Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Mali Bukovec

  Kontakt podaci
  Općina Mali Bukovec
  Pavleka Miškine 14, 42231 Mali Bukovec
  OIB: 26328529354
  042 843 143
  opcina@mali-bukovec.hr

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Mali Bukovec prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.mali-bukovec.hr.

Kako bismo Vam pokazali za čega planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca planiramo za izgradnju i rekonstrukciju objekata vodoopskrbe, rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i puteva, izgradnju i rekonstrukciju trgova, parkova, nogostupa i biciklističkih staza, održavanje javne rasvjete, dječjih igrališta, javnih površina i groblja. 

U planu nam je izgradnja Društvenog doma Mali Bukovec, rekonstrukcija Društvenog doma Sveti Petar i Zdravstvene stanice Mali Bukovec.

Kako bismo pomogli u školovanju za naše studente izdvojili smo novac za stipendije, sufinanciramo prijevoz učenicima, troškove školske kuhinje i ostale školske aktivnosti. 

Dio sredstava iz proračuna planiramo izdvojiti i za opremanje dječjeg vrtića Krijesnica kako bi našim najmlađim stanovnicima osigurali ugodan boravak i igru.  

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo naknade za troškove stanovanja te pomoć u kući. Roditeljima novorođene djece dajemo jednokratne novčane naknade u cilju povećanja broja djece u našoj Općini, a povodom blagdana osigurali smo darivanje djece. 

Također, dio novca planiramo namijeniti za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.

Radi očuvanja tradicije i kulture dio novca iz proračuna izdvajamo za naše udruge koje nas predstavljaju, kao i za ostale udruge koje djeluju na području naše Općine.


Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 19.11.2018. do 08.12.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje.Vaš Načelnik!Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Mali Bukovec za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


Proračun možete pronaći ovdje.


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Mali Bukovec za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Mali Bukovec koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Mali Bukovec kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Mali Bukovec je: Dječji vrtić „Krijesnica“


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 15.730.000,00 kn 87,88 %
> Prihodi od poreza 3.389.000,00 kn 18,93 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 11.270.000,00 kn 62,96 %
> Prihodi od imovine 378.000,00 kn 2,11 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 686.000,00 kn 3,83 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 5.000,00 kn 0,03 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.000,00 kn 0,01 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 170.000,00 kn 0,95 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.000.000,00 kn 11,17 %
UKUPNO 17.900.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Mali Bukovec za 2019. godinu planirani su u iznosu od 17.900.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Mali Bukovec za 2019. godinu planirani su u iznosu od 15.730.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.389.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak 3.221.000,00 kuna, porezi na imovinu 133.000,00 kuna, porezi na robu i usluge 25.000,00 kuna i ostali prihodi od poreza 10.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 11.270.000,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna 2.120.000,00 kuna, pomoći iz izvanproračunskih korisnika 1.050.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 8.100.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 378.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 2.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 376.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima  planirani u iznosu od 686.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 4.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 477.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade 205.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 5.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 170.000,00 kuna, od toga zemljište 70.000,00 kuna i stambeni objekti 100.000,00 kunaPrimici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 2.000.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.054.000,00 kn 28,23 %
> Rashodi za zaposlene 1.034.000,00 kn 5,78 %
> Materijalni rashodi 2.656.000,00 kn 14,84 %
> Financijski rashodi 73.000,00 kn 0,41 %
> Subvencije 70.000,00 kn 0,39 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 70.000,00 kn 0,39 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 414.000,00 kn 2,31 %
> Ostali rashodi 737.000,00 kn 4,12 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.846.000,00 kn 71,77 %
UKUPNO 17.900.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Mali Bukovec za 2019. godinu planirani su u iznosu od 17.900.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Mali Bukovec za 2019. godinu planirani su u iznosu od 5.054.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.034.000,00 od toga plaće (bruto) 843.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 42.000,00 kuna i doprinosi na plaće 149.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.656.000,00 kuna, od toga nakade troškova zaposlenima 82.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 536.000,00 kuna i rashodi za usluge 1.607.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 431.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 73.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 70.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 70.000,00 kuna 

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 414.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 737.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 495.000,00 kuna,  kapitalne donacije 230.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete planirani u iznosu od 10.000,00 kuna i kapitalne pomoći 2.000,00 kunaRashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 12.846.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za zemljišta

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 11.726.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 11.400.000,00 kuna, postrojenja i oprema 199.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 7.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 120.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 620.000,00 kuna, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 520.000,00 kuna i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 100.000,00 kuna  


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


ZA OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKOG NAČELNIKA PLANIRANO JE IZDVOJITI 659.000,00 KUNA


Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 659.000,00 kuna

1. Za rad predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 344.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za promidžbu i informiranje građana planirano je 315.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


JEDINSTVNI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 17.241.000,00 KUNA


Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 912.000,00 kuna

1. Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 912.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 482.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 393.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 69.000,00 kuna 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 348.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 39.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 36.000,00 kuna, rashodi za usluge 219.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 54.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 72.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kunaProgram 1001 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 882.000,00 kuna

1. Za održavanje objekata i nekretnina planirano je 250.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna, rashodi za usluge 225.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna

2. Za podmirenje troškova energenata u objektima Općine planirano je 82.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 70.000,00 kuna i rashodi za usluge 12.000,00 kuna

3. Za rekonstrukcije i dodatna ulaganja na objektima planirano je 320.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 300.000,00 kuna

4. Za opremanje poslovnih prostora u vlasništvu Općine planirano je 110.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 20.000,00 kuna, postrojenja i oprema 70.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna

5. Za rekonstrukciju i dodatna ulaganja na zemljištu planirano je 120.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00 kuna


Program 1002 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 747.000,00 kuna

1. Za održavanje cesta planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za usluge 110.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 70.000,00 kuna

3. Za održavanje groblja i objekata na groblju planirano je 415.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i ostalih pomoći, od toga rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 kuna

4. Za održavanje dječjih igrališta planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga  rashodi za usluge 20.000,00 kuna i postrojenja i oprema 20.000,00 kuna

5. Za održavanje javnih površina planirano je 68.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 35.000,00 kuna, rashodi za usluge 13.000,00 kuna i postrojenja i oprema 20.000,00 kuna

6. Za nabavu i održavanje opreme i vozila planirano je 24.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga  rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 8.000,00 kuna i postrojenja i oprema 11.000,00 kuna


Program 1003 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 123.000,00 kuna

1. Za odvoz i zbrinjavanje otpada planirano je 18.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za usluge 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna

2. Za razvoj sustava gospodarenja otpadom planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i postrojenja i oprema 20.000,00 kuna

3. Za veterinarsko – higijeničarske poslove planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za provođenje DDD mjera planirano je 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1004 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planirano je u iznosu od 122.000,00 kuna

1. Za izgradnju i rekonstrukciju objekata vodoopskrbe planirano je 1.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći 

2. Za održavanje kanala za odvodnju oborinskih voda planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 40.000,00 kuna i rashodi za usluge 60.000,00 kuna

3. Za izgradnju sustava kanalizacije i pročistača planirano je 21.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i kapitalne pomoći 1.000,00 kuna


Program 1005 Potpora u poljoprivredi planirano u iznosu od 157.000,00 kuna

1. Za subvencije, pomoći i naknade poljoprivrednicima planirano je 57.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.000,00 kuna i tekuće donacije 5.000,00 kuna

2. Za održavanje poljoprivrednih površina planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge


Program 1006 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za potpore u obrtničkom i poduzetničkom sektoru planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


Program 1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 104.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje školske kuhinje planirano je 42.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za povećanje knjižnog fonda knjižnice planirano je 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

3. Za sufinanciranje ostalih školskih aktivnosti planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000,00 kuna i tekuće donacije 5.000,00 kuna

4. Za sufinanciranje prijevoza učenika planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1008 Visoko obrazovanje planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za novčane naknade studentima planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1009 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 385.000,00 kuna

1. Za redovan rad sportskih udruga planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka tekuće donacije 

2. Za pokroviteljstvo sportskih natjecanja planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka tekuće donacije 

3. Za otale potrebe u sportu planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade građenima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 5.000,00 kuna i tekuće donacije  5.000,00 kuna

4. Za održavanje sportskih objekta planirano je 235.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka,  od toga postrojenja i oprema 15.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 220.000,00 kuna


Program 1010 Pomicanje kulture planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

1. Za obnovu objekata kulture planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za pokroviteljstvo kulturnih događaja planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1011 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 170.000,00 kuna

1. Za rad političkih stranaka planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za rad organizacije civilnog društva planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za rad humanitarnih organizacija planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za rad zdravstvenih neprofitnih organizacija planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za kapitalne donacije organizacijama civilnog društva planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije


Program 1012 Socijalna skrb i mjere demografske obnove planirano u iznosu od 275.000,00 kuna

1. Za pomoć i njegu u kući planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za podmirenje troškova stanovanja planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za pomoć obiteljima i pojedincima planirano je 65.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za darove djeci povodom blagdana planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za potpore roditeljima novorođene djece planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za mjere poticanja stanogradnje planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1013 Organiziranje i provođenje zaštite spašavanja planirano je 395.000,00 kuna

1. Za zaštitu od požara planirano je 370.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna, tekuće donacije 150.000,00 kuna i kapitalne donacije 210.000,00 kuna

2. Za civilnu zaštitu planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, tekuće donacije 10.000,00 kuna i postrojenja i oprema 10.000,00 kuna


Program 1014 Razvoj sigurnosti i prometa planirano u iznosu od 6.680.000,00 kuna

1. Za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta planirano je 4.600.000,00 kuna financirano od pomoći EU, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna i građevinski objekti 4.500.000,00 kuna

2. Za izgradnju/rekonstrukcija cesta, trgova i parkova planirano je 1.980.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i ostalih pomoći, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna, pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 kuna i građevinski objekti 1.500.000,00 kuna

3. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za izgradnju nogostupa i biciklističkih staza planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna


Program 1015 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 5.310.000,00 kuna

1. Za izradu prostorno planske dokumentacije planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za dječja igrališta planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

3. Za zemljište za uređenje i razvoj javne infrastrukture planirano je 400.000,0 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

4. Za izgradnju širokopojasne mrežne infrastrukture planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i građevinski objekti 20.000,00 kuna

5. Za izgradnju Društvenog doma Mali Bukovec planirano je 200.000,00 kuna financirano od pomoći EU za građevinske objekte

6. Za izgradnju biciklističke staze planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći EU za rashode za usluge

7. Za rekonstrukciju Društvenog doma Sveti Petar planirano je 3.350.000,00 kuna, financirano od pomoći EU, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i građevinski objekti 3.300.000,00 kuna

8. Rekonstrukcija Zdravstvene stanice Mali Bukovec planirano u iznosu od 1.000.000,00 kuna za poslovne objekteDJEČJI VRTIĆ „KRIJESNICA“


Program 1016 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 879.000,00 kuna

1. Za redovan rad Dječjeg vrtića Krijesnica planirano je 826.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Plaće (bruto) 450.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 22.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 43.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 148.000,00 kuna, rashodi za usluge 62.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 1.000,00 kuna

2. Za opremanje radnog prostora Dječjeg vrtića planirano je 38.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i postrojenja i oprema 33.000,00 kuna

3. Za održavanje infrastrukture i okoliša Dječjeg vrtića planirano je 15.000,0 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge 


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Mali Bukovec za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Mali Bukovec za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mali Bukovec za 2018. godinu
  PREUZMI:

 4. Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. godinu
  PREUZMI:

 5. Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2018. godinu
  PREUZMI:

 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mali Bukovec za 2019. godinu
  PREUZMI:

Više