Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Mali Bukovec

  Kontakt podaci
  Općina Mali Bukovec
  Pavleka Miškine 14, 42231 Mali Bukovec
  OIB: 26328529354
  042 843 143
  opcina@mali-bukovec.hrProračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 16.830.000,00 kn 99,00 %
> Prihodi od poreza 3.435.000,00 kn 20,21 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 12.100.000,00 kn 71,18 %
> Prihodi od imovine 683.500,00 kn 4,02 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 546.500,00 kn 3,21 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 63.000,00 kn 0,37 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.000,00 kn 0,01 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 170.000,00 kn 1,00 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 kn 0,41 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kn 0,59 %
UKUPNO 17.000.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 4.687.000,00 kn 27,57 %
> Rashodi za zaposlene 932.000,00 kn 5,48 %
> Materijalni rashodi 2.476.000,00 kn 14,56 %
> Financijski rashodi 61.000,00 kn 0,36 %
> Subvencije 75.000,00 kn 0,44 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 200.000,00 kn 1,18 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 273.000,00 kn 1,61 %
> Ostali rashodi 670.000,00 kn 3,94 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.313.000,00 kn 72,43 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 kn 2,35 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.263.000,00 kn 66,25 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 650.000,00 kn 3,82 %
UKUPNO 17.000.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti