Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Baška Voda

  Kontakt podaci
  Općina Baška Voda
  Obala sv. Nikole 65, 21320 Baška Voda
  OIB: 23958451309
  021 620 244
  opcina.baska.voda@st.t-com.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Baška Voda prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcinabaskavoda.com.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti sredstva iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Proračunskim sredstvima planiramo unaprijediti i poboljšati stanovanje kao i turističku ponudu Općine Baška Voda. Iz proračuna izdvajamo i ove godine za projekte i izgradnju nove sportske dvorane, rekreacijskih objekata i boćališta, zgrada dječjeg vrtića, izgradnja stare zgrade Mjesne zajednice, plinovod, vodovod, kanalizacija Bratuš, Krvavica i Baška Voda. Uređenje bivše ambulante za potreba mladih i Osnovne škole Bariše Granića Meštra, te održavanje javnih zelenih površina i javne rasvjete.

U pripremi za nadolazeću turističku sezonu Općina Baška Voda će vršiti nadohranu i ravnanje plaža na području Općine, koje je nužno zbog redovitog održavanja istih, jer plaže erodiraju i mijenjaju oblik uslijed utjecaja valova, posebno u zimskim mjesecima. Planirana je i šetnica Ikovac Berulija. 

Mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva i budućnosti, stoga učenicima i studentima s područja Općine Baška Voda sufinanciramo prijevoz i dodjeljujemo stipendije. Učenicima srednjih škola dodjeljuju se jednokratne potpore u iznosu od 2.000,00 kuna te jednokratne potpore za studente u iznosu od 4,000,00, a oni studenti koji su u prethodnoj godini obrazovanje ostvarili minimalan prosjek ocjena od 4,5 nagraditi će se dodatno sa potporom u iznosu od 2.500,00 kuna.

Općina Baška Voda roditeljima novorođene djece dodjeljuje porodiljne naknade i opremu za novorođenčad, te sufinancira boravak djece u dječjim vrtićima. 

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći, umirovljenicima dodjeljujemo božićnice i uskrsnice, kao i naknade invalidnim osobama.

Izrazito nam je bitno očuvanje naše kulture i tradicije, s toga smo dio novca iz proračuna izdvojili za obilježavanje manifestacija i značajnih događaja u kulturi, kao i donacije kulturnim i sportskim društvima i udrugama koje nas predstavljaju.

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!


Savjetovanje se provodi od 27.11.2020. do 12.12.2020. više informacija o savjetovanju možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Baška Voda za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Baška Voda za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Baška Voda koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Baška Voda kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Baška Voda možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 37.244.000,00 kn 99,92 %
> Prihodi od poreza 11.333.900,00 kn 30,41 %
> Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 12.300.000,00 kn 33,00 %
> Prihodi od imovine 2.810.000,00 kn 7,54 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 10.700.100,00 kn 28,71 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 100.000,00 kn 0,27 %
Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine 30.000,00 kn 0,08 %
UKUPNO 37.274.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Baška Voda za 2021. godinu planirani su u iznosu od 37.304.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Baška Voda za 2021. godinu planirani su u iznosu od 37.274.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 11.333.900,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.863.900,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 7.050.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 420.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države planirane u iznosu od 12.300.000,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija 6.500.000,00 kuna i  pomoći iz proračuna 5.800.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 2.810.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 155.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.655.000,00 kuna;

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 10.700.100,00 kuna, od toga administrativne (upravne) pristojbe planirane u iznosu od 850.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.550.100,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 7.300.000,00 kuna;

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 100.000,00 kuna;


Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 19.189.000,00 kn 51,48 %
> Rashodi za zaposlene 5.320.000,00 kn 14,27 %
> Materijalni rashodi 9.339.000,00 kn 25,05 %
> Financijski rashodi 100.000,00 kn 0,27 %
> Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i druge naknade 1.040.000,00 kn 2,79 %
> Ostali rashodi 3.390.000,00 kn 9,09 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 18.085.000,00 kn 48,52 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.020.000,00 kn 2,74 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.065.000,00 kn 45,78 %
UKUPNO 37.274.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Baška Voda za 2021. godinu planirani su u iznosu od 38.589.500,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Baška Voda za 2021. godinu planirani u iznosu od 19.189.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 5.320.000,00 kuna, od toga plaće 4.560.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 kuna i doprinosi na plaće 600.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 9.339.000,00 kuna, od toga:

• Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 190.000,00 kuna, od toga službena putovanja 90.000,00 kuna (dnevnice za službeni put, naknade za smještaj, naknade za prijevoz itd.), stručno usavršavanje zaposlenika 20.000,00 kuna i ostale naknade troškova zaposlenima 80.000,00 kuna,

• Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.353.000,00 kuna, od toga uredski materijal i ostali materijalni rashodi 158.000,00 kuna (literatura, sredstva za čišćenje i higijenu itd.), energija 950.000,00 kuna (električna energija Općina Baška Voda, Promajna, javna rasvjeta i benzin), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 210.000,00 kuna (održavanje postrojenja i opreme Općina Baška Voda, Promajna, Krvavica, Bratuš i Bast), sitni inventar i auto gume 10.000,00 kuna i službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 25.000,00 kuna,

• Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 5.696.000,00 kuna, od toga usluge telefona, pošte i prijevoza 130.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.906.000,00 kuna (usluge održavanja građevinskih objekata, prijevoznih sredstava, cesta, kulturnih spomenika, zelenih površina i dr.), usluge promidžbe i informiranja 100.000,00 kuna, komunalne usluge 1.043.000,00 kuna (opskrba vodom, odvoz smeća, dezinsekcija i deratizacija i ostale komunalne usluge), intelektualne i osobne usluge 805.000,00 kuna (autorski honorari, usluge odvjetnika, usluge vještačenja i ostale intelektualne usluge), računalne usluge 80.000,00 kuna i ostale usluge 632.000,00 kuna (grafičke i tiskarske usluge, izrada fotografija, usluge čišćenja i pranja i ostale nespomenute usluge),

• Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.100.000,00 kuna, od toga naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično 450.000,00 kuna, premija osiguranja 15.000,00 kuna, reprezentacija 150.000,00 kuna, članarine 25.000,00 kuna, pristojbe i norme 25.000,00 kuna, troškovi sudskih postupaka 50.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.385.000,00 kuna (ostali nespomenuti rashodi poslovanja Baška Voda, Bast, Promajna, Krvavica, kultura, Bratuš, izbori, Betsa i povrat poreza);

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga kamate za primljene zajmove 5.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 95.000,00 kuna (bankarske usluge o zatezne kamate);

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 1.040.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, od toga pomoć obiteljima i kućanstvima 540.000,00 kuna, stipendije i školarine 200.000,00 kuna i porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 300.000,00 kuna;

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 3.390.000,00 kuna, od toga tekuće donacije u novcu 3.385.000,00 kuna (tekuće donacije vjerskim zajednicama: Župa BDM, strankama - općinsko vijeće, udrugama građana Lovačka udruga Kuna, Balabra, Uljarska zadruga, NK Urania, STR Urania, GSS, boćarski klub B.V., Sportsko društvo Biston, planinarsko društvo sv. Ilija Baška Voda, i drugi) i kazne, penali i naknade štete 5.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 18.085.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.020.000,00 kuna, od toga 

• materijalna imovina – prirodna bogatstva planirano u iznosu od 100.000,00 kuna za zemljište,

• nematerijalna imovina planirano u iznosu od 920.000,00 kuna za ostalu nematerijalnu imovinu (prostorni planovi, projekti, licence i softweri);

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 17.065.000,00 kuna, od toga:

• građevinski objekti planirano u iznosu od 13.070.000,00 kuna, od toga poslovni objekti 7.370.000,00 kuna (otkup zgrade koju koristi Općina Baška Voda, izgradnja stare zgrade Mjesne zajednice, Kapelica Topići, izgradnja i uređenje sv. Lovre šumatorij, Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija-Vrtić, Muzej, izgradnja nove sportske dvorane i rekreacijskog objekta boćalište, uređenje stare ambulante, izgradnja info centra Baška i Promajna i izgradnja Eko otoka), ceste, željeznice i slični građevinski objekti 200.000,00 kuna i ostali građevinski objekti 5.500.000,00 kuna ( izgradnja plinovoda i kanalizacije Bratuš, Krvavica, Baška Voda, sanacija lukobrana u Promajni, uređenje botaničkog vrta Potočine Bast, uređenje rive, i dr.),

• postrojenje i oprema planirano u iznosu od 3.990.000,00 kuna, od toga uredska oprema i namještaj 170.000,00 kuna, komunikacijska oprema 20.000,00 kuna, oprema za održavanje i zaštitu 20.000,00 kuna, sportska i glazbena oprema 30.000,00 kuna, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (kandelabri, koševi, klupe, kante, kontejneri itd.) 3.750.000,00 kuna,

• Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirane u iznosu od 5.000,00 kuna za umjetnička djela.Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

  1. Prijedlog proračuna Općine Baška Voda za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu
    PREUZMI:

  2. Proračun Općine Baška Voda za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023.g
    PREUZMI:

  3. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu
    PREUZMI: