Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Mali Bukovec

  Kontakt podaci
  Općina Mali Bukovec
  Pavleka Miškine 14, 42231 Mali Bukovec
  OIB: 26328529354
  042 843 143
  opcina@mali-bukovec.hrProračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 11.950.000,00 kn 88,85 %
> Prihodi od poreza 3.890.000,00 kn 28,92 %
> Pomoć i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 6.925.000,00 kn 51,49 %
> Prihodi od imovine 332.000,00 kn 2,47 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 799.000,00 kn 5,94 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 2.000,00 kn 0,01 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.000,00 kn 0,01 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 200.000,00 kn 1,49 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kn 0,74 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kn 0,74 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.300.000,00 kn 9,67 %
> Primici od zaduživanja 1.300.000,00 kn 9,67 %
UKUPNO 13.450.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoć i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 6.017.000,00 kn 44,74 %
> Rashodi za zaposlene 1.405.000,00 kn 10,45 %
> Materijalni rashodi 2.607.000,00 kn 19,38 %
> Financijski rashodi 274.000,00 kn 2,04 %
> Subvencije 122.000,00 kn 0,91 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 52.000,00 kn 0,39 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 661.000,00 kn 4,91 %
> Ostali rashodi 896.000,00 kn 6,66 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.060.000,00 kn 37,62 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kn 0,74 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.410.000,00 kn 32,79 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 550.000,00 kn 4,09 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.373.000,00 kn 17,64 %
> Izdaci za dionice i udjele u glavnici 450.000,00 kn 3,35 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.923.000,00 kn 14,30 %
UKUPNO 13.450.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

  1. Prijedlog Proračuna Općine Mali Bukovec za 2021.g. i projekcije za 2021. i 2022.g
    PREUZMI:

  2. Proračun Općine Mali Bukovec za 2021.g. i projekcije za 2021. i 2022.g
    PREUZMI: