Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Gorjani

  Kontakt podaci
  Općina Gorjani
  Kula 1, 31422 Gorjani
  OIB: 05866611479
  +385 31 853 421
  opcina.gorjani@gmail.com

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani stanovnici

kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“, koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici https://www.gorjani.hr/index.php . U njemu je prikazano na koji način Općina Gorjani prikuplja i investira sredstva.

Jednako tako želimo prikazati za što sve planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljajući Vam projekt „Proračun za građane“.

Brojnim komunalnim projektima na području općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših mještana. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte kao što su održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete i javnih površina.

Jedan od najbitnijih projekata jeste izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u mjestu Gorjani. Ovim projektom želimo našim najmlađim stanovnicima pružiti modernu ustanovu u kojoj će se kroz igru i zabavu pripremati za školu. Vrtić bi moglo pohađati 45 djece, bilo bi dvije vrtićke i jedna jaslička grupa po 15 djece.

U planu je izgradnja spomenika hrvatskih Branitelja, rekonstrukcija zgrade mjesnog odbora u Tomašancima kao i obnova Doma DVD-a u Gorjanima.

Mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti, s toga našim studentima dodjeljujemo stipendije, jer želimo nagraditi njihov rad i trud i dati im poticaj kako bi bili još bolji. Učenicima srednjih škola sufinanciramo prijevoz.

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 2.500,00 kuna za prvo i drugo dijete, za svako sljedeće dijete u obitelji iznos je 5.000,00 kuna. Općina sufinancira cijenu dječjeg vrtića.

Kako bismo zadržali mlade ljude u našoj Općini planiramo dodijeliti novčana sredstva za izgradnju obiteljskih kuća.

Na području naše općine djeluju brojne i raznovrsne udruge koje obogaćuju naš društveni život. S toga njihovo djelovanje, kao i brojne manifestacije koje održavaju zaslužuju financijsku podršku općine. 

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini. Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaša Načelnik


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Gorjani za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Gorjani za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Gorjani kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Gorjani možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Gorjani bit će Dječji vrtić koji je u izgradnji.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 17.121.000,00 kn 71,28 %
> Prihodi od poreza 2.967.000,00 kn 12,35 %
> Pomoći od subjekata unutar opće države 13.012.000,00 kn 54,17 %
> Prihodi od imovine 971.000,00 kn 4,04 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 171.000,00 kn 0,71 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 100.000,00 kn 0,42 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kn 0,42 %
Primici od financijske imovine i zaduživanje 6.800.000,00 kn 28,31 %
> Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora 6.800.000,00 kn 28,31 %
UKUPNO 24.021.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći od subjekata unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Gorjani za 2020. godinu planirani su u iznosu od 24.021.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Gorjani za 2020. godinu planirani su u iznosu od 17.121.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.967.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.866.000,00 kuna, porezi na imovinu 80.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 21.000,00 kuna;

2. Pomoći od subjekata unutar opće države planirane u iznosu od 13.012.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 12.362.000,00 kuna, pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 250.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstva planirane u iznosu 500.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 971.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 970.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 171.000,00 kuna, od toga administrativne (upravne) pristojbe planirane u iznosu od 1.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 79.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirane u iznosu od 91.000,00 kuna;


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga:

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna - prihodi od prodaje građevinskih objekata.

Primici od financijske imovine i zaduživanje

Primici od zaduživanje planirani u iznosu od 6.800.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.171.000,00 kn 21,53 %
> Rashodi za zaposlene 1.230.000,00 kn 5,12 %
> Materijalni rashodi 1.905.000,00 kn 7,93 %
> Financijski rashodi 70.000,00 kn 0,29 %
> Pomoći unutar općeg proračuna 140.000,00 kn 0,58 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju proračuna 496.000,00 kn 2,06 %
> Ostali rashodi 1.330.000,00 kn 5,54 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.050.000,00 kn 50,16 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 115.000,00 kn 0,48 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.935.000,00 kn 49,69 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 6.800.000,00 kn 28,31 %
> Izdaci za otplatu primljenih zajmova i kredita 6.800.000,00 kn 28,31 %
UKUPNO 24.021.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju proračuna
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za otplatu primljenih zajmova i kredita
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Gorjani za 2020. godinu planirani su u iznosu od 24.021.000,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Gorjani za 2020. godinu planirani u iznosu od 5.171.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.230.000,00 kuna, od toga plaće 1.050.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 170.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.905.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 60.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 295.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.036.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 499.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna za ostale financijske rashode;

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 140.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

5. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 496.000,00 kuna, od toga naknade građanima i kućanstvima u novcu 410.000,00 kuna i sufinanciranje cijene prijevoza 86.000,00 kuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.330.000,00 kuna, od toga 490.000,00 kuna za tekuće donacije i 840.000,00 kuna za kapitalne donacije.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 12.050.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 115.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 11.935.000,00 kuna, od toga, građevinski objekti 11.765.000,00 kuna i postrojenje i oprema 170.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 6.800.000,00 kuna za otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


OPIS PRRAČUNA


Program A01 0100 Poslovanje Općinskog vijeća i Ured načelnika planirano u iznosu od 258.000,00 kuna

Za poslovanje Općinskog vijeća i Ureda načelnika planirano je 258.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za ostale rashode za zaposlene (nagrade);

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 208.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 45.000,00 kuna i rashodi za usluge 163.000,00 kuna;

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za tekuće donacije političkim strankama.

Program A02 0100 Poslovanje općinske uprave planirano u iznosu od 2.225.000,00 kuna

1. Za poslovanje općinske uprav planirano je 2.225.000,00 kuna, od toga;

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.220.000,00 kuna, od toga plaće 1.050.000,00 kuna i doprinosi na plaće 170.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 935.000.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 15.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 290.000,00 kuna, rashodi za usluge 279.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 336.000,00 kuna;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 70.000,00 kuna za ostale financijske rashode;

2. Za opremanje i informatizaciju općinske uprave planirano je 20.000,00 kuna za postrojenje i opremu.


Program A03 0100 Održavanje i gradnja, građevinskih objekata – poslovni objekti planirano u iznosu od  14.740.000,00 kuna

1. Za održavanje poslovnih objekata planirano je 45.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 40.000,00 kuna ( uređenje lovačkog doma u Tomašancima 20.000,00 kuna i uređenje lovačkog doma u Gorjanima 20.000,00 kuna;

2. Za gradnju i adaptaciju objekata planirano je 7.895.000,00 kuna, od toga 7.795.000,00 kuna za građevinske objekte (izgradnja spomenika hrv. Branitelja 100.000,00 kuna, izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u mjestu Gorjani 7.000.000,00 kuna, rekonstrukcija zgrade i dvorišta zgrade mjesnog odbora u Tomašancima 500.000,00 kuna, rekonstrukcija poljoprivredne građevine (mlin) u javnu građevinu (kulturno-turistički centar) 120.000,00 kuna, izgradnja kapele na groblju u Tomašancima 25.000,00 kuna i otkup građevinskih objekata i zemljišta na području Općine Gorjani 50.000,00 kuna) i postrojenje i oprema 100.000,00 kuna za ostala oprema - dječja i fitnes igrališta.

Program A03 0101 Održavanje i rekonstrukcija cesta planirano u iznosu od 2.000.000,00 kuna

1. Za održavanje cesta planirano je 100.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta i nogostupa,

2. Za izgradnju pješačke staze u naseljima Gorjani i Tomašanci planirano je 1.900.000,00 kuna za ostale građevinske objekte (rekonstrukcija pješačkih staza u naseljima Gorjani i Tomašanci 400.000,00 kuna, modernizacija nerazvrstane ceste - odvojka ulice Stjepana Radića u Tomašancima (Potok) 500.000,00 kuna, izgradnja autobusnih stajališta i parkirališta u naselju Tomašanci 500.000,00 kuna i rekonstrukcija javnih površina centra naselja Gorjani 500.000,00 kuna.


Program A03 0102 Održavanje i gradnja javne rasvjete planirano u iznosu od 2.170.000,00 kuna

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 70.000,00 kuna usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete,

2. Za projektnu dokumentaciju planirano je 2.100.000,00 kuna za rekonstrukciju javne rasvjete na području Općine Gorjani


Program A03 0103 Održavanje i gradnja građevinskih objekata – vodoopskrbni i kanalizacijski sustav planirano je u iznosu od 85.000,00 kuna

Za izgradnju sustava vodovoda i odvodnje planirano je 85.000,00 kuna, od toga za projektiranje sustava vodovoda za mjesno groblje Gorjani 15.000,00 kuna i za izgradnju vodovodnog sustava prema mjesnom groblju u Gorjanima 70.000,00 kuna


Program A03 0104 Ostale komunalne usluge planirano je 597.000,00 kuna

1. Za održavanje deponija i ostale komunalne usluge planirano je 362.000,00 kuna, od toga usluge deratizacije  i dezinsekcije 32.000,00 kuna, saniranje divljih deponija 15.000,00 kuna, saniranje deponije građevinskog otpada 40.000,00 kuna, ostale komunalne usluge – slivna vodna naknada 40.000,00 kuna, uređenje groblja, mrtvačnice  i okoliša 35.000,00 kuna, ostale komunalne usluge 35.000,00 kuna, usluge komunalnog redara 30.000,00 kuna, ostale suf. u poljop. Održavanje kanalske mreže i puteva 100.000,00 kuna, ostala sufinanciranja u poljoprivredi 30.000,00 kuna i veterinarske 5.000,00 kuna,

2. Za program razvoja i poticaja poljoprivrede planirano je 185.000,00 kuna, od toga za geodetsko – katastarske usluge 10.000,00 kuna, geodetsko katarska izmjera k.o. Tomašanci 135.000,00 kuna i geodetsko katarska izmjera k.o. Gorjani 40.000,00 kuna

3. Za trimere za košnju planirano je 50.000,00 kuna, od toga spremnici za odlaganje otpada po kućanstvima i spremnici za zelene otoke 35.000,00 kuna i oprema za održavanje 15.000,00 kuna


Program A04 0100 Protupožarna zaštita planirano u iznosu od 900.000,00 kuna

1. Za protupožarna zaštita – tekuće donacije planirano je 200.000,00 kuna 

2. Za protupožarnu zaštitu – kapitalne donacije planirano je 700.000,00 kuna, za kapitalne donacije DVD Tomašanci za izgradnju doma kulture 200.000,00 kuna i kapitalne donacije za uređenje Doma DVD-a Gorjani 500.000,00 kuna


Program A04 0101 Sport planirano u iznosu od 120.000,00 kuna

1. Za tekuće donacije sportskim društvima planirano je 80.000,00 kuna 

2. Kapitalne donacije za šport planirane su u iznosu od 40.000,00 kuna


Program A04 0102 Kultura planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Tekuće donacije za kulturu planirane su u iznosu od 50.000,00 kuna 


Program A04 0103 Vjerske zajednice planirano u iznosu od 120.000,00 kuna

1. Za tekuće donacije vjerskim zajednicama planirano je 20.000,00 kuna

2. Kapitalne donacije vjerskim zajednicama planirane su u iznosu od 100.000,00 kuna - kapitalne donacije Župi sv. Jakova apostola Gorjani


Program A04 0104 Ostale društvene potrebe planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za tekuće donacije udrugama građana planirano je 100.000,00 kuna, od toga udrugama građana 75.000,00 kuna, za Crveni križ 5.000,00 kuna, za Civilnu zaštitu 10.000,00 kuna i stožer zaštite i spašavanja 10.000,00 kuna


Program A04 0105 Predškolski odgoj i školstvo planirano u iznosu od 140.000,00 kuna

Tekuće donacije za predškolski odgoj i školstvo planirane u iznosu od 140.000,00 kuna, od toga za školstvo 70.000,00 kuna i predškolski odgoj 70.000,00 kuna


Program A04 0106 Socijalna skrb planirano u iznosu od 496.000,00 kuna

Za socijalni program planirano je 496.000,00 kuna, od toga pomoć obiteljima i kućanstvima 35.000,00 kuna, pomoć mladim obiteljima za izgradnju obiteljskih kuća 250.000,00 kuna, pomoć umirovljenicima 45.000,00 kuna, naknade za novorođenčad 50.000,00 kuna, pomoć studentima 30.000,00 kuna, prehrana 16.000,00 kuna i sufinanciranje cijene prijevoza 70.000,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

  1. Prijedlog Proračuna Općine Gorjani za 2020. godinu
    PREUZMI:

  2. Proračun Općine Gorjani za 2020. godinu
    PREUZMI:

  3. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu
    PREUZMI: