Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Kloštar Ivanić

  Kontakt podaci
  Općina Kloštar Ivanić
  Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić
  OIB: 18133797436
   01 / 2892 341
   nacelnik@klostar-ivanic.hr

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Kloštar Ivanić prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.klostar-ivanic.hr.

Kroz Proračun za građane želimo Vam pokazati koji su nam projekti bitni i za što se zalažemo. 

Značajan dio sredstava iz proračuna planiramo izdvojiti za rekonstrukciju i održavanje nerazvrstanih cesta, izgradnju i održavanje javne rasvjete i javnih zelenih površina, izgradnju i održavanje groblja i objekata na groblju te sanaciju klizišta u Kloštar Ivaniću.

Želimo ulagati u gospodarstvo i poljoprivredu s toga dajemo potpore poljoprivrednicima i sufinanciramo troškove u poljoprivredi te potičemo poduzetništvo kroz potporu novoosnovanim tvrtkama i obrtima kroz oslobođenje od plaćanja komunalne naknade na vrijeme od godinu dana i subvencioniranje kamata po kreditima poduzetnicima.

Našim studentima i učenicima želimo pomoći u njihovom školovanju kroz stipendije i sufinanciranje prijevoza. Svakom studentu koji stanuje na području Općine Kloštar Ivanić, a svakodnevno putuje od mjesta prebivališta do mjesta školovanja dodjeljujemo 200,00 kuna mjesečno za sufinanciranje prijevoza. Ove godine dodjeljujemo 25 stipendija učenicima u mjesečnom iznosu od 450 kuna i 4 stipendija studentima u mjesečnom iznosu od 750 kuna. Sufinanciramo produženi boravak u O.Š. braće Radić, nabavu školskih udžbenika, školsku kuhinju i školu plivanja.

Dio novca izdvojili smo i za opremanje dječjih igrališta, uređenje zapuštenih privatnih parcela i mjeru unapređenja stanovanja. 

Kako bi pomogli mladim obiteljima, Općina Kloštar Ivanić roditeljima novorođene djece daje jednokratne novčane pomoći. Za rođenje prvog djeteta novčana pomoć iznosi 1.500,00 kuna, za rođenje drugog djeteta 2.500,00 kuna i za rođenje trećeg i svakog daljnjeg djeteta 3.500,00 kuna. 

Za osobe slabijeg imovinskog stanja izdvajamo sredstava iz proračuna za stanovanje i jednokratne pomoći u novcu, pomoći za ogrjev, podmirenje troškova ljetovanja učenika iz socijalno – ugroženih obitelji, podmirenje toplog obroka učenicima iz obitelji slabog imovnog stanja kao i jednokratne novčane pomoći umirovljenicima i nezaposlenima – božićnica.

Dio novca iz proračuna namijenili smo za obilježavanje manifestacija (Dan Općine, Velika i Mala Gospa) i za udruge u kulturi. 

Pozivamo Vas da sudjelujete u donošenju Proračuna za 2019. godinu upisivanjem svojih prijedloga i komentara.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 14.11.2018. do 10.12.2012. godine. Više o tome možete pogledati OVDJE.Općinski Načelnik

Željko Filipović
Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Kloštar Ivanić za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Kloštar Ivanić koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Kloštar Ivanić kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Kloštar Ivanić je: Dječji vrtić Kloštar Ivanić


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračunaProračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 30.768.535,18 kn 78,70 %
> Prihodi od poreza 9.915.000,00 kn 25,36 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 12.221.000,00 kn 31,26 %
> Prihodi od imovine 3.355.031,18 kn 8,58 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.574.004,00 kn 11,70 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 682.500,00 kn 1,75 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 21.000,00 kn 0,05 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 824.978,94 kn 2,11 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 789.978,94 kn 2,02 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 kn 0,09 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 7.500.000,00 kn 19,18 %
UKUPNO 39.093.514,12 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu planirani su u iznosu od 39.093.514,12 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Kloštar Ivanić za 2019. godinu planirani su u iznosu od 30.768.535,18 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 9.915.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 9.315.000,00 kuna, Porezi na imovinu planirani u iznosu od 500.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 100.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 12.221.000,00 kuna, od toga Pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 6.813.000,00kuna, Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 703.000,00 kuna i Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU planirane u iznosu od 4.705.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 3.355.031,18 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 39.900,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.315.131,18 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 4.574.004,00 kuna, od toga Upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 15.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.959.004,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 2.600.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 682.500,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 16.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 666.500,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 21.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 20.000,00 kuna i ostali rashodi 1.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 824.978,94 kuna, od toga prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 789.978,94 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu 7.500.000,00 kuna, od toga Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 500.000,00 kuna i primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 7.000.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 17.712.850,00 kn 45,31 %
> Rashodi za zaposlene 5.075.100,00 kn 12,98 %
> Materijalni rashodi 8.640.500,00 kn 22,10 %
> Financijski rashodi 296.000,00 kn 0,76 %
> Subvencije 535.000,00 kn 1,37 %
> Pomoći dane unutar proračuna 270.000,00 kn 0,69 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakande 664.000,00 kn 1,70 %
> Ostali rashodi 2.232.250,00 kn 5,71 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.180.664,12 kn 41,39 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 600.000,00 kn 1,53 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.539.664,12 kn 29,52 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.041.000,00 kn 10,34 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.200.000,00 kn 13,30 %
> Izdaci za dane zajmove i depozite 500.000,00 kn 1,28 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 4.700.000,00 kn 12,02 %
UKUPNO 39.093.514,12 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane unutar proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakande
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za dane zajmove i depozite
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu planirani su u iznosu od 39.093.514,12 kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu planirani su u iznosu od  17.712.850,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 5.075.100,00, od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 4.210.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 190.100,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 675.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 8.640.500,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 248.300,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.438.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 5.839.900,00 kuna, Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planirano u iznosu od 31.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.083.300,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 296.000,00 kuna, a čine ih kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 150.000,00 kuna i ostali financijski rashodi u iznosu od 146.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 535.000,00 kuna, a čine ih subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 100.000,00 kuna i subvencije poljoprivrednicima u iznosu od 435.000,00 kuna

5. Pomoći dane unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 270.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 664.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.232.250,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od  1.727.250,00 kuna, Kapitalna pomoć planirana u iznosu od 430.000,00 kuna, Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve planirani u iznosu od 75.000,00 


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 16.180.664,12 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 600.000,00 kuna, od toga materijalna imovina- prirodna bogatstva 100.000,00 kuna i nematerijalna imovina 500.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 11.539.664,012 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 10.640.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 115.000,00 kuna  i Nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 784.664,12 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 4.041.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 5.200.000,00, a čine ih Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 500.000,00 kuna i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 4.700.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU 5.833.000,00 KUNA


Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela planirano u iznosu od 5.833.000,00 kuna, a čine ih:

1. Naknade za rad predstavničkih, izvršnih i radnih tijela planirani u iznosu od 200.000,00 kuna , od toga 180.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode i 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenje i opremu

2. Naknade političkim strankama planirane u iznosu od 38.000,00 kuna financirane od općih prihoda i primitaka

3. Dan Općine planirano u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Velika i Mala Gospa planirano u iznosu od 105.000,00 kuna, od toga 85.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 20.000,00 kuna financirano od donacija

5. Održavanje izbora planirano u iznosu od 530.000,00 kuna, od toga 30.000,00 kuna financirano od pomoći  i 500.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka

6. Proračunska pričuva planirana u iznos u od 75.000,00 kuna, od toga 60.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka i 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

7. Otplata zajmova planirana u iznosu od 4.850.000,00 kuna, od toga financijski rashodi 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 4.700.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći

8. Nagrade za ostvarena postignuća planirane u iznosu od 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitka za tekuće donacije


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 33.260.514,12 KUNA


Program 1002 Jedinstveni upravni odjel planirano 3.492.000,00 kuna, od toga:

1. Materijalni rashodi i rashodi za usluge planirani u iznosu od .1.023.000,00, od toga rashodi za materijal i energiju 430.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene i rashodi za usluge 593.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene

2. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 859.000,00 kuna, od toga 90.000,00 kuna za ostale rashode za zaposlene financirano od prihoda za posebne namjene i pomoći, doprinosi na plaće 240.000,00 kuna financirano od općih prihoda za posebne namjene i pomoći, naknade troškova zaposlenima 110.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i pomoći, rashodi za usluge 170.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 16.000,000 kuna financirano od pomoći, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 93.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i ostali financijski rashodi 140.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

3. Rashodi za zaposlene – plaće planirani u iznosu od 1.490.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći

4. Izdaci za postrojenja i opremu planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, od toga 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

5. Računalni programi planirani u iznosu od 20.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka

6. E-računi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od pomoći


Program 1004 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 521.100,00 kuna, od toga:

1. Osnovna djelatnost zaštite od požara (VZO) planirana u iznosu od 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

2. Civilna zaštita planirana u iznosu od 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

3. Hrvatska gorska služba spašavanja planirana u iznosu od 6.100,00 kuna, od toga 3.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 3.100,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene


Program 1005 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.580.000,00 kuna od toga:

1. Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta planirano u iznosu od 2.290.000,00 kuna, od toga 200.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka, 1.440.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 600.000,00 kuna financirano od pomoći i 50.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

2. Održavanje javnih zelenih površina planirano u iznosu od 150.000,00 kn financirano od prihoda za posebne namjene

3. Održavanje javne rasvjete planirano u iznosu od 450.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

4. Održavanje groblja i objekata na groblju planirano u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

5. Zimska služba planirana u iznosu od 450.000,00 kuna, od toga 267.259,32 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 182.740,68 financirano od prihoda za posebne namjene

6. Odvodnja atmosferskih voda (mali građevinski radovi) planirano u iznosu od 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne

7. Hortikultura održavanja parkova i groblja planirana u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

8. Natječaji i oglasi planirani u iznosu od 40.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 20.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka

9. Uređenje dvorišta i parkirališta ispred zgrade Općine planirano je 500.000,00 kuna, od toga 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 300.000,00 kuna financirano od pomoći


Program 1006 Razvoj i sigurnost prometa planirano u iznosu od 12.915.000,00 kuna, od toga:

1. Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova, parka, raskrižja planirana u iznosu od 5.100.000,00 kuna, od toga, 125.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 3.000.000,00 kuna financirano od pomoći, 600.000,00 kuna financirano od donacija, 200.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja i 1.175.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka

2. Izgradnja javne rasvjete planirana u iznosu od 5.000.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 1.000.000,00 kuna  financirano od pomoći i 4.000.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka

3. Izgradnja groblja planirana u iznosu od 640.000,00 kuna od toga,

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga 70.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja i 30.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 540.000,00 kuna, od toga, 320.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 220.000,00 kuna financirano od pomoći 

4. Za sanaciju klizišta u Kloštar Ivaniću planirano je 2.175.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, od toga 435.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 1.200.000,00 kuna financirano od pomoći i 540.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka


Program 1007 Potpora poljoprivredi planirano u iznosu od 940.000,00 kuna od toga:

1. Financiranje (kreditiranje) proljetne i jesenske sjetve planirano u iznosu od 500.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka

2. Izložba konja i konjskih zaprega planirano u iznosu od 120.000,00 kuna od toga 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 45.000,00 kuna financirano od pomoći

3. Subvencioniranje premije osiguranja u poljoprivredi planirano u iznosu od 40.000,00 kuna financirano od Prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

4. Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja planirano u iznosu od 24.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

5. Subvencioniranje stručnog osposobljavanja u poljoprivredi planirano u iznosu od 11.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

6. Sufinanciranje kontrole mliječnosti krava planirano u iznosu od 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

7. Subvencioniranje uzgojno selekcijskog rada pasmine konja Hrv. posavac i Hrv. Hladno planirano u iznosu od 9.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

8. Financiranje sredstva poljoprivrednim udrugama planirano u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

9. Održavanje poljoprivredne infrastrukture planirano u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

10. Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krmača planirano u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

11. Održavanje vage na sajmu planirano u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

12.  Sufinanciranje kupnje sjemena djeteline i DTS planirano u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 5.000,00 kuna od prihoda za posebne namjene

13. Sufinanciranje ranog utvrđivanja bređosti krava planirano u iznosu od 1.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

14. Sufinanciranje markice za telad planirano u iznosu od 6.000,00 kuna, od toga 1.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 5.000,00 kuna financirano od Prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

15. Financiranje ultrazvuka krava nakon trećeg pripusta 4.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene


Program 1008 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 120.000,00 kuna, od toga:

1. Za subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima planirano je 50.000,00 kuna od toga 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

2. Za subvencije kamata po kreditima poduzetnicima planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima kroz oslobođenje od plaćanja planirano je 50.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka


Program 1009 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 2.950.664,12 kuna, od toga:

1. Održavanje zgrada za redovno korištenje planirano u iznosu od 335.000,00 kuna, od toga 

• Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga 70.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka, 30.000,00 kuna financirano o d prihoda za posebne namjene

• Rashodi za usluge planirani u iznosu od 235.000,00 kuna, od toga 514.189,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 20.811,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 46.500,00 kuna financirano od donacija i 348.392,78 kuna financirano od namjenskih primitaka

2. Izgradnja i dodatna ulaganja na zgradama (adapt.druš.dom) planirana u iznosu od 516.000,00 kuna od toga 348,04 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 120.759,18 financirano od prihoda za posebne namjene

3. Projektna dokumentacija i nadzor planirana u iznosu od 749.664,12 kuna, od toga 196.672,88 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 29.853,12 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 409.978,94 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja i 113.159,18 kuna financirano od namjenskih primitaka

4. Za energetsku obnovu zgrade JLS( Općinske zgrade) planirano je 1.350.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 190.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 860.000,00 kuna financirano od pomoći i 200.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka


Program 1010 Predškolski odgoj – Dječji vrtić planirano u iznosu od 4.109.300,00  kuna

Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima planirano u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene


Korisnik: DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE 


Za program predškolskog odgoja planirano je 4.079.300,00 kuna, od toga:

Plaće( bruto) 2.720.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, ostali rashodi za zaposlene 100.100,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, doprinosi na plaće 435.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, naknade troškova zaposlenima 138.300,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene, rashodi za materijal i energiju 478.000,00 kuna od toga 16.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda i 462.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene, rashodi za usluge 132.900,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 15.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene,ostali financijski rashodi 6.000,00 kuna financirani od ostalih prihoda za posebne namjene, postrojenja i oprema 15.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene, nematerijalna proizvedena  imovina 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


Program 1001 Osnovno, srednjoškolsko i ostalo obrazovanje planirano u iznosu 436.350,00 kuna, od toga:

1. Sufinanciranje troškova prijevoza studenata planirano u iznosu od 80.000,00 kuna, od toga 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

2. Tekuće donacije u novcu osnovnoj školi planirane u iznosu od 20.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka 

3. Sufinanciranje škole plivanja planirano u iznosu od 13.350,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

4. Stipendije u novcu planirane u iznosu od 145.000,00 kuna od toga 13.828,80 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 131.171,20 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

5. Nabava udžbenika za O.Š. braće Radić planirana u iznosu od 50.000,00 kuna, od toga 15.000,00 kuna financirano od opih prihoda i primitaka, 5.000,00 kuna  financirano od prihoda za posebne namjene i 30.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka

6. Produženi boravak u O.Š. braće Radić planirani u iznosu od 128.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene


Program 1012 Socijalna skrb planirano u iznosu od 539.000,00 kuna, od toga:

1. Jednokratna novčana pomoći roditeljima – novorođenčad planirano u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

2. Pomoć za stanovanje, jednokratne pomoći planirano u iznosu od 56.000,00 kuna od toga 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 26.000,00 kuna od prihoda za posebne namjene

3. Podmirenje troškova   drva za ogrjev planirano u iznosu od 60.000,00 kuna financirano od pomoći

4. Jednokratna pomoć umirovljenicima i nezaposlenima – božićnica planirana u iznosu od 75.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

5. Ostali izdaci za humanitarna djela i novčane pomoći po odluci načelnika planirano u iznosu od 48.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

6. Tekuće donacije u novcu gradskom društvu Crvenog križa planirano u iznosu od 40.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

7. Podmirenje pogrebnih troškova planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

8. Trošak ljetovanja učenika u socijalnoj potrebi i osoba s posebnim potrebama planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

9. Školska kuhinja   podmirenje toplog obroka učenicima planirano u iznosu od 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

10. Financiranje udruga u okviru socijale planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

11. Prigodna pomoć socijalno ugroženim, starim osobama i umirovljenicima planirana u iznosu od 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


Program 1013 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano u iznosu od 219.000,00 kuna, od toga:

1. Deratizacija i dezinsekcija planirana u iznosu od 84.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

2. Sanitarno higijeničarski poslovi (izlov pasa i sl.) planirano u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

3. Subvencija kastracije i sterilizacije pasa i mačaka planirana u iznosu od 25.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

4. Prijevoz pokojnika na obdukciju planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene


Program 1014 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 305.000,00 kuna

Za program javnih potreba u sportu planirano je 305.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


Program 1015 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 702.000,00 kuna, od toga:

1. Odvoz i zbrinjavanje velikog otpada, sanacija Tarna planirana u iznosu od 430.000,00 kuna, od toga 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 230.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 50.000,00 kuna financirano od pomoći i 10.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka

2. Odvoz smeća u kontejnerima i zbrinjavanje otpada s divljih deponija planirano u iznosu od 180.000,00 kuna, od toga 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 50.000,00 kuna financirano od pomoći

3. Za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 92.000,00 kuna, financirano od prihoda za posebne namjene


Program 1016 Promicanje kulture planirano u iznosu od 580.000,00 kuna, od toga:

1. Program javnih potreba u kulturi planiran u iznosu od 260.000,00 kuna financirano od općih prohoda i primitaka

2. Djelatnost knjižnice planirana u iznosu od 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Obiteljski radio Ivanić Grad planirano u iznosu od 200.000,00 kuna, od toga 67.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 132.500,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene


Program 1017 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 126.100,00 kuna od toga:

1. Tekuće donacije za razvoj vjerskih sloboda planirano u iznosu od 35.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

2. Dot. udrugama branitelja iz Domovinskog rata i pomoć stradalima planirano u iznosu od 85.000,00 kuna, od toga 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

3. LAG Moslavina planirano u iznosu od 6.100,00 kuna, od toga 3.100,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 3.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene


Program 1018 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 725.000,00 kuna, od toga:

1. Mjera unapređenja stanovanja planirana u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

2. Razvoj infrastrukture širokopojasnog interneta planirano u iznosu od 75.000,00 kuna financirano od pomoći 

3. Za uređenje zapuštenih privatnih parcela planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

4. Dječja igrališta – sprave planirano u iznosu od 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

  1. Proračun Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu i projekcije za razdovlje 2020.- 2021. godine
    PREUZMI:

  2. Prijedlog Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu i projekcije za razdoblje 2020. do 2021. godine
    PREUZMI:

  3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. godinu
    PREUZMI: