Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Kloštar Ivanić

  Kontakt podaci
  Općina Kloštar Ivanić
  Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić
  OIB: 18133797436
   01 / 2892 341
   nacelnik@klostar-ivanic.hr

Proračunski vodič za građane za 2022. godinu


Poštovani građani, 

predstavljamo Vodič za građane za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Kloštar Ivanić prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.klostar-ivanic.hr.

Kroz Vodič za građane želimo Vam pokazati koji su nam projekti bitni i za što se zalažemo. 

I u ovoj godini veliki dio novca iz proračuna izdvajamo za održavanje nerazvrstanih cesta, javnih zelenih površina, parkova, trgova, groblja, nadstrešnica, zdenaca, spomenika, kao i za održavanje javne rasvjete i cesta u zimskom vremenu. Također, cilj nam je nastaviti sa izgradnjom pješačke staze u ulici Kralja Tomislava, te postaviti nove ploče sa imenima ulica i oznakama naselja. Nastavit ćemo i sa izgradnjom i asfaltiranjem cesta, pješačkih staza, trgova, parkova, raskrižja i groblja. 

Dio novca iz proračuna smo izdvojili za zaštitu naših građana i njihove imovine, te za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, kao i za saniranje divljih odlagališta.

Započinjemo s projektom rekonstrukcije – energetske obnove sustava javne rasvjete, čija je vrijednost 5.050.000,00 kuna.

Poljoprivreda je jedna od osnovnih gospodarskih djelatnosti na području naše Općine, stoga želimo poticati njezin rast i razvoj raznim pomoćima u vidu subvencija, financiranja i sufinanciranja troškova, čime ćemo dodatno potaknuti njezino širenje, ali i razviti turizam naše Općine.

Mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva, stoga im želimo pomoći u njihovom obrazovanju i to sufinanciranjem troškova prijevoza studentima s područja naše Općine, dodjelom stipendija za učenike u iznosu od 600 kuna i za studente u iznosu od 1200 kuna. Također i ove godine sufinanciramo Školu plivanja za naše osnovnoškolce, kao i produženi boravak učenicima i nabavu udžbenika i radnih bilježnica za Osnovnu školu braće Radića.

Za naše najmlađe osigurali smo program predškolskog odgoja (cjelodnevni primarni 10 – satni program, kraći program unutar cjelodnevnog 10 – satnog programa, te program predškole, obavezan za svu djecu u godini dana prije polaska u školu) i sufinanciramo boravak djece u drugim vrtićima. Također, ulažemo u dječja igrališta i vježbališta.

Želimo da naša Općina bude mjesto ugodno za život, zato i ove godine nastavljamo poticati demografski rast jednokratnim novčanim pomoćima mladim obiteljima, za rođenje prvog djeteta isplaćuje se novčana naknada u iznosu od 1.500,00 kuna, za rođenje drugog djeteta 2.500,00 kuna, a za rođenje trećeg i svakog daljnjeg djeteta 3.500,00 kuna.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja želimo osigurati što lagodniji i kvalitetniji život, što ćemo postići dodjelom jednokratnih pomoći za stanovanje, umirovljenicima i nezaposlenima dijelit će se božićnice i uskrsnice, učenicima iz socijalno ugroženih obitelji podmirit ćemo troškove ljetovanja i troškove toplog obroka, također, podmirujemo i troškove za drva za ogrjev kao i pogrebne troškove.

Očuvanje tradicije i kulture naše Općine, kao i poticanje našeg stanovništva na aktivan društveni i kulturni život nam od velikog nam je značaja, stoga i u 2022. godini planiramo izdvojiti dio sredstava iz proračuna za obilježavanje manifestacija kao što su Velika i Mala Gospa i Dan Općine i za sve ostale događaje bitne za našu Općinu.

Dragi naši stanovnici, ukoliko imate prijedlog kako bismo i na koji način našu Općinu mogli učiniti još ugodnijim mjestom za život i rad, pozivamo Vas na iznošenje Vaših prijedloga.


Općinski Načelnik


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu bilo je provedeno od 8.11.2021. do 6.12.2021. godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Kloštar Ivanić za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Kloštar Ivanić koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Kloštar Ivanić kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe. 

Proračunski korisnik Općine Kloštar Ivanić je: Dječji vrtić Kloštar Ivanić


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi od poslovanja 30.321.905,00 kn 64,70 %
> Prihodi od poreza 10.935.000,00 kn 23,33 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 10.065.411,44 kn 21,48 %
> Prihodi od imovine 3.731.195,36 kn 7,96 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 5.506.798,20 kn 11,75 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 31.500,00 kn 0,07 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 52.000,00 kn 0,11 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.995.000,00 kn 4,26 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 14.550.000,00 kn 31,05 %
UKUPNO 46.866.905,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu planirani su u iznosu od 46.866.905,00 kuna.


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Kloštar Ivanić za 2022. godinu planirani su u iznosu od 30.321.905,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 10.935.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 10.120.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu od 800.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 15.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 10.065.411,44 kuna, od toga pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 2.842.500,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 321.675,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa sredstava EU planirane u iznosu od 6.901.236,44 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 3.731.195,36 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 40.010,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.691.185,36 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 5.506.798,20 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 15.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 3.291.798,20 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 2.200.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 31.500,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 11.500,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 20.000,00 kuna;

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 52.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 51.000,00 kuna i ostali rashodi 1.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.995.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 495.000,00 kuna i prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.500.000,00 kuna.


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu 14.550.000,00 kuna, od toga primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 500.000,00 kuna, primici od prodaje dionica i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 4.000.000,00 kuna i primljeni krediti,  zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 10.050.000,00 kuna.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 22.692.905,00 kn 48,42 %
> Materijalni rashodi 11.277.875,00 kn 24,06 %
> Financijski rashodi 257.050,00 kn 0,55 %
> Pomoći dane unutar općeg proračuna 450.000,00 kn 0,96 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 872.000,00 kn 1,86 %
> Rashodi za zaposlene 6.564.480,00 kn 14,01 %
> Subvencije 407.200,00 kn 0,87 %
> Ostali rashodi 2.864.300,00 kn 6,11 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.304.000,00 kn 49,72 %
> Rashodi za nabavu 1.410.000,00 kn 3,01 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.793.000,00 kn 44,37 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.101.000,00 kn 2,35 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 870.000,00 kn 1,86 %
UKUPNO 46.866.905,00 kn
Grafika
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Rashodi za zaposlene
Subvencije
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu planirani su u iznosu od 46.866.905,00 kuna.


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu planirani su u iznosu od  22.692.905,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 6.564.480,00 kuna, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu od 5.294.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 419.480,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 851.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 11.277.875,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 328.355,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.703.720,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 8.470.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 775.300,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 257.050,00 kuna, a čine ih kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 70.000,00 kuna i ostali financijski rashodi u iznosu od 187.050,00 kuna;

4. Subvencije planirane u iznosu od 407.200,00 kuna, a čine ih subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 27.200,00 kuna i subvencije poljoprivrednicima u iznosu od 380.000,00 kuna;

5. Pomoći dane unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 450.000,00 kuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 872.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna:

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.864.300,00 kuna od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 2.162.900,00 kuna, kapitalna pomoć planirana u iznosu od 300.000,00 kuna, naknade štete u iznosu od 250.000,00 kuna i nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve planirani u iznosu od 75.000,00, kapitalne pomoći 76.400,00.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 23.304.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.410.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva u iznosu od 910.000,00 kuna i nematerijalna imovina 500.000,00 kuna;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.793.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 18.990.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirana u iznosu od 645.000,00 kuna  i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 1.158.000,00 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.101.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 870.000,00 kuna, a čine ih izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 500.000,00 kuna i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 370.000,00 kuna.


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU 1.093.000,00 KUNA


Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela planirano u iznosu od 1.093.000,00 kuna, a čine ih:

1. Naknade za rad predstavničkih, izvršnih i radnih tijela planirani u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode;

2. Naknade političkim strankama planirane u iznosu od 28.000,00 kuna financirane od općih prihoda i primitaka;

3. Dan Općine planirano u iznosu od 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

4. Velika i Mala Gospa planirano u iznosu od 120.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 20.000,00 kuna financirano od donacija;

5. Održavanje izbora planirano u iznosu od 180.000,00 kuna, od toga 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 100.000,00 kuna financirano od pomoći;

6. Proračunska pričuva planirana u iznos u od 75.000,00 kuna, od toga 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

7. Otplata zajmova planirana u iznosu od 440.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga financijski rashodi 70.000,00 kuna i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 370.000,00 kuna financirano od općih prihoda i pomoći;

8. Nagrade za ostvarena postignuća planirane u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitka za tekuće donacije.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 45.773.905,00 KUNA


Program 1002 Jedinstveni upravni odjel planirano 4.071.000,00 kuna, od toga:

1. Materijalni rashodi i rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.123.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 430.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od prihoda za posebne namjene i namjenskih primitaka, rashodi za usluge 693.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i namjenskih primitaka; 

2. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.053.000,00 kuna, od toga 230.000,00 kuna za ostale rashode za zaposlene financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i pomoći, doprinosi na plaće 265.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene, pomoći i namjenskih primitaka, naknade troškova zaposlenima 115.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i namjenskih primitaka, rashodi za usluge 170.000,00financirano od prihoda za posebne namjene, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 93.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i ostali financijski rashodi 180.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

3. Rashodi za zaposlene – plaće planirani u iznosu od 1.650.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći;

4. Izdaci za postrojenja i opremu planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, financirano od prihoda za posebne namjene i namjenskih primitaka;

5. Računalni programi planirani u iznosu od 40.000,00 financirano od namjenskih primitaka;

6. E-računi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka.


Program 1004 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 8.129.100,00 kuna, od toga:

1. Osnovna djelatnost zaštite od požara (VZO) planirana u iznosu od 750.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka te prihoda za posebne namjene; 

2. Civilna zaštita planirana u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

3. Hrvatska gorska služba spašavanja planirana u iznosu od 6.100,00 kuna, od toga 2.651,96 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 3.448,04 kuna financirano od namjenskih primitaka;

4. Rekonstrukcija Vatrogasnog doma Kloštar Ivanić planirana je u iznosu od 7.273.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga 50.000,00 kuna za rashode za usluge i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 7.223.000,00 kuna od toga 6.500.000,00 kuna za građevinske objekte, 385.000,00 kuna za postrojenje i opremu i 338.000,00 kuna za nematerijalno proizvedenu imovinu.


Program 1005 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 6.450.500,00 kuna od toga:

1. Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta planirano u iznosu od 2.050.000,00 kuna, od toga 290.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 1.560.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 200.000,00 kuna financirano od pomoći;

2. Održavanje javnih zelenih površina planirano u iznosu od 150.000,00 kn financirano od prihoda za posebne namjene;

3. Održavanje javne rasvjete planirano u iznosu od 470.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga 430.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 40.000,00 kuna za rashode za usluge;

4. Održavanje groblja i objekata na groblju planirano u iznosu od 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

5. Zimska služba planirana u iznosu od 250.000,00 kuna, od toga 210.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka i 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

6. Odvodnja atmosferskih voda (mali građevinski radovi) planirano u iznosu od 400.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

7. Hortikultura održavanja parkova i groblja planirana u iznosu od 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

8. Natječaji i oglasi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 20.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka;

9. Popravak pješačkih staza na području Općine Kloštar Ivanić planirano je u iznosu od 2.490.000,00 kuna, od toga 1.395.389,80 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja i 94.610,20 kuna financirano od namjenskih primitaka;

10. Postava ploča s imenima ulica, oznaka naselja i sl. planirana u iznosu od 20.000,00 kuna financirana od općih prihoda i primitaka;

11. Održavanje građevinskih uređaja i predmeta javne namjene (nadstrešnice, zdenci, spomenici) planirano u iznosu od 50.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka;

12. Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija planirana u iznosu od 105.000,00 kuna, od toga 21.000,00 kuna financirano je od prihoda za posebne namjene i 84.000,00 kuna od namjenskih primitaka;

13. Veterinarsko – higijeničarski poslovi (izlov pasa i sl.) planirani u iznosu od 150.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka;

14. Sanacija divljih odlagališta planirana u iznosu od 50.000,00 kuna financirana od pomoći;

15. Prigodno ukrašavanje naselja planirano u iznosu od 24.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

16. Saniranje klizališta planirano u iznosu od 1.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka.


Program 1006 Razvoj i sigurnost prometa planirano u iznosu od 12.650.000,00 kuna, od toga:

1. Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova, parka, raskrižja planirana u iznosu od 6.900.000,00 kuna, od toga građevinski objekti u iznosu od 6.740.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene, pomoći, prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja i namjenskih primitaka i 160.000,00 kuna za nematerijalno proizvedenu imovinu financirano od namjenskih primitaka; 

2. Izgradnja groblja planirana u iznosu od 700.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 652.541,72 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 47.458,28 kuna financirano od namjenskih primitaka;

3. Projekt rekonstrukcije – energetske obnove sustava javne rasvjete u iznosu od 5.050.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka od zaduživanja.


Program 1007 Potpora poljoprivredi planirano u iznosu od 1.205.000,00 kuna od toga:

1. Financiranje (kreditiranje) proljetne i jesenske sjetve planirano u iznosu od 500.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka;

2. Financijska sredstva za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda planirana u iznosu od 250.000,00 kuna financirana od pomoći;

3. Izložba konja i konjskih zaprega planirano u iznosu od 120.000,00 kuna od toga 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 45.000,00 kuna financirano od pomoći;

4. Subvencioniranje premije osiguranja u poljoprivredi planirano u iznosu od 40.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja;

5. Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja planirano u iznosu od 24.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

6. Subvencioniranje stručnog osposobljavanja u poljoprivredi planirano u iznosu od 11.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

7. Sufinanciranje kontrole mliječnosti krava planirano u iznosu od 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

8. Subvencioniranje uzgojno selekcijskog rada pasmine konja Hrv. posavac i Hrv. Hladno planirano u iznosu od 9.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

9. Financiranje sredstva poljoprivrednim udrugama planirano u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

10. Održavanje poljoprivredne infrastrukture planirano u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 50.000,00 kuna prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja;

11. Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krmača planirano u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

12. Održavanje vage na sajmu planirano u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

13. Sufinanciranje kupnje sjemena djeteline i DTS planirano u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 5.000,00 kuna od prihoda za posebne namjene;

14. Sufinanciranje ranog utvrđivanja bređosti krava planirano u iznosu od 1.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

15. Sufinanciranje markice za telad planirano u iznosu od 6.000,00 kuna, od toga 1.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 5.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja;

16. Financiranje ultrazvuka krava nakon trećeg pripusta 4.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

17. Usluge pripreme i provođenja natječaja raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Kloštar Ivanić u iznosu od 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene.


Program 1008 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 265.000,00 kuna, od toga:

1. Za subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima planirano je 30.000,00 kuna od toga 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

2. Za subvencije kamata po kreditima poduzetnicima planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

3. Za potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima kroz oslobođenje od plaćanja komunalne naknade na vrijeme od godinu dana planirano je 25.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka;

4. Za Turističku zajednicu Općine Kloštar Ivanić planirano je 200.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga 170.000,00 kuna za plaće(bruto) i 30.000,00 kuna za doprinose na plaće.


Program 1009 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 2.485.000,00 kuna, od toga:

1. Održavanje zgrada za redovno korištenje planirano u iznosu od 285.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka, rashodi za usluge planirani u iznosu od 185.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka; 

2. Za Legalizaciju komunalne infrastrukture i objekata planirano je 550.000,00 kuna za rashode za usluge financirano od namjenskih primitaka;

3. Za konzultantske usluge za Ivaplin planirano je 60.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka;

4. Izgradnja i dodatna ulaganja na zgradama (adaptacija društvenog doma) planirana je u iznosu od 700.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, financirano od namjenskih primitaka; 

5. Projektna dokumentacija i nadzor planirana je u iznosu od 590.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu, od toga 500.000,00 kuna financirano od pomoći i 90.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka;

6. Energetska obnova zgrade JLS planirano je u iznosu od 300.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, od toga 120.000,00 kuna financirano od pomoći i 180.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka.


Program 1010 Predškolski odgoj – Dječji vrtić planirano u iznosu od 5.251.150,00 kuna za:

Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima planirano u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene.


Korisnik: DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

Za program predškolskog odgoja – dječji vrtić planirano je 5.221.150,00 kuna, od toga:

• Plaće (bruto) 3.350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, ostali rashodi za zaposlene 184.200,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, doprinosi na plaće 532.000,00 kuna, od toga 409.650,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 122.350,00 kuna od vlastitih prihoda, naknade troškova zaposlenima 191.400,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, rashodi za materijal i energiju 652.500,00 kuna od toga 641.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda i 11.500,00 kuna financirano od pomoći, rashodi za usluge 213.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.000,00 kuna financirani iz vlastitih prihoda, financijski rashodi 7.050,00 kuna financirani od vlastitih prihoda, postrojenje i oprema 60.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda.


Program 1001 Osnovno, srednjoškolsko i ostalo obrazovanje planirano u iznosu 755.000,00 kuna, od toga:

1. Sufinanciranje troškova prijevoza studenata planirano u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

2. Tekuće donacije u novcu osnovnoj školi planirane u iznosu od 20.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka;

3. Sufinanciranje škole plivanja planirano u iznosu od 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 20.000,00 kuna tekuće donacije a 40.000,00 kuna kapitalne pomoći;

4. Stipendije u novcu planirane u iznosu od 265.000,00 kuna od toga 65.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

5. Nabava udžbenika i radnih bilježnica za O.Š. braće Radić planirana u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

6. Produženi boravak u O.Š. braće Radić planirani u iznosu od 300.000,00 kuna, od toga 150.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka, 1.675,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 148.325,00 kuna financirano od namjenskih primitaka.


Program 1012 Socijalna skrb planirano u iznosu od 816.155,00 kuna, od toga:

1. Jednokratna novčana pomoći roditeljima – novorođenčad planirano u iznosu od 150.000,00 kuna, od toga 110.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

2. Pomoć za stanovanje, jednokratne pomoći planirano u iznosu od 56.200,00 kuna, od toga 7.200,00 kuna financiran od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, 23.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 26.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

3. Podmirenje troškova   drva za ogrjev planirano u iznosu od 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

4. Jednokratna pomoć umirovljenicima i nezaposlenima – božićnica i uskrsnica planirana u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

5. Ostali izdaci za humanitarna djela i novčane pomoći po odluci načelnika planirano u iznosu od 48.000,00 kuna, od toga 28.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

6. Tekuće donacije u novcu gradskom društvu Crvenog križa planirano u iznosu od 40.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

7. Podmirenje pogrebnih troškova planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

8. Trošak ljetovanja učenika u socijalnoj potrebi i osoba s posebnim potrebama planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

9. Školska kuhinja   podmirenje toplog obroka učenicima planirano u iznosu od 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

10. Financiranje udruga u okviru socijale planirano u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

11. Prigodna pomoć socijalno ugroženim, starim osobama i umirovljenicima planirana u iznosu od 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

12. Za projekt “Zaželi“ planirano je 181.955,00 kuna, od toga plaće(bruto) 124.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, ostali rashodi za zaposlene 5.280,00 kuna financirano od pomoći, doprinosi na plaće 24.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, naknade troškova zaposlenima 21.955,00 kuna financirane od općih prihoda i primitaka i pomoći i rashodi za materijal i energiju 6.720,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka.


Program 1013 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga:

1. Subvencija kastracije i sterilizacije pasa i mačaka planirana u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka;

2. Prijevoz pokojnika na obdukciju planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i namjenskih primitaka.


Program 1014 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 1.297.000,00 kuna

1. Za program javnih potreba u sportu planirano je 357.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna i tekuće donacije 355.000,00 kuna;

2. Zaštitni nasip na Streljani Lipovec Lonjski planiran je u iznosu od 940.000,00 kuna, od toga 910.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći i nematerijalno proizvedena imovina 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći.


Program 1015 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 510.000,00 kuna, od toga:

1. Odvoz i zbrinjavanje velikog otpada, sanacija Tarna planirana u iznosu od 300.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 290.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka;

2. Odvoz smeća u kontejnerima planirano u iznosu od 130.000,00 kuna, od toga 18.325,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 111.675,00 kuna financirano od namjenskih primitaka;

3. Za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 80.000,00 kuna, financirano od prihoda za posebne namjene;


Program 1016 Promicanje kulture planirano u iznosu od 682.000,00 kuna, od toga:

1. Program javnih potreba u kulturi planiran u iznosu od 202.000,00 kuna financirano od općih prohoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna i 200.000,00 kuna tekuće donacije;

2. Djelatnost knjižnice planirana u iznosu od 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

3. Obiteljski radio Ivanić Grad planirano u iznosu od 250.000,00 kuna, od toga 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 170.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

4. Za sanaciju objekta stare apoteke planirano je 100.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, od toga 80.000,00 kuna financirano od pomoći i 20.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka.


Program 1017 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 151.100,00 kuna od toga:

1. Tekuće donacije za razvoj vjerskih sloboda planirano u iznosu od 35.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

2. Dot. udrugama branitelja iz Domovinskog rata i pomoć stradalima planirano u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga 1.200,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja, 38.800,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije;

3. LAG Moslavina planirano u iznosu od 6.100,00 kuna, od toga 3.100,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 3.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

4. Za WIFI4EU planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashoda za usluge;


Program 1018 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 1.025.900,00 kuna, od toga:

1. Mjera unapređenja stanovanja planirana u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

2. Razvoj infrastrukture širokopojasnog interneta planirano u iznosu od 75.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

3. Za uređenje zapuštenih privatnih parcela planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

4. Dječja igrališta – sprave planirano u iznosu od 500.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka;

5. Dekorativna javna rasvjeta planirano je 24.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

6. Sufinanciranje svjetlosne signalizacije pješačkih prijelaza planirano u iznosu 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

7. Sufinanciranje izgradnje plinske mreže planirano u iznosu 36.400,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene;

8. Studija unaprjeđenja prometa na području Općine Kloštar Ivanić planirana je u iznosu 210.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 2. PRORAČUNU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2022. GODINU
  PREUZMI:

 3. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2022. GODINU
  PREUZMI:

 4. Obrazloženje proračuna za 2022. godinu
  PREUZMI: