Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Breznica

  Kontakt podaci
  Općina Breznica
  Bisag 23
  OIB: 59573646857
  042 616 370
   opcina.breznica@vz.htnet.hr

Proračunski vodič za građane za 2022. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Breznica prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.breznica.hr.


Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Vodič za građane“.

Kada govorimo o projektima komunalne infrastrukture koja je u malim mjestima od velikog značaja za kvalitetniji život žitelja općine, ističemo kako uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture; uređenje trga, parka, dječjih igrališta, cesta, groblja, javnih površina, planiramo i nastavak izgradnje cesta, kanalizacije, vodovoda te nastavak izgradnje i rekonstrukcije javne rasvjete.

Temelj našeg rada su obitelj, mladi i djeca, stoga nastavljamo financiranje nabave radnih bilježnica i školskog pribora učenicima, sufinanciranje prijevoza za manji broj učenika srednjih škola koji ne mogu dobiti sufinanciranje prijevoza iz drugih izvora, te osiguravamo sredstva za dodjelu stipendija studentima u iznosu od 600 kuna mjesečno.

Podizanje kvalitete života naših stanovnika prioritet je i u 2022. godini. Želim da naša Općina bude ugodno  mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike, stoga roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 2.000,00 kuna za prvo dijete, 3.000,00 kuna za drugo dijete, a za svako sljedeće dijete u iznosu većem za 1.000,00 kuna.

Sufinanciramo boravak djece u našem Dječjem vrtiću Pčelica Bisag s 900,00 kuna mjesečno za prvo, odnosno 1.100,00 kuna za drugo i svako sljedeće dijete upisano u vrtić.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo isplatu jednokratnih novčanih pomoći kako bismo im na neki način pomogli i olakšali stanovanje. 

Očuvanje tradicije i kulture naše Općine od velike nam je važnosti, pa smo i ove godine značajna sredstva izdvojili za različita kulturna i sportska događanja te rad civilnih udruga koje svojim programima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za Općinu Breznica te promiču njen položaj i ugled.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Breznica da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.

Dragi stanovnici, predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2022. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Breznica za 2022. godinu bilo je provedeno od 10.11.2021. do 09.12.2021. Više o tome možete pogledati OVDJE.


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Breznica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Breznica za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Breznica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Breznica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

• Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. U planu razvojnih programa detaljno se planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Budući da je odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana obveza donošenja strateških akata, odnosno planova razvoja i provedbenih programa, a novi Zakon o proračunu (koji je u pripremi i čije se usvajanje očekuje do kraja 2021. godine) ne predviđa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezu izrade i donošenja planova razvojnih programa, jedinice lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave nisu u obvezi uz proračun za razdoblje 2022-2024. godine donijeti plan razvojnih programa, već provedbeni program jedinice lokalne samouprave.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi od poslovanja 7.570.000,00 kn 1.004.711,66 € 92,09 %
> Prihodi od poreza 2.516.000,00 kn 333.930,59 € 30,61 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.615.000,00 kn 479.792,95 € 43,98 %
> Prihodi od imovine 173.230,00 kn 22.991,57 € 2,11 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.262.270,00 kn 167.532,02 € 15,36 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.500,00 kn 464,53 € 0,04 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 50.000,00 kn 6.636,14 € 0,61 %
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina 600.000,00 kn 79.633,69 € 7,30 %
UKUPNO 8.220.000,00 kn 1.090.981,49 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi i primici Općine Breznica za 2022. godinu planirani su u iznosu od 8.220.000,00 kuna.


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Breznica za 2022. godinu planirani su u iznosu od 7.570.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.516.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak  planiran u iznosu od 2.420.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 75.500,00 kuna i Porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 20.500,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 3.615.000,00 kuna, od toga, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu 2.615.000,00 kuna i  pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 1.000.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 173.230,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 230,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 173.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.262.270,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 300,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.039.970,00 kuna i Komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 222.000,00 kuna;

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 3.500,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine-prirodna bogatstva.


Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina planiran je u iznosu od 600.000,00 kuna.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 5.515.000,00 kn 731.966,29 € 67,09 %
> Rashodi za zaposlene 1.647.000,00 kn 218.594,47 € 20,04 %
> Materijalni rashodi 2.729.300,00 kn 362.240,36 € 33,20 %
> Financijski rashodi 9.700,00 kn 1.287,41 € 0,12 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 410.000,00 kn 54.416,35 € 4,99 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 270.000,00 kn 35.835,16 € 3,28 %
> Ostali rashodi 449.000,00 kn 59.592,54 € 5,46 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.705.000,00 kn 359.015,20 € 32,91 %
UKUPNO 8.220.000,00 kn 1.090.981,49 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Općine Breznica za 2022. godinu planirani su u iznosu od 8.220.000,00 kuna.


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Breznica za 2022. godinu planirani su u iznosu od 5.515.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.647.000,00 kuna, od toga, Plaće (bruto) planirane u iznosu od 1.350.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 117.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 180.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.729.300,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 98.500,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 687.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.775.200,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 168.600,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 9.700,00 kuna;

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 410.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 310.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 100.000,00 kuna;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 270.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 449.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 339.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 10.000,00 kuna  i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 100.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.705.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 510.000,00 kuna za materijalnu imovinu;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.195.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 2.100.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirano u iznosu od 95.000,00 kuna .


PREDSTVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 25.000,00 KUNA


Program 1001 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 25.000,00 kuna

Za rad općinskog Vijeća i radnih tijela planirano je 25.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 1.504.000,00 KUNA


Program 1002 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 1.504.000,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 512.000,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 420.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 22.000,00 kuna i doprinosi na plaće 70.000,00 kuna;

2. Materijalni i financijski rashodi planirani u iznosu od 942.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 915.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 36.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 133.000,00 kuna, rashodi za usluge 627.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 119.000,00 kuna;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 6.500,00 kuna za ostale financijske rashode;

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 10.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna;

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za kazne, penale i naknadu štete.

3. Za kapitalna ulaganja u opremu i ostalu imovinu planirano je 50.000,00 kuna za postrojenje i opremu.


KOMUNALNO – STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA PLANIRANO U IZNOSU OD 4.072.000,00 KUNA


Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture i građenje objekta planirano u iznosu od 1.052.000,00 kuna

1. Za održavanje građevinskih objekata planirano je 70.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna;

2. Za održavanje cesta planirano je 500.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 400.000,00 kuna;

3. Za održavanje javne rasvjete planirano je 180.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 130.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna;

4. Za održavanje javnih površina planirano je 80.000,00 kuna za rashode za usluge;

5. Za održavanje ostale komunalne infrastrukture planirano je 222.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 212.000,00 kuna.


Program 1004 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekta planirano u iznosu od 110.000,00 kuna

Za izgradnju i rekonstrukciju kapitalnih objekta planirano je 110.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 1005 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.910.000,00 kuna

1. Za otkup zemljišta planirano je 510.000,00 kuna za materijalnu imovinu;

2. Za izgradnju cesta i ostalih prometnih objekta planirano je 1.300.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 300.000,00 kuna i za građevinske objekte 1.000.000,00 kuna;

3. Za izgradnju kanalizacije planirano je 20.000,00 kuna za građevinske objekte;

4. Za izgradnju vodovoda planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte;

5. Za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 450.000,00 kuna za građevinske objekte;

6. Za izgradnju i rekonstrukciju ostalih građevinskih objekata planirano je 520.000,00 kuna za građevinske objekte;

7. Za nabavu uređaja i opreme planirano je 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu.


KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI PLANIRANO U IZNOSU OD 339.000,00 KUNA


Program 1006 Razvoj kulture i znanosti planirano u iznosu od 5.000,00 kuna

Za financiranje aktivnosti kulturnih i znanstvenih udruga planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije.


Program 1007 Razvoj sporta planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za financiranje aktivnosti sportskih udruga planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije.


Program 1008 Razvoj udruga planirano u iznosu od 294.000,00 kuna

Za financiranje aktivnosti udruga planirano je 294.000,00 kuna za tekuće donacije.


ŠKOLSTVO, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 2.280.000,00 KUNA


Program 1009 Školstvo planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za financiranje osnovnog školstva planirano je 100.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.


Program 1010 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 1.900.000,00 kuna


Za financiranje predškolskog odgoja planirano je 1.900.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.135.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 930.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 95.000,00 kuna i doprinosi na plaće 110.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 716.800,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 62.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 294.000,00 kuna, rashodi za usluge 366.200,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.600,00 kuna;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.200,00 kuna za ostale financijske rashode;

• Naknade građanima u kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirani u iznosu od 10.000,00 kuna;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 35.000,00 kuna za postrojenja i opremu.


Program 1011  Socijalna skrb planirano u iznosu od 260.000,00 kuna

Za pomoć građanima i kućanstvima planirano je 260.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 1012  Zdravstveno-veterinarska djelatnost planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za zdravstveno-veterinarsku zaštitu planirano je 20.000,00 za rashode za usluge.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Breznica za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Breznica za 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Breznica za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 4. Obrazloženje Proračuna Općine Breznice za 2022. godinu
  PREUZMI:

 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2022. godinu
  PREUZMI: