Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Gradište

  Kontakt podaci
  Općina Gradište
  Trg hrvatskih Velikana 5, Gradište 32273
  OIB: 30153586831
  032/841-270
  opcina-gradiste@vk.t-com.hr

Proračun za građane za 2021. godinu
Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Gradište prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.gradiste.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području cijele općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših građana. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte. Planiramo nastavak izgradnje indrustrijske zone u kojoj će biti otvorena 2 nova proizvodna pogona i time omogućiti otvaranje novih radnih mjesta.

I u 2021. godini nastavljamo s izgradnjom vodovodne i kanalizacijske mreže, izgradnjom pješačkih staza, prometnica i parkirališta, uređenjem poljskih puteva i održavanjem javne rasvjete i javnih površina.

Također, i ove godine planiramo ulagati u razvoj ekološke poljoprivredne proizvodnje. 

U planu nam je početak radova na uređenju Trga hrvatskih velikana. To je jedan od značajnih projekata koji želimo realizirati tijekom 2021. godine. 

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje u našu budućnosti, s toga smo dio sredstava izdvojili  za stipendiranje studenata, sufinanciranje nabave školskih knjiga i škole plivanja, a učenicima srednjih škola sufinanciramo trošak prijevoza u školu. Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i zbog toga im želimo pomoći u njihovom daljnjem školovanju, potaknuti ih na još veće zalaganje  i nagraditi njihov trud i uspjeh.

Demografskim mjerama na području Općine Gradište nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjeti za potrebiti demografski rast. Želim da naša Općina bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike. Za naše najmlađe stanovnike planiramo otvorenje i početak rada novoizgrađenog vrtića u kojem će imati sve potrebno kako bi se kroz igru i zabavu pripremali za školu. sufinanciramo boravak djece koja pohađaju vrtić i isplaćujemo jednokratnu novčanu pomoć roditeljima novorođene djece u iznosu od 2.000,00 kuna.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo isplatu jednokratnih novčanih pomoći kako bismo im na neki način pomogli i olakšali stanovanje. 

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Gradište da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.


Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini.

Kako bismo još poboljšali našu Općinu, vaše prijedloge i sugestije možete dostaviti putem projekta ''Proračun za građane'' – Sudjeluj u proračunu.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 15.11.2020. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan prijedlog proračun za 2021. godinu


 Proračun Općine Gradište za 2021. godinu možete pronaći OVDJE.


Vaš Načelnik!Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine  Gradište za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Gradište za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Gradište koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Gradište kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Prijedlog Proračuna Općine Gradište možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

 Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 12.152.000,00 kn 97,79 %
> Prihodi od poreza 4.195.000,00 kn 33,76 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 7.056.000,00 kn 56,78 %
> Prihodi od imovine 251.000,00 kn 2,02 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 650.000,00 kn 5,23 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 275.000,00 kn 2,21 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 260.000,00 kn 2,09 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 kn 0,12 %
UKUPNO 12.427.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Gradište za 2021. godinu planirani su u iznosu od 12.427.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Gradište za 2021. godinu planirani su u iznosu od 12.152.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.195.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 4.000.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 180.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 15.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 7.056.000,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna 6.936.000,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 120.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 251.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 1.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 250.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 650.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 150.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 100.000,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 400.000,00 kuna;


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 275.000,00 kuna, od roga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 260.000.00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 15.000.00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 4.457.000,00 kn 35,87 %
> Rashodi za zaposlene 866.000,00 kn 6,97 %
> Materijalni rashodi 1.383.000,00 kn 11,13 %
> Financijski rashodi 35.000,00 kn 0,28 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 547.000,00 kn 4,40 %
> Ostali rashodi 1.626.000,00 kn 13,08 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.970.000,00 kn 64,13 %
UKUPNO 12.427.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Gradište za 2021. godinu planirani su u iznosu od 12.427.000,00 kuna


Rashodi poslovanja 


Rashodi poslovanja Općine Gradište za 2021. godinu planirani u iznosu od 4.557.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 866.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 710.000,00 kuna (sa javnim radovima), ostali rashodi za zaposlene 45.000,00 kuna i doprinosi na plaće 111.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.383.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 65.000,0 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 606.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 460.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 57.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 195.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 35.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 20.000,00 kuna i za ostale financijske rashode 15.000,00 kuna;

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 547.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.626.000,00 kuna za tekuće donacije


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 7.970.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 400.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 7.570.000,00 kuna, od toga, građevinski objekti 7.180.000,00 kuna, postrojenje i oprema 370.000,00 kuna i nematerijalna imovina 70.000,00 kuna


RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 117.000,00 KUNA


Program 1001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 117.000,00 kuna, od toga:


1. Sredstva za rad općinskog vijeća i radnih tijela planirana u iznosu od 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za potporu radu političkom strankama planirano je 17.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za naknade članovima povjerenstava i biračkih odbora planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 12.310.000,00 KUNA

GLAVA 01 URED NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 8.059.000,00 KUNA


Program 1002 Priprema, donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela planirano u iznosu od 405.000,00 kuna

1. Za rad ureda načelnika planirano je 335.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 203.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 170.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 kuna i doprinosi na plaće 28.000,00 kuna 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 132.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 20.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 57.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna

2. Za dokumente prostornog uređenja planirano je 70.00,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1004 razvoj poljoprivrede i gospodarstva planirano u iznosu od 440.000,00 kuna

1. Za projekt provođenja ekološke proizvodnje planirano je 40.00,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

2. Za uređenje poljskih puteva i održavanje melioracijske odvodnje planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 


Program 1005 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 7.000.000,00 kuna

1. Za izgradnju pješačkih staza planirano 285.000,00kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

2. Za izgradnju prometnica i parkirališta planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

3. Za uređenje Trga hrvatskih velikana planirano je 6.000.000,00kuna financirano od fondova EU za građevinske objekte

4. Za izgradnju kanalizacijske i vodovodne mreže planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

5. Za javnu rasvjetu planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

6. Za industrijsku zonu Ambarine planirano je 165.000,00 kuna financirano od fondova EU za građevinske objekte


Program 1006 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 924.000,00 kuna

1. Za sredstva za rad knjižnice planirano je 94.000,000 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za kupovinu zemljišta planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

3. Za Multikulturni centar planirano je 30.000,00 kuna financirano od Fondova EU za građevinske objekte

4. Za KUD Seljačka Sloga Gradište i ostale udruge u kulturi planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za sredstva za rad ostalih udruga planirano je 330.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1010 Program javnih potreba u obrazovanju planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za financiranje klima uređaja u dvorani O.Š. planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Program 1011 Program pomoći vjerskim organizacijama planirano u iznosu od 20.000,00 kuna 

Za pomoći vjerskim organizacijama planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Program 1012 Načelnik planirano u iznosu od 30.000,00 kuna 

1. Za  Obilježavanje godišnjica i blagdana planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za tekuće donacije udrugama, građanima planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

 

GLAVA 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 4.251.000,00 KUNA


Program 1002 Priprema, donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela planirano u iznosu od 789.000,00 kuna

1. Za Jedinstveni upravni odjel planirano je 759.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu 523.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 420.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 35.000,00 kuna i doprinosi na plaće 68.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 201.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 45.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 11.000,00 kuna, rashodi za usluge 100.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 35.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 20.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 15.000,00 kuna

2. Za nabavu dugotrajne imovine za potrebe Općine planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu


Program 1003 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša planirano u iznosu od 710.000,00 kuna

1. Za održavanje javne rasvjete planirano 140.000,00kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 110.000,00 kuna i rashodi za usluge 30.000,00 kuna

2. Za održavanje javnih površina planirano je 430.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu 140.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 120.000,00 kuna, doprinosi na plaće 15.000,00 kuna i ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 130.000,00 kuna i rashodi za usluge 70.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za postrojenje i opremu

3. Za zaštitu okoliša – odvoz kolničkog otpada planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za zaštitu okoliša – deratizacija i dezinsekcija planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

5. Za zaštitu okoliša – zbrinjavanje pasa lutalica  planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

 


Program 1007 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 400.000,00 kuna

Za javne potrebe u sportu planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 340.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 60.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1008 Program socijalne skrbi planirano u iznosu od 295.000,00 kuna

1. Za pomoć obiteljima – socijalni program planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za sufinanciranje vrtića planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nakndae građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za humanitarnu skrb i druge interese građana – Crveni križ planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1009 Program zaštite od požara planirano u iznosu od 220.000,00 kuna

1. Za osnovnu djelatnost vatrogasne zajednice planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za Civilnu zaštitu planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 10.000,00 kuna


Program 1010 Program javnih potreba u obrazovanju planirano u iznosu od 1.037.000,00 kuna

1. Za osiguranje djece O.Š. i financiranje nabave knjiga planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za sufinanciranje prijevoza učenika planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za sufinanciranje škole plivanja planirano je 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za stipendije planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za predškolsko obrazovanje – vrtić planirano je 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6. Za nabavu opreme za vrtić i udruge planirano je 250.00,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Gradište za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Gradište za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023.g.
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gradište za 2021. godinu
  PREUZMI:

 4. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gradište za 2021. godinu
  PREUZMI:

 5. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća proračuna Općine Gradište za raz. 01.01.-30.06.2021.
  PREUZMI:

 6. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća proračuna Općine Gradište za raz. 01.01.-30.06.2021..doc
  PREUZMI:

Više