

11. Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krmača planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

12. Subvencioniranje dijela kamata poljoprivrednih kredita planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

13. Održavanje vage na sajmu planirano u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

14.  Sufinanciranje kupnje sjemena djeteline i DTS planirano u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 5.000,00 kuna od prihoda za posebne namjene

15. Sufinanciranje ranog utvrđivanja bređosti krava planirano u iznosu od 1.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

16. Sufinanciranje markice za telad planirano u iznosu od 6.000,00 kuna, od toga 1.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 5.000,00 kuna financirano od Prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja


Program 1008 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga:

Za subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima planirano je 30.000,00 kuna od toga 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 10.000,00 kuna financirano namjenskih primitaka


Program 1009 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 1.550.000,00 kuna, od toga:

1. Održavanje zgrada za redovno korištenje planirano u iznosu od 400.000,00 kuna, od toga 50.811,00 financirano od prihoda za posebne namjene, 284.189,00 kuna financirano od pomoći i 65.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka

2. Izgradnja i dodatna ulaganja na zgradama (adapt.druš.dom) planirana u iznosu od 500.000,00 kuna od toga 105.107,22 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 250.000,00 kuna financirano od pomoći, 46.500,00 kuna financirano od donacija i 98.392,78 kuna financirano od namjenskih primitaka

3. Projektna dokumentacija i nadzor planirana u iznosu od 650.000,00 kuna, od toga 30.189,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 409.811,00 kuna financirano od pomoći i 210.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka


Program 1010 Predškolski odgoj – Dječji vrtić planirano u iznosu od 9.479.950,00

kuna

1. Za program predškolskog odgoja planirano je izdvojiti 3.189.950,00 kuna, od toga;

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.375.250,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 756.700,00 kuna, od toga 748.200,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene, 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 3.500,00 kuna financirano od donacija

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene 

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, od toga 15.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene i 35.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

2. Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima planirano u iznosu od 90.000,00 kuna, od toga 14.819,10 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 75.180,90 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

3. Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića u Naftaplinskoj ulici planirano u iznosu od 6.200.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka


Program 1001 Osnovno, srednjoškolsko i ostalo obrazovanje planirano u iznosu 336.350,00 kuna, od toga:

1. Sufinanciranje troškova prijevoza učenicima planirano u iznosu od 40.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

2. Tekuće donacije u novcu osnovnoj školi planirane u iznosu od 20.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka 

3. Sufinanciranje škole plivanja planirano u iznosu od 13.350,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

4. Stipendije u novcu planirane u iznosu od 130.000,00 kuna od toga 13.828,80 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 116.171,20 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

5. Nabava udžbenika za O.Š. braće Radić planirana u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

6. Produženi boravak u O.Š. braće Radić planirani u iznosu od 128.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene


Program 1012 Socijalna skrb planirano u iznosu od 539.000,00 kuna, od toga:

1. Jednokratna novčana pomoći roditeljima – novorođenčad planirano u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 35.000,00 kuna financirano od pomoći

2. Pomoć za stanovanje, jednokratne pomoći planirano u iznosu od 56.000,00 kuna od toga 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 26.000,00 kuna od prihoda za posebne namjene

3. Podmirenje troškova   drva za ogrjev planirano u iznosu od 60.000,00 kuna financirano od pomoći

4. Jednokratna pomoć umirovljenicima i nezaposlenima – božićnica planirana u iznosu od 75.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

5. Ostali izdaci za humanitarna djela i novčane pomoći po odluci načelnika planirano u iznosu od 48.000,00 kuna, od toga 38.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjen

6. Tekuće donacije u novcu gradskom društvu Crvenog križa planirano u iznosu od 40.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

7. Podmirenje pogrebnih troškova planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

8. Trošak ljetovanja učenika u socijalnoj potrebi i osoba s posebnim potrebama planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

9. Školska kuhinja   podmirenje toplog obroka učenicima planirano u iznosu od 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

10. Financiranje udruga u okviru socijale planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

11. Prigodna pomoć socijalno ugroženim, starim osobama i umirovljenicima planirana u iznosu od 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


Program 1013 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano u iznosu od 115.000,00 kuna, od toga:

1. Deratizacija i dezinsekcija planirana u iznosu od 72.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

2. Sanitarno higijeničarski poslovi (izlov pasa i sl.) planirano u iznosu od 25.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

3. Subvencija kastracije i sterilizacije pasa i mačaka planirana u iznosu od 8.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

4. Prijevoz pokojnika na obdukciju planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene


Program 1014 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 305.000,00 kuna

Za program javnih potreba u sportu planirano je 305.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


Program 1015 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 530.000,00 kuna, od toga:

1. Odvoz i zbrinjavanje velikog otpada, sanacija Tarna planirana u iznosu od 370.000,00 kuna, od toga 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 170.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 60.000,00 kuna financirano od pomoći

2. Odvoz smeća u kontejnerima i zbrinjavanje otpada s divljih deponija planirano u iznosu od 160.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 50.000,00 kuna financirano od pomoći i 60.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka


Program 1016 Promicanje kulture planirano u iznosu od 640.000,00 kuna, od toga:

1. Program javnih potreba u kulturi planiran u iznosu od 200.000,00 kuna financirano od općih prohoda i primitaka

2. Djelatnost knjižnice planirana u iznosu od 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Obiteljski radio Ivanić Grad planirano u iznosu od 200.000,00 kuna, od toga 132.500,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 67.500,00 kuna financirano od pomoći

4. Sanacija objekta stare apoteke planirana u iznosu od 120.000,00 kuna financirano od pomoći


Program 1017 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 126.100,00 kuna od toga:

1. Tekuće donacije za razvoj vjerskih sloboda planirano u iznosu od 35.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

2. Dot. udrugama branitelja iz Domovinskog rata i pomoć stradalima planirano u iznosu od 85.000,00 kuna, od toga 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

3. LAG Moslavina planirano u iznosu od 6.100,00 kuna, od toga 3.100,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 3.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene


Program 1018 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 620.000,00 kuna, od toga:

1. Mjera unapređenja stanovanja planirana u iznosu od 100.000,00 kuna od toga, 85.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 15.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka

2. Razvoj infrastrukture širokopojasnog interneta planirano u iznosu od 75.000,00 kuna financirano od pomoći 

3. Dječja igrališta – sprave planirano u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

4. Kapitalna pomoć Ivaplinu planirana u iznosu od 345.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti