Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Kloštar Ivanić

  Kontakt podaci
  Općina Kloštar Ivanić
  Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić
  OIB: 18133797436
   01 / 2892 341
   nacelnik@klostar-ivanic.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani građani, 

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Kloštar Ivanić prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.klostar-ivanic.hr.

Kroz Proračun za građane želimo Vam pokazati koji su nam projekti bitni i za što se zalažemo. 

I ove godine veliki dio novca iz proračuna planiramo izdvojiti za izgradnju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta, trgova, parkova, nogostupa, raskrižja, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje javne rasvjete i groblja, održavanje javnih zelenih površina, uređenje dvorišta i parkirališta ispred zgrade Općine, energetsku obnovu zgrade JLS te sanaciju klizišta.

U 2021. godini, želimo nastaviti s ulaganjem u gospodarstvo i poljoprivredu s toga dajemo potpore poljoprivrednicima i sufinanciramo troškove u poljoprivredi te potičemo poduzetništvo kroz potporu novoosnovanim tvrtkama i obrtima kroz oslobođenje od plaćanja komunalne naknade na vrijeme od godinu dana i subvencioniranje kamata po kreditima poduzetnicima

Kako bismo pomogli našim učenicima i studentima u njihovom daljnjem obrazovanju, svakom studentu koji stanuje na području Općine Kloštar Ivanić, a svakodnevno putuje od mjesta prebivališta do mjesta školovanja, dodjeljujemo 200,00 kuna mjesečno za sufinanciranje prijevoza, dajemo stipendije učenicima u mjesečnom iznosu od 550,00 kuna i studentima u iznosu od 850,00 kuna. Sufinanciramo produženi boravak učenicima u Osnovnoj školi braće Radić, nabavu radnih bilježnica te sufinanciramo školu plivanja.

Dio novca izdvojili smo i za opremanje dječjih igrališta, uređenje zapuštenih privatnih parcela i mjeru unapređenja stanovanja. 

Želimo pomoći mladim obiteljima, s toga Općina Kloštar Ivanić roditeljima novorođene djece daje jednokratne novčane pomoći. Za rođenje prvog djeteta novčana pomoć iznosi 1.500,00 kuna, za rođenje drugog djeteta 2.500,00 kuna i za rođenje trećeg i svakog daljnjeg djeteta 3.500,00 kuna. 

Za obitelji i pojedince slabijeg imovinskog stanja izdvojili smo novac iz proračuna za pomoć za stanovanje, podmirenje troškova za ogrjev, podmirenje troškova ljetovanja učenika iz socijalno – ugroženih obitelji, podmirenje toplog obroka učenicima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja, podmirenje pogrebnih troškova te jednokratne novčane pomoći – božićnice i uskrsnice umirovljenicima i nezaposlenima u iznosu od 100,00 kuna.

Tradicija i kultura naše Općine od iznimne nam je važnosti, zato i ove godine planiramo dio novca izdvojiti za obilježavanje manifestacija kao što su Velika i Mala Gospa i Dan Općine i za Udruge koje nas predstavljaju.


Dragi naši stanovnici, ukoliko imate prijedlog kako bismo i na koji način našu Općinu mogli učiniti još ugodnijim mjestom za život i rad, pozivamo Vas na iznošenje Vaših prijedloga.

Prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 09.12.2020. godine kada ćemo sve zaprimljene komentare obraditi, na njih odgovoriti te prijedlog proračuna s prihvaćenim primjedbama predstaviti i predložiti na sjednici Općinskog vijeća.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 09.11.2020. do 09.12.2020. godine. 

Savjetovanje možete pogledati ovdje.Općinski Načelnik

Željko Filipović

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Kloštar Ivanić za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Kloštar Ivanić koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Kloštar Ivanić kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Kloštar Ivanić je: Dječji vrtić Kloštar Ivanić


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračunaProračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 23.122.800,00 kn 52,69 %
> Prihodi od poreza 10.286.400,00 kn 23,44 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 3.733.651,80 kn 8,51 %
> Prihodi od imovine 3.950.940,00 kn 9,00 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, p0ristojbi po posebnim propisima i naknada 5.018.308,20 kn 11,43 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 81.500,00 kn 0,19 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 52.000,00 kn 0,12 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.995.000,00 kn 4,55 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 18.770.000,00 kn 42,77 %
> Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 500.000,00 kn 1,14 %
> Primici od prodaje dionica i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5.000.000,00 kn 11,39 %
> Primljeni krediti, zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u i izvan javnog sektora 13.270.000,00 kn 30,24 %
UKUPNO 43.887.800,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, p0ristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora
Primici od prodaje dionica i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
Primljeni krediti, zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u i izvan javnog sektora
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu planirani su u iznosu od 43.887.800,00 kuna.


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Kloštar Ivanić za 2021. godinu planirani su u iznosu od 23.122.800,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 10.286.400,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 9.471.400,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu od 800.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 15.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 3.733.651,80 kuna, od toga pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 1.981.500,00kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 150.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa sredstava EU planirane u iznosu od 1.602.151,80 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 3.950.940,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 40.010,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.910.930,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 5.018.308,20 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 15.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.803.308,20 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 2.200.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 81.500,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 11.500,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 70.000,00 kuna;

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 52.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 51.000,00 kuna i ostali prihodi 1.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.995.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 495.000,00 kuna i prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.500.000,00 kuna.


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu 18.770.000,00 kuna, od toga primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 500.000,00 kuna, primici od prodaje dionica i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5.000.000,00 kuna i primljeni krediti,  zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u i izvan javnog sektora 13.270.000,00 kuna.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 22.267.800,00 kn 50,74 %
> Rashodi za zaposlene 6.190.300,00 kn 14,10 %
> Materijalni rashodi 11.507.900,00 kn 26,22 %
> Financijski rashodi 236.500,00 kn 0,54 %
> Subvencije 367.200,00 kn 0,84 %
> Pomoći unutar općeg proračuna 489.000,00 kn 1,11 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 872.000,00 kn 1,99 %
> Ostali rashodi 2.604.900,00 kn 5,94 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.990.000,00 kn 47,83 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 kn 1,14 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.090.000,00 kn 36,66 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.400.000,00 kn 10,03 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 630.000,00 kn 1,44 %
UKUPNO 43.887.800,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu planirani su u iznosu od 43.887.800,00 kuna.


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu planirani su u iznosu od  22.267.800,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 6.190.300,00, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu od 5.025.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 355.300,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 810.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 11.507.900,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 311.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.511.400,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 8.887.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 798.500,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 236.500,00 kuna, a čine ih kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 50.000,00 kuna i ostali financijski rashodi u iznosu od 186.500,00 kuna;

4. Subvencije planirane u iznosu od 367.200,00 kuna, a čine ih subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 27.200,00 kuna i subvencije poljoprivrednicima u iznosu od 340.000,00 kuna;

5. Pomoći dane unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 489.000,00 kuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 872.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna:

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.604.900,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 2.149.900,00 kuna, kapitalna pomoć planirana u iznosu od 380.000,00 kuna i nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve planirani u iznosu od 75.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 20.990.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 16.090.000,000 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 15.135.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirana u iznosu od 225.000,00 kuna  i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 730.000,00 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 4.400. 000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 630.000,00 kuna, a čine ih izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 500.000,00 kuna i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 130.000,00 kuna.


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU 915.000,00 KUNA


Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela planirano u iznosu od 915.000,00 kuna, a čine ih:

1. Naknade za rad predstavničkih, izvršnih i radnih tijela planirani u iznosu od 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode;

2. Naknade političkim strankama planirane u iznosu od 85.000,00 kuna financirane od općih prihoda i primitaka;

3. Dan Općine planirano u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

4. Velika i Mala Gospa planirano u iznosu od 120.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 20.000,00 kuna financirano od donacija;

5. Održavanje izbora planirano u iznosu od 255.000,00 kuna financirano od pomoći u iznosu 35.000,00 kuna i općih prihoda i primitaka u iznosu 220.000,00 kuna;

6. Proračunska pričuva planirana u iznos u od 75.000,00 kuna, od toga 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

7. Otplata zajmova planirana u iznosu od 180.000,00 kuna, od toga financijski rashodi 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i pomoći;

8. Nagrade za ostvarena postignuća planirane u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 42.972.800,00 KUNA


Program 1002 Jedinstveni upravni odjel planirano 3.686.000,00 kuna, od toga:

1. Materijalni rashodi i rashodi za usluge planirani u iznosu od .1.073.000,00, od toga rashodi za materijal i energiju 430.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene i rashodi za usluge 643.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene i namjenskih primitaka;

2. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 993.000,00 kuna, od toga 200.000,00 kuna za ostale rashode za zaposlene financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i pomoći, doprinosi na plaće 240.000,00 kuna financirano od  prihoda za posebne namjene, pomoći i namjenskih primitaka, naknade troškova zaposlenima 110.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i namjenskih primitaka, rashodi za usluge 170.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 93.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i ostali financijski rashodi 180.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

3. Rashodi za zaposlene – plaće planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći;

4. Izdaci za postrojenja i opremu planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, financirano od općih prihoda i primitaka te prihoda za posebne namjene;

5. Računalni programi planirani u iznosu od 20.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka;

6. E-računi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka.Program 1004 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 906.100,00 kuna, od toga:

1. Osnovna djelatnost zaštite od požara (VZO) planirana u iznosu od 700.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka te prihoda za posebne namjene; 

2. Civilna zaštita planirana u iznosu od 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

3. Hrvatska gorska služba spašavanja planirana u iznosu od 6.100,00 kuna, na financirano od općih prihoda i primitaka i  od namjenskih primitaka.


Program 1005 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 6.780.000,00 kuna od toga:

1. Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta planirano u iznosu od 2.100.000,00 kuna, od toga 290.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka, 1.590.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 220.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge;

2. Održavanje javnih zelenih površina planirano u iznosu od 120.000,00 kn financirano od prihoda za posebne namjene;

3. Održavanje javne rasvjete planirano u iznosu od 470.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga 350.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 120.000,00 kuna za rashode za usluge;

4. Održavanje groblja i objekata na groblju planirano u iznosu od 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

5. Zimska služba planirana u iznosu od 250.000,00 kuna, od toga 210.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

6. Odvodnja atmosferskih voda (mali građevinski radovi) planirano u iznosu od 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

7. Hortikultura održavanja parkova i groblja planirana u iznosu od 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

8. Natječaji i oglasi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 20.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka;

9. Popravak nogostupa na području Općine Kloštar Ivanić planirano je 3.300.000,00 kuna, od toga 504.610,20 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 1.395.389,80 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 400.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine i 1.000.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka.


Program 1006 Razvoj i sigurnost prometa planirano u iznosu od 15.235.000,00 kuna, od toga:

1. Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova, parka, raskrižja planirana u iznosu od 5.435.000,00 kuna, od toga, 585.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 1.000.000,00 kuna financirano od pomoći, 1.500.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja i 2.350.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka;

2. Izgradnja javne rasvjete planirana u iznosu od 1.130.000,00 kuna za građevinske objekte financirano od namjenskih primitaka;

3. Izgradnja groblja planirana u iznosu od 1.300.000,00 kuna  za građevinske objekte, od toga 400.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 900.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka;¸

4. Projekt rekonstrukcije – energetske obnove sustava javne rasvjete u iznosu od 7.270.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka od zaduživanja;

5. Za sanaciju klizišta u Kloštar Ivaniću planirano je 100.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, od toga 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 80.000,00 kuna financirano od pomoći.


Program 1007 Potpora poljoprivredi planirano u iznosu od 940.000,00 kuna od toga:

1. Financiranje (kreditiranje) proljetne i jesenske sjetve planirano u iznosu od 500.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka;

2. Izložba konja i konjskih zaprega planirano u iznosu od 120.000,00 kuna od toga 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 45.000,00 kuna financirano od pomoći;

3. Subvencioniranje premije osiguranja u poljoprivredi planirano u iznosu od 40.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja;

4. Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja planirano u iznosu od 24.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

5. Subvencioniranje stručnog osposobljavanja u poljoprivredi planirano u iznosu od 11.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

6. Sufinanciranje kontrole mliječnosti krava planirano u iznosu od 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

7. Subvencioniranje uzgojno selekcijskog rada pasmine konja Hrv. posavac i Hrv. Hladno planirano u iznosu od 9.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

8. Financiranje sredstva poljoprivrednim udrugama planirano u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

9. Održavanje poljoprivredne infrastrukture planirano u iznosu od 60.000,00 kuna financirano u iznosu 10.000,00 kuna od prihoda za posebne namjene i prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja u iznosu od 50.000,00 kuna;

10. Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krmača planirano u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

11. Održavanje vage na sajmu planirano u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

12. Sufinanciranje kupnje sjemena djeteline i DTS planirano u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 5.000,00 kuna od prihoda za posebne namjene;

13. Sufinanciranje ranog utvrđivanja bređosti krava planirano u iznosu od 1.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

14. Sufinanciranje markice za telad planirano u iznosu od 6.000,00 kuna, od toga 1.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 5.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja;

15. Financiranje ultrazvuka krava nakon trećeg pripusta 4.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

16. Usluge pripreme i provođenja natječaja raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Kloštar Ivanić u iznosu od 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene.


Program 1008 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 265.000,00 kuna, od toga:

1. Za subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima planirano je 30.000,00 kuna od toga 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

2. Za subvencije kamata po kreditima poduzetnicima planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

3. Za potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima kroz oslobođenje od plaćanja planirano je 25.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka;

4. Za Turističku zajednicu Općine Kloštar Ivanić planirano je 200.000,00 kuna, od toga 170.000,00 kuna za plaće(bruto) i 30.000,00 kuna za doprinose na plaće financirano iz pomoći.


Program 1009 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 5.345.000,00 kuna, od toga:

1. Održavanje zgrada za redovno korištenje planirano u iznosu od 335.000,00 kuna, od toga 

• Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka,

• Rashodi za usluge planirani u iznosu od 235.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka; 

2. Za Legalizaciju komunalne infrastrukture  i objekata planirano je 550.000,00 kuna za rashode za usluge, od toga 400.000,00 financirano od namjenskih primitaka;

3. Za konzultantske usluge za Ivaplin planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

4. Za Izgradnju i dodatna ulaganja na zgradama (adaptacija društvenog doma) planirano je 700.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, financirano od namjenskih primitaka 

5. Za Projektnu dokumentaciju i nadzor planirano je 700.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu, od toga 200.000,00 kuna financirano od pomoći i 500.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka;

6. Za energetsku obnovu zgrada JLS planirano je 3.000.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, od toga 1.200.000,00 kuna financirano od pomoći i 1.800.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka.


Program 1010 Predškolski odgoj – Dječji vrtić planirano u iznosu od 4.848.400,00

kuna

Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima planirano u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene.


Korisnik: DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE 

Za program predškolskog odgoja planirano je 4.818.400,00 kuna, od toga:

Plaće( bruto) 3.200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, ostali rashodi za zaposlene 148.700,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda, doprinosi na plaće 510.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, naknade troškova zaposlenima 175.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, rashodi za materijal i energiju 523.500,00 kuna od toga 512.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda i 11.500,00 kuna financirano od pomoći, rashodi za usluge 190.500,00 kuna financirano od vlastitih prihod, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.200,00 kuna financirani iz vlastitih prihoda,   financijski rashodi 6.500,00 kuna financirani od vlastitih prihoda, rashodi za nabavu nefinancijske opreme 35.000,00 kuna financirano od donacija, nematerijalna proizvedena  imovina 10.000,00 kuna financirano od donacija.


Program 1001 Osnovno, srednjoškolsko i ostalo obrazovanje planirano u iznosu 737.000,00. kuna, od toga:

1. Sufinanciranje troškova prijevoza studenata planirano u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

2. Tekuće donacije u novcu osnovnoj školi planirane u iznosu od 20.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka;

3. Sufinanciranje škole plivanja planirano u iznosu od 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

4. Stipendije u novcu planirane u iznosu od 265.000,00 kuna od toga 65.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

5. Nabava udžbenika i radnih bilježnica za O.Š. braće Radić planirana u iznosu od 187.000,00 kuna, od toga 23.972,68 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 163.027,32 kuna financirano od namjenskih primitaka;

6. Produženi boravak u O.Š. braće Radić planirani u iznosu od 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene 1.675,00 kuna i 148.325,00 kuna od namjenskih primitaka.


Program 1012 Socijalna skrb planirano u iznosu od 860.200,00 kuna, od toga:

1. Jednokratna novčana pomoći roditeljima – novorođenčad planirano u iznosu od 150.000,00 kuna, od toga 110.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

2. Pomoć za stanovanje, jednokratne pomoći planirano u iznosu od 56.200,00 kuna, od toga 7.200,00 kuna financiran od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, 23.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 26.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

3. Podmirenje troškova   drva za ogrjev planirano u iznosu od 60.000,00 kuna financirano od pomoći;

4. Jednokratna pomoć umirovljenicima i nezaposlenima – božićnica i uskrsnica planirana u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

5. Ostali izdaci za humanitarna djela i novčane pomoći po odluci načelnika planirano u iznosu od 48.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

6. Tekuće donacije u novcu gradskom društvu Crvenog križa planirano u iznosu od 40.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

7. Podmirenje pogrebnih troškova planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

8. Trošak ljetovanja učenika u socijalnoj potrebi i osoba s posebnim potrebama planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

9. Školska kuhinja   podmirenje toplog obroka učenicima planirano u iznosu od 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

10. Financiranje udruga u okviru socijale planirano u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

11. Prigodna pomoć socijalno ugroženim, starim osobama i umirovljenicima planirana u iznosu od 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

12. Za projekt “Zaželi“ planirano je 226.000,00 kuna, od toga plaće(bruto) 155.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, ostali rashodi za zaposlene 6.600,00 kuna financirano od pomoći, doprinosi na plaće 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, naknade troškova zaposlenima 26.000,00 kuna financirane od općih prihoda i primitaka i pomoći i rashodi za materijal i energiju 8.400,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka. 


Program 1013 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano u iznosu od 264.000,00 kuna, od toga:

1. Deratizacija i dezinsekcija planirana u iznosu od 84.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka;

2. Sanitarno higijeničarski poslovi (izlov pasa i sl.) planirano u iznosu od 150.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka;

3. Subvencija kastracije i sterilizacije pasa i mačaka planirana u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka;

4. Prijevoz pokojnika na obdukciju planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i namjenskih primitaka.


Program 1014 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 257.000,00 kuna

Za program javnih potreba u sportu planirano je 257.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna i tekuće donacije 255.000,00 kuna


Program 1015 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 652.000,00 kuna, od toga:

1. Odvoz i zbrinjavanje velikog otpada, sanacija Tarna te financiranje reciklažnog dvorišta, planirana u iznosu od 380.000,00 kuna, od toga 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 290.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka;

2. Odvoz smeća u kontejnerima i zbrinjavanje otpada s divljih deponija planirano u iznosu od 180.000,00 kuna, od toga 18.325,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 50.000,00 kuna financirano od pomoći i 111.675 financirano od nenamjenskih primitaka;

3. Za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 92.000,00 kuna, financirano od prihoda za posebne namjene;


Program 1016 Promicanje kulture planirano u iznosu od 1.182.000,00 kuna, od toga:

1. Program javnih potreba u kulturi planiran u iznosu od 202.000,00 kuna financirano od općih prohoda i primitaka;

2. Djelatnost knjižnice planirana u iznosu od 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

3. Obiteljski radio Ivanić Grad planirano u iznosu od 250.000,00 kuna, od toga 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 170.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

4. Za sanaciju objekta stare apoteke planirano je 600.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, od toga 80.000,00 kuna financirano od pomoći i 520.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka.


Program 1017 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 261.100,00 kuna od toga:

1. Tekuće donacije za razvoj vjerskih sloboda planirano u iznosu od 35.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

2. Dot. udrugama branitelja iz Domovinskog rata i pomoć stradalima planirano u iznosu od 85.000,00 kuna, od toga 1.200,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja, 23.800,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije;

3. LAG Moslavina planirano u iznosu od 6.100,00 kuna, od toga 3.100,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 3.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

4. Za WIFI4EU planirano je 120.000,00 kuna financirano od pomoći za postrojenja i opremu:

5. Za Grad/Općina prijatelj djece planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za materijal i energiju.


Program 1018 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 754.000,00 kuna, od toga:

1. Mjera unapređenja stanovanja planirana u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

2. Razvoj infrastrukture širokopojasnog interneta planirano u iznosu od 75.000,00 kuna financirano od pomoći ;

3. Za uređenje zapuštenih privatnih parcela planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

4. Dječja igrališta – sprave planirano u iznosu od 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene u iznosu 472.286,36 kuna i namjenskih primitaka u iznosu 27.713,64 kune;

5. Dekorativna javna rasvjeta planirano je 49.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

6. Sufinanciranje svjetlosne signalizacije pješačkih prijelaza planirano 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Prijedlog Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 4. Financijski izvještaj 01.01.2020.-31.12.2020.
  PREUZMI:

 5. Konsoldirani financijski izvještaj 01.01.2020.-31.12.2020.
  PREUZMI:

 6. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2021.GODINU
  PREUZMI:

 7. Obrazloženje Proračuna za 2021.g.
  PREUZMI:

Više