Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Mali Bukovec

  Kontakt podaci
  Općina Mali Bukovec
  Pavleka Miškine 14, 42231 Mali Bukovec
  OIB: 26328529354
  042 843 143
  opcina@mali-bukovec.hr

Proračunski vodič za građane za 2022. godinu

Poštovani stanovnici,


predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2022. godinu. U njemu je prikazano iz kojih izvora Općina Mali Bukovec prikuplja sredstva te u što ih planira investirati u naredne tri godine. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom, nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.mali-bukovec.hr.

Kako bismo vam pokazali za koje radove, projekte i financiranja planiramo izdvojiti sredstva iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Vodič za građane“.

Kako bi gospodarstvo imalo uvjete za razvoj i privlačenje novih investicija, nužno je unaprijediti postojeću komunalnu infrastrukturu Općine. Nastavljamo s izgradnjom nerazvrstanih cesta, izgradnjom i rekonstrukcijom objekata vodoopskrbe, održavanjem javne rasvjete, javnih površina i groblja. 

Planira se izgradnja nogostupa i biciklističkih staza, rekonstrukcija nerazvrstanih cesta,  izgradnja Društvenog doma Mali Bukovec, izgradnja dječjih igrališta , izgradnja i rekonstrukcija trgova i parkova te izgradnja javne rasvjete. Vrlo važan projekt koji planiramo s Gradom Ludbregom i ostalim općinama regije Ludbreg je projekt prometne mobilnosti, čijom realizacijom želimo da naši mještani imaju potpuno funkcionalan javni autobusni prijevoz.

Demografskim mjerama na području Općine Mali Bukovec nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima, stoga roditeljima novorođene djece isplaćujemo jednokratne novčane pomoći u iznosu od 2.500,00 kuna, sufinanciramo boravak djece u dječjem vrtiću, ulažemo u opremanje i održavanje infrastrukture vrtića, izgradnju i održavanje dječjih igrališta te sufinanciramo kupnju i održavanje prve nekretnine.

Našim poljoprivrednicima i obrtnicima dodjeljujemo subvencije za poticanje poljoprivrede i gospodarstva jer želimo preokrenuti negativne trendove iseljavanja iz manjih ruralnih sredina u velike.

Investiramo i u obrazovanje kao temeljni segment društva, podržavamo naše studente te nagrađujemo njihov trud i zalaganje izdvajanjem sredstva za stipendije,

učenicima osnovne škole sufinanciramo kupnju radnih bilježnica, prijevoz autobusom, školsku kuhinju i ostale školske aktivnosti.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo jednokratne novčane pomoći, a stanovnicima koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu od strane Centra za socijalnu skrb podmirujemo i dio troškova za stanovanje.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2022. godini.

Savjetovanje za prijedlog proračuna je trajalo od 9.12.2021. do 16.12.2021. godine.Vaš Načelnik!


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?


Proračun je temeljni financijski akt pojedine jedinice lokalne samouprave, odnosno, akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Vodiču za građane će biti prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Mali Bukovec za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Mali Bukovec koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Mali Bukovec kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u procesu donošenja Općinskog proračuna.

Prijedlog proračuna možete pronaći ovdje.

Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, administrativnih pristojbi i ostali prihodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski i ostali rashodi). 


• Račun zaduživanja/financiranja u kojem su prikazana zaduženja od kratkoročnih ili dugoročnih kredita kojima se u pravilu financiraju kapitalni projekti ili značajniji i u jednoj proračunskoj godini nepremostivi manjkovi te primici od financijske imovine i zaduživanja kojima se oni financiraju 


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

 

2. Posebni dio proračuna

sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih po organizacijskim jedinicama i proračunskim korisnicima, a iskazanim po propisanim proračunskim klasifikacijama te raspoređenim u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura donošenja izmjena i dopuna Proračuna (koja se uvriježeno naziva i Rebalans proračuna) identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove ili  tijela javne vlasti kojima je jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS)  osnivač ili suosnivač. Proračunski korisnici u pravilu se najvećim dijelom financiraju iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe i slično.

Proračunski korisnik Općine Mali Bukovec je Dječji vrtić „Krijesnica“.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. U Republici Hrvatskoj se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik također je odgovoran za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna te za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja tekuće godine za narednu godinu. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže do završetka prva tri mjeseca proračunske godine te na osnovi odluke o privremenom financiranju (koja mora biti donesena do 31. prosinca) nastavlja redovno poslovanje i izvršavanje  poslova, funkcija i programa tijela JLS i njezinih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 16.445.000,00 kn 2.182.626,58 € 87,03 %
> Prihodi od poreza 3.030.000,00 kn 402.150,11 € 16,04 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 12.080.000,00 kn 1.603.291,53 € 63,93 %
> Prihodi od imovine 347.000,00 kn 46.054,81 € 1,84 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 980.000,00 kn 130.068,35 € 5,19 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.000,00 kn 132,72 € 0,01 %
> Kazne, upravne mjere 7.000,00 kn 929,06 € 0,04 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 200.000,00 kn 26.544,56 € 1,06 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.250.000,00 kn 298.626,32 € 11,91 %
UKUPNO 18.895.000,00 kn 2.507.797,46 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi i primici Općine Mali Bukovec za 2022. godinu planirani su u iznosu od 18.895.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi poslovanja Općine Mali Bukovec za 2022. godinu planirani su u iznosu od 16.445.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.030.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak 2.911.000,00 kuna, porezi na imovinu 101.000,00 kuna, porezi na robu i usluge 3.000,00 kuna i ostali prihodi od poreza 15.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 12.080.000,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna 4.500.000,00 kuna, pomoći iz izvanproračunskih korisnika 110.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 5.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 7.465.000,00 kuna,

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 347.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 2.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 345.000,00 kuna,

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 980.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 3.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 737.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade 240.000,00 kuna,

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 1.000,00 kuna,

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 7.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 100.000,00 kuna i prihodi od prodaje građevinskih objekata 100.000,00 kuna.Primici od financijske imovine i zaduživanja 

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 2.250.000,00 kuna, a odnose se na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 6.756.000,00 kn 896.675,29 € 35,76 %
> Rashodi za zaposlene 1.950.000,00 kn 258.809,48 € 10,32 %
> Materijalni rashodi 2.962.000,00 kn 393.124,96 € 15,68 %
> Financijski rashodi 124.000,00 kn 16.457,63 € 0,66 %
> Subvencije 100.000,00 kn 13.272,28 € 0,53 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 300.000,00 kn 39.816,84 € 1,59 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 636.000,00 kn 84.411,71 € 3,37 %
> Ostali rashodi 684.000,00 kn 90.782,40 € 3,62 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.493.000,00 kn 330.877,96 € 13,19 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.646.000,00 kn 1.280.244,21 € 51,05 %
UKUPNO 18.895.000,00 kn 2.507.797,46 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi i izdaci Općine Mali Bukovec za 2022. godinu planirani su u iznosu od 18.895.000,00 kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Mali Bukovec za 2022. godinu planirani su u iznosu od 6.756.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.950.000,00 od toga plaće (Bruto) 1.500.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 185.000,00 kuna i doprinosi na plaće 265.000,00 kuna,

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.962.000,00 kuna, od toga nakade troškova zaposlenima 158.000,00 kn, rashodi za materijal i energiju 528.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.920.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 356.000,00 kuna,

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 124.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 46.000,00 kuna i ostali financijski rashodi u iznosu od 78.000,00 kuna,

4. Subvencije planirane u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 300.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna,

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 636.000,00 kuna,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 684.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 514.000,00 kuna, kapitalne donacije 15.000,00 kn, kazne, penali i naknade štete planirani u iznosu od 5.000,00 kuna i kapitalne pomoći u iznosu od 150.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 9.646.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kuna – materijalna imovina-prirodna bogatstva,

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 8.646.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 6.930.000,00 kuna, postrojenja i oprema 656.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 5.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 1.055.000,00 kuna,

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 500.000,00 kn, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 450.000,00 kuna i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 50.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 2.493.000,00 kuna, od toga:  izdaci za dionice i udjele u glavnici 2.250.000,00 kuna i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 243.000,00 kuna 


ZA RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA PLANIRANO JE IZDVOJITI 2.712.000,00 KUNA


Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 2.712.000,00 kuna

1. Za rad predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 2.507.000,00 kuna, od toga 257.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 252.000,00 kuna i 2.250.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka od zaduživanja za izdatke za dionice i udjele u glavnici,

2. Za promidžbu i informiranje građana planirano je 205.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 155.000,00 kuna.


ZA RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PLANIRANO JE IZDVOJITI 16.183.000,00 KUNA


Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.264.000,00 kuna

Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 1.066.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 685.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 550.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 45.000,00 kuna i doprinosi na plaće 90.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 451.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 41.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 29.000,00 kuna, rashodi za usluge 325.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 56.000,00 kuna;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 123.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 46.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 77.000,00 kuna;

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna.


Program 1001 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 586.000,00 kuna

1. Za održavanje objekata i nekretnina planirano je 162.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene, od toga;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 152.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 17.000,00 kuna, rashodi za usluge 122.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000,00 kuna;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu.

2. Za podmirenje troškova energenata u objektima Općine planirano je 134.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 99.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 87.000,00 kuna i rashodi za usluge 12.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirano od ostalih prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 35.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju.

3. Za rekonstrukcije i dodatna ulaganja na objektima planirano je 110.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 kuna,

4. Za opremanje poslovnih prostora u vlasništvu Općine planirano je 105.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga građevinski objekti 10.000,00 kuna, postrojenje i oprema 85.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 kuna;

5. Za rekonstrukciju i dodatna ulaganja na zemljištu planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 25.000,00 kuna i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00 kuna.


Program 1002 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 743.000,00 kuna

1. Za održavanje cesta planirano je 190.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za rashode za usluge;

• Materijalni rashodi financirani od ostalih prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 140.000,00 kuna za rashode za usluge.

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 35.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 30.000,00 kuna,

3. Za održavanje groblja i objekata na groblju planirano je 300.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od ostalih prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, za rashode za usluge;

• Materijalni rashodi financirani od pomoći EU planirani u iznosu od 250.000,00 kuna za rashode za usluge.

4. Za održavanje dječjih igrališta planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna te postrojenje i oprema 20.000,00 kuna,

5. Za održavanje javnih površina planirano je 130.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 37.000,00 kuna, rashodi za usluge 73.000,00 kuna te postrojenja i oprema 20.000,00 kuna,

6. Za nabavu i održavanje opreme i vozila planirano je 48.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 27.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 6.000,00 kuna, rashodi za usluge 18.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 21.000,00 kuna za postrojenje i opremu.


Program 1003 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 103.000,00 kuna

1. Za odvoz i zbrinjavanje otpada planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna,

2. Za razvoj sustava gospodarenja otpadom planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i postrojenja i oprema 20.000,00 kuna,

3. Za veterinarsko – higijeničarske poslove planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge,

4. Za provođenje DDD mjera (deratizacija, dezinsekcija, dezinfekcija) planirano je 53.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge.


Program 1004 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planirano je u iznosu od 230.000,00 kuna

1. Za izgradnju i rekonstrukciju objekata vodoopskrbe planirano je 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 5.000,00 kuna za rashode za usluge i 50.000,00 kuna za kapitalne pomoći,

2. Za održavanje kanala za odvodnju oborinskih voda planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna,

3. Za izgradnju sustava kanalizacije i pročistača planirano je 105.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i kapitalne pomoći 100.000,00 kuna.


Program 1005 Potpora u poljoprivredi planirano u iznosu od 98.000,00 kuna

1. Za subvencije, pomoći i naknade poljoprivrednicima planirano je 38.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 30.000,00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.000,00 kuna i tekuće donacije 5.000,00 kuna,

2. Za održavanje poljoprivrednih površina planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge.


Program 1006 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 70.000,00 kuna

Za potpore u obrtničkom i poduzetničkom sektoru planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.


Program 1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 278.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje školske kuhinje planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

2. Za povećanje knjižnog fonda knjižnice planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti,

3. Za sufinanciranje ostalih školskih aktivnosti planirano je 73.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 63.000,00 kuna i tekuće donacije 10.000,00 kuna,

4. Za sufinanciranje prijevoza učenika planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

5. Za rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene, osnovnoškolske ustanove Osnovna škola Veliki Bukovec planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.


Program 1008 Visoko obrazovanje planirano u iznosu od 70.000,00 kuna

Za novčane naknade studentima planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1009 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 505.000,00 kuna

1. Za redovan rad sportskih udruga planirano je 110.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

2. Za pokroviteljstvo sportskih natjecanja planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

3. Za ostale potrebe u sportu planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000,00 kuna i tekuće donacije 10.000,00 kuna,

4. Za održavanje sportskih objekta planirano je 350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.


Program 1010 Promicanje kulture planirano u iznosu od 44.000,00 kuna

1. Za obnovu objekata kulture planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge,

2. Za pokroviteljstvo kulturnih događaja planirano je 17.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

3. Za poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva planirano je 17.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 5.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i 12.000,00 kuna za tekuće donacije.


Program 1011 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 160.000,00 kuna

1. Za rad političkih stranaka planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

2. Za rad organizacije civilnog društva planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

3. Za rad humanitarnih organizacija planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

4. Za rad zdravstvenih neprofitnih organizacija planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

5. Za kapitalne donacije organizacijama civilnog društva planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije.


Program 1012 Socijalna skrb i mjere demografske obnove planirano u iznosu od 445.000,00 kuna

1. Za pomoć i njegu u kući planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

2. Za podmirenje troškova stanovanja planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

3. Za pomoć obiteljima i pojedincima planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

4. Za darove djeci povodom blagdana planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale tekuće donacije,

5. Za potpore roditeljima novorođene djece planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

6. Za mjere poticanja stanogradnje planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 1013 Organiziranje i provođenje zaštite spašavanja planirano je 195.000,00 kuna

1. Za zaštitu od požara planirano je 155.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna i tekuće donacije 150.000,00 kuna,

2. Za civilnu zaštitu planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 15.000,00 kuna, tekuće donacije 10.000,00 kuna i rashodi za postrojenja i opremu 10.000,00 kuna.


Program 1014 Razvoj i sigurnost prometa planirano u iznosu od 2.753.000,00 kuna

1. Za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta planirano je 1.600.000,00 kuna financirano od pomoći EU, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna i rashodi za građevinske objekte 1.500.000,00 kuna,

2. Za izgradnju/rekonstrukcija cesta, trgova i parkova planirano je 600.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za rashode za usluge;

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna financirane od općih prihoda i primitaka planirane u iznosu od 250.000,00 kuna;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od ostale pomoći planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za građevinske objekte;

3. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 300.000,00 kuna financirano od pomoći EU za građevinske objekte,

4. Za izgradnju nogostupa i biciklističkih staza planirano je 150.000,00 kuna , od toga: 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna i 100.000,00 kuna financirano od ostale pomoći  za građevinske objekte,

5. Za rekonstrukciju NC047 Novo Selo Podravsko planirano je 103.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora financirano od općih prihoda i  primitaka


Program 1015 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 6.665.000,00 kuna

1. Za izradu prostorno-planskih dokumenata planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

2. Za dječja igrališta planirano je 200.000,00 kuna, od toga 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 130.000,00 kuna financirano od pomoći EU za postrojenje i opremu,

3. Za zemljište za uređenje i razvoj javne infrastrukture planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva,

4. Za izgradnju širokopojasne mrežne infrastrukture planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći EU kuna za građevinske objekte.

5. Za izgradnju Društvenog doma Mali Bukovec planirano je 5.000.000,00 kuna od toga: 

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 500.000,00 kuna , od toga 100.000,00 kuna za rashode za usluge i 400.000,00 kuna za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći EU planirani u iznosu 4.500.000,00 kuna za građevinske objekte.

6. Za izgradnju biciklističke staze planirano je 200.000,00 kuna financirano od ostale pomoći za građevinske objekte,

7. Za rekonstrukciju Zdravstvene stanice Mali Bukovec planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

8. Za korištenje geotermalne energije u toplinske svrhe planirano je 995.000,00 kuna, 160.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu i 835.000,00 kuna financirano od pomoći EU za nematerijalnu proizvedenu imovinu.


DJEČJI VRTIĆ „KRIJESNICA“

Program 1016 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 1.974.000,00 kuna

1. Za redovan rad Dječjeg vrtića Krijesnica planirano je 1.364.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 990.000,00 kuna, od toga: plaće (Bruto) 800.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 kuna i doprinosi na plaće 150.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 373.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 62.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 227.000,00 kuna, rashodi za usluge 62.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.000,00 kuna 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za ostale financijske rashode.

2. Za opremanje radnog prostora Dječjeg vrtića planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu,

3. Za održavanje infrastrukture i okoliša Dječjeg vrtića planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge,

4. Za unaprjeđenje kvalitete programa Dječjeg vrtića Krijesnica planirano je 580.000,00 kuna financirano od ostale pomoći, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 275.000,00 kuna, od toga: plaće (Bruto) 150.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 kuna i doprinosi na plaće 25.000,00 kuna;

 Materijalni rashodi planirani u iznosu od 55.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 250.000,00 kuna za postrojenje i opremu.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Mali Bukovec za 2022. godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Mali Bukovec za 2022. godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 3. Financijski izvještaj proračuna, proračunskih izvanproračunskih korisnika Općine Mali Bukovec
  PREUZMI:

 4. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mali Bukovec za 2022. godinu
  PREUZMI: