Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Mali Bukovec

  Kontakt podaci
  Općina Mali Bukovec
  Pavleka Miškine 14, 42231 Mali Bukovec
  OIB: 26328529354
  042 843 143
  opcina@mali-bukovec.hr

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Mali Bukovec prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr tena našoj službenoj stranici www.mali-bukovec.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca planiramo za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i puteva, izgradnju i rekonstrukciju trgova, parkova, nogostupa i biciklističkih staza, održavanje javne rasvjete, dječjih igrališta, zelenih površina i groblja. 

U planu nam je rekonstrukcija Društvenog doma Sveti Petar te ishođenje Građevinske dozvole za izgradnju novog Društvenog doma Mali Bukovec, po prvi puta nakon uvođenja asfalta u naša naselja urediti ćemo centar naselja Mali Bukovec. Za sve te projekte već početkom godine odobreno nam je 10 milijuna kuna. U planu imamo rekonstruirati i Zdravstvenu stanicu (Ambulantu) da bismo dobili prostor za dentalnu ordinaciju. 

Kako bismo pomogli u školovanju naših osnovnoškolaca u potpunosti financiramo prijevoz učenicima te sa 40 kn/mj. troškove školske kuhinje i ostale školske aktivnosti. 

Roditeljima novorođene djece dajemo jednokratne novčane naknade u cilju povećanja broja djece u našoj Općini, što ćemo krajem ove godine pokušati višestruko povećati. 

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo naknade za troškove stanovanja.

Radi očuvanja tradicije i kulture, dobar dio novca iz proračuna izdvajamo za naše udruge koje nas predstavljaju, kao i za ostale udruge koje djeluju na području naše Općine, a kojih je preko 20-tak. 

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2018. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Mali Bukovec za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

Proračun možete pronaći ovdje.

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Mali Bukovec za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Mali Bukovec koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Mali Bukovec kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:
• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 
• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 
Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:
plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

3. Plan razvojnih programa
Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja

Proračunski korisnici:
Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 
Proračunski korisnik Općine Mali Bukovec je: Dječji vrtić „Krijesnica“

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Općinskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 16.830.000,00 kn 99,00 %
> Prihodi od poreza 3.435.000,00 kn 20,21 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 12.100.000,00 kn 71,18 %
> Prihodi od imovine 683.500,00 kn 4,02 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 546.500,00 kn 3,21 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 63.000,00 kn 0,37 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.000,00 kn 0,01 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 170.000,00 kn 1,00 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 kn 0,41 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kn 0,59 %
UKUPNO 17.000.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Mali Bukovec za 2018. godinu planirani su u iznosu od 17.000.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Mali Bukovec za 2018. godinu planirani su u iznosu od 16.830.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.435.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.171.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 184.000,00 kuna, Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 65.000,00 kuna i ostali prihodi od poreza planirani u iznosu od 15.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 12.100.000,00 kuna, od toga Pomoći iz proračuna 3.320.000,00 kuna, Pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.120.000,00 kuna, Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 160.000,00 kuna i Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU 7.500.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 683.500,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 5.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 678.500,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 546.500,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 12.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 239.500,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 295.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 63.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 2.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 170.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 70.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 100.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 4.687.000,00 kn 27,57 %
> Rashodi za zaposlene 932.000,00 kn 5,48 %
> Materijalni rashodi 2.476.000,00 kn 14,56 %
> Financijski rashodi 61.000,00 kn 0,36 %
> Subvencije 75.000,00 kn 0,44 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 200.000,00 kn 1,18 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 273.000,00 kn 1,61 %
> Ostali rashodi 670.000,00 kn 3,94 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.313.000,00 kn 72,43 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 kn 2,35 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.263.000,00 kn 66,25 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 650.000,00 kn 3,82 %
UKUPNO 17.000.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Mali Bukovec za 2018. godinu planirani su u iznosu od 17.000.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Mali Bukovec za 2018. godinu, planirani su u iznosu od 4.687.000,00 kuna, a čine ih rashodi Općine Mali Bukovec i njezinog proračunskog korisnika Dječjeg vrtića „Krijesnica“ kako slijedi: 


1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 932.000,00 od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 780.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 30.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 122.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.476.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 69.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 554.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.421.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 432.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 61.000,00 kuna za Ostale financijske rashode 

4. Subvencije planirane u iznosu od 75.000,00 kuna za Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg planirane u iznosu od 200.000,00 kuna za kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 273.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 670.000,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 433.000,00 kuna, kapitalne donacije 230.000,00 kuna, Kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 5.000,00 kuna i kapitalne pomoći 2.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 12.313.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 400.000,00 kuna za materijalnu imovina-prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 11.263.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 11.015.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 161.000,00 kuna, Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirano u iznosu od 7.000,00 kuna i Nematerijalna proizvedena imovina planirano u iznosu od 80.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 650.000,00 kuna, od toga Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana u iznosu od 400.000,00 kuna i Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu planirana u iznosu od 250.000,00 kuna


ZA OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKOG NAČELNIKA PLANIRANO JE IZDVOJITI 628.000,00 KUNA


Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 628.000,00 kuna

1. Za rad predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 323.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za promidžbu i informiranje građana planirano je 305.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za materijal i energiju


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 16.372.000,00 KUNA


Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 864.000,00 kuna

Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 864.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 462.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 380.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna i doprinosi na plaću 67.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 337.000,00 kuna, od toga od toga naknade troškova zaposlenima 39.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 39.000,00 kuna, rashodi za usluge 199.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 kuna

• Financijski  rashodi planirani u iznosu od 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za ostale financijske rashode

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete


Program 1001 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 865.000,00 kuna

1. Za održavanje objekata i nekretnina planirano je 190.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 25.000,00 kuna i rashodi za usluge 165.000,00 kuna

2. Za podmirenje troškova energenata u objektima Općine planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 70.000,00 kuna i rashodi za usluge 10.000,00 kuna

3. Za rekonstrukcije i dodatna ulaganja na objektima planirano je 235.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 35.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 kuna

4. Za opremanje poslovnih prostora u vlasništvu Općine planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga građevinski objekti 15.000,00 kuna, postrojenje i oprema 40.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna

5. Za rekonstrukcije i dodatna ulaganja na zemljištu planirano je 285.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 35.000,00 kuna i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 250.000,00 kuna


Program 1002 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 314.000,00 kuna

1. Za održavanje cesta planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna, a rashodi za usluge 80.000,00 kuna. 

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna

3. Za održavanje groblja i objekata na groblju planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 15.000,00 kuna

4. Za održavanje dječjih igrališta planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i rashodi za postrojenja i opremu 35.000,00 kuna

5. Za održavanje javnih površina planirano je 62.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna ,rashodi za usluge 12.000,00 kuna i postrojenje i oprema 20.000,00 kuna

6. Za nabavu i održavanje opreme i vozila planirano je 22.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 7.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna i postrojenje i oprema 11.000,00 kuna


Program 1003 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 121.000,00 kuna

1. Za odvoz i zbrinjavanje otpada planirano je 23.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna

2. Za razvoj sustava gospodarenja otpadom planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i postrojenje i oprema 10.000,00 kuna

3. Za veterinarsko – higijeničarske polove planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za provođenje DDD mjera planirano je 53.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1004 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planirano je u iznosu od 122.000,00 kuna

1. Za izgradnju i rekonstrukciju objekata vodoopskrbe planirano je 1.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći

2. Za održavanje kanala za odvodnju oborinskih voda planirano je 120.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 40.000,00 kuna i rashodi za usluge 80.000,00 kuna

3. Za izgradnju sustava kanalizacije i pročistača planirano je 1.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći


Program 1005 Potpora u poljoprivredi planirano u iznosu od 152.000,00 kuna

1. Za subvencije, pomoći i naknade poljoprivrednicima planirano je 52.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.000,00 kuna

2. Za održavanje poljoprivrednih površina planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge


Program 10106 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 25.000,00 kuna

Za potpore u obrtničkom i poduzetničkom sektoru planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


Program 1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 95.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje školske kuhinje planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za povećanje knjižnog fonda knjižnice planirano je 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

3. Za sufinanciranje ostalih školskih aktivnosti planirano je 18.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 kuna i tekuće donacije 8.000,00 kuna

4. Za sufinanciranje prijevoza učenika planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1008 Visoko obrazovanje planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za novčane naknade studentima planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1009 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 350.000,00 kuna

1. Za redovan rad sportskih udruga planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za pokroviteljstvo sportskih natjecanja planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za ostale potrebe u sportu planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za održavanje sportskih objekta planirano je 215.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga postrojenje i oprema 15.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 kuna


Program 1010 Pomicanje kulture planirano u iznosu od 25.000,00 kuna

1. Za obnovu objekata kulture planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za pokroviteljstvo kulturnih događaja planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1011 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 155.000,00 kuna

1. Za rad političkih stranaka planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za rad organizacije civilnog društva planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna i tekuće donacije 60.000,00 kuna

3. Za rad humanitarnih organizacija planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za rad zdravstvenih neprofitnih organizacija planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za kapitalne donacije organizacijama civilnog društva planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije


Program 1012 Socijalna skrb i mjere demografske obnove planirano u iznosu od 141.000,00 kuna

1. Za pomoć i njegu u kući planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za podmirenje troškova stanovanja planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za pomoć obiteljima i pojedincima planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za darove djeci povodom blagdana planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za potpore roditeljima novorođene djece planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za mjere poticanja stanogradnje planirano je 1.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1013 Organiziranje i provođenje zaštite spašavanja planirano je 395.000,00 kuna

1. Za zaštitu od požara planirano je 370.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna, tekuće donacije 150.000,00 kuna i kapitalne donacije 210.000,00 kuna

2. Za civilnu zaštitu planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, tekuće donacije 10.000,00 kuna i postrojenje i oprema 10.000,00 kuna


Program 1014 Razvoj sigurnosti i prometa planirano u iznosu od 7.710.000,00 kuna

1. Za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta planirano je 4.150.000,00 kuna financirano od pomoći EU, od toga rashodi za usluge 150.000,00 kuna i građevinski objekti 4.000.000,00 kuna

2. Za izgradnju/rekonstrukcija cesta, trgova i parkova planirano je 3.410.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 600.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna financirani od ostalih pomoći za  rashode za usluge

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 100.000,00 kuna financirane od ostalih pomoći za pomoći unutar općeg proračuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.700.000,00 kuna financirani od ostalih pomoći za građevinske objekte

3. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za izgradnju nogostupa i biciklističkih staza planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna


Program 1015 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 4.260.000,00 kuna

1. Za izradu prostorno planske dokumentacije planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za dječja igrališta planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

3. Za zemljište za uređenje i razvoj javne infrastrukture planirano je 400.000,0 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

4. Za izgradnju širokopojasne mrežne infrastrukture planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i građevinski objekti 20.000,00 kuna

5. Za izgradnju Društvenog doma Mali Bukovec planirano je 250.000,00 kuna financirano od pomoći EU za građevinske objekte

6. Za izgradnju biciklističke staze planirano je 40.000,00 kuna financirano od pomoći EU za rashode za usluge

7. Za rekonstrukciju Društvenog doma Sveti Petar planirano je 3.350.000,00 kuna, financirano od pomoći EU, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i građevinski objekti 3.300.000,00 kuna

DJEČJI VRTIĆ „KRIJESNICA“


Program 1016 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 728.000,00 kuna

1. Za redovan rad Dječjeg vrtića Krijesnica planirano je 693.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 470.000,00 kuna, od roga Plaće (bruto) 400.000,0 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna i doprinosi  na plaće 55.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 222.000,00 kuna, os toga naknade troškova zaposlenima 30.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 113.000,00 kuna, rashodi za usluge 59.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za opremanje radnog prostora Dječjeg vrtića planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i postrojenje i oprema 20.000,00 kuna

3. Za održavanje infrastrukture i okoliša Dječjeg vrtića planirano je 10.000,0 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge. 


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Plan razvojnih programa za razdoblje od 2017. do 2019.doc
  PREUZMI:

 2. Prijedlog Proračuna Općine Mali Bukovec za 2018. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Mali Bukovec za 2018.godinu
  PREUZMI:

 4. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Mali Bukovec za 2017. godinu
  PREUZMI:

 5. Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2018. godinu
  PREUZMI:

 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mali Bukovec za 2018. godinu
  PREUZMI:

Više