Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Mali Bukovec

  Kontakt podaci
  Općina Mali Bukovec
  Pavleka Miškine 14, 42231 Mali Bukovec
  OIB: 26328529354
  042 843 143
  opcina@mali-bukovec.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano iz kojih izvora Općina Mali Bukovec prikuplja sredstva te u što ih planira investirati u naredne tri godine. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom, nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.mali-bukovec.hr.

Kako bismo vam pokazali za koje radove, projekte i financiranja planiramo izdvojiti sredstva iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području cijele općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših stanovnika. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte. Nastavljamo s izgradnjom nerazvrstanih cesta, izgradnjom i rekonstrukcijom objekata vodoopskrbe, održavanjem javne rasvjete, javnih površina i groblja. 

Planira se izgradnja nogostupa i biciklističkih staza, uređenje i opremanje dječjih igrališta, izgradnja i rekonstrukcija Društvenog doma Mali Bukovec i Zdravstvene stanice Mali Bukovec.

Nastavljamo s projektom rekonstrukcije Sportske dvorane Osnovne škole Veliki Bukovec, koju će Općina Mali Bukovec provesti u suradnji s Varaždinskom županijom i Općinom Veliki Bukovec. Završetkom rekonstrukcije Sportske dvorane izgradit će se osam novih učionica, školska kuhinja s blagovaonicom i novi ulaz u školu te će učenici školu pohađati u jednoj smjeni.

S ciljem poboljšanja demografske slike Općine Mali Bukovec roditeljima novorođene djece isplaćujemo jednokratne novčane pomoći u iznosu od 2.500,00 kuna, sufinanciramo boravak djece u dječjem vrtiću, ulažemo u opremanje i održavanje infrastrukture vrtića te izgradnju i održavanje dječjih igrališta.

Obrazovanje djece i mladih je najsigurnije i najisplativije ulaganje u našu budućnosti, stoga, učenicima osnovne škole sufinanciramo kupnju radnih bilježnica, prijevoz autobusom, školsku kuhinju i ostale školske aktivnosti te ulažemo u povećanje knjižnog fonda školske knjižnice. Studentima dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 1.200,00 kuna. 

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo jednokratne novčane pomoći, a stanovnicima koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu od strane Centra za socijalnu skrb podmirujemo i dio troškova za stanovanje.

Na području naše Općine djeluju brojne sportske, kulturne i društvene udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Radi toga zaslužuju našu financijsku pomoć, koja se planira u proračunu svake fiskalne godine, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji svojeg redovnog djelovanja i manifestacija koje održavaju.

Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je temeljni financijski akt pojedine jedinice lokalne samouprave, odnosno, akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane će biti prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Mali Bukovec za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Mali Bukovec koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Mali Bukovec kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u procesu donošenja Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, administrativnih pristojbi i ostali prihodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski i ostali rashodi). 


• Račun zaduživanja/financiranja u kojem su prikazana zaduženja od kratkoročnih ili dugoročnih kredita kojima se u pravilu financiraju kapitalni projekti ili značajniji i u jednoj proračunskoj godini nepremostivi manjkovi te primici od financijske imovine i zaduživanja kojima se oni financiraju 


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

 

2. Posebni dio proračuna

sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih po organizacijskim jedinicama i proračunskim korisnicima, a iskazanim po propisanim proračunskim klasifikacijama te raspoređenim u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa Općine Mali Bukovec za razdoblje od 2021. do 2023. godine prikazuje ciljeve i prioritete razvoja Općine kao jedinice lokalne samouprave, na način da su oni mjerljivi te sadrže i pokazatelje ostvarenih rezultata. 


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura donošenja izmjena i dopuna Proračuna (koja se uvriježeno naziva i Rebalans proračuna) identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove ili  tijela javne vlasti kojima je jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS)  osnivač ili suosnivač. Proračunski korisnici u pravilu se najvećim dijelom financiraju iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe i slično.

Proračunski korisnik Općine Mali Bukovec je Dječji vrtić „Krijesnica“.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. U Republici Hrvatskoj se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik također je odgovoran za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna te za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja tekuće godine za narednu godinu. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže do završetka prva tri mjeseca proračunske godine te na osnovi odluke o privremenom financiranju (koja mora biti donesena do 31. prosinca) nastavlja redovno poslovanje i izvršavanje  poslova, funkcija i programa tijela JLS i njezinih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 11.950.000,00 kn 88,85 %
> Prihodi od poreza 3.890.000,00 kn 28,92 %
> Pomoć i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 6.925.000,00 kn 51,49 %
> Prihodi od imovine 332.000,00 kn 2,47 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 799.000,00 kn 5,94 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 2.000,00 kn 0,01 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.000,00 kn 0,01 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 200.000,00 kn 1,49 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kn 0,74 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kn 0,74 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.300.000,00 kn 9,67 %
> Primici od zaduživanja 1.300.000,00 kn 9,67 %
UKUPNO 13.450.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoć i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Mali Bukovec za 2021. godinu planirani su u iznosu od 13.450.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi poslovanja Općine Mali Bukovec za 2021. godinu planirani su u iznosu od 11.950.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.890.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak 3.791.000,00 kuna, porezi na imovinu 84.000,00 kuna, porezi na robu i usluge 5.000,00 kuna i ostali prihodi od poreza 10.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 6.925.000,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna 1.300.000,00 kuna, pomoći iz izvanproračunskih korisnika 120.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 5.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 5.500.000,00 kuna,

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 332.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 2.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 330.000,00 kuna,

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 799.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 3.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 571.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade 225.000,00 kuna,

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 2.000,00 kuna,

6. Kazne, upravne mjere i ostali rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 100.000,00 kuna i prihodi od prodaje građevinskih objekata 100.000,00 kuna.


Primici od financijske imovine i zaduživanja 

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a odnose se na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 6.017.000,00 kn 44,74 %
> Rashodi za zaposlene 1.405.000,00 kn 10,45 %
> Materijalni rashodi 2.607.000,00 kn 19,38 %
> Financijski rashodi 274.000,00 kn 2,04 %
> Subvencije 122.000,00 kn 0,91 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 52.000,00 kn 0,39 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 661.000,00 kn 4,91 %
> Ostali rashodi 896.000,00 kn 6,66 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.060.000,00 kn 37,62 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kn 0,74 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.410.000,00 kn 32,79 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 550.000,00 kn 4,09 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.373.000,00 kn 17,64 %
> Izdaci za dionice i udjele u glavnici 450.000,00 kn 3,35 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.923.000,00 kn 14,30 %
UKUPNO 13.450.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Mali Bukovec za 2021. godinu planirani su u iznosu od 13.450.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Mali Bukovec za 2021. godinu planirani su u iznosu od 6.017.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.405.000,00 od toga plaće (Bruto) 1.125.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 70.000,00 kuna i doprinosi na plaće 210.000,00 kuna,

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.607.000,00 kuna, od toga nakade troškova zaposlenima 144.000,00 kn, rashodi za materijal i energiju 456.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.607.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000,00 kuna,

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 274.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 30.000,00 kuna i ostali financijski rashodi u iznosu od 244.000,00 kuna,

4. Subvencije planirane u iznosu od 122.000,00 kuna, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 52.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna,

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 661.000,00 kuna,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 896.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 581.000,00 kuna, kapitalne donacije 210.000,00 kn, kazne, penali i naknade štete planirani u iznosu od 5.000,00 kuna i kapitalne pomoći u iznosu od 100.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 5.060.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna – materijalna imovina-prirodna bogatstva,

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.410.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 3.521.000,00 kuna, postrojenja i oprema 769.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 5.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 115.000,00 kuna,

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 550.000,00 kn, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000,00 kuna i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 50.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 2.373.000,00 kuna, od toga izdaci za dionice i udjele u glavnici 450.000,00 kuna i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.923.000,00 kuna  


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


ZA RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA PLANIRANO JE IZDVOJITI 959.000,00 KUNA


Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 959.000,00 kuna

1. Za rad predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 744.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 4.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 290.000,00 kuna i izdaci za dionice i udjele u glavnici 450.000,00 kuna,

2. Za promidžbu i informiranje građana planirano je 215.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 165.000,00 kuna.


ZA RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PLANIRANO JE IZDVOJITI 12.491.000,00 KUNA


Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.236.000,00 kuna

1. Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 1.066.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 590.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 475.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 kuna i doprinosi na plaće 85.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 368.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 42.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 29.000,00 kuna, rashodi za usluge 263.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.000,00 kuna;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 103.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 30.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 73.000,00 kuna;

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna.

2. Za provođenje lokalnih izbora planirano je 170.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale financijske rashode.


Program 1001 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 695.000,00 kuna

1. Za održavanje objekata i nekretnina planirano je 143.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene, od toga;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 133.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 15.000,00 kuna, rashodi za usluge 106.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 kuna;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu.

2. Za podmirenje troškova energenata u objektima Općine planirano je 134.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 99.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 87.000,00 kuna i rashodi za usluge 12.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirano od ostalih prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 35.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju.

3. Za rekonstrukcije i dodatna ulaganja na objektima planirano je 160.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000,00 kuna,

4. Za opremanje poslovnih prostora u vlasništvu Općine planirano je 180.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 135.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 10.000,00 kuna, postrojenje i oprema 110.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00 kuna;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od ostalih pomoći planirani u iznosu od 45.000,00 kuna za postrojenje i opremu.

5. Za rekonstrukciju i dodatna ulaganja na zemljištu planirano je 78.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 28.000,00 kuna i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00 kuna.


Program 1002 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 642.000,00 kuna

1. Za održavanje cesta planirano je 140.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za rashode za usluge;

• Materijalni rashodi financirani od ostalih prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 90.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju.

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 35.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 30.000,00 kuna,

3. Za održavanje groblja i objekata na groblju planirano je 305.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za građevinske objekte;

• Materijalni rashodi financirani od ostalih prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 75.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 70.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od pomoći EU planirani u iznosu od 130.000,00 kuna za rashode za usluge.

4. Za održavanje dječjih igrališta planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna te postrojenje i oprema 20.000,00 kuna,

5. Za održavanje javnih površina planirano je 63.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 35.000,00 kuna, rashodi za usluge 8.000,00 kuna te postrojenja i oprema 20.000,00 kuna,

6. Za nabavu i održavanje opreme i vozila planirano je 59.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 23.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 18.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 36.000,00 kuna za postrojenje i opremu.


Program 1003 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 83.000,00 kuna

1. Za odvoz i zbrinjavanje otpada planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna,

2. Za razvoj sustava gospodarenja otpadom planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i postrojenja i oprema 20.000,00 kuna,

3. Za veterinarsko – higijeničarske poslove planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge,

4. Za provođenje DDD mjera (deratizacija, dezinsekcija, dezinfekcija) planirano je 33.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge.


Program 1004 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planirano je u iznosu od 210.000,00 kuna

1. Za izgradnju i rekonstrukciju objekata vodoopskrbe planirano je 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 5.000,00 kuna za rashode za usluge i 50.000,00 kuna za kapitalne pomoći,

2. Za održavanje kanala za odvodnju oborinskih voda planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 80.000,00 kuna,

3. Za izgradnju sustava kanalizacije i pročistača planirano je 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i kapitalne pomoći 50.000,00 kuna.


Program 1005 Potpora u poljoprivredi planirano u iznosu od 180.000,00 kuna

1. Za subvencije, pomoći i naknade poljoprivrednicima planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 52.000,00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.000,00 kuna i tekuće donacije 5.000,00 kuna,

2. Za održavanje poljoprivrednih površina planirano je 120.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge.


Program 1006 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 70.000,00 kuna

Za potpore u obrtničkom i poduzetničkom sektoru planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.


Program 1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 1.511.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje školske kuhinje planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

2. Za povećanje knjižnog fonda knjižnice planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti,

3. Za sufinanciranje ostalih školskih aktivnosti planirano je 73.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 63.000,00 kuna i tekuće donacije 10.000,00 kuna,

4. Za sufinanciranje prijevoza učenika planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

5. Za rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene, osnovnoškolske ustanove Osnovna škola Veliki Bukovec planirano je 1.373.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka od kredita poslovnih banaka za međufinanciranje, od toga 1.300.000,00 kuna za građevinske objekte i 73.000,00 kuna za otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.


Program 1008 Visoko obrazovanje planirano u iznosu od 55.000,00 kuna

Za novčane naknade studentima planirano je 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1009 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 533.000,00 kuna

1. Za redovan rad sportskih udruga planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

2. Za pokroviteljstvo sportskih natjecanja planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

3. Za ostale potrebe u sportu planirano je 13.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000,00 kuna i tekuće donacije 8.000,00 kuna,

4. Za održavanje sportskih objekta planirano je 350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.


Program 1010 Pomicanje kulture planirano u iznosu od 38.000,00 kuna

1. Za obnovu objekata kulture planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge,

2. Za pokroviteljstvo kulturnih događaja planirano je 17.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

3. Za poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva planirano je 11.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 5.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i 6.000,00 kuna za tekuće donacije.


Program 1011 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 180.000,00 kuna

1. Za rad političkih stranaka planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

2. Za rad organizacije civilnog društva planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja i 70.000,00 kuna za tekuće donacije,

3. Za rad humanitarnih organizacija planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

4. Za rad zdravstvenih neprofitnih organizacija planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

5. Za kapitalne donacije organizacijama civilnog društva planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije.


Program 1012 Socijalna skrb i mjere demografske obnove planirano u iznosu od 485.000,00 kuna

1. Za pomoć i njegu u kući planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

2. Za podmirenje troškova stanovanja planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

3. Za pomoć obiteljima i pojedincima planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

4. Za darove djeci povodom blagdana planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale tekuće donacije,

5. Za potpore roditeljima novorođene djece planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

6. Za mjere poticanja stanogradnje planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 1013 Organiziranje i provođenje zaštite spašavanja planirano je 445.000,00 kuna

1. Za zaštitu od požara planirano je 405.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna, tekuće donacije 200.000,00 kuna i kapitalne donacije 200.000,00 kuna,

2. Za civilnu zaštitu planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 15.000,00 kuna, tekuće donacije 10.000,00 kuna i rashodi za postrojenja i opremu 10.000,00 kuna.


Program 1014 Razvoj i sigurnost prometa planirano u iznosu od 3.503.000,00 kuna

1. Za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta planirano je 900.000,00 kuna financirano od pomoći EU, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna i rashodi za građevinske objekte 800.000,00 kuna,

2. Za izgradnju/rekonstrukcija cesta, trgova i parkova planirano je 553.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za rashode za usluge;

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna financirane od općih prihoda i primitaka planirane u iznosu od 1.000,00 kuna;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za građevinske objekte;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći EU planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za građevinske objekte;

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna financirane od ostalih pomoći planirane u iznosu od 1.000,00 kuna;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od ostale pomoći u iznosu od 350.000,00 kuna za građevinske objekte.

3. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte,

4. Za izgradnju nogostupa i biciklističkih staza planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 50.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna i 100.000,00 kuna za građevinske objekte,

5. Za rekonstrukciju NC047 Novo Selo Podravsko planirano je 1.850.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.


Program 1015 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 1.190.000,00 kuna

1. Za izradu prostorno-planskih dokumenata planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

2. Za dječja igrališta planirano je 180.000,00 kuna, od toga 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 140.000,00 kuna financirano od pomoći EU za postrojenje i opremu,

3. Za zemljište za uređenje i razvoj javne infrastrukture planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalnu imovinu – zemljište,

4. Za izgradnju širokopojasne mrežne infrastrukture planirano je 200.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna za građevinske objekte i 50.000,00 kuna za postrojenje i opremu;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći EU planirani u iznosu 100.000,00 kuna za građevinske objekte.

5. Za izgradnju Društvenog doma Mali Bukovec planirano je 440.000,00 kuna od toga: 

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći EU planirani u iznosu 340.000,00 kuna za građevinske objekte.

6. Za izgradnju biciklističke staze planirano je 150.000,00 kuna financirano od ostale pomoći za građevinske objekte,

7. Za rekonstrukciju Zdravstvene stanice Mali Bukovec planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte.


DJEČJI VRTIĆ „KRIJESNICA“


Program 1016 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 1.435.000,00 kuna

1. Za redovan rad Dječjeg vrtića Krijesnica planirano je 902.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 620.000,00 kuna, od toga: plaće (Bruto) 500.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 100.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 281.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 47.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 158.000,00 kuna, rashodi za usluge 55.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.000,00 kuna 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za ostale financijske rashode.

2. Za opremanje radnog prostora Dječjeg vrtića planirano je 18.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu,

3. Za održavanje infrastrukture i okoliša Dječjeg vrtića planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge,

4. Za unaprjeđenje kvalitete programa Dječjeg vrtića Krijesnica planirano je 500.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 195.000,00 kuna, od toga: plaće (Bruto) 150.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 25.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 55.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 250.000,00 kuna za postrojenje i opremu.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Mali Bukovec za 2021.g. i projekcije za 2021. i 2022.g
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Mali Bukovec za 2021.g. i projekcije za 2021. i 2022.g
  PREUZMI:

 3. Obrazloženje Proračuna za 2021.
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mali Bukovec za 2021.
  PREUZMI: