Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Baška Voda

  Kontakt podaci
  Općina Baška Voda
  Obala sv. Nikole 65, 21320 Baška Voda
  OIB: 23958451309
  021 620 244
  opcina.baska.voda@st.t-com.hr

Proračun za građane za 2018. godinu


 

Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Baška Voda prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcinabaskavoda.com.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca planiramo za izgradnju novog dječjeg vrtića, nove sportske dvorane, uređenje prostora za hitnu medicinsku pomoć, uređenje plaža i drugo. Održavanje javnih površina, javne rasvjete, uređenje svih mjesta na području Općine Baška Voda.

Smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti, s toga našim studentima i učenicima sufinanciramo trošak putnih karata, dodjeljujemo stipendije studentima i učenicima, sufinanciramo kupnju prijenosnih računala, jer im želimo pomoći u njihovom školovanju i nagraditi njihov uspjeh.

Kako bismo pomogli i olakšali roditeljima dodjeljujemo jednokratne naknade za novorođenu djecu i financiramo boravak djece u dječjim vrtićima. 

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći, umirovljenicima dodjeljujemo božićnice i uskrsnice, kao i naknade invalidnim  osobama.

Kako bismo očuvali našu tradiciju i kulturu, dio novca iz proračuna izdvojili za obilježavanje manifestacija i značajnih događanja u kulturi, kao i za udruge koje nas predstavljaju.

Veliki dio sredstva namijenili smo i sportskim udrugama na području naše Općine, jer smatramo kako u današnje vrijeme moramo što više poticati bavljenje sportom i rekreacijom. U planu je izgradnja nove sportske dvorane i boćališta.

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2018. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Baška Voda za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Baška Voda za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Baška Voda koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Baška Voda kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Baška Voda možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 36.045.500,00 kn 99,92 %
> Prihodi od poreza 11.435.400,00 kn 31,70 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 5.000.000,00 kn 13,86 %
> Prihodi od imovine 3.310.000,00 kn 9,18 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 16.200.100,00 kn 44,91 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 100.000,00 kn 0,28 %
Prihodi od prodaje dugotrajne nefiancijske imovine 30.000,00 kn 0,08 %
UKUPNO 36.075.500,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje dugotrajne nefiancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Baška Voda za 2018. godinu planirani su u iznosu od 36.075.500,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Baška Voda za 2018. godinu planirani su u iznosu od 36.075.500,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 11.435.400,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.855.400,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 6.980.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 600.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države planirane u iznosu od 5.000.000,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija 3.000.000,00 kuna i pomoći iz proračuna planirane u iznosu 2.000.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 3.310.000,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine 155.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.155.000,00 kuna 

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 16.200.100,00 kuna, od toga administrativne (upravne) pristojbe planirane u iznosu od 1.150.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.550.100,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 12.500.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 100.000,00 kuna


Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 17.030.500,00 kn 47,21 %
> Rashodi za zaposlene 4.842.000,00 kn 13,42 %
> Materijalni rashodi 8.615.000,00 kn 23,88 %
> Financijski rashod 100.000,00 kn 0,28 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 840.000,00 kn 2,33 %
> Ostali rashodi 2.633.500,00 kn 7,30 %
Rashodi za nabavu nefiancijske imovine 19.045.000,00 kn 52,79 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.120.000,00 kn 3,10 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.925.000,00 kn 49,69 %
UKUPNO 36.075.500,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashod
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Baška Voda za 2018. godinu planirani su u iznosu od 36.075.500,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Baška Voda za 2018. Godinu planirani u iznosu od 17.030.500,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 4.842.000,00 kuna, od toga plaće 4.152.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 90.000,00 kuna i doprinosi na plaće 600.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 8.615.000,00 kuna, od toga:

• Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 190.000,00 kuna, od toga službena putovanja 90.000,00 kuna (dnevnice za službeni put, naknade za smještaj, naknade za prijevoz itd.), stručno usavršavanje zaposlenika 20.000,00 kuna i ostale naknade troškova zaposlenima 80.000,00 kuna

• Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.353.000,00 kuna, od toga uredski materijal i ostali materijalni rashodi 158.000,00 kuna (literatura, sredstva za čišćenje i higijenu itd.), energija 950.000,00 kuna (električna energija Općina Baška Voda, Promajna, javna rasvjeta i benzin), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 210.000,00 kuna (održavanje postrojenja i opreme Općina Baška Voda, Promajna, Krvavica, Bratuš i Bast), sitni inventar i auto gume 10.000,00 kuna i službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 25.000,00 kuna

• Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 5.272.000,00 kuna, od toga usluge telefona, pošte i prijevoza 130.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.906.000,00 kuna (usluge održavanja građevinskih objekata, prijevoznih sredstava, cesta, kulturnih spomenika, zelenih površina i dr.), usluge promidžbe i informiranja 100.000,00 kuna, komunalne usluge 985.000,00 kuna (opskrba vodom, odvoz smeća, dezinsekcija i deratizacija i ostale komunalne usluge), intelektualne i osobne usluge 448.000,00 kuna (autorski honorari, usluge odvjetnika, usluge vještačenja i ostale intelektualne usluge), računalne usluge 80.000,00 kuna i ostale usluge 623.000,00 kuna (grafičke i tiskarske usluge, izrada fotografija, usluge čišćenja i pranja i ostale nespomenute usluge)

• Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.800.000,00 kuna, od toga naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično 450.000,00 kuna, premija osiguranja 15.000,00 kuna, reprezentacija 100.000,00 kuna, članarine 25.000,00 kuna, pristojbe i norme 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.205.000,00 kuna (ostali nespomenuti rashodi poslovanja Baška Voda, Bast, Promajna, Krvavica, kultura, Bratuš, izbori, Betsa i povrat poreza)

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga kamate za primljene zajmove 5.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 95.000,00 kuna (bankarske usluge o zatezne kamate)

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano u iznosu od 840.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 840.000,00 kuna, od toga Pomoć obiteljima i kućanstvima 540.000,00 kuna, stipendije i školarine 200.000,00 kuna i porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 100.000,00 kuna

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.633.500,00 kuna, od toga tekuće donacije u novcu 2.628.500,00 kuna ( tekuće donacije vjerskim zajednicama: Župa BDM, strankama - općinsko vijeće, udrugama građana Lovačka udruga Kuna, Balabra, Uljarska zadruga, NK Urania, STR Urania, Biciklistički klub Greben, GSS, boćarski klub B.V., Sportsko društvo Biston, planinarsko društvo sv. Ilija Baška Voda, i drugi) i kazne, penali i naknade štete 5.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 19.045.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.120.000,00 kuna, od toga 

•  materijalna imovina – prirodna bogatstva planirano u iznosu od 100.000,00 kuna za zemljište

•  nematerijalna imovina planirano u iznosu od 1.020.000,00 kuna za ostalu nematerijalnu imovinu (prostorni planovi, projekti, licence i softweri)

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 17.925.000,00 kuna, od toga:

• građevinski objekti planirano u iznosu od 17.000.000,00 kuna, od toga poslovni objekti 7.300.000,00 kuna (otkup zgrade koju koristi Općina Baška Voda, izgradnja stare zgrade Mjesne zajednice, Kapelica Svetog Križa, izgradnja i uređenje sv. Lovre šumatorij, izgradnja nove sportske dvorane i rekreacijskog objekta boćalište, uređenje stare ambulante, izgradnja info centra Baška i Promajna i izgradnja Eko otoka), ceste, željeznice i slični građevinski objekti 200.000,00 kuna i ostali građevinski objekti 9.500.000,00 kuna ( izgradnja plinovoda i kanalizacije Bratuš, Krvavica, Baška Voda, sanacija lukobrana u Promajni, uređenje botaničkog vrta Potočine Bast, uređenje rive, i dr.)

• postrojenje i oprema planirano u iznosu od 920.000,00 kuna, od toga uredska oprema i namještaj 100.000,00 kuna, komunikacijska oprema 20.000,00 kuna, oprema za održavanje i zaštitu 20.000,00 kuna, sportska i glazbena oprema 30.000,00 kuna, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (kandelabri, koševi, klupe, kante, kontejneri itd.) 750.000,00 kuna

3. Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirane u iznosu od 5.000,00 kuna za umjetnička djela


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Baška Voda za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Baška Voda za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 3. Godišnji obračun Proračuna Općine Baška Voda za 2017. godinu
  PREUZMI:

 4. Bilješke uz Godišnji Obračun proračuna za 2017. godinu
  PREUZMI:

 5. Polugodišnji obračun Proračuna Općine Baška Voda za 2018. godinu
  PREUZMI:

 6. Bilješke uz Polugodišnji Obračun proračuna za 2018. godinu
  PREUZMI:

 7. Izmjene i dopune proračuna Općine Baška Voda za 2018. godinu
  PREUZMI:

Više