Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Breznica

  Kontakt podaci
  Općina Breznica
  Bisag 23
  OIB: 59573646857
  042 616 370
   opcina.breznica@vz.htnet.hr

Vodič za građane za 2023. godinu


Poštovani stanovnici,


predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Breznica prikuplja i investira sredstva. Kako bismo omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.breznica.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Vodič za građane“.

Svake godine ulažemo u poboljšanje kvalitete života naših stanovnika, s toga i ove godine imamo u planu velika ulaganja u komunalnu infrastrukturu kao što su izgradnja i rekonstrukcija cesta, izgradnja vodovoda, održavanje javne rasvjete, održavanje javnih površina, izgradnja biciklističko pješačkih staza, uređenje groblja, uređenje parka i trga te dječjih i sportskih igrališta.

Kako bi pomogli mladima u daljnjem obrazovanju, studentima dodjeljujemo stipendije u iznosu od 79,63 eura mjesečno. Nastavljamo financiranje nabave bilježnica i radnih bilježnica učenicima osnovnih škola.

S demografskim mjerama nastavljamo i u 2023. godini. Želimo da naša Općina bude ugodno  mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike, stoga roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 265,44 eura za prvo dijete, 398,17 eura za drugo dijete, a za svako sljedeće dijete u iznosu većem za 132,72 eura.

Sufinanciramo boravak djece u našem Dječjem vrtiću Pčelica Bisag s 119,45 eura mjesečno za prvo, odnosno 145,99 eura za drugo i svako sljedeće dijete upisano u vrtić.

Obiteljima i kućanstvima slabijeg imovinskom stanja osigurali smo isplatu jednokratnih novčanih pomoći i pomoći za troškove stanovanja.

Vrlo je važno baviti se sportom i brinuti se o zdravlju, s toga želimo potaknuti što više građana na aktivan život pa smo dio sredstava izdvojili za izgradnju dječjih igrališta i sportskih terena, te financiramo aktivnosti sportskih udruga.

Očuvanje tradicije i kulture naše Općine od velike nam je važnosti, pa smo i ove godine značajna sredstva izdvojili za udruge koje nas predstavljaju te za različita kulturna događanja.


Dragi stanovnici, predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2023. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 11.12.2022. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir, na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan prijedlog proračuna za 2023. godinu.


Vaš Načelnik!Savjetovanje za prijedlog proračuna za 2023. godinu možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Breznica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Breznica za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Breznica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Breznica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:

1.Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2.Poseban dio proračuna sačinjava:

• Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi od poslovanja 1.561.300,00 kn 207.220,12 € 90,18 %
> Prihodi od poreza 442.700,00 kn 58.756,39 € 25,57 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 881.599,00 kn 117.008,30 € 50,92 %
> Prihodi od imovine 25.504,00 kn 3.384,96 € 1,47 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 206.547,00 kn 27.413,50 € 11,93 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima 200,00 kn 26,54 € 0,01 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 4.750,00 kn 630,43 € 0,27 %
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina 150.000,00 kn 19.908,42 € 8,66 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovin 20.000,00 kn 2.654,46 € 1,16 %
> Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodna bogatstva 10.000,00 kn 1.327,23 € 0,58 %
> prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 kn 1.327,23 € 0,58 %
UKUPNO 1.731.300,00 kn 229.783,00 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina
Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodna bogatstva
prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Breznica za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.731.300,00 eura.

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Breznica za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.561.300,00 eura, a čine ih:

1.Prihodi od poreza planirani u iznosu od 442.700,00 eura, od toga Porez i prirez na dohodak  planiran u iznosu od 425.500,00 eura, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 13.600,00 eura i Porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 3.600,00 eura;

2.Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 881.599,00 eura, od toga, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu 441.000,00 eura i  pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 440.599,00 eura;

3.Prihodi od imovine planirani u iznosu od 25.504,00 eura, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 4,00 eura i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 25.500,00 eura;

4.Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 206.547,00 eura, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 47,00 eura, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 169.400,00 eura i Komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 37.100,00 eura;

5.Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima planirani u iznosu od 200,00 eura

6.Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 4.750,00 eura.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 20.000,00 eura, a čine ih Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodna bogatstva planirani u iznosu od 10.000,00 eura i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 eura


Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina planiran je u iznosu od 150.000,00 eura


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 874.300,00 kn 116.039,55 € 50,50 %
> Rashodi za zaposlene 277.375,00 kn 36.813,99 € 16,02 %
> Materijalni rashodi 465.425,00 kn 61.772,51 € 26,88 %
> Financijski rashodi 2.150,00 kn 285,35 € 0,12 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 36.000,00 kn 4.778,02 € 2,08 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 36.000,00 kn 4.778,02 € 2,08 %
> Ostali rashodi 57.350,00 kn 7.611,65 € 3,31 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 809.000,00 kn 107.372,75 € 46,73 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 kn 1.327,23 € 0,58 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 799.000,00 kn 106.045,52 € 46,15 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 48.000,00 kn 6.370,69 € 2,77 %
UKUPNO 1.731.300,00 kn 229.783,00 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi Općine Breznica za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.731.300,00 eura.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Breznica za 2023. godinu planirani su u iznosu od 874.300,00  eura, a čine ih:

1.Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 277.375,00 eura, od toga, Plaće (bruto) planirane u iznosu od 225.000,00 eura, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od  23.000,00 eura i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 29.375,00  eura;

2.Materijalni rashodi planirani u iznosu od 465.425,00 eura, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 24.750,00 eura, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 99.850,00 eura, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 313.630,00 eura i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 27.195,00 eura;

3.Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.150,00 eura;

4.Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 36.000,00 eura, od toga pomoći unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 21.000,00 eura i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 15.000,00 eura;

5.Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 36.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6.Ostali rashodi planirani u iznosu od 57.350,00 eura, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 39.350,00 eura, kazne, penali i naknade štete 3.000,00 eura  i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 15.000,00 eura.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 809.000,00 eura, a čine ih:

1.Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 eura za materijalnu imovinu;

2.Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 799.000,00 eura, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 775.000,00 eura, Postrojenja i oprema planirano u iznosu od 20.000,00 eura te nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 4.000,00 eura


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 48.000,00 eura za otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna.

.


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

PREDSTVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 51.500,00 EURA

Program 1001 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 51.500,00 eura

Za rad općinskog Vijeća i radnih tijela planirano je 3.500,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja.

Za otplatu kredita i zajmova planirano je 48.000,00 eura za otplate glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 244.650,00 eura

Program 1002 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 244.650,00 eura

1.Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 92.375,00 eura, od toga Plaće (bruto) 75.00,00 eura, ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 eura i doprinosi na plaće 12.375,00 eura;

2.Materijalni i financijski rashodi planirani u iznosu od 138.775,00 eura, od toga:

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 133.425,00 eura, od toga naknade troškova zaposlenima 6.450,00 eura, rashodi za materijal i energiju 26.000,00 eura, rashodi za usluge 81.600,00 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.375,00 eura;

•Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.350,00 eura za ostale financijske rashode;

•Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.000,00 eura za pomoći unutar općeg proračuna;

•Ostali rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 eura za kazne, penale i naknadu štete.

3.Za kapitalna ulaganja u opremu i ostalu imovinu planirano je 13.500,00 eura za postrojenje i opremu.


KOMUNALNO – STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.052.000,00 EURA

Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture i građenje objekta planirano u iznosu od 227.000,00 eura

1.Za održavanje građevinskih objekata planirano je 11.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 3.000,00 eura i rashodi za usluge 8.000,00 eura;

2.Za održavanje cesta planirano je 130.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 eura i rashodi za usluge 120.000,00 eura;

3.Za održavanje javne rasvjete planirano je 25.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 eura i rashodi za usluge 5.000,00 eura;

4.Za održavanje javnih površina planirano je 15.000,00 eura za rashode za usluge;

5.Za održavanje ostale komunalne infrastrukture planirano je 46.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 eura i rashodi za usluge 45.000,00 eura.


Program 1004 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekta planirano u iznosu od 475.000,00 eura

Za izgradnju i rekonstrukciju kapitalnih objekta planirano je 475.000,00 eura za građevinske objekte.


Program 1005 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 350.000,00 eura

1.Za otkup zemljišta planirano je 10.000,00 eura za materijalnu imovinu;

2.Za izgradnju cesta i ostalih prometnih objekta planirano je 200.000,00 eura (izgradnja cesta 130.000,00 eura, izgradnja biciklističko pješačkih staza 50.000,00 eura i kapitalne pomoći 20.000,00 eura);

3.Za izgradnju kanalizacije planirano je 10.000,00 eura za građevinske objekte;

4.Za izgradnju vodovoda planirano je 15.000,00 eura za građevinske objekte;

5.Za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 30.000,00 eura za građevinske objekte;

6.Za izgradnju i rekonstrukciju ostalih građevinskih objekata planirano je 80.000,00 eura za građevinske objekte (uređenje groblja 10.000,00 eura, uređenje trga i parka 10.000,00 eura i izgradnja dječjih igrališta i sportskih terena 60.000,00 eura);

7.Za nabavu uređaja i opreme planirano je 5.000,00 eura za postrojenje i opremu.


KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI PLANIRANO U IZNOSU OD 39.350,00 EURA

Program 1006 Razvoj kulture i znanosti planirano u iznosu od 1.000,00 eura

Za financiranje aktivnosti kulturnih i znanstvenih udruga planirano je 1.000,00 eura za tekuće donacije.


Program 1007 Razvoj sporta planirano u iznosu od 6.000,00 eura

Za financiranje aktivnosti sportskih udruga planirano je 6.000,00 eura za tekuće donacije.


Program 1008 Razvoj udruga planirano u iznosu od 32.350,00 eura

Za financiranje aktivnosti udruga planirano je 32.350,00  eura za tekuće donacije (Političke stranke 1.200,00 eura, vatrogastvo 13.500,00 eura, Crveni križ 1.950,00 eura, Civilna zaštita 700,00 eura i ostale donacije 15.000,00 eura).


ŠKOLSTVO, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 53.000,00 EURA

Program 1009 Školstvo planirano u iznosu od 15.000,00 eura

Za financiranje osnovnog školstva planirano je 100.000,00 eura za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.


DJEČJI VRTIĆ PČELICA

Program 1010 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 290.800,00 eura

Za financiranje predškolskog odgoja planirano je 290.800,00 eura, od toga:

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 185.000,00 eura, od toga plaće (bruto) 150.000,00 eura, ostali rashodi za zaposlene 18.000,00 eura i doprinosi na plaće 17.000,00 eura;

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 98.500,00 eura, od toga naknade troškova zaposlenima 18.300,00 eura, rashodi za materijal i energiju 39.850,00 eura, rashodi za usluge 36.030,00 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.320,00 eura;

•Financijski rashodi planirani u iznosu od 800,00 eura za ostale financijske rashode;

•Naknade građanima u kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirani u iznosu od 1.000,00 eura;

•Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.500,00 eura za postrojenja i opremu.


SOCIJALNA SKRB

Program 1011  Socijalna skrb planirano u iznosu od 35.000,00 eura

Za pomoć građanima i kućanstvima planirano je 35.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 1012  Zdravstveno-veterinarska djelatnost planirano u iznosu od 3.000,00 eura

Za zdravstveno-veterinarsku zaštitu planirano je 3.000,00 za rashode za usluge.

Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Breznica za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju Proračuna za 2023.godinu
  PREUZMI:

 4. Obrazloženje Proračuna Općine Breznica za 2023.godinu
  PREUZMI:

 5. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Breznica za 2023.godinu
  PREUZMI:

 6. Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Breznica za 2023.godinu
  PREUZMI:

 7. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2023.godinu
  PREUZMI:

 8. Vodič za građane - Općina Breznica 2023.godina
  PREUZMI:

 9. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Breznica za 2023. godinu
  PREUZMI:

Više