Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Breznica

  Kontakt podaci
  Općina Breznica
  Bisag 23
  OIB: 59573646857
  042 616 370
   opcina.breznica@vz.htnet.hr

Proračun za građane za 2021. godinuPoštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Breznica prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.breznica.hr.


Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Brojnim komunalnim projektima na području cijele općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših građana. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture; uređenje trga, parka, dječijih igrališta, cesta, groblja, javnih površina, planiramo i nastavak izgradnje cesta, kanalizacije, vodovoda te planiramo nastavak izgradnje i rekonstrukcije javne rasvjete.

I u 2021. godini nastojimo zadržati postojeći standard financiranja javnih potreba kroz financiranje nabave radnih bilježnica i školskog pribora učenicima, sufinanciranjem prijevoza za manji broj učenika srednjih škola koji ne mogu dobiti sufinanciranje prijevoza iz drugih izvora, te dodjelu stipendija studentima u iznosu od 600 kuna mjesečno.

Demografskim mjerama na području Općine Breznica nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjete za potrebiti demografski rast. Stoga roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 2.000,00 kuna za prvo dijete, 3.000,00 kuna za drugo dijete, a za svako sljedeće dijete u iznosu većem za 1.000,00 kuna.

Sufinanciramo boravak djece u našem Dječjem vrtiću Pčelica Bisag s 900,00 mjesečno po djetetu, te financiramo i daljnje uređenje i opremanje vrtića.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo isplatu jednokratnih novčanih pomoći kako bismo im na neki način pomogli i olakšali stanovanje. 

Značajan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Breznica da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.

Dragi stanovnici, predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 10.11.2020. do 09.12.2020. godine

Savjetovanje  možete pronaći OVDJE


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Breznica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Breznica za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Breznica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Breznica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Breznica možete pronaći ovdje


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi od poslovanja 7.610.000,00 kn 1.010.020,57 € 91,03 %
> Prihodi od poreza 3.601.500,00 kn 478.001,19 € 43,08 %
> Prihodi od imovine 168.150,00 kn 22.317,34 € 2,01 %
> Pomoći iz inozemstva 2.520.000,00 kn 334.461,48 € 30,14 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 1.316.950,00 kn 174.789,30 € 15,75 %
> Kazne, upravne mjere 3.400,00 kn 451,26 € 0,04 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 50.000,00 kn 6.636,14 € 0,60 %
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina 700.000,00 kn 92.905,97 € 8,37 %
UKUPNO 8.360.000,00 kn 1.109.562,68 €
Grafika
Prihodi od poreza
Prihodi od imovine
Pomoći iz inozemstva
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi
Kazne, upravne mjere
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi i primici Općine Breznica za 2021. godinu planirani su u iznosu od 8.360.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Breznica za 2021. godinu planirani su u iznosu od 7.610.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.601.500,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak  planiran u iznosu od 3.500.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 76.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 25.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.520.000,00 kuna, od toga, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu 1.520.000,00 kuna i  pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 1.000.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 168.150,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 150,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 168.000,00 kuna 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.316.950,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 1.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.014.950,00 kuna i Komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 301.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 3.400,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine


Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina planiran u iznosu od 700.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 4.735.000,00 kn 628.442,50 € 56,64 %
> Rashodi za zaposlene 1.475.000,00 kn 195.766,14 € 17,64 %
> Materijalni rashodi 2.469.000,00 kn 327.692,61 € 29,53 %
> Financijski rashodi 10.000,00 kn 1.327,23 € 0,12 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 160.000,00 kn 21.235,65 € 1,91 %
> Naknade građanima i kućanstvima 230.000,00 kn 30.526,25 € 2,75 %
> Ostali rashodi 391.000,00 kn 51.894,62 € 4,68 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.625.000,00 kn 481.120,18 € 43,36 %
UKUPNO 8.360.000,00 kn 1.109.562,68 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi Općine Breznica za 2021. godinu planirani su u iznosu od 8.360.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Breznica za 2021. godinu planirani su u iznosu od 4.735.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.475.000,00 kuna, od toga, Plaće (bruto) planirane u iznosu od 1.240.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 110.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 125.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.469.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 87.500,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 568.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.527.200,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 286.300,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 160.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 60.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 100.000,00 kuna

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 230.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 391.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 381.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 10.000,00 kuna 


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.625.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za materijalnu imovinu

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.575.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 3.400.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirano u iznosu od 175.000,00 kuna 


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

PREDSTVANIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 155.000,00 KUNA

Program 1001 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 155.000,00 kuna

Za rad općinskog Vijeća i radnih tijela planirano je 155.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 1.464.000,00 KUNA

Program 1002 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 1.464.000,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 475.000,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 390.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 65.000,00 kuna
2. Materijalni i financijski rashodi planirani u iznosu od 909.000,00 kuna, od toga:
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 832.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 35.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 103.000,00 kuna, rashodi za usluge 590.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 103.500,00 kuna
• Financijski rashodi planirani u iznosu od 6.500,00 kuna za ostale financijske rashode
• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 60.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna
• Ostali rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za kazne, penale i naknadu štete
3. Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine planirani  80.000,00 kuna za postrojenje i opremu


KOMUNALNO – STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA PLANIRANO U IZNOSU OD 4.360.000,00 KUNA

Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture i građenje objekta planirano u iznosu od 860.000,00 kuna

1. Za održavanje građevinskih objekata planirano je 70.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna
2. Za održavanje cesta planirano je 370.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 320.000,00 kuna
3. Za održavanje javne rasvjete planirano je 180.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 130.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna
4. Za održavanje javnih površina planirano je 70.000,00 kuna za rashode za usluge
5. Za održavanje ostale komunalne infrastrukture planirano je 170.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 160.000,00 kuna

Program 1004 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekta planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

Za izgradnju i rekonstrukciju kapitalnih objekta planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

Program 1005 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 3.300.000,00 kuna

1. Za otkup zemljišta planirano je 50.000,00 kuna za materijalnu imovinu
2. Za izgradnju cesta i ostalih prometnih objekta planirano je 2.000.000,00 kuna za građevinske objekte
3. Za izgradnju kanalizacije planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte
4. Za izgradnju vodovoda planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte
5. Za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 400.000,00 kuna za građevinske objekte
6. Za izgradnju i rekonstrukciju ostalih građevinskih objekata planirano je 500.000,00 kuna za građevinske objekte
7. Za nabavu uređaja i opreme planirano je 50.000,00 kuna za postrojenje i opremu


KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI PLANIRANO U IZNOSU OD 381.000,00 KUNA

Program 1006 Razvoj kulture i znanosti planirano u iznosu od 5.000,00 kuna

Za financiranje aktivnosti kulturnih i znanstvenih udruga planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije

Program 1007 Razvoj sporta planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za financiranje aktivnosti sportskih udruga planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije

Program 1008 Razvoj udruga planirano u iznosu od 336.000,00 kuna

Za financiranje aktivnosti udruga planirano je 336.000,00 kuna za tekuće donacije


ŠKOLSTVO, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 2.000.000,00 KUNA

Program 1009 Školstvo planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za financiranje osnovnog školstva planirano je 100.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

Program 1010 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 1.650.000,00 kuna

Za financiranje predškolskog odgoja planirano je 1.650.000,00 kuna, od toga
Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 850.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 90.000,00 kuna i doprinosi na plaće 60.000,00 kuna
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 601.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 52.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 255.000,00 kuna, rashodi za usluge 266.700,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.800,00 kuna
• Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.500,00 kuna za ostale financijske rashode
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 45.000,00 kuna za postrojenja i opremu


Program 1011  Socijalna skrb planirano u iznosu od 230.000,00 kuna

Za pomoć građanima i kućanstvima planirano je 230.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Program 1012  Zdravstveno-veterinarska djelatnost planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za zdravstveno-veterinarsku zaštitu planirano je 20.000,00 za rashode za usluge


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Breznica za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Breznica za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Breznica za 2021. godinu
  PREUZMI:

 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godinu
  PREUZMI:

 5. Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01. - 31.12.2021.
  PREUZMI:

 6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2021. godinu
  PREUZMI:

 7. Konsolidirani financijski izvještaji za 2021. godinu
  PREUZMI:

 8. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01. - 31.12.
  PREUZMI:

 9. Proračun - izvršenje - račun prihoda i rashoda
  PREUZMI:

Više