Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Severin

  Kontakt podaci
  Općina Severin
  Severin 137, 43274 Severin
  OIB: 08666646178
  043 889 010
  opcina-severin@bj.t-com.hr

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Severin prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.severin.hr.

Kako bismo Vam pokazali za čega planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca iz proračuna planiramo za asfaltiranje cesta, održavanje javnih površina, puteva i nerazvrstanih cesta kao i održavanje javne rasvjete. Nastavljamo sa izgradnjom multifunkcionalne zgrade i dodatnim ulaganjima na drugim građevinskim objektima.

Ulaganje u obrazovanje nam je jako bitno, jer mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva i budućnosti, s toga smo za naše učenike srednje škole osigurali sredstva za prijevoz kako bismo im pomogli u njihovom školovanju. 

Zalažemo se za povećanje broja djece u našoj Općini s toga roditeljima novorođene djece dajemo jednokratne novčane pomoći. Našim najmlađim stanovnicima osigurali smo Igraonicu za djecu u kojoj se mogu zabavljati i pripremati za školu.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći, sufinanciramo trošak prehrane i dajemo pomoć za ogrjev.

Dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje njeguju našu tradiciju i kulturu. Kao i za sportske udruge koje djeluju na području naše Općine.


Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2018. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Severin za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Severin za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Severin koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Severin kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi od poreza 678.000,00 kn 20,89 %
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.181.596,00 kn 36,41 %
Prihodi od imovine 380.840,00 kn 11,74 %
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 234.960,00 kn 7,24 %
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 121.000,00 kn 3,73 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 302.000,00 kn 9,31 %
Pomoći unutar države 346.800,00 kn 10,69 %
UKUPNO 3.245.196,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Pomoći unutar države
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Severin za 2018. godinu planirani su u iznosu od 3.245.196,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Severin za 2018. godinu planirani su u iznosu od 2.943.196,00,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 678.000,00 kuna, od toga porez i prirez od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti planiran u iznosu od 628.000,0 kuna, povremeni porezi na imovinu planirani u iznosu od 40.000,00 kuna i porez na promet proizvoda i usluga planiran u iznosu od 10.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.181.596,00 kuna, od toga kapitalne pomoći proračuna iz drugih proračuna 14.250,00 kuna, tekuće pomoći iz općinskih proračuna (sufinanciranje komunalnog redara) 67.346,00 kuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna 850.000,00 kuna, kapitalne pomoći iz županijskih proračuna 150.000,00 kuna i tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a planirane u iznosu od 100.000,00 kuna,

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 380.840,00 kuna, od toga kamate na depozit po viđenju 100,00 kuna, prihodi od zateznih kamata 100,00 kuna, naknada za koncesije 10.000,00 kuna, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 40.000,00 kuna, prihodi od zakupa nekretnina (poštanski ured) 4.440,00 kuna, prihodi od zakupa poslovnih objekta 16.200,00 kuna, naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina 270.000,00 kuna i ostali prihodi od nefinancijske imovine (legalizacija) 40.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 234.960,00 kuna, od toga Gradske i općinske upravne pristojbe (dodjela grobnog mjesta) planirane u iznosu od 3.000,00 kuna, Gradske i općinske upravne pristojbe (održavanje groblja) planirane u iznosu od 42.000.00 kuna, Gradske i općinske pristojbe (naknada za suglasnost za radio) 960,00 kuna, općinske naknade (naknada za korištenje mrtvačnice i izvođenje radova na grobljima) planirane u iznosu od 5.000,00 kuna, prihodi od prodaje državnih biljega 5.000,00 kuna, prihodi vodnog doprinosa 1.000,00 kuna, doprinosi za šume 13.000,00 kuna, komunalni doprinos 45.000,00 kuna i komunalne naknade 120.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 121.000,00 kuna, od toga ostale nespomenute kazne 1.000,00 kuna, ostali prihodi (prava služnosti) 110.000,00 kuna i upravne mjere planirane u iznosu od 10.000,00 kuna

6. Pomoći unutar države planirane u iznosu od 346.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 302.000,00 kuna, od toga zemljište planirano u iznosu od 192.000,00 kuna i prihodi od prodaje građevinskog zemljišta (Zona) planirani u iznosu od 110.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
UKUPNO 0,00 kn
Grafika
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


Program 1001 Javna uprava planirano u iznosu od 380.283,00 kuna

1. Za redovne aktivnosti Vijeća i povjerenstava planirani je 52.300,00 kuna, od toga naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 28.300,00 kuna, naknada članovima povjerenstva 20.000,00 kuna i reprezentacija 4.000,00 kuna

2. Za redovne aktivnosti načelnika planirano je 327.983,00 kuna, od toga Plaće za zaposlene 125.550,00 kuna, doprinosi na plaće 22.933,00 kuna, promidžbeni materijal 25.500,00 kuna i osobni automobil 150.000,00 kuna

3. Za redovne aktivnosti političkih stranaka planirano je 4.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1002 planirano u iznosu od 612.018,00 kuna

1. Za Stručno,administrativno i tehničko osoblje planirano je 254.118,00 kuna, od toga Plaće za zaposlene 166.714,00 kuna, doprinosi za MIO 43.352,00 kuna, regres 4.000,00 kuna, porez 3.336,00 kuna, doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje 32.514,00 kuna, doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zaštita zdravlja na radu 1.084,00 kuna i doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.118,00 kuna

2. Priprema akata i djelokruga JUO planirano u iznosu od 352.900,00 kuna

3. Za opremanje JUO planirano je 5.000,00 kuna za uredski namještaj


Program 1003 planirano u iznosu od 637.195,00 kuna

1. Za uređenje i održavanje javnih i zelenih površina planirano je 198.700,00 kuna

2. Za javnu rasvjetu planirano je 73.000,00 kuna

3. Za održavanje komunalne infrastrukture i objekata planirano je 220.000,00 kuna

4. Za ostale komunalne usluge planirano je 26.910,00 kuna

5. Za javne radove planirano je 118.585,00 kuna, od toga plaće za zaposlene 78.624,00 kuna, doprinosi za MIO 19.656,00 kuna, doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje 14.742,00 kuna, doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zaštita zdravlja na radu 492,00 kuna i doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.671,00 kuna, naknada za prijevoz  na posao i s posla 1.200,00 kuna, motorni benzin i dizel gorivo 2.000,00 kuna i sitni inventar 200,00 kuna


Program 1004 Cestovna infrastruktura planirano u iznosu od 400.000,00 kuna

Za cestovnu infrastrukturu planirano je 400.000,00 kuna za asfaltiranje cesta


Program 1005 planirano u iznosu od 41.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost JVP i DVD planirano je 35.000,00 kuna, od toga ostale nespomenute usluge 5.000,00 kuna i ostale tekuće donacije VZO 30.000,00 kuna

2. Za redovnu djelatnost civilne zaštite planirano je 6.000,00 kuna, od toga ostale tekuće donacije 1.000,00 kuna i oprema za civilnu zaštitu 5.000,00 kuna 


Program 1006 Poticanje i razvoj poljoprivrede planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

Za poticanje i razvoj poljoprivrede planirano je 10.000,00 kuna, od toga subvencije poljoprivrednicima – umjetno osjemenjivanje goveda 7.000,00 kuna i subvencije poljoprivrednicima – osiguranje usjeva 3.000,00 kuna


Program 1007 Ostali programi socijalne skrbi planirano u iznosu od 34.950,00 kuna

Za ostale programe socijalne skrbi planirano je 34.950,00 kuna, od toga Darovi djeci 10.000,00 kuna, oprema za novorođenčad 3.000,00 kuna, pomoć Crvenom križu 2.300,00 kuna, pomoć za ogrijev 14.250,00 kuna i prehrana 5.400,00 kuna


Program 1008 planirano u iznosu od 74.000,00 kuna

1. Za predškolsko obrazovanje planirano je 42.000,00 kuna za rad dječje igraonice

2. Za osnovnoškolsko obrazovanje planirano je 15.000,00 kuna za ostale tekuće donacije

3. Za srednjoškolsko obrazovanje planirano je 17.000,00 kuna za sufinanciranje cijene prijevoza


Program 1009 planirano u iznosu od 80.000,00 kuna

1. Za sport i rekreaciju planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije sportskim udrugama

2. Za uređenje objekata za sport i rekreaciju planirano je 50.000,00 kuna za za sportske dvorane i rekreacijski objekt (fitnes park)


Program 1010 planirano u iznosu od 51.000,00 kuna

1. Za poticanje kulturnih aktivnosti planirano je 21.000,00 kuna, od toga tekuće donacije vjerskim zajednicama 2.000,00 kuna i tekuće donacije udrugama 19.000,00 kuna

2. Za ulaganje u kulturne objekte planirano je 30.000,00 kuna za uređenje sakralnih objekata


Program 1011 Manifestacije planirano u iznosu od 74.750,00 kuna

Za manifestacije planirano je 74.750,00 kuna, od toga najam šatora – Dan općine 18.500,00 kuna, usluge čuvanja imovine i osoba 2.250,00 kuna, Dan Općine 50.000,00 kuna, sponzorstva 3.000,00 kuna i rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) 1.000,00 kuna


Program 1012 Izrada projekata planira u iznosu od 100.000,00 kuna

Za izradu projekata planirano je 100.000,00 kuna, od toga ostale intelektualne usluge 50.000,00 kuna i Legalizacija – dom Orovac 50.000,00 kuna


Program 1013 Izgradnja građevinskih objekata planirana u iznosu od 750.000,00 kuna

Za izgradnju građevinskih objekata planirano je 750.000,00 kuna, od toga izgradnja multifunkcionalne zgrade 450.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000,00 kunaSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti