Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Mali Bukovec

  Kontakt podaci
  Općina Mali Bukovec
  Pavleka Miškine 14, 42231 Mali Bukovec
  OIB: 26328529354
  042 843 143
  opcina@mali-bukovec.hrProračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 15.175.000,00 kn 95,74 %
> Prihodi od poreza 668.000,00 kn 4,21 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekta unutar općeg proračuna 13.320.000,00 kn 84,04 %
> Prihodi od imovine 327.000,00 kn 2,06 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 445.000,00 kn 2,81 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 30.000,00 kn 0,19 %
> Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO - a 383.000,00 kn 2,42 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.000,00 kn 0,01 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 675.000,00 kn 4,26 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 600.000,00 kn 3,79 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 75.000,00 kn 0,47 %
UKUPNO 15.850.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekta unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO - a
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 3.741.000,00 kn 23,60 %
> Rashodi za zaposlene 823.500,00 kn 5,20 %
> Materijalni rashodi 1.781.500,00 kn 11,24 %
> Financijski rashodi 141.000,00 kn 0,89 %
> Subvencije 70.000,00 kn 0,44 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 400.000,00 kn 2,52 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja u druge naknade 193.000,00 kn 1,22 %
> Ostali rashodi 332.000,00 kn 2,09 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.109.000,00 kn 76,40 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 120.000,00 kn 0,76 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.809.000,00 kn 74,50 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 180.000,00 kn 1,14 %
UKUPNO 15.850.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja u druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti