Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Mali Bukovec

  Kontakt podaci
  Općina Mali Bukovec
  Pavleka Miškine 14, 42231 Mali Bukovec
  OIB: 26328529354
  042 843 143
  opcina@mali-bukovec.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani građani,


predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano iz kojih izvora Općina Mali Bukovec prikuplja sredstva te u što ih planira investirati u naredne tri godine. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom, nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.mali-bukovec.hr.

Kako bismo Vam pokazali za koje radove, projekte i financiranja planiramo izdvojiti sredstva iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Iz Proračuna Općine Mali Bukovec za 2020. godinu vidljivo je da planiramo nastaviti s realizacijom planova za ulaganje u uređenje svih naselja na području Općine te podizanje standarda u svim segmentima. Ključni projekt proračuna za 2020. godinu je rekonstrukcija Sportske dvorane Osnovne škole Veliki Bukovec, koju će Općina Mali Bukovec provesti u suradnji s Varaždinskom županijom i Općinom Veliki Bukovec.

Nadalje, planiramo ulaganje u prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja kroz projekte izgradnje Društvenog doma Mali Bukovec, biciklističke staze te završetak rekonstrukcije i modernizacije Društvenog doma Sveti Petar i Zdravstvene stanice Mali Bukovec.

Veliki dio sredstava ulažemo u razvoj i sigurnost prometa. U protekloj godini najveći dio utrošenih sredstava odnosi se na rekonstrukciju ceste NC047 u Novom Selu Podravskom – projekt koji će se u ovoj godini dovršiti. U izgradnju i rekonstrukciju cesta, trgova i parkova planiramo uložiti 3.354.000,00 kuna u 2020. godini. Također, u sklopu ovog vida razvoja naše Općine planira se i  izgradnja javne rasvjete, nogostupa i biciklističkih staza te će se time nastojati našim stanovnicima omogućiti veću mobilnost, ali prije svega kvalitetnije i sigurnije prometovanje.

Kako bismo poboljšali demografsku sliku Općine Mali Bukovec nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjete za demografski rast, što je jedan od ciljeva i same države. Našim najmlađim članovima Općine osigurali smo sredstva za sufinanciranje dječjeg vrtića, opremanje i održavanje infrastrukture vrtića te izgradnju i održavanje dječjih igrališta. Roditeljima novorođene djece u ovoj godini također se planiraju isplatiti jednokratne novčane pomoći u iznosu od 2.000,00 kuna. 

Mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva i budućnosti, stoga učenicima osnovne škole sufinanciramo prijevoz autobusom, školski kuhinju i ostale školske aktivnosti te ulažemo i u povećanje knjižnog fonda školske knjižnice. U 2019. godini prvi puta smo sufinancirali i kupnju radnih bilježnica učenicima svih razreda osnovne škole te isto planiramo i u ovoj godini. Studentima planiramo, kao i svih dosadašnjih godina, dodijeliti jednokratne novčane naknade u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja te svim potrebitim starijim osobama sufinanciramo program pomoći i njege u kući, prema potrebi osiguravamo i jednokratne novčane pomoći, a stanovnicima koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu od strane Centra za socijalnu skrb podmirujemo i dio troškova za stanovanje.

Na području naše Općine djeluju brojne sportske, kulturne i društvene udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zbog toga zaslužuju našu financijsku pomoć, koja se planira u proračunu svake fiskalne godine, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji svojeg redovnog djelovanja i manifestacija koje održavaju.


Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 06.12.2019. do 22.12.2019. godine. Više o tome možete pogledati OVDJE


Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnik predlaže i upućuje na usvajanje Općinskom vijeću. Ovim putem želimo uključiti sve građane u sam proces donošenja proračuna na način da daju svoje prijedloge, sugestije i komentare na prijedlog proračuna koji možete pronaći ovdje.


Što je proračun?

Proračun je temeljni financijski akt pojedine jedinice lokalne samouprave, odnosno, akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane će biti prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Mali Bukovec za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Mali Bukovec koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Mali Bukovec kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u procesu donošenja Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, administrativnih pristojbi i ostali prihodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski i ostali rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja u kojem su prikazana zaduženja od kratkoročnih ili dugoročnih kredita kojima se u pravilu financiraju kapitalni projekti ili značajniji i u jednoj proračunskoj godini nepremostivi manjkovi te primici od financijske imovine i zaduživanja kojima se oni financiraju 

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


2. Posebni dio proračuna

sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih po organizacijskim jedinicama i proračunskim korisnicima, a iskazanim po propisanim proračunskim klasifikacijama te raspoređenim u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa Općine Mali Bukovec za razdoblje od 2020. do 2022. godine prikazuje ciljeve i prioritete razvoja Općine kao jedinice lokalne samouprave, na način da su oni mjerljivi te sadrže i pokazatelje ostvarenih rezultata. 

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura donošenja izmjena i dopuna Proračuna (koja se uvriježeno naziva i Rebalans proračuna) identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove ili  tijela javne vlasti kojima je jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS)  osnivač ili suosnivač. Proračunski korisnici u pravilu se najvećim dijelom financiraju iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe i slično.

Proračunski korisnik Općine Mali Bukovec je Dječji vrtić „Krijesnica“.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. U Republici Hrvatskoj se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik također je odgovoran za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna te za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja tekuće godine za narednu godinu. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže do završetka prva tri mjeseca proračunske godine te na osnovi odluke o privremenom financiranju (koja mora biti donesena do 31. prosinca) nastavlja redovno poslovanje i izvršavanje  poslova, funkcija i programa tijela JLS i njezinih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 11.060.000,00 kn 79,68 %
> Prihodi od poreza 4.443.000,00 kn 32,01 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 5.523.000,00 kn 39,79 %
> Prihodi od imovine 352.000,00 kn 2,54 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 738.000,00 kn 5,32 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 2.000,00 kn 0,01 %
> Kazne, upravne mjere i ostali rashodi 2.000,00 kn 0,01 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 170.000,00 kn 1,22 %
> Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 70.000,00 kn 0,50 %
> Prihodi od prodaje građevinskih objekata 100.000,00 kn 0,72 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.650.000,00 kn 19,09 %
> Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.650.000,00 kn 19,09 %
UKUPNO 13.880.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali rashodi
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Mali Bukovec za 2020. godinu planirani su u iznosu od 13.880.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi poslovanja Općine Mali Bukovec za 2020. godinu planirani su u iznosu od 11.060.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.443.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak 4.321.000,00 kuna, porezi na imovinu 92.000,00 kuna, porezi na robu i usluge 20.000,00 kuna i ostali prihodi od poreza 10.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 5.523.000,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna 800.000,00 kuna, pomoći iz izvanproračunskih korisnika 20.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 3.000,00 kn i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 4.700.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 352.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 2.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 350.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima  planirani u iznosu od 738.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 3.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 513.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade 222.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 2.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 170.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 70.000,00 kuna i prihodi od prodaje građevinskih objekata 100.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja 

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 2.650.000,00 kuna, a odnose se na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 6.870.000,00 kn 49,50 %
> Rashodi za zaposlene 1.210.000,00 kn 8,72 %
> Materijalni rashodi 2.378.000,00 kn 17,13 %
> Financijski rashodi 94.000,00 kn 0,68 %
> Subvencije 40.000,00 kn 0,29 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.802.000,00 kn 12,98 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 481.000,00 kn 3,47 %
> Ostali rashodi 865.000,00 kn 6,23 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.660.000,00 kn 26,37 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 kn 2,88 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.840.000,00 kn 20,46 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 420.000,00 kn 3,03 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.350.000,00 kn 24,14 %
> Izdaci za dionice i udjele u glavnici 150.000,00 kn 1,08 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.200.000,00 kn 23,05 %
UKUPNO 13.880.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Mali Bukovec za 2020. godinu planirani su u iznosu od 13.880.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Mali Bukovec za 2020. godinu planirani su u iznosu od 6.870.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.210.000,00 od toga plaće (bruto) 995.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 45.000,00 kuna i doprinosi na plaće 170.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.378.000,00 kuna, od toga nakade troškova zaposlenima 91.000,00 kn, rashodi za materijal i energiju 374.000,00 kn i rashodi za usluge 1.525.000,00 kn i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 388.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 94.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 30.000,00 kuna i ostali financijski rashodi u iznosu od 64.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 40.000,00 kuna, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.802.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 52.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.750.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 481.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 865.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 550.000,00 kn, kapitalne donacije 210.000,00 kn, kazne, penali i naknade štete planirani u iznosu od 5.000,00 kn i kapitalne pomoći u iznosu od 100.000,00 kn


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.660.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 400.000,00 kuna za kupnju zemljišta

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.840.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 2.566.000,00 kuna, postrojenja i oprema 134.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 5.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 135.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 420.000,00 kn, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 370.000,00 kuna i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 50.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 3.350.000,00 kuna, od toga izdaci za dionice i udjele u glavnici 150.000,00 kuna i Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.200.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


ZA RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA PLANIRANO JE IZDVOJITI 633.000,00 KUNA


Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 633.000,00 kuna

1. Za rad predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 468.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za promidžbu i informiranje građana planirano je 165.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


ZA RAD JEDINSTVENOG UPRAVNG ODJELA OPĆINE PLANIRANO JE IZDVOJITI 13.247.000,00 KUNA


Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 979.000,00 kuna

1. Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 979.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 550.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 445.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 kuna i doprinosi na plaće 80.000,00 kuna 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 331.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 45.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 29.000,00 kuna, rashodi za usluge 224.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 93.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna


Program 1001 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 533.000,00 kuna

1. Za održavanje objekata i nekretnina planirano je 141.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 15.000,00 kuna, rashodi za usluge 111.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna i rashodi za postrojenja i opremu 5.000,00 kuna financirani od ostalih prihoda za posebne namjene

2. Za podmirenje troškova energenata u objektima Općine planirano je 127.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 85.000,00 kuna i rashodi za usluge 12.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka i materijalni rashodi 30.000,00 kuna financirani od ostalih prihoda za posebne namjene

3. Za rekonstrukcije i dodatna ulaganja na objektima planirano je 125.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 120.000,00 kuna financirani iz općih prihoda i primitaka

4. Za opremanje poslovnih prostora u vlasništvu Općine planirano je 60.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 10.000,00 kuna, postrojenja i oprema 35.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00 kuna

5. Za rekonstrukciju i dodatna ulaganja na zemljištu planirano je 80.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00 kuna


Program 1002 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 425.000,00 kuna

1. Za održavanje cesta planirano je 120.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 60.000,00 kn financirano od ostalih prihoda za posebne namjene 

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 33.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 3.000,00 kuna i rashodi za usluge 30.000,00 kuna

3. Za održavanje groblja i objekata na groblju planirano je 158.000,00 kuna, od toga rashodi za građevinske objekte 150.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, rashodi za materijal i energiju 3.000,00 kuna i rashodi za usluge 5.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene

4. Za održavanje dječjih igrališta planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga  rashodi za usluge 10.000,00 kuna te postrojenja i opremu 10.000,00 kuna

5. Za održavanje javnih površina planirano je 55.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 27.000,00 kuna, rashodi za usluge 8.000,00 kuna te postrojenja i oprema 20.000,00 kuna

6. Za nabavu i održavanje opreme i vozila planirano je 39.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 18.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna te postrojenja i oprema 16.000,00 kuna


Program 1003 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 93.000,00 kuna

1. Za odvoz i zbrinjavanje otpada planirano je 23.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna

2. Za razvoj sustava gospodarenja otpadom planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i postrojenja i oprema 20.000,00 kuna

3. Za veterinarsko – higijeničarske poslove planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za provođenje DDD mjera (deratizacija, dezinsekcija, dezinfekcija) planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1004 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planirano je u iznosu od 170.000,00 kuna

1. Za izgradnju i rekonstrukciju objekata vodoopskrbe planirano je 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 5.000,00 kuna za rashode za usluge i 50.000,00 kuna za kapitalne pomoći 

2. Za održavanje kanala za odvodnju oborinskih voda planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna

3. Za izgradnju sustava kanalizacije i pročistača planirano je 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i kapitalne pomoći 50.000,00 kuna


Program 1005 Potpora u poljoprivredi planirano u iznosu od 168.000,00 kuna

1. Za subvencije, pomoći i naknade poljoprivrednicima planirano je 38.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 30.000,00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.000,00 kuna i tekuće donacije 5.000,00 kuna

2. Za održavanje poljoprivrednih površina planirano je 130.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge


Program 1006 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

Za potpore u obrtničkom i poduzetničkom sektoru planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


Program 1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 1.908.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje školske kuhinje planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za povećanje knjižnog fonda knjižnice planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

3. Za sufinanciranje ostalih školskih aktivnosti planirano je 83.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 63.000,00 kuna i tekuće donacije 20.000,00 kuna

4. Za sufinanciranje prijevoza učenika planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za rekonstrukciju športske dvorane OŠ Veliki Bukovec planirano je 1.750.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka od kredita poslovnih banaka za međufinanciranje za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 1008 Visoko obrazovanje planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za novčane naknade studentima planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1009 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 426.000,00 kuna

1. Za redovan rad sportskih udruga planirano je 135.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka tekuće donacije 

2. Za pokroviteljstvo sportskih natjecanja planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije 

3. Za ostale potrebe u sportu planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000,00 kuna i tekuće donacije 5.000,00 kuna

4. Za održavanje sportskih objekta planirano je 251.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za postrojenja i opremu 1.000,00 kuna te dodatna ulaganja na građevinskim objektima 250.000,00 kuna


Program 1010 Pomicanje kulture planirano u iznosu od 35.000,00 kuna

1. Za obnovu objekata kulture planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za pokroviteljstvo kulturnih događaja planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000,00 kuna i tekuće donacije 5.000,00 kuna


Program 1011 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 125.000,00 kuna

1. Za rad političkih stranaka planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za rad organizacije civilnog društva planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za rad humanitarnih organizacija planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za rad zdravstvenih neprofitnih organizacija planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za kapitalne donacije organizacijama civilnog društva planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije


Program 1012 Socijalna skrb i mjere demografske obnove planirano u iznosu od 310.000,00 kuna

1. Za pomoć i njegu u kući planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za podmirenje troškova stanovanja planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za pomoć obiteljima i pojedincima planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za darove djeci povodom blagdana planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale tekuće donacije

5. Za potpore roditeljima novorođene djece planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za mjere poticanja stanogradnje planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1013 Organiziranje i provođenje zaštite spašavanja planirano je 435.000,00 kuna

1. Za zaštitu od požara planirano je 405.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna, tekuće donacije 200.000,00 kuna i kapitalne donacije 200.000,00 kuna

2. Za civilnu zaštitu planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna, tekuće donacije 5.000,00 kuna i postrojenja i opremu 10.000,00 kuna


Program 1014 Razvoj i sigurnost prometa planirano u iznosu od 5.434.000,00 kuna

1. Za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta planirano je 900.000,00 kuna financirano od pomoći EU, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna i rashodi za građevinske objekte 800.000,00 kuna

2. Za izgradnju/rekonstrukcija cesta, trgova i parkova planirano je 3.354.000,00 kuna, od toga:

• Iz općih prihoda i primitaka financirat će se rashodi za usluge u iznosu od 50.000,00 kuna, pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 1.000,00 kn te građevinski objekti u iznosu od 100.000,00 kuna  

• Iz ostalih pomoći financirat će se rashodi za usluge u iznosu od 1.000,00 kn, pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 1.000,00 kn te građevinski objekti u iznosu od 1.000,00 kuna 

• Iz namjenskih primitaka od zaduživanja financirat će se otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 3.200.000,00 kuna

3. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

4. Za izgradnju nogostupa i biciklističkih staza planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna

5. Za rekonstrukciju NC047 Novo Selo Podravsko planirano je 1.080.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za usluge planirani u iznosu od 40.000,00 kuna i rashodi za građevinske objekte planirani u iznosu od 140.000,00 kuna financirat će se iz općih prihoda i primitaka

• Rashodi za građevinske objekte planirani u iznosu od 900.000,00 kuna financirat će se iz namjenskih primitaka od kredita poslovnih banaka za međufinanciranje projekata


Program 1015 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 1.185.000,00 kuna

1. Za izradu prostorno-planske dokumentacije planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za dječja igrališta planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

3. Za zemljište za uređenje i razvoj javne infrastrukture planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalnu imovinu - zemljište

4. Za izgradnju širokopojasne mrežne infrastrukture planirano je 150.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna za građevinske objekte financirano od općih prihoda i primitaka i 100.000,00 kuna za građevinske objekte financiranih od pomoći EU

5. Za izgradnju Društvenog doma Mali Bukovec planirano je 500.000,00 kuna od toga: rashodi poslovanja planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za rashode za usluge i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za materijalnu imovinu - prirodna bogatstva financirano od općih prihoda i primitaka

6. Za izgradnju biciklističke staze planirano je 50.000,00 kuna financirano od ostale pomoći za građevinske objekte

7. Za rekonstrukciju Društvenog doma Sveti Petar planirano je 70.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i građevinski objekti 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

8. Rekonstrukcija Zdravstvene stanice Mali Bukovec planirano u iznosu od 95.000,00 kuna za građevinske objekte financirano od općih prihoda i primitaka


DJEČJI VRTIĆ „KRIJESNICA“


Program 1016 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 971.000,00 kuna

1. Za redovan rad Dječjeg vrtića Krijesnica planirano je 971.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 660.000,00 kuna, od toga: plaće (bruto) 550.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna, doprinosi na plaće 90.000,00 kuna 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 278.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 46.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 155.000,00 kuna, rashodi za usluge 57.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za ostale financijske rashode 

2. Za opremanje radnog prostora Dječjeg vrtića planirano je 17.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu

3. Za održavanje infrastrukture i okoliša Dječjeg vrtića planirano je 15.000,0 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge 


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Mali Bukovec za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Mali Bukovec za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Mali Bukovec za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu - Plan razvojnih programa
  PREUZMI:

 4. Proračun Općine Mali Bukovec za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu - Račun financiranja
  PREUZMI:

 5. Proračun Općine Mali Bukovec za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu - Račun prihoda
  PREUZMI:

 6. Proračun Općine Mali Bukovec za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu - Naslovna strana
  PREUZMI:

 7. Proračun Općine Mali Bukovec za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu - Rashodi posebni dio
  PREUZMI:

 8. Proračun Općine Mali Bukovec za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu - Račun rashoda
  PREUZMI:

 9. Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI:

 10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mali Bukovec za 2019. godinu
  PREUZMI:

 11. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mali Bukovec za 2019
  PREUZMI:

Više